Covered call (výpis krytej call opcie) je opčná stratégia, ktorá umožňuje generovať zisky z akcií či iných aktív, ktoré investor už aktuálne drží vo svojom portfóliu. Čo je covered call a ako túto stratégiu využiť na generovanie ďalších profitov? To sa dozviete v tomto článku.

Výpis krytej call opcie: Covered call

Predpokladajme, že držíte akcie spoločnosti Apple. Výpisom call opcie s realizačnou cenou nad aktuálnou trhovou cenou môžete získať dodatočný príjem z dlhodobo držaných cenných papierov. Vzhľadom na to, že akcie Apple vo svojom portfóliu naozaj držíte, slúžia tieto akcie ako kolaterál (záloha) pre prípad, že trh bude aj naďalej rásť a kupujúci protistrana uplatní svoje právo nakúpenej call opcie.

Kupujúci by v takom prípade využil právo vstúpiť do long pozície a vy by ste museli zaujať pozíciu opačnú, teda predajnú. To znamená, že by ste predali časť svojich akcií, ktoré držíte. Vaša pozícia je teda krytá držanými akciami.

Covered call, rovnako ako Naked call, je vhodnou opčnou stratégiou v prípade, že očakávate pokles, stagnáciu, alebo menší rast ceny akcií. Vypisovanie krytých call opcií je oveľa bezpečnejšie, než vypisovanie nekrytých call opcií. V prípade, že ide trh proti vám, jednoducho predáte časť svojej akciovej pozície.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Covered call (výpis krytej call opcie): Teoretický náhľad

Povedali sme si, že covered call je vhodnou stratégiou pokiaľ očakávate pokles alebo stagnáciu podkladového aktíva. Vypíšete krytú opciu, na vami držanú akciu. Za to dostanete opčné prémium a získate pozitívnu théta. To znamená, že čas plynie vo váš prospech. S jeho plynutím sa znižuje časová hodnota opcie. Cieľom je, aby vami vypísaná opcia vyexpirovala ako bezcenná.

Covered call (výpis krytej call opcie)
Výpis krytej call opcie: Nákup 100 akcií na cene $40 za kus a výpis call opcie so strike $42.

V príklade hore sú vykonané tieto transakcie: Nákup 100 akcií na cene $40 za kus, predaj call opcie so strike $42

Za výpis call opcie získavate opčné prémium $1, čím sa posúva break-even bod (hodnota, od ktorej začína byť pozícia stratová) na cenu $39. V prípade, že pri expirácii bude cena podkladu vyššia ako $39, dosahujete zisk. Maximálny zisk dosahujete nad úrovňou $42, teda nad úrovňou realizačnej ceny opcie, a zodpovedá hodnote $300.

Výber call opcie: Význam realizačnej ceny opcie a doby expirácie

Pri vypisovaní krytých opcií treba najmä myslieť na dva hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú výšku opčného prémia. Prvým z nich je vzdialenosť realizačnej ceny opcie od aktuálnej trhovej ceny akcie. Druhým faktorom, je čas do expirácie opcie.

Čím je vzdialenosť realizačnej ceny vypisovanej opcie od aktuálnej trhovej ceny akcie väčšia (teda čím je opcia viac mimo peniaze), tým je opčné prémium nižšie. To treba brať do úvahy, pretože chcete vypisovať také opcie, za ktoré nejaké to opčné prémium dostanete.

Ďalej platí, že čím dlhší je čas do expirácie opcie, tým väčšie opčné prémium dostanete. Pri opciách s rovnakou realizačnou cenou dostanete vyššie opčné prémium, ak expiruje za tri mesiace ako v prípade, keď expiruje za mesiac.

Pri výpise call opcií je teda dôležité správne zhodnotiť tieto dva faktory. Nemusí teda byť najvhodnejšie vypisovať opcie na peniazoch, ak majú veľmi krátku dobu expirácie. V prípade, že sa totiž cena akcií do expirácie posunie len o kúsok vyššie, dôjde k uplatneniu opcie a budete musieť svoje akcie dodať protistrane. Rovnako nemusí byť najrozumnejšie vypisovať call opcie, ktoré sú príliš mimo peniaze, pretože v takom prípade obdržané opčné prémium je veľmi nízke a nemusí stačiť na pokrytie transakčných nákladov.

Rovnako je nutné brať do úvahy tétu opcie. Opcia s expiráciou za 6 mesiacov má výrazne nižšiu thétu ako opcia expirujúca za mesiac. Nezabúdajte, že cieľom tejto stratégie je získať opčné prémium, ktoré tvorí zisk (resp. dodatočný cashflow z držaných akcií) a zároveň si chcete akcie udržať v portfóliu. Vybrať správnu call opciu je otázka správneho pomeru medzi dobou expirácie a realizačnou cenou call opcie.

Príklad nižšie zobrazuje prémia pri call opciách na akcie Unilever s expiráciou za mesiac. Cena akcií Unilever v daný moment je €38,50. Théta je počítaná na báze 10 opcií.

Realizačná cenaOpčná prémiaObdržané prémium za 10 call opciíThéta
€39,00€0,47€470-€9
€39,50€0,30€300-€8
€40,00€0,18€180-€6
€40,50€0,10€100-€5

So vzďaľujúcimi sa realizačnými cenami od trhovej ceny klesá ich opčné prémium. Théta je v absolútnom aj percentuálnom vyjadrení nižšia kvôli poklesu hodnoty opcie. Ak si zvolíme realizačnú cenu opcie na €40, bude opčné prémium na ročnej báze presahovať €2,00 (€0,18 x 12). Pri cene akcie €38,50 ide o dodatočný príjem viac ako 5% v prípade, že nedôjde k priradeniu. Ak bude mať taká opcia deltu napr. €0,20, je tu predpoklad, že k priradeniu dôjde približne dvakrát za rok.

Príklad nižšie ukazuje prémia call opcie na akcie Unilever s realizačnou cenou €40 pri rôznych expiráciách. Akcie Unilever sa v našom príklade v daný moment obchodujú za €38,50. Théta je kalkulovaná na báze 10 opcií.

Čas do expirácieOpčná prémiaObdržané prémium za 10 call opciíThéta
1 mesiac€0,18€180– €6
2 mesiace€0,32€320– €5
4 mesiace€0,55€550– €4
7 mesiacov€0,86€860– €3

Realizačná cena call opcie na €40 je 4% nad aktuálnou cenou akcie. So vzďaľujúcou sa dobou expirácie prémium call opcie rastie. Ale théta sa s rastúcim časom znižuje, pretože strata časovej hodnoty opcií s kratšou expiráciou je rýchlejšia, ako u opcií s expiráciou dlhšou. V uvedenom príklade sú atraktívne opcie s expiráciou jeden alebo dva mesiace. Pretože covered call správne reaguje na plynutie času, je vysoká théta žiaduce.

Covered call stratégia: Riadenie pozície

V prípade, že sa pri expirácii call opcie nachádza v peniazoch, nastávajú tri možnosti.

Prvá z nich je vypísanú call opciu rolovať do ďalšieho mesiaca, teda odkúpiť späť aktuálne vypísanú a vypísať novú opciu na ďalší expiračný mesiac. Takýto postup môže zaistiť, že neprídete o opčné prémium, ale všetko sa pochopiteľne odvíja od ceny akcií.

Druhou možnosťou je kúpiť späť vypísanú opciu a realizovať stratu, nerolovať. Všeobecne možno povedať, že toto je najhoršia z variantov, ale samozrejme záleží na vývoji ceny a na tom, či ste presvedčení že podkladové aktívum bude aj naďalej rásť.

Treťou možnosťou je poskytnúť akcie na priradenie call opcie a tým vysporiadať pozíciu.

Voľba samozrejme záleží na aktuálnych trhových podmienkach, na očakávaní investora aj na jeho investičnej stratégii a povahe. Ak je napríklad situácia taká, že akcie silne vzrástli a investor uvažuje o realizovaní profitu, nie je na škodu nechať sa priradiť. V prípade, že sa ale očakáva ďalší rast cien akcií, potom môže byť vhodnejšia spätne vypísanú opciu odkúpiť.

Záverom

Covered call stratégie môže byť veľmi dobrý spôsob, ako si zaistiť dodatočné cashflow z držaných titulov. To je primárnym dôvodom, prečo sa táto stratégia využíva. Umožňuje generovať výnosy na mesačnej báze s limitovaným a regulovaným rizikom. Hlavnou nevýhodou covered call je obmedzená výška zisku v prípade, že akcie veľmi strmo narástli. Tak ako každá stratégia, aj táto má svoje pre a proti a záleží na každom, ako s ňou bude pracovať.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

DHONDT, J Covered call en covered put: gedekt opties schrijven. LYNX [online]. Vydané 10. 5. 2022 [cit. 13. 12. 2022]. Článok nájdete tu.

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart