Právne prehlásenie

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach sú zostavené spoločnosťou LYNX B.V., organizačná zložka, IČO: 02451778, so sídlom: Za Hanspaulkou 879/8, 160 00 Praha 6, spisová zn. A 76398 vedená na Mestskom súde v Prahe. LYNX Česká republika je odštepným závodom zahraničnej právnickej osoby a je povinná bezvýhradne plniť a dbať všetkých schválených nariadení a vnútorných predpisov materskej spoločnosti LYNX B.V., ktoré vychádzajú z predpisov EÚ a tiež z národných holandských právnych predpisov (materskou spoločnosťou je: LYNX B.V., Herengracht 527, 1017 B.V. Amsterdam, Holandské kráľovstvo; ďalej len spoločne označené ako “LYNX“).

Poznámka: slovenská pobočka LYNX je iba virtuálna pobočka. Vaše osobné údaje poskytnuté LYNX, ako aj informácie / dokumenty boli spracované prostredníctvom fyzickej pobočky LYNX Česká republika, ktora sa nachádza v ČR.

Použitie webovej stránky

Informácie, ktoré uvádzame na našich webových stránkach sú vydané výhradne pre verejnosť a nepredstavujú tak investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania poskytnuté spoločnosťou LYNX zákazníkom, tj. investorom a potencionálnym investorom, alebo splnomocneným zástupcom investorov či potencionálnych investorov (ďalej len “investori”). Cieľovým trhom je investor retailový, privátny a korporátny. Upozorňujeme investorov, že pred rozhodnutím investovať do investičných produktov by mali venovať zvýšenú pozornosť rizikám, ktoré sú s nimi spojené.

LYNX pri koncipovaní a aktualizácii svojich webových stránok vynakladá maximálne úsilie, starostlivosť a vychádza z dôveryhodných zdrojov (napr. z informácií zo skupiny LYNX B.V.), napriek tomu však nemôže zaručiť presnosť, úplnosť a včasnosť poskytnutých informácií. Ak využívate nami poskytnuté informácie bez ich overenia alebo ako investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania, robíte tak z vlastného uváženia, na vlastné náklady a riziko. Ak konkrétny investičný produkt a riziká s ním spojené nepoznáte, neinvestujte do neho. Vyššie uvedené má iba informatívny charakter a nie je možné odvodiť žiadne právne nároky.

Vylúčenie zodpovednosti

Akákoľvek zodpovednosť za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z prístupu a používanie týchto webových stránok je spoločnosťou LYNX výslovne vylúčená. Žiadna záruka pre bezchybné a nepretržité fungovanie týchto webových stránok neexistuje a hoci sa LYNX snaží, aby obsah webových stránok bol čo najpresnejší, najaktuálnejšie a najúplnejšie, napriek tomu vám nemôže zaručiť presnosť, platnosť, úplnosť alebo aktuálnosť informácií zverejnených alebo sprístupnených prostredníctvom týchto webových stránok; LYNX v tomto smere nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody.

Informácie tretích osôb, produktov a služieb

Ak LYNX zobrazuje hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán, potom toto nie je zo strany spoločnosti LYNX odporúčaním investičných produktov alebo služieb, ponúkaných prostredníctvom týchto webových stránok. Používanie podobných odkazov je úplne na vaše vlastné riziko. LYNX neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, použitie, či dostupnosť takýchto internetových stránok. Pravdivosť, presnosť, primeranosť, spoľahlivosť a úplnosť akéhokoľvek obsahu spomínaných webových stránok, resp. odkazov na ne nebola spoločností LYNX overená.

Emailová komunikácia

Emaily, ktoré sú zasielané LYNX a akékoľvek k nim pripojené súbory sú dôverné a sú určené na použitie iba jeho zamýšľaným adresátom. Ak nie ste zamýšľaným adresátom, nie je povolené tieto emaily, akokoľvek užívať či zverejňovať. LYNX, ako odosielateľ emailov, pre odstránenie akýchkoľvek pochybností uvádza, že emaily nepredstavujú ponuku na uzavretie dohody ani zmluvy; akákoľvek investičná služba môže byť poskytnutá výhradne na základe zmluvnej dohody medzi LYNX a klientom. Informácie a dokumenty zasielané LYNX môžu byť dôverné a môžu byť chránené povinnosťou mlčanlivosti. Ak e-mail, ktorý ste dostali od LYNX nie je určený pre vás, informujte prosím okamžite odosielateľa (tj. LYNX) a e-mail ďalej nespracovávajte a vymažte ho. LYNX sa nemôže zaručiť za bezpečnosť a bezchybnosť e-mailovej komunikácie a neprijíma akúkoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia alebo zneužitia e-mailu.

Práva duševného vlastníctva

Nie je dovolené informácie alebo akékoľvek dokumenty z týchto webových stránok kopírovať, sťahovať alebo akýmkoľvek spôsobom zverejňovať, distribuovať alebo reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu LYNX alebo súhlasu oprávnenej osoby.

LYNX alebo oprávnená strana si ponecháva všetky práva (vr. autorských práv, doménových mien, práv k ochranným známkam, patentom a ďalších práv duševného vlastníctva), pokiaľ ide o všetky informácie a dokumenty poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky (vr. všetkých textov, grafík a logov). Informácie a zverejnené dokumenty na týchto webových stránkach môžete vytlačiť a / alebo stiahnuť iba a jedine pre svoju vlastnú potrebu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LYNX nie je dovolené poskytovať odkaz na webové stránky spoločnosti LYNX.

LYNX+ disclaimer (vylúčenie zodpovednosti)

LYNX nenesie žiadnu zodpovednosť za škody plynúce z nasledujúcich skutočností:

  1.  Zneužitie alebo neautorizované či akékoľvek nesprávne použitie (klientom alebo tretími osobami) obchodnej platformy LYNX+ alebo prihlasovacích údajov do LYNX+, ktoré vyústi v prevedení obchodných transakcií na majetkovom účte (ďalej len “účet”) klienta, ku ktorým sa klient nehlási či s nimi nesúhlasí alebo k nim nedal pokyny;
  2. Výpadky či prerušenia akejkoľvek povahy alebo akéhokoľvek druhu v LYNX+ plynúce napr. z výpadku elektrickej energie, zlyhanie zariadenia, hardvér aj softvér, bez ohľadu na to, či tento softvér, pripojenie, zariadenia alebo iné pripojené zariadenie spravuje LYNX alebo tretia strana alebo existuje iná možná príčina, v dôsledku ktorých nemôže klient po omeškania využiť LYNX+ alebo iné produkty a služby ponúkané spoločnosťou LYNX;
  3. Nepresnosti a / alebo neprijatie, chyby alebo oneskorenia v zobrazení cenových informácií, kalkulácií (vrátane výpočtu marže), údajov o stave účtu či výpisu z účtu alebo iných informácií poskytovaných LYNX či treťou stranou klientovi;
  4. Analýzy a / alebo iné informácie spojené s investovaním do finančných inštrumentov od LYNX či tretej strany prístupné a dostupné klientovi prostredníctvom obchodnej platformy LYNX+;
  5. Akékoľvek výpadky, nedostatky (vrátane porúch) na stranách búrz, clearingových a zúčtovacích systémov, depozitárov alebo správcov cenných papierov;
  6. Pokles alebo rast hodnoty finančného inštrumentu alebo meny, akékoľvek straty, akýkoľvek ušlý zisk alebo straty v príjme, ktorý utrpí klient.

Klientom je doporučované mať neustále prístup k alternatívnej obchodnej platforme ako je napr. Trader Workstation.

Spolupráca LYNX & Interactive Brokers

Pri obchodovaní prostredníctvom LYNX vstupujete do zmluvného vzťahu s dvoma partnermi: jeden zmluvný vzťah nadväzujete s LYNX a jeden zmluvný vzťah nadväzujete s Interactive Brokers Ireland Limited (IB).
Vstupujete do zmluvného vzťahu s LYNX. Služby poskytované LYNX sú obmedzené výhradne na prijímanie a odovzdávanie pokynov s finančnými inštrumentmi spoločnosti IB. Za týmto účelom vám sprostredkujeme otvorenie majetkového účtu v IB na vaše meno, zodpovednosť a riziko. K tomuto rokovaniu nám dávate svoj súhlas. LYNX môže ďalej sprostredkovať úvery na nákup cenných papierov u IB a / alebo pôžičku cenných papierov u IB (vrátane programu Stock Yield Enhancement Program). K tomu dôjde len a jedine na základe vašej žiadosti vo Formulári na otvorenie účtu.

Ďalej vstupujete do zmluvného vzťahu s Interactive Brokers Ireland Limited (IB). LYNX pre vás u IB otvorí majetkový účet vaším menom. Tým získate prístup k obchodnej platforme IB a vysporiadanie obchodov spoločnosťou IB a jej partnermi (vrátane materských a dcérskych spoločností).

Rozhodné právo

K týmto webovým stránkam a vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje holandská právna úprava. Všetky spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s týmto vyhlásením budú predložené výhradne príslušnému súdu v Holandsku. Pokiaľ sú v cudzojazyčnej verzii tohto vylúčenia zodpovednosti rozdiely v interpretácii, potom je rozhodujúca holandská verzia. Vzhľadom k ochrane a spracovanie osobných údajov vás odkazujeme na naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete na nižšie uvedenom odkaze: https://www.lynxbroker.sk/info/ochrana-osobnych-udajov/ alebo https://www.lynxbroker.sk/podpora/dokumenty/; Zásady používanie cookies uvádzame tu: https://www.lynxbroker.sk/info/cookies/.

Úpravy a aktualizácie webu LYNX

Spoločnosť LYNX si vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho upozornenia klientov, potencionálnych klientov, spotrebiteľov atp. upravovať, aktualizovať a meniť obsah i informácie poskytovanom prostredníctvom webu spoločnosti LYNX, vr. dokumentov a textu vylúčenia zodpovednosti. Odporúčame vám preto pravidelne sledovať web LYNX, či došlo k aktualizácii prezentovaných informácií, dokumentov, vr. textace vylúčenia zodpovednosti. Ďakujeme.

© Copyright 2024 LYNX