Odporučte LYNX a získajte odmenu €50

Ste s online brokerom LYNX spokojní? Odporučte nás a získajte odmenu €50 na váš trading.

Oceníme, pokiaľ o výhodách investičného účtu dáte vedieť svojim priateľom či rodine. Pokiaľ si vami doporučená osoba otvorí účet prostredníctvom LYNX, získava každý z vás bonus až do výšky €50 vo forme transakčného kreditu.

Akcia sa vzťahuje na poplatky za nasledujúce 3 mesiace od nafundovania nového účtu. Počet priateľov, ktorých môžete odporučiť, nie je obmedzený.

Chcem odporučiť LYNX
Odporúčanie brokera LYNX medzi známymi a získanie 50 eur ako bonus

Odporúčanie LYNX

Ako funguje odporúčanie LYNX?

V 3 jednoduchých krokoch dosiahnete bonus €50:

01

Prihláste sa do LYNX+

Zalogujte sa do LYNX+ a v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo “Odporúčajte LYNX“.

Tu nájdete osobný odkaz vrátane možností, ako ho odoslať svojmu okoliu.

LYNX+ - Odporúčajte LYNX a získajte bonus
02

Odporučte LYNX

Oslovte svojich známych, priatelia alebo rodinu a zašlite im osobný odkaz spoločne s odporúčaním na otvorenie účtu. Na pripísanie bonusu je dôležité, aby odporúčaná osoba na otvorenie nového účtu použila osobný odkaz, ktorý v správe dostane.

Odporučte LYNX prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie WhatsApp
03

Váš známy si otvorí účet a získate bonus €50

Akonáhle si odporúčaná osoba prostredníctvom vášho odkazu otvorí a nafunduje účet, získavate obaja nárok na vrátenie poplatkov až do výšky €50 na nasledujúce 3 mesiace. Bonus bude pripísaný automaticky na konci tohto obdobia.

Odporúčanie brokera LYNX medzi známymi
Odporúčajte LYNX: Podmienky kampane
Pre koho je kampaň určená?

Spoločnosť LYNX B.V., organizačná zložka, ďalej len “LYNX”, ponúka odmenu za odporúčanie nových klientov. Odporúčajúca osoba je klientom spoločnosti LYNX a musí mať otvorený majetkový účet (ďalej len „účet“), ktorý je aktívne využívaný. Odporúčaná osoba nesmie byť klientom spoločnosti LYNX. Klient získava nárok na bonus maximálne za 5 novo odporúčaných osôb ročne. Pokiaľ má klient viac účtov, platí, že celkový počet odporúčaných osôb, z ktorých mu vzniká nárok na bonus, je 5 osôb ročne. Hromadný nábor nových klientov (napr. prostredníctvom sprostredkovateľských portálov a pod.) je zakázaný. Odporúčajúca osoba v takom prípade stráca nárok na bonus.


Aké požiadavky musia byť splnené pre udelenie bonusu?
Transakcia

Odporúčaná osoba musí na účte otvorenom prostredníctvom LYNX vykonať aspoň jeden obchod. Po vykonaní vkladu získava odporúčajúci aj odporúčaný nárok až na €50 v podobe transakčného kreditu. Tento bonus je platný 3 mesiace odo dňa, kedy bol nový účet nafundovaný. Akcia sa nevzťahuje na poplatky vzniknuté pri obchodoch s CFD, turbo certifikátmi a na forexe. Tieto poplatky nebudú preplatené.

Príklad: Odporúčaná osoba za obchodovanie na poplatkoch zaplatí €30. LYNX jej vráti €30. Odporúčajúca osoba za svoj trading zaplatila poplatky vo výške €75. LYNX jej vráti €50.

Nový učet je otvorený prostredníctvom zaslaného osobného odkazu

Odporúčaná osoba si musí otvoriť účet za použitia osobného odkazu, ktorý poskytol odporúčajúci. Pokiaľ účet nie je otvorený za použitia poskytnutého odkazu a cez poskytnutú stránku, nebude možné priradiť nového klienta k osobe, ktorá ho odporučila.

Opakované odporúčanie

Každú osobu je možné odporučiť len raz. Pokiaľ bol už nový klient odporučený skôr niekým iným, nie je možné uplatňovať nárok na odmenu. Aj keby si odporúčaná osoba otvorila viac účtov, bonus bude pripísaný iba jednému účtu.


Odporúčajte LYNX: Dodatočné informácie o kampani
Vyplácanie transakčného kreditu

Pokiaľ sú splnené Podmienky, po uplynutí 3-mesačnej lehoty (na začiatku nasledujúceho mesiaca) vyplatí spoločnosť LYNX zodpovedajúcu čiastku za poplatky vo forme interného transferu na účet klienta.

Týmito Podmienkami informujeme účastníkov kampane, že medzi aktiváciou účtu prostredníctvom prvého vkladu a vyplatením transakčného kreditu môže uplynúť až 16 týždňov.

Výška bonusu

Odporúčaná osoba aj odporúčajúca osoba majú každý nárok na uhradenie poplatkov až do výšky €50. Transakčný kredit bude pripísaný na príslušný účet. Ak sú poplatky uhradené v inej mene, budú najprv prevedené na eurá a potom dôjde k pripísaniu na účet. Vyplácanie v hotovosti nie je možné. Pokiaľ daná osoba už v dobe vyplácania nemá účet vedený prostredníctvom LYNX, nárok na transakčný kredit zaniká.

Kombinácia s inými akciami

Pokiaľ je v rámci inej kampane vyplácaná vyššia čiastka, bude vám pripísaná odmena z tej kampane, kde je bonusová čiastka vyššia.

Všeobecné informácie

Touto akciou chce spoločnosť LYNX získať nových klientov, ktorí majú záujem o aktívny a dlhodobý obchodný vzťah so spoločnosťou LYNX.

Z účasti sú vylúčení zamestnanci spoločnosti LYNX a osoby, ktoré ešte nedosiahli vek 18 rokov. Vyhradzujeme si právo vylúčiť jednotlivé osoby (stávajúcich klientov) z akcie, rovnako ako právo na odobratie transakčného kreditu v prípade nesplnenia Podmienok alebo zneužitia v akejkoľvek forme.

Po starostlivom preverení zo strany spoločnosti LYNX nebude za nového klienta považovaný ten, kto nemá potrebné znalosti a skúsenosti a nedokáže adekvátne posúdiť riziká spojené s obchodovaním na burze.

Na vrátenie poplatkov nie je právny nárok. Pokiaľ si odporúčaná osoba neotvorí účet prostredníctvom LYNX alebo nesplní podmienky, nedostane odporúčajúci žiadne ďalšie oznámenie.

LYNX si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky kampane alebo ju kedykoľvek zastaviť. Akékoľvek zmeny kampane budú uvedené na webových stránkach LYNX. V prípade vyššej moci, tj každej udalosti, ktorá nie je závislá na vôli LYNX a ktorú nebolo možné nijako predvídať, sa LYNX zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojej povinnosti počas trvania vyššej moci. LYNX rešpektuje vaše súkromie a vaše osobné údaje spracováva v súlade s GDPR. Bližšie informácie uvádzame vo Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Účasť v kampani predpokladá, že si klient dôkladne prečítal, zoznámil sa, súhlasil s Podmienkami, porozumel rizikám obchodovania a informáciám, ktoré sú v LYNX pre klientov prezentované v informačných memorandách.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


LYNX: Kvalitný online broker, ktorý stojí za odporúčanie

Výhody online brokera LYNX, o ktorých by mali vedieť aj ostatní.

Veľa klientov si uvedomuje naše kvality a preto využilo kampane “Odporúčajte LYNX”. Môžete sa o nás zmieniť priateľom, rodine, známym a kolegom. Investičný účet prostredníctvom LYNX má mnoho výhod. Tu sú uvedené tie najviac oceňované:

  • Nadštandardné zabezpečenie účtu

  • Nízke transakčné náklady a poplatky

  • Pokročilá obchodná platforma s mnohými nástrojmi

  • Veľký výber investičných produktov

  • Mobilné obchodné aplikácie pre telefóny aj tablet

  • Osobná starostlivosť o klientov