Joseph Piotroski

Joseph Piotroski je tak trochu iným typom investora. Rozhodne sa nejedná o obchodníka typu Gordon Gecko. On totiž vlastne žiadnym investorom ani nie je. Je “obyčajným” akademikom a popri tom tiež autorom komplexných vedeckých článkov o účtovníctve a finančnom hodnotení podnikov. Napriek tomu sa mu v investičnej branži podarilo dostatočne rozvíriť prach a mnoho jeho študentov úspešne používa jeho obchodné postupy dodnes.

Zo života Josepha Piotroskiho

V roku 1989 dokončil Piotroski svoje štúdium účtovníctva na Illinoiskej univerzite. Práve tu bol položený základ jeho budúceho úspechu, pretože všetky jeho investičné kritériá sú odvodené od účtovných zásad a vzťahov. Pre nás (aj jeho ďalších študentov) je to dobrá správa, pretože to znamená, že kritériá investičného úspechu jeho metódy sú veľmi dobre merateľné.

Po štúdiách išiel Piotroski pracovať ako daňový poradca pre firmu Coopers & Lybrand a následne potom študoval MBA (Master of Business Administration) na Indiana University. Po promócii sa usadil na Michiganskej univerzite, kde učil a získal titul Ph.D. Ďalšou zastávkou jeho kočovného života bola Chicagská univerzita, kde vyučoval účtovníctvo. V roku 2007 potom presídlil na Stanfordskej univerzitu, kde pôsobí dodnes.

Joseph Piotroski a jeho F-Score stratégie

V čase svojho pôsobenia na Chicagskej univerzite Joseph Piotroski napísal v roku 2000 významný článok s názvom “Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers” (Hodnotové investovania: Využitie informácií historických účtovných výkazov k oddeleniu víťazov od porazených).

V tomto článku sa Piotroski venuje vysvetleniu úspešnej investičnej stratégií, ktorá je založená na akciách s vysokým pomerom účtovnej hodnoty / trhovej hodnoty (tzv. B / M pomer čiže book-to-market ratio). Tento prístup je protikladom k Dremanovej stratégii, ktorá používa pomer opačný, teda kurz / účtovná hodnota. Dreman však robí výber zo spodných 20% akcií a Piotroski naopak z horných 20% akcií.

Spomínaný pomer nie je ale tým, čím Piotroski vstúpil na známosť. Rozhodne nebol prvým, kto ho použil. Pri svojich výskumoch si však uvedomil, že mnohé spoločnosti vykazuje vysoký pomer účtovná hodnota / trhová hodnota z dôvodu vážnych finančných problémov. Cieľom jeho článku bolo teda prísť s metódou, ktorá odlíši sľubné spoločnosti od tých, ktoré sú vo vážnych finančných problémoch.

Joseph Piotroski vyhľadáva akcie s najvyšším pomerom účtovná hodnota / trhová hodnota. Vybrané akcie potom podrobuje ďalšiemu skúmaniu z pohľadu súvahy. Zaujíma sa o výnosnosť, pákový efekt a prevádzkovú efektivitu. Za pomocou vybraných indikátorov potom skúma, ako sa akciám darí v porovnaní s predošlým rokom.

Dlhodobý ukazovateľ zadlženosti (Debt to Equity Ratio) by mal klesať. Current Ratio je pomer medzi krátkodobými aktívami (current Assets) a krátkodobými pasívami (current liabilities) spoločnosti. Tento pomer by mal podľa Piotroskiho rásť. Hrubá marža by mala tiež rásť, rovnako ako obrat aktív.

Počet akcií v obehu by sa v ideálnom prípade nemal zvyšovať. Zvyšujúci sa počet akcií často značí, že spoločnosť nie je schopná inak generovať potrebný kapitál.

Piotroski pri svojich výskumoch tiež zistil, že menším spoločnostiam s vysokým pomerom účtovná hodnota / trhová hodnota, dokážu často prekvapiť viac ako väčšie spoločnosti. To vysvetľuje tým, že menšie spoločnosti sú často pod menším drobnohľadom analytikov a veľa príležitostí tak zostáva neobjavených.

Finančne zdravej spoločnosti s vysokým pomerom účtovná hodnota / trhová hodnota, často ponúkajú veľkú príležitosť na zhodnotenie investícií.

Výberové kritériá podľa Josepha Piotroskiho

  • Vyberať akcie (z horných 20%) s najvyšším pomerom účtovnej hodnoty k trhovej hodnote.
  • Návratnosť aktív za posledný rok musí byť väčšia ako 0.
  • Návratnosť aktív za posledný rok musí byť lepšia ako za rok predchádzajúci. Kladný peňažný tok z prevádzkovej činnosti za posledný rok.
  • Peňažný tok z prevádzkovej činnosti by mal byť vyšší ako čistý zisk za posledný rok. Ak tomu tak nie je, znamená to, že na čistý zisk mal vplyv nejaký vonkajší (často jednorazový) faktor, ktorý sa ale už nemusí opakovať.
  • Dlhodobý ukazovateľ zadlženosti (Debt to Equity Ratio) by mal byť za posledný rok nižší ako za rok predošlý.
  • Cieľom je, aby sa spoločnosť stala postupne finančne nezávislou.
  • Likvidita 3. stupňa (Current Ratio) za posledný rok by mala byť vyššia ako za rok predchádzajúci. Nárast je dobré znamenie.
  • Počet akcií v obehu by sa nemal zvyšovať. Navýšenie znamená, že kapitál z prevádzkovej činnosti nestačí na pokrytie investícií, čo je zle.
  • Hrubá zisková marža by za posledný rok mala byť vyššia ako za rok predchádzajúci. Znamená to, že ponúkaný tovar je ziskový.
  • Obrat aktív by mal byť za posledný rok vyšší ako za rok predošlý. Je to známkou efektívnejšieho využívania aktív (prípadne zlepšujúcich sa podmienok na trhu).

Ako ďalej vyberať akcie podľa F-Score stratégia

Postup je jednoduchý. Najprv vyberieme akcie s vysokým pomerom účtovnej hodnoty k trhovej hodnote. Potom danú akciu zanalyzujeme podľa konkrétnych bodov spomenutých vo výberových kritériách vyššie (počínajúc bodom 2). Ak vybraná akcie spĺňa dané kritérium, pridelíme jej bod. Celkom teda môže získať až 9 bodov. Akcie, ktorá získa 8 až 9 bodov, si zaslúži väčšiu pozornosť.

Výsledky investičné metódy Josepha Piotroskiho

Tento autor F-Score stratégie, ktorému prezývajú Joe, vykonal porovnanie z rokov 1976 až 1996 a zistil, že za použitie jeho kritérií bol priemerný ročný výnos až o 7,5% lepšie ako trh.

Na americkom akciovom trhu Piotroskiho stratégia za posledných 10 rokov dosiahla zisk až 28,5%, pričom S&P 500 dosiahol len 4%.

Ak vás metóda Josepha Piotroskiho zaujala, pozrite sa na náš investičný portál, ktorý vám ponúka mnoho zaujímavých finančných analýz a informácií.