Historická a implikovaná volatilita

Volatilita je parameter, ktorý meria intenzitu kolísavosti ceny určitého podkladu (napr. akcie) za dané časové obdobie. Čím je volatilita väčšia, tým viac cena osciluje a tak vytvára väčšie cenové rozpätie. Existujú dva základné typy volatility: historická volatilita a implikovaná volatilita. Volatilita je obvykle meraná smerodajnou odchýlkou ​​logaritmických výnosov.

V predchádzajúcom článku sme sa venovali gréckym písmenám delta, gamma, vega a théta. Pochopenie týchto parametrov dáva investorovi možnosť nahliadnuť do tvorby ceny opcie, čo je pre opčného obchodníka kľúčové.

Grécke písmená ukazujú, aký vplyv má napr. zmena volatility alebo tok času na tvorbu ceny opcie. Aby sme sa v opčnom vzdelávaní posunuli ďalej, je potrebné si bližšie objasniť jeden extrémne dôležitý pojem – volatilitu.

Čo je volatilita?

Volatilita je parameter, ktorý meria intenzitu kolísavosti ceny určitého podkladu (napr. akcia) za dané časové obdobie. Čím je volatilita väčšia, tým viac cena osciluje a tak vytvára väčšie cenové rozpätie. Vo svete opcií sa stretávame s dvoma základnými volatilitami: historickou a implikovanou. Obe hodnoty sa vyjadrujú v percentách.

Historická volatilita

Historická volatilita vychádza z historických cien určitého aktíva. Vyjadruje mieru rizikovosti investovania do inštrumentu alebo celého portfólia investičných nástrojov. Je to miera odchýlky od očakávanej ceny/výnosnosti podkladu v priebehu časového obdobia. Spravidla sa určuje ako smerodajná odchýlka a prepočítava sa na ročnú volatilitu. Zjednodušene môžeme povedať, že volatilita je miera kolísania ceny podkladu za posledný rok.

Historická volatilita, ako už sám názov napovedá, nám hovorí o vývoji v minulosti, nehovorí nič o budúcnosti. Pre obchodníka je to dôležitý parameter, pretože v mnohých prípadoch možno z vývoja v minulosti odhadovať vývoj budúci.

Graf dole ukazuje AEX index av spodnej časti vidíme jeho historickú volatilitu. To, čo si asi každý ihneď všimne, je skutočnosť, že historická volatilita je vyjadrená percentami. Je spočítaná ako uskutočnený pohyb za posledných 30 dní vztiahnutý k ročnému základu. V našom prípade teda pohyb za posledných 30 dní predstavuje cca 10%, prevedených na ročnej báze. To, ako sa volatilita a počíta a čo vyjadrujú ony percentá si ukážeme ďalej.

Graf historickej volatility

Historická volatilita nám teda ukazuje skutočný pohyb akcie alebo indexu tak, ako k nemu došlo. Počíta sa spravidla na báze štandardných odchýlok denných výsledkov a má všeobecne negatívnu koreláciu k smeru ceny. Počas pokojných období, kedy sú denné pohyby minimálne sa volatilita obyčajne znižuje a naopak, ak príde na trh výpredaj, cena prudko padá, šíri sa panika a volatilita narastá.

Implikovaná volatilita

Implikovaná volatilita je očakávanie budúceho fluktuačného rozpätia ceny podkladového aktíva, ktorá je už zahrnutá v aktuálnej hodnote opcie. Nehovorí nám teda, ako sa veci mali v minulosti, ale hovorí nám niečo o očakávaní v budúcnosti.

Na rozdiel od historickej sa implikovaná volatilita neustále mení. Ceny opcií sa stále pohybujú na základe zmeny ponuky a dopytu. Ak je napr. vysoký dopyt po put opciách (napríklad preto, že sa očakáva prepad trhu) implikovaná volatilita vzrastie a vďaka tomu vzrastie aj cena opcie. Majú na nej vplyv rôzne faktory – makroekonomické či politické udalosti, vyhlasovanie kvartálnych výsledkov a ďalšie.

Cenu opcie (P) môžeme zjednodušene vyjadriť ako funkciu ceny podkladu (S), času do expirácie (T) a volatilitu podkladu (HV).

P = f( S, T, HV)

Dosadením hodnôt je možné stanoviť teoretickú cenu opcie P. Na burze sa však trhová cena opcie môže líšiť od jej teoretickej ceny. Napr. pred blížiacim sa vyhlasovaním výsledkov spoločnosti narastá cena opcií, pretože trh očakáva nejaké výsledky, ale nemá istotu, aké budú a aký budú mať vplyv na cenu podkladu. čím je implikovaná volatilita vyššia, tým väčšia je neistota na trhu a teda sa predpokladá aj väčší pohyb a opčné prémium narastá.

Implikovaná volatilita je teda kľúčovým prvkom na ocenenie opčného prémia. Jej hodnota je určená trhom na základe ponuky a dopytu. Market makeri, ktorí neustále kótujú ceny opcií a sprostredkovávajú likviditu trhu, určujú výšku implikovanej volatility svojou ponukou bid a ask cien.

Percentuálne vyjadrenie volatility

Ako sme už spomínali, historická aj implikovaná volatilita je vyjadrená ako percentuálna hodnota. Táto hodnota ukazuje na volatilitu na ročnej báze. Aby sme vypočítali volatiltu na dennej báze, je potrebné túto hodnotu vydeliť číslom 16. Teraz sa ponúka otázka, prečo práve číslom 16.

Šestnásť je odmocnina z celkového počtu obchodných dní v jednom roku. V kalendárnom roku máme 256 obchodných dní (niektoré modely počítajú s 252, ale pre lepšie zaokrúhlenie použijeme číslo 256). Ak odmocníme číslo 256, dostaneme sa na hodnotu 16.

Interpretácia implikovanej volatility

Bez zachádzania do zložitých matematických kalkulácií je nevyhnutné si pre lepšie objasnenie implikovanej volatility vysvetliť základné štatistické hodnoty.

Index volatility VIX má hodnoty vyjadrené v percentách. Tie predstavujú očakávané rozpätie pohybu indexu S&P500 za obdobie jedného roka s pravdepodobnosťou 68,2%. Implikovaná volatilita 16 % na ročnej báze zodpovedá implikovanej volatilite 1 % na dennej báze. To znamená, že u 68,2 % obchodných dní (dvakrát 34,1 %, pretože pohyb môže byť ako hore, tak dole) sa očakáva denný pohyb vo výške maximálne 1 %. Pri zvyšných 31,8 % obchodných dní (100 % – 68,2 %) sa očakáva dosiahnutie väčšieho pohybu.

Interpretácia implikovanej volatility

Ďalej je podľa normálneho rozloženia predpoklad, že pri 27,2 % obchodných dní (dvakrát 13,6 %) bude dosiahnutý denný pohyb vo výške medzi 1. a 2. štandardnou odchýlkou. V tomto prípade ide o cenový pohyb medzi 1 % a 2 % alebo -1 % a -2 %. Pri 4,2 % obchodných dní (dvakrát 2,1 %) sa očakáva denný pohyb v rozmedzí 2 % a 3 % alebo -2 % a -3 %. Pri iba 0,2 % obchodných dní (dvakrát 0,1 %) je predpoklad denného pohybu vyšší ako 3 % alebo -3 %.

Volatility skew

Opcie, ktoré majú rovnaký deň expirácie, ale rôznu realizačnú cenu, nemajú rovnakú implikovanú volatilitu. To znamená, že opcie s rôznou strike cenou sú ocenené na základe rozdielneho očakávaného pohybu. Put opcie na peniazoch majú spravidla vyššiu implikovanú volatilitu, ako put opcie mimo peňazí. Tento fenomén sa označuje ako volatility skew, čiže sklon volatility.

Pre každého opčného tradera je nevyhnutné pochopenie vplyvu volatility skew na ich investičné rozhodnutie. Put opcie mimo peniaze s relatívne vyššou implikovanou volatilitou je možné prirovnať k poisteniu proti požiaru na váš dom. Šanca, že dom začne horieť, je malá. Ak však k tomu dôjde, straty sú obrovské. Prevedené na investičnú rovinu – ak trh hlboko spadne, tieto OTM put opcie sú ochrana proti veľkej strate na portfóliu.

Volatility Skew

Časová štruktúra

Zatiaľ čo volatility skew vyjadruje rozdiel implikovanej volatilty u opcií s rovnakým dátumom expirácie ale odlišnými strike cenami, časová štruktúra vyjadruje tiež rozdiel v implikovanej volatilite ale u opcií s rovnakou strike cenou as rozdielnymi dátami expirácie.

Opcie s rovnakou strike cenou ale rôznymi dátami expirácie majú rozdielnu implikovanú volatilitu, a preto sa líšia aj ich ceny. Tento efekt vysvetľuje, ako trh oceňuje hodnoty podkladového aktíva založené na budúcich udalostiach. Implikovaná volatilita napr. rastie s blížiacim sa dátumom zverejnenia kvartálnych výsledkov. Hneď ako sú dáta zverejnené, implikovaná volatilita klesá.

Časová štruktúra

Časová štruktúra volatility vyjadruje vzťah medzi implikovanou volatilitou a časom do expirácie. Vďaka tomu je možné prečítať, či sú opcie pre danú expiráciu relatívne lacné alebo drahé. Nie je nezvyčajné, že v letných mesiacoch sú opcie ocenené s nižšou implikovanou volatilitou ako napr. v septembri. Leto je obyčajne na trhoch pokojné, a preto aj ceny opcií sú lacnejšie.

Expirácia Implikovaná  volatilita
10 dní 19,55%
40 dní 19,73%
70 dní 18,10%
100 dní 17,58%

V posledných rokoch sa ukazuje, že keď trh začne klesať, implikovaná volatilita opcií s bližšou expiráciou sa zvyšuje rýchlejšie ako pri dlhodobých opciách. Krátkodobé opcie sú ocenené s nižšou volatilitou, zatiaľ čo tie dlhodobé majú volatilitu vyššiu. Ak dôjde na trhu k určitému pohybu, potom sa implikovaná volatilita krátkodobých opcií zvýši výrazne viac, než tých dlhodobých. Čím bližší dátum do expirácie, tým výraznejší vplyv má pohyb trhu na implikovanú volatilitu.

Záverom

Pochopenie historickej a implikovanej volatility nie je najjednoduchšie, ale ide o dôležitý aspekt v opčnom tradingu. V našom archíve webinárov nájdete na tému volatility opcií niekoľko webinárov, čo rozhodne odporúčam na pozeranie.

V ďalších článkoch sa budeme venovať jednotlivým opčným stratégiám, ako je covered call alebo covered put, vertikálny spread, straddle, strangle alebo iron condor.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. De historische en implied volatility van opties. LYNX [online]. Vydané 17. 5. 2022 [cit. 25. 11. 2022]. Článok nájdete tu.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart