Akcie: Ako obchodovať akcie
Akcie sú veľmi rozšíreným a obľúbeným investičným aktívom. Svet cenných papierov ale môže byť najmä pre začínajúceho obchodníka trochu neprehľadný a napadá ho určite mnoho otázok.

Čo je to akcie a aké existujú druhy? Ako fungujú akcie a aký majú význam? Čo je IPO? Čo určuje cenu akcie? Prečo by sme mali zvažovať investície do akcií? Kedy a ako nakupovať akcie? Je možný aj predaj akcií? A kto je broker a čo je burza?

Na všetky tieto otázky sa náš článok pokúsi zodpovedať. Po prečítaní získate oveľa väčší prehľad o fascinujúcom svete akcií a ako ich začať obchodovať. Naučte sa investovať do akcií. Ak hľadáte brokera na obchodovanie s akciami, kliknite sem.

Čo je akcia?

Akcie predstavuje čiastkové vlastníctvo spoločnosti v pomere k celkovému počtu akcií. Akcia je cenný papier, ktorý vydáva akciová spoločnosť. Získava tak kapitál pre svoje podnikanie. Majiteľom akcie je akcionár. Ten vďaka jej vlastníctvu získava právo na podiel na zisku spoločnosti.

Nominálna hodnota akcie definuje jej podiel na základnom imaní spoločnosti. Trhová (kolísajúci) hodnota akcie je cena, za ktorú sa akcie v súčasnej dobe obchoduje na burze. Ak vlastníme napríklad 50 % akcií spoločnosti Apple, znamená to, že vlastníme 50 % podiel danej firmy.

Aké sú druhy akcií?

Cenných papierov existuje samozrejme niekoľko druhov a typov. Môžeme ich tiež rozdeliť na základe niekoľkých rôznych hľadísk. Cenné papiere sa delia z hľadiska formy na dva základné typy. Jedným z nich je akcia na majiteľa a druhým je akcia na meno.

Akcie na majiteľa

Akcia na majiteľa je niekedy označovaná ako akcia na doručiteľa a je bez obmedzenia prevoditeľná. To znamená, že noví ani bývalí vlastníci nemajú povinnosť tento prevod akciovej spoločnosti hlásiť. Také cenné papiere teda v maximálnej miere uplatňujú princíp anonymného investovania.

Akcie na meno

Akcia na meno je vydávaná len na meno určitej osoby (fyzickej či právnickej). V zaknihovanej podobe sa prevádza zmluvou a registráciou podľa § 21 zák. o cenných papieroch. Jej prevoditeľnosť na iného majiteľa môžu stanovy spoločnosti obmedziť, nesmie túto možnosť ale úplne vylúčiť.

Akciová spoločnosť, ktorá akcie na meno vydala, má povinnosť viesť zoznam akcionárov, ktoré cenné papiere držia.

Z hľadiska podoby potom je možné ešte akcie rozdeliť na ďalšie dva typy, a to akcie listinné a akcie zaknihované.

Akcie listinné

Listinné akcie majú hmotnú, skutočnú podobu. Skladajú sa z tzv. plášťa a kupónového archu. Plášť obsahuje meno a sídlo spoločnosti, menovitú hodnotu akcie, jej formu, dátum emisie, číselné označenie a ďalšie detaily. Kupónový hárok obsahuje kupóny, ktoré stelesňujú právo na výplatu dividendy.

Akcie zaknihované

Zaknihované akcie nemajú materiálnu podobu. Existujú teda iba vo forme účtovného záznamu v systéme, ktorý vedie CDCP.

Poznáme teda základné typy akcií (akcie na majiteľa, akcie na meno, akcie listinné a akcie zaknihované). Tu delenie akcií ale nekončí. Jednotlivé akcie sa od seba tiež líšia právami a povinnosťami, ktoré ich majiteľ držaním cenného papiera nadobúda.

Kmeňové akcie

Kmeňová akcia je najobyčajnejšia a štandardná podoba klasickej akcie. Kmeňové akcie umožňujú majiteľovi využívať všetky 4 práva, ktoré sú s držaním akcií spojené. Môže sa podieľať na riadení spoločnosti, má právo na zisk spoločnosti, má právo na podiel na likvidačnom zostatku a má prednostné právo na upísanie nových akcií v takej miere, že jeho základný podiel v spoločnosti zostane nezmenený.

Prioritné (prednostné) akcie

Akciová spoločnosť môže vo svojich stanovách definovať vydanie tzv. prioritných (prednostných) akcií, s ktorými sú spojené prednostné práva na výplatu dividendy alebo na podiel na likvidačnom zostatku. Výmenou za to, ale vlastníci prioritných akcií môžu stratiť hlasovacie právo v prípade, že je z prioritných akcií vyplácaná dividenda.

Zamestnanecké akcie

Niektoré firmy môžu ako bonus svojim zamestnancom ponúkať zamestnanecké akcie. Takéto akcie môžu mať nižšiu (výhodnejšiu) cenu, ale sú s nimi spojené určité obmedzenia. Sú spravidla vydávané ako akcie na meno a prevoditeľné sú len obmedzene.

Môžu mať tiež nejako obmedzenú možnosť odpredaja (nie skôr ako za 1 rok od nadobudnutia). Zamestnanecké akcie môžu dostať tak súčasní, ako aj bývalí zamestnanci, ktorí odišli do dôchodku.

Cyklické vs. necyklické (defenzívne) akcie

Cyklické akcie sú také cenné papiere, ktorých cena býva výrazne ovplyvnená súčasnou ekonomickou situáciou. Pokiaľ je obdobie ekonomického rastu, cyklickým akciám sa spravidla darí. Ak sme uprostred ekonomickej recesie, cyklické akcie nezažívajú najlepšie časy.

Medzi cyklické akcie môžeme zaradiť napríklad cenné papiere spoločností vyrábajúcich automobily alebo luxusný tovar. V čase ekonomického rozkvetu dopyt domácností po takomto tovare spravidla rastie. Ľudia si môžu dovoliť míňať. V prípade recesie sú ľudia často nútení šetriť a dopyt po podobnom tovare spravidla klesá.

Necyklické (defenzívne) akcie sú obvykle menej náchylné na ekonomický cyklus. Dopyt po takomto tovare väčšinou neklesá ani v období recesie. Aj v čase krízy ľudia kupujú produkty ako lieky, zubné pasty a predmety dennej potreby.

Anticyklické akcie sú menej náchylné na ekonomický vývoj. Existujú aj odbory ako poisťovníctvo či zdravotníctvo, pre ktoré môže byť ekonomická kríza naopak aj príležitosťou, ako profitovať.

Čo sú akciové sektory?

Na akciovom trhu sú tisíce spoločností a často je veľmi zložité sa medzi nimi orientovať. Niektoré spoločnosti sú si však svojimi produktmi, odborom činnosti, prípadne aj vývojom ceny veľmi podobné.

Pokiaľ rôzne spoločnosti podnikajú v rovnakej činnosti, dá sa očakávať, že pre nich existujú veľmi podobné príležitosti a riziká.

Pre lepšiu orientáciu sa akciové spoločnosti delia do sektorov. Môžete teda sledovať nielen ako sa darí vybranej firme, ale aj ako si stoja ostatné spoločnosti v danom sektore. Sú obdobia, ktoré sú pre jednotlivé sektory priaznivé a naopak.

Je jasné, že v dnešnom prepojenom svete odbor činností mnohých spoločností zasahuje hneď do niekoľkých rôznych sektorov. Dané rozdelenie je teda nutné brať s rezervou.

Navyše neustále vznikajú sektory nové. Napriek tomu vám prinášame 11 hlavných sektorov, s ktorými sa môžete v súvislosti s akciami najčastejšie stretnúť.

Energetický sektor

Spadajú do neho spoločnosti, ktoré napríklad ťažia, prevážajú alebo spracovávajú ropu a zemný plyn. Prípadne vyrábajú a distribuujú elektrinu.

Tento sektor je často veľmi závislý na cene ropy. Z tohto sektora môžete napríklad obchodovať akcie spoločností Exxon Mobil, Royal Dutch Shell a Chevron.

Sektor základných materiálov

Medzi tieto materiály sa radí napríklad drevo, nerasty a kovy. V podstate sa jedná o akýkoľvek základný materiál, ktorý je následne ďalej spracovávaný. Patria sem teda napríklad rafinérie a banské a lesnícke spoločnosti.

Tento sektor je silne závislý na dopyte po základných materiáloch. Do tohto sektora patria napríklad akcie Vale alebo Praxair.

Spotrebný sektor

Do tohto sektora zaraďujeme také spoločnosti, u ktorých domácnosti míňajú svoje nadbytočné príjmy. Môže ísť o reštaurácie, hotely, výrobky pre domácnosť, služby, maloobchodné predaje atď.

Sú to maloobchodníci, oblečenie, luxusný tovar reštaurácie, autá, hotely, médiá a výrobky pre domácnosť.

Často sa jedná o už spomínané cyklické akcie. V čase hospodárskeho rastu sa týmto spoločnostiam často darí, v čase recesie dopyt po ich tovare a službách často klesá.

Do tohto sektora patria napríklad akcie Amazon, Nike a Ford.

Sektor základného spotrebného tovaru

Do tejto kategórie zaraďujeme najmä spoločnosti s tovarom každodenné potreby. Dané výrobky domácnosti nakupujú ako v čase ekonomického rastu, tak recesie.

Radí sa sem potravinárske spoločnosti, spoločnosti vyrábajúce nápoje a drogériu.

Patria sem napríklad akcie Coca-Cola, Philip Morris a PepsiCo.

Technologický sektor

Do tejto kategórie zaraďujeme nespočetné množstvo firiem, ktoré sa zaoberajú technológiami. Môže ísť o výrobcov elektronických zariadení, softvérových vývojárov, sociálne médiá atď. Medzi najznámejšie akcie určite patria akcie Google a Meta Platforms.

Finančný sektor

Do tejto skupiny patria firmy, ktorých odbor podnikania nejako súvisí s financiami. Môže ísť o banky, poisťovne, investičné poradenstvo atď.

Toto odvetvie je úzko späté s výškou úrokových sadzieb. Príkladom môžu byť akcie spoločnosti Wells Fargo, Citigroup a Goldman Sachs.

Zdravotnícky sektor

Do tejto kategórie patria spoločnosti, ktoré sú určitým spôsobom spojené s farmaceutickým priemyslom. Môže ísť o biotechnologické spoločnosti, výrobcov a distribútorov liečiv, výrobcov zariadení a zariadení pre nemocnice atď.

Zdravotníckemu sektoru sa niekedy tiež hovorí defenzívny sektor, pretože dopyt po daných produktoch neklesá ani v čase krízy. Niekedy práve naopak.

Medzi najznámejšie akcie z tejto oblasti spomeňme napríklad Johnson & Johnson, Pfizer a AstraZeneca.

Telekomunikačný sektor

Do tohto sektora zaraďujeme spoločnosti, ktoré sa nejakým spôsobom zaoberajú telekomunikáciou. Môže ísť o mobilných operátorov, poskytovateľov internetových služieb, káblové spoločnosti či výrobcov vybavenia a produktov potrebných na zabezpečenie komunikačnej siete.

Do tohto sektora patria napríklad akcie Vodafone a Telefonica.

Realitný sektor

Ako správne tušíte, sem patria spoločnosti, ktorých činnosť je nejakým spôsobom spojená s realitným trhom. Môže ísť o realitné kancelárie, makléra, developerov, stavebné spoločnosti atď.

Patria sem aj rôzne realitné fondy a REIT spoločnosti. Príkladom môže byť akcia spoločnosti Simon Property Group.

Sektor verejných služieb

Patria sem najmä firmy, ktoré zaisťujú základné služby potrebné pre domácnosti a chod spoločnosti. Ide napríklad o vodárenské a plynárenské firmy, rovnako ako o firmy zaisťujúce distribúciu elektriny. Radí sa sem ale aj poštové a doručovacie služby.

Medzi akcie v tomto odvetví patria napríklad NextEra Energy, Duke Energy a PPL.

Priemyselný sektor

Ide o veľmi široký sektor, do ktorého spadajú spoločnosti zamerané na ťažký priemysel, letectvo, dopravu, stavebníctvo atď. Medzi akcie, ktoré patria do tejto skupiny menujeme napríklad 3M, Caterpillar a Boeing.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako fungujú akcie?

Doteraz sme sa zoznámili s tým, čo je to akcie, aké existujú druhy akcií a do ktorých sektorov sa spravidla delia. Mali by sme si ale tiež odpovedať na otázku, ako akcie fungujú a aký majú vlastne význam.

Prečo sa spoločnosť rozhodne ponúknuť svoje akcie verejnosti? A ako môžeme z vlastníctva akcie profitovať?

Prečo spoločnosti ponúkajú svoje akcie?

Podniky spravidla emitujú (predávajú) svoje akcie, aby zvýšili finančné prostriedky na prevádzku svojich aktivít. Cieľom je získať ďalší potrebný kapitál na rozvoj a financovanie svojho podnikania, prípadne na pokrytie pohľadávok.

Predajom akcií spoločnosť získava finančné prostriedky bez toho, aby musela splácať úroky či úver. Z ďalších prínosov môže byť zvýšenie motivácie pre zamestnancov, aby sa ešte viac podieľali na rozvoji firmy. Odmeny vo forme akcií môžu byť dôležitou motivačnou zložkou.

Aby mohla spoločnosť svoje akcie na burze ponúkať, musí najskôr dôjsť k prvej verejnej ponuke akcií (IPO). Proces, keď spoločnosť ponúka svoj podiel investorom, nie je len otázkou moderných dejín. K podobnej praxi dochádzalo už v starovekom Ríme.

Holandská východoindická spoločnosť týmto spôsobom získala prostriedky a financie na svoje nákladné zámorské plavby už v roku 1602. Za sponzorovanie námornej flotily bol investorom ponúknutý podiel na zisku z dovezeného tovaru a korenia.

Prečo sa zaujímať o nákup akcií?

O nákup akcií sa spravidla zaujímame vtedy, ak chceme zarobiť peniaze na cenovom raste akcie. Či už ide o dlhodobú alebo krátkodobú špekuláciu. Pokiaľ sme schopní akciu predať za viac, než sme nakúpili, inkasujeme profit.

Akciové spoločnosti tiež vyplácajú dividendy. Ďalším motívom pre investície do akcií môže byť snaha získať väčší podiel a rozhodovacie právomoci v danej spoločnosti.

Koľko akcií spoločnosť vydáva?

Nie je daný počet akcií, ktoré by spoločnosť mohla maximálne ponúknuť. Akcie môžu byť tiež emitované opakovane. Na obchodovanie akcií na burze je ale dôležité si zapamätať dva významné pojmy.

Celkový počet akcií sa skrýva pod údajom Outstanding shares. Treba však mať na pamäti, že nie všetky akcie sú verejne obchodovateľné. Mnoho z týchto akcií je vlastnených napríklad majiteľmi spoločnosti.

Počet akcií, ktoré sú verejne obchodovateľné, nájdeme pod údajom Float (Floating shares). Tento údaj nám hovorí, koľko akcií je aktuálne dostupných na obchodovanie na burze. Float u rôznych spoločností sa pochopiteľne líši a mení sa v čase.

Pamätajte si ale, že spoločnosti, ktorých počet Floating shares je nízky, môžu byť viac náchylné na zmenu ponuky a dopytu. Pokiaľ prudko vzrastie dopyt po akciách spoločnosti, ktorá ponúka malé množstvo akcií, cena týchto cenných papierov môže rýchlo rásť.

Nižšie uvádzame tabuľku, ktorá ukazuje aktuálne ceny 10 vybraných akcií známych spoločností:

Loading ...
Meno spoločnosti Symbol Tržná kapitalizácia Zatváracia cena predchádzajúceho dňa 1D 1W 1M 6M 1Y
Tesla Motors Inc TSLA 567,71 182,47 -2,44 % 0,30 % 0,26 % -29,72 % -30,68 %
NIKE, Inc. NKE 113,14 94,18 -0,84 % -3,27 % 0,65 % -23,17 % -17,25 %
NVIDIA Corporation NVDA 324,42 129,61 1,75 % 9,09 % 44,36 % 169,59 % 206,72 %
Alphabet Inc. A GOOGL 1.038,46 175,16 0,93 % 1,34 % 3,79 % 33,41 % 42,95 %
Deutsche Lufthansa AG LHA 7,08 5,98 -1,51 % -6,60 % -14,34 % -27,60 % -37,97 %
Meta Platforms Inc META 1.104,84 504,10 0,01 % 2,27 % 6,85 % 51,01 % 84,44 %
Alibaba Group Holding Ltd. BABA 188,20 75,68 -3,08 % -6,45 % -7,75 % -1,56 % -17,92 %
The Boeing Company BA 108,82 180,70 -1,90 % -6,82 % -1,93 % -32,92 % -18,27 %
Amazon.com Inc. AMZN 1.911,28 183,83 -0,09 % -0,35 % -1,82 % 22,77 % 45,28 %
Apple Inc. AAPL 3.258,34 214,24 -0,82 % 7,92 % 13,37 % 7,55 % 15,52 %

Čo je IPO?

IPO (Initial Public Offering) je skratka pre prvú verejnú ponuku akcií. Ide spravidla o nákladný a zdĺhavý proces, pri ktorom spoločnosť vstupuje na burzu a prvýkrát ponúka svoje akcie verejnosti.

Prečo spoločnosti pristupujú k IPO?

Niektoré z dôvodov sme si už spomenuli. Ponukou akcií spoločnosť získava dodatočné finančné prostriedky na svoje aktivity.

IPO je často ale aj otázka určitej prestíže. Akciová spoločnosť sa dostáva do hľadáčika burzových analytikov, ktorí pravidelne vyhodnocujú potrebné informácie a sledujú vývoj ceny akcie na burze.

Táto otvorenosť a transparentnosť potom často zvyšuje povedomie u širokej verejnosti a zvyšuje dôveryhodnosť spoločnosti samotnej. To je dôležité pri hľadaní ďalších investorov alebo získavaní nových úverov. IPO je často cesta, ako zvýšiť povedomie o firme.

Pokiaľ sa zaujímate o IPO, určite sa pozrite na náš IPO kalendár, ktorý pravidelne informuje o dôležitých blížiacich sa prvých verejných ponukách akcií. Tiež tu nájdete dodatočné informácie a zaujímavosti o prebehnutých IPO rôznych spoločností ako napríklad Airbnb, Instacart a Alibaba.

Obchodovanie s akciami – čo určuje cenu akcie?

Cena akcií sa riadi rovnakými zákonmi ponuky a dopytu ako akýkoľvek iný tovar alebo služby. Akcie a trhy sú previazané.

Ak je akcia na trhu žiadaná, pretože produkty alebo služby, ktoré firma poskytuje sú úspešné, má aj cena akcie tendenciu rásť. Pri investovaní do akcií je kľúčové vybrať tituly so správnym rastovým potenciálom.

Investovaním do akcií kupujete časť danej spoločnosti a sa stávate jej spolumajiteľom, preto je nevyhnutné veriť v budúci vývoj firmy. Zároveň však treba spomenúť, že akcie spoločnosti môžu klesať aj rast, hoci tomu príliš nezodpovedajú výsledky spoločnosti. Najmä v krátkom časovom horizonte.

Samotný Warren Buffett opakovane upozorňuje, že trhy sa z krátkodobého hľadiska môžu správať nepredvídateľne a nelogicky. Svoju úlohu tu často zohráva práve zvýšený dopyt zo strany investorov. Jedným takým príkladom z poslednej doby je akcia Gamestop (GME). Akcie tejto spoločnosti raketovo vzrástli o viac ako 978 % po tom, čo sa skupina investorov WallStreetBets z internetovej platformy Reddit rozhodla, že začne cenné papiere tejto spoločnosti hromadne nakupovať.

Pre pochopenie mechanizmu za rastom alebo poklesom ceny akcií je dôležité mať na pamäti, že cena akcií sa odvíja od budúceho očakávania ohľadom ďalšieho vývoja spoločnosti. Akciové trhy majú vyšší stupeň efektivity trhu, čo znamená, že v sebe diskontujú minulé, aktuálne aj budúce informácie.

Jednoducho to znamená, že aktuálna cena akcie v sebe už zahŕňa verejné informácie o minulom vývoji spoločnosti, ale aj o aktuálnej situácii a o aktuálnom očakávaní.

V praxi to znamená, že pokiaľ napr. Netflix zverejní informáciu, že v ďalšom kvartáli očakáva rast tržieb o 10 %, potom sa táto informácia zahrnie do aktuálnej ceny akcií. Keď po ukončení kvartálu bude rast tržieb naozaj 10%, akcie Netflix nebudú mať tendenciu rásť, hoci sa jedná o pozitívny vývoj. Avšak v tomto prípade už bola táto informácia zahrnutá do ceny akcií.

Rastúca cena akcií je samozrejme prianím každého investora. Stabilné rastové tempo zaistí kapitálový výnos, čo znamená, že akcie je možné predať za vyššiu cenu, než za akú boli nakúpené a inkasovať tak rozdielový zisk označovaný ako kapitálový zisk.

Cena akcií má tendenciu klesať, pokiaľ sa spoločnosti nedarí. Reporty s neuspokojivými výsledkami či očakávaniami majú negatívny vplyv na vývoj ceny akcií.

Na cenu akcií majú vplyv ale aj iné faktory, ktoré firma nemôže vždy ovplyvniť. Externé faktory ako je politická klíma, inflácia, úrokové sadzby, daňová záťaž, ekonomické cykly alebo nepredvídateľné udalosti typu vojen, zemetrasenia a pod.

3 výhody investície do akcií

Investícia do akcií je považovaná za relatívne bezpečnú a nízkorizikovú investíciu, v porovnaní s inými investičnými aktívami. Výhodou akciového investovania býva často vysoká likvidita trhov, ktorá umožňuje nakúpiť či predať akcie prakticky kedykoľvek.

Nízke poplatky a možnosť samostatného riadenia portfólia sú ďalšie plusy, ktoré investície do akcií prinášajú. Medzi hlavné výhody zaraďujeme dlhodobé zhodnotenie akcií, pravidelný príjem vo forme dividend a možnosť diverzifikácie portfólia.

Medzi nevýhody patrí praktická nemožnosť ovplyvnenia chodu spoločnosti, nízka informovanosť retailových investorov a samozrejme možnosť bankrotu spoločnosti pri extrémnom vývoji.

Dlhodobé zhodnotenie akcií

Dlhodobý rast ziskovosti je kľúčovým faktorom, vďaka ktorému je akciové investovanie tak populárne. Základným odrazovým mostíkom pre investovanie je všeobecne to, že ziskovosť investície musí prekonať infláciu.

Priemerná ročná inflácia v ČR za rok 2020 bola okolo 3,2 %, minimálne zhodnotenie cez akciové investície musí byť teda väčšie.

Maximálne ročné zhodnotenie stanovené nie je, ale tí najlepší investori dosahovali hranicu okolo 20 % každoročne, a to dlhodobo a s veľkým kapitálom.

Možnosť pravidelného príjmu vo forme dividend

Ročné percentuálne zhodnotenie akcií je jedna možnosť, vďaka ktorej je možné na akciovom investovaní zarobiť. Druhou možnosťou sú pravidelné výplaty dividend. Samozrejme nie každá spoločnosť dividendy vypláca, a nie všetky sú v rovnakej výške.

Výška dividendy sa vyjadruje pevnou sumou na jednu akciu (napríklad 100 Kč na akciu).

Jej veľkosť sa spravidla odvíja od zisku spoločnosti, ale existujú aj spoločnosti, ktoré zisky nemajú a dividendy vypláca. Vyplácanie pravidelných dividend je pre investorov veľmi vítaným faktorom, ktorý v mnohých prípadoch môže rozhodnúť, či akciu kúpi alebo nie.

Čo je to dividenda?

Dividenda predstavuje podiel na zisku, ktorý spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Každý, kto drží akcie spoločnosti, ktorá dividendy vypláca, má na jej výplatu nárok. O termíne a výške výplaty dividendy rozhoduje valné zhromaždenie.

Ako funguje dividenda?

Dividenda predstavuje finančnú čiastku, ktorým spoločnosť odmeňuje svojich akcionárov. Výška dividendy je určená dividendovou politikou spoločnosti. Jedným z hlavných vplyvov na stanovenie výšky dividendy je ziskovosť firmy. Dividenda môže byť stabilná, stabilne rastúca alebo variabilná podľa výšky zisku.

Na druhej strane si treba uvedomiť, že vyplatením dividend firma príde o finančné prostriedky, ktoré by mohla inak investovať do svojho rozvoja a rastu. Dáva tým investorom najavo, že prostriedky, ktoré zarába, nedokáže lepšie zhodnotiť.

Dividenda sa vypláca v tzv. payment day (výplatný deň). Aby mal akcionár na dividendu nárok, musí akcie držať ešte pred výplatným dňom. Posledným dňom, v ktorom akcie musia držať, je tzv. ex-dividend date.

Povedzme, že firma vypláca dividendu 1.5.2020, zároveň stanovuje, že aby ste mali na jej výplatu nárok, musíte akciu držať už ku dňu 1.4.2020.

Ak akciu nakúpite 2.4.2020, na dividendu nárok mať nebudete. Každá firma deklaruje, kedy tieto dni sú a každý akcionár (či potenciálny akcionár) si tieto dáta môže ľahko zistiť.

Pre potrebné pochopenie dôležitých dát pre dividendových investorov sa pozrite na ich podrobné vysvetlenie v tomto článku.

Vyplácanie dividendy prebieha jednoducho pripísaním na investičný účet každého investora. Pri niektorých českých akciách sa dividendy vypláca zloženkou. Firma dividendy vypláca už z čistého zisku po odvode daní.

Prijatú dividendu musí navyše investor zdaniť ešte raz ako vlastný kapitálový príjem. Danenie prebieha podľa platných sadzieb. V Českej republike je sadzba 15 %. Dividenda teda podlieha dvojitému zdaneniu, čo je dôvod, prečo je dividenda označovaná ako neefektívny nástroj na prerozdelenie firemných ziskov svojim akcionárom.

Obchodovanie akcií ako diverzifikácia osobných financií

Pre niekoho môže obchodovanie akcií predstavovať hlavný zdroj príjmu, pre iného môže ísť iba o určitú formu diverzifikácie osobných financií.

Diverzifikácia je pojem, ktorý vyjadruje rozloženie stratégií a elimináciu rizika tým, že sa nespolieha iba na jeden konkrétny investičný produkt, ale rozdelí sa do viacerých jednotlivých titulov. Známe príslovie „nenoste všetky vajcia v jednom koši“ vyjadruje ideu diverzifikácie.

Diverzifikácia slúži primárne na obmedzenie rizika. Je to ale dvojsečná zbraň, pretože s obmedzením rizika sa obmedzuje aj potenciálny zisk. Sú aj investori, ktorí v diverzifikácii neveria, a naopak radia tie pomyselné vajcia radšej dať do jedného koša a ten dôsledne strážiť. Príkladom je Warren Buffet.

Začiatočníkom sa ale diverzifikácia skôr odporúča. Diverzifikovať je možné portfólio cez rôzne sektory. Aby mala diverzifikácia zmysel, potom je potrebné rozdeliť prostriedky medzi tituly, ktoré majú nízku pozitívnu koreláciu. Je dobré vybrať tituly rôznych sektorov v rôznych krajinách sveta.

Obchodovanie akcií nie je zložité a má oproti investovaniu do nehnuteľností alebo umeleckých diel množstvo výhod (ľahká dostupnosť, nízke poplatky, vysoká likvidita,).

Navyše je možné ťažiť nielen z rastúcich cien akcií, ale aj z pravidelných dividend. Niet divu, že investovanie do akcií získava popularitu u stále väčšej časti verejnosti, ktorá hľadá, kde svoje peniaze zhodnotiť. Akciových titulov je skutočne veľa a môžete si tak zostaviť zaujímavé diverzifikované portfólio.

Kedy a ako nakupovať akcie?

Investície do akcií prebiehajú na burzách po celom svete. V dnešnej dobe sa na nákup či predaj využíva predovšetkým internetové prostredie, vďaka ktorému je možné z domova cez počítač či cez chytrý telefón kúpiť alebo predať požadované tituly.

Preč sú doby, kedy sa investori prekrikovali na burzových parketoch a pomocou gest pre nákup alebo predaj zadávali pokyny brokerom, ktorí im cenné papiere obstarali. Dnes sa všetko deje elektronicky, stačí niekoľko kliknutí myšou a môžete vlastniť napríklad akcie firmy Tesla.

Jediné, čo k tomu potrebujete, je mať otvorený účet pri brokeri a prístup k internetu. Na obchodovanie s akciami sa využíva ako fundamentálna, tak technická analýza.

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je nástroj, ako zistiť reálnu hodnotu akcie. Snaží sa nájsť tzv. vnútornú cenu akcie a tú porovnať s aktuálnym kurzom, ktorý sa na trhu ponúka.

Ak je vnútorná hodnota akcie vyššia ako trhová cena, potom je akcia podhodnotená a má cenu ju kúpiť. Ak je vnútorná hodnota akcie nižšia ako aktuálna trhová cena, je vhodné akciu predať.

Stanovenie vnútornej hodnoty môže byť dosť sofistikovaná veda, ktorá vyžaduje znalosť čítania finančných výkazov, sledovanie rôznych reportov a makroekonomických dát. Smer, ktorý sleduje vnútornú hodnotu akcií sa označuje ako hodnotové investovanie a jeho otcom je slávny Benjamin Graham, učiteľ Warrena Buffeta.

Technická analýza

Technická analýza sa zaoberá rozborom cenového grafu. Obchodník na grafe sleduje dôležité cenové oblasti a správanie ceny samotnej.

Za pomocou najrôznejších cenových formácií a indikátorov sa potom snaží odhadnúť, ktorým smerom sa cena akcie vydá. Dôležité je tiež správne načasovanie vstupu.

Technická analýza zahŕňa mnoho prístupov a možností, ako cenový graf analyzovať a je dôležité, aby sa každý obchodník s princípmi technickej analýzy náležite zoznámil.

Používajte také indikátory a postupy, ktoré vám dávajú zmysel a rozumiete im. Pokiaľ sa chcete pozrieť na príklady technickej analýzy v praxi a konkrétne obchodné tipy, odporúčame vám náš Breakout Trader.

Samozrejme je možné kombinovať prvky fundamentálnej aj technickej analýzy. Pamätajte, že čím viac poznatkov o danej akcii máte, tým lepšie.

Fundamentálna analýza môže napríklad slúžiť na správny výber akcie. Technickú analýzu môžete využiť na správne načasovanie vášho vstupu a určenie rizika.

Čo je predaj akcií na krátko (short selling)?

Ako už ste z nášho článku pochopili, akcie idú nakupovať. V takom prípade špekulujeme na rast ceny akcií. Teraz sa ale zoznámime s postupom, ktorý špekuluje na pokles ceny akcií. Ide o tzv. shortovanie (short selling), čiže predaj na krátko.

V zásade sa jedná o situáciu, keď investor špekuluje na pokles ceny daného aktíva. Samo o sebe nám to hovorí, že účastník trhu očakáva pokles ceny a chce z tejto situácie profitovať.

V zásade treba poznamenať: „krátke pozície“ sa neobmedzujú len na konkrétnu oblasť trhu. Môžete shortovať akcie, indexy, komodity, menové páry, dlhopisy. Shortovať je možné kedykoľvek, keď účastník trhu predpokladá, že väčší potenciál teraz leží smerom dole.

Predaj na krátko teda nie je v konečnom dôsledku ničím iným ako snahou o dosiahnutie zisku z klesajúcich cien, podobne ako investori chcú zarobiť peniaze na uptrendu.

Pri shortovaní akcií je vždy dôležité uistiť sa u svojho brokera, že takéto akcie sú na predaj na krátko k dispozícii. U niektorých brokerov si dané akcie na vybraný deň môžete za určitý poplatok zarezervovať. U LYNX sú takéto akcie ponúkané zadarmo, pokiaľ sú v danej chvíli dostupné.

Tiež majte na pamäti, že shortovanie je oveľa viac rizikové ako nakupovanie akcií. Pri nákupe akcie vieme, že v najhoršom možnom prípade môže cena akcie spadnúť až na hodnotu nula.

Pri shortovaní akcie je ale riziko neobmedzené. Cena akcie totiž môže teoreticky rásť až do nekonečna. Vždy teda počítajte so všetkými možnými rizikami a majte pripravený plán, pokiaľ sa cena akcie nespráva podľa vašich očakávaní.

Kto je broker a ako ho správne vybrať?

Doteraz sme sa zoznámili s tým, aké druhy akcií existujú, aký je ich význam a akým spôsobom je možné na akciách profitovať. Tiež už určite každý chápe, že bez brokera sa obchodník s akciami len tak nezaobíde.

Kto je to vlastne ten broker? A na čo by sme si mali dávať pozor pri výbere brokera?

Broker je prostredníkom medzi investorom a burzou, na ktorej prebiehajú obchody. Bez neho nie je možné žiadne akcie nakúpiť, ak nemáte zaplatené kreslo priamo na burze. Broker je firma, ktorá sprostredkováva burzové obchody, ktoré vy, ako obchodník, chcete urobiť. Za uskutočnené obchody si broker účtuje poplatky.

Broker vám umožní otvoriť si investičný účet. Naň si pošlite finančné prostriedky, za ktoré následne môžete akcie nakúpiť. Zároveň vám zaistí prístup k obchodnej platforme, pomocou ktorej pokyny budete zadávať.

Tiež sprostredkuje trhové dáta, aby ste videli aktuálne ceny a pomôže vám zorientovať sa v burzovej problematike. Broker je váš partner pri investovaní a obchodovaní na burze a takého partnera je potrebné si dobre vybrať.

Čo by mal broker spĺňať?

Dobrý broker by mal spĺňať niekoľko kritérií. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o finančnú inštitúciu, musí byť regulovaná platnými zákonmi a smernicami danej krajiny. Brokerské spoločnosti pôsobiace v Českej republike podliehajú dohľadu ČNB.

Mala by to byť spoločnosť s dostatočnou kapitalizáciou, aby v prípade potreby bola schopná kryť straty, ktoré v dôsledku nečakaných trhových výkyvov môžu prísť. Broker by mal určite oddeľovať svoj majetok od investičných účtov klientov a všetky investičné účty by mal mať poistené.

Veľa obchodníkov sa pri výbere brokera riadi najmä poplatky. Hoci tarify a poplatky za obchodovanie sú určite dôležité, investori by mali zvažovať aj kvalitu ďalších služieb, ktoré daný broker ponúka.

Veľmi dôležitá je už spomínaná obchodná platforma. Platforma by mala byť zrozumiteľná a zadávanie príkazov rýchle a jednoduché. Čím viac sa trader s obchodnou platformou zžije, tým lepšie a rýchlejšie obchodné rozhodnutie môže vykonávať.

Významná je tiež plynulosť a stabilita obchodnej platformy. Vždy sa uistite, že nástroje, ktoré Vám broker ponúka, majú dobré recenzie a sú s nimi dobré skúsenosti. Nízke poplatky a najlepšie tarify budú investorovi k ničomu, pokiaľ jeho obchodná platforma zamŕza a nie je schopný zadávať obchodné príkazy včas.

Dôležitá je aj kvalitná zákaznícka podpora. Trader by mal mať možnosť svojho brokera rýchlo kontaktovať prinajmenšom telefonicky alebo e-mailom. Či už z dôvodu aktuálneho problému spojeného s obchodovaním, alebo len s konkrétnou otázkou na ponúkané služby alebo jednotlivé investičné inštrumenty.

K dispozícii by mu mal byť profesionálny tím odborníkov, ktorí sú ochotní rýchlo a kvalitne poradiť.

Čo je to burza?

Burza je miesto, na ktorom sa obchoduje s rôznymi investičnými nástrojmi podľa vopred stanovených pravidiel. Ide o inštitúciu, ktorá organizuje a dohliada na bezproblémový chod obchodov a na ich správne vysporiadanie. Stretávajú sa tu dve strany – investori a emitenti:

  • Investori majú možnosť za svoj kapitál nakúpiť investičné nástroje (akcie, opcie atď.) s motiváciou budúceho zisku.
  • Emitenti majú možnosť získať kapitál pre svoje ďalšie podnikanie a rozvoj.

Emitent

Emitent je spoločnosť alebo iný oprávnený subjekt (napr. centrálna banka), ktorý emituje (vydáva) do obehu peniaze, ceniny (napr. kolky) či cenné papiere (napr. akcie, zmenky atď.).

Ako funguje burza?

Koncept fungovania burzy je veľmi jednoduchý. Akciový trh funguje na princípe aukcie: umožňuje kupujúcim a predávajúcim vyjednávať ceny a obchodovať. Investori môžu akcie nakupovať a predávať medzi sebou. Burza sleduje ponuku a dopyt každej uvedenej akcie a je prostredím na vykonávanie týchto obchodov.

Nakupujúci vyjadrujú ochotu nakúpiť. Inými slovami dopytujú určité investičné produkty (napr. akcie Nvidia).

Predávajúci vyjadrujú ochotu predať alebo ponúkajú na predaj určité investičné produkty. Konflikt ponuky a dopytu tvorí aktuálnu trhovú cenu. Nevyváženosť týchto síl spôsobuje cenové fluktuácie a rastúce či klesajúce trendy.

Burza ako inštitúcia dohliada na to, že sa všetko deje v rámci pravidiel a že nikto nemá výhodu nad ostatnými. Špecifikuje aj určité štandardy obchodovania (veľkosť objednávok).

Samotná burzová infraštruktúra je veľmi komplexná sieť výkonných počítačov, ktoré neustále kótujú nákupné a predajné príkazy, vykonávajú a zaznamenávajú obchody, aktualizujú trhové dáta a pod.

Aký štýl obchodovania s akciami zvoliť?

Každý obchodník by si mal vopred ujasniť, aký obchodný štýl mu vyhovuje. Či už z časových možností, alebo jeho povahových rysov alebo finančných možností. Pokiaľ môžete obchodovaniu venovať len pár hodín denne, stojí za to zamerať sa na dlhodobé investovanie.

Ak ste skôr aktívny typ obchodníka, ktorý rád vykonáva rýchle obchody, intradenné obchodovanie by mohlo byť pre vás. Swingové obchodovanie možno považovať za určitú zlatú strednú cestu.

Dlhodobé investovanie

Dlhodobé investovanie sa opiera predovšetkým o fundamentálnu analýzu cenných papierov. Dlhodobí investori spravidla sledujú a analyzujú finančné výkazníctvo firmy a pomery rôznych ukazovateľov (P/E ratio a pod.).

Snaží sa porozumieť sektoru, v ktorom firma operuje, spoznať bližšie produkty a služby firmy a tiež jej manažment a pod.

Na základe toho vyberú tie správne tituly, ktoré sú aktuálne podhodnotené a lacné, ale s potenciálom dlhodobého rastu. Aj dlhodobý investor ale môže aktívne využívať technické analýzy.

Medzi dlhodobých investorov patrí väčšina veľkých mien (Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch a pod). Títo investori neuvažujú niekoľko týždňov, mesiacov, ale skôr niekoľko rokov. Spravidla sú orientovaní smerom long – čiže na nákupy akcií.

Intradenné obchodovanie (day trading)

Intradenné obchodovanie je jednou z najrýchlejších foriem obchodovania akcií, s ktorou sa môžete stretnúť. Obchodník často vykonáva mnoho obchodov v rámci jediného dňa. Niektoré obchody trvajú hoci len pár sekúnd či minút.

Intradenný trader využíva fundamentálnu analýzu najmä na výber správnych akcií pre daný obchodný deň. Keďže ale špekuluje na krátkodobé pohyby cien, jeho obchodná stratégia je často skôr založená na technickej analýze.

Intradenný obchodník musí byť schopný rýchleho rozhodovania a mať pevnú disciplínu. Takýto obchodník vždy uzatvára svoje pozície pred koncom obchodného dňa. Nikdy nedrží pozície cez noc a nevystavuje sa tak riziku nečakaných výkyvov cien, ktoré môžu počas noci nastať.

Swingové obchodovanie

Swingové obchodovanie je určitým kompromisom medzi dlhodobým investovaním a day tradingom. Oproti daytradingu ponúka viac času na reakciu na vývoj ceny a dlhodobejšie držanie pozície.

V porovnaní s dlhodobým držaním naopak ponúka výrazne vyššiu flexibilitu a frekvenciu vstupov aj výstupov. Swingový obchodník často používa kombináciu fundamentálnej aj technickej analýzy.

Investície do akcií: 2 zásady, ktoré musíte vždy dodržiavať

Teraz sa zoznámime s pravidlami, ktoré by mal dodržiavať každý, kto sa rozhodne obchodovať s akciami. Nech už zvolíte akýkoľvek obchodný štýl, vždy majte na pamäti, že musíte dodržiavať svoj obchodný plán a money management.

Obchodný plán

Obchodný plán je v podstate stratégia, vďaka ktorej budete vykonávať svoje investičné rozhodnutia. Ide o súbor pravidiel a rozhodnutí, na základe ktorých vyberáte vhodné akcie a plánujete jednotlivé vstupy a výstupy.

Môžete na to využiť fundamentálnu a technickú analýzu. Podstatné ale je, že obchodný plán je veľmi individuálna záležitosť. Musí v prvom rade vyhovovať vám. Musí byť tiež zrozumiteľný. Obchodujte to, čomu rozumiete a dáva vám to zmysel.

Obchodný plán by mal brať ohľad aj na typ vašej osobnosti. Čím detailnejšie si obchodný plán pripravíte, tým lepšie sa vám potom samotné obchody budú vykonávať. Bude pre vás jednoduchšie dané pravidlá dodržiavať, prípadne identifikovať nedostatky.

Obchodný plán by vám mal odpovedať na otázky, aké akcie vyberať, kedy a prečo dané akcie obchodovať a kedy a prečo daný obchod so ziskom či stratou ukončiť. Pokiaľ budete schopní svoju stratégiu dodržiavať, vaše obchodovanie bude viac konzistentné.

Money management

Správne dodržiavanie money manažmentu je často hlavným rozdielom medzi ziskovým a strácajúcim obchodníkom. Malo by ísť o pevnú súčasť vášho obchodného plánu.

Každý obchodník by sa mal byť schopný odpovedať na otázku, koľko je ochotný riskovať na jednotlivý obchod a na aký zisk či úspešnosť obchodov cieli.

Money management vám pomôže určiť, kedy je čas navýšiť svoje obchodné pozície, poprípade ich naopak znížiť. Pokiaľ budete mať tieto pravidlá správne nastavené, nemalo by sa vám stať, že jeden nepodarený obchod ohrozí váš účet.

Čo je Pattern Day Trader (PDT) pravidlo?

Každý, kto sa zaujíma o obchodovanie s akciami by mal byť s týmto pravidlom oboznámený. V podstate sa jedná o ochranné pravidlo, ktoré stanovuje, že s obchodným účtom pod $ 25 000, môžeme vykonávať len obmedzený počet obchodov.

Konkrétne je možné realizovať maximálne tri intradenné obchody za posledných 5 obchodných dní. Voľte teda obchodnú stratégiu, ktorá zodpovedá výške vášho obchodného účtu. Najmä, pokiaľ sa na vás toto pravidlo vzťahuje.

Prečítajte si tiež:

Chcete ľahko, rýchlo a profesionálne obchodovať s akciami?

Potom obchodujte s akciami prostredníctvom LYNX. Ako renomovaný online broker vám umožníme obchodovať s akciami priamo na domácich burzách. Viac informácií o online brokerovi LYNX nájdete tu.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart