Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Zabezpečenie Vašich osobných údajov je jednou z našich najvyšších priorít. Vážime si Vašu dôveru a preto vás chceme ubezpečiť, že zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi tak, aby sme ich maximálne ochránili.

LYNX B.V. uisťuje, že osobné údaje sú zozbierané, spracovávané a užívané výhradne pre stanovené účely. Súhlas napr. pre využívanie emailových adries a telefónnych čísel, môže byť odvolaný kedykoľvek.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“) sa vzťahuje k implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „GDPR„). Účinnosť GDPR je stanovená k dátumu 25. mája 2018.

1. Kto je poverenec pre ochranu osobných údajov?

LYNX B.V. organizačná zložka je ako správca osobných údajov zodpovedná za spracovávanie osobných údajov. Toto Vyhlásenie sa vzťahuje pre všetky procesy spracovania, ktoré LYNX vykonáva vo vzťahu k osobným údajom klientov, potencionálnych klientov strán a ostatných návštevníkov webovej stránky http://www.lynxbroker.sk

Kontaktné údaje:

LYNX B.V.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandsko

Zastúpenie pre Slovensko :

LYNX B.V., organizačná zložka
Za Hanspaulkou 879/8
160 00 Praha 6 – Dejvice, Česká republika
Email: info@lynxbroker.sk

Ďalej len „LYNX B.V.“

Kontaktné údaje Poverenca pre ochranu osobných údajov:

LYNX B.V.
Poverenec pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer)
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandsko
email: privacy@lynx.nl

2. Aké zdroje a osobné údaje využívame?

Osobné údaje, ktoré dostávame priamo od našich klientov a dalších zainteresovaných osôb, spracovávame ako súčasť našich obchodných vzťahov. Ďalej spracovávame – pokiaľ je to potrebné pre poskytovanie našich služieb – osobné údaje, ktoré oprávnene získavame z verejne dostupných zdrojov (napr. Internet) alebo ktoré získame od tretích strán (napr. World-check).

Relevantné osobné údaje sú údaje (napr. meno a priezvisko, adresa, rodné číslo a ďalšie kontaktné údaje, dátum a miesto narodenia a štátna príslušnosť), údaje o legitímnosti (napr. údaje z občianskeho preukazu, cestovného pasu) a údaje o autentifikácii (napr. podpis klienta). Ďalej sa môže jednať o informácie o Vašich transakciách (napr. detaily k vkladom a zadaným pokynom) údaje o plnení zmluvných záväzkov (napr. detaily k transakciám s investičnými inštrumentami), informácie o vašej finančnej situácii (napr. pôvod prostriedkov a majetku, informácie o osobnej finančnej situácii ) údaje plynúce z reklamy a dokumentačné údaje (napr. zaznamenávanie telefonických rozhovorov), ako aj iné údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami.

3. Aký je účel spracovania údajov a na akom právnom základe spracovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame v súlade s („GDPR“):

 1. Spracovanie na základe vami udeleného súhlasu čl. 6, odst., 1 písm. a) Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétne účely (napr. používanie e-mailovej adresy pre reklamné účely a zasielanie newsletterov.
  Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať napr. s využitím kontaktného emailu: info@lynxbroker.sk, marketing@lynxbroker.cz
 2. Spracovávanie na základe plnenia zmluvných záväzkov, v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) Spracovanie údajov je vykonávané za účelom poskytnutia finančných služieb, ktoré vychádza zo zmluvného vzťahu medzi LYNX a klientom alebo predzmluvných vzťahov vykonaných na vyžiadanie. Účel spracovania osobných údajov vychádza primárne z daného zmluvného vzťahu. Ďalšie informácie k účelu spracovania môžu byť nájdené v zodpovedajúcich častiach zmluvnej dokumentácie a ďalších zmluvných podmienkach.
 3. Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahuje, vid. čl. 6, odst. 1 písm. c). Ako poskytovateľ investičných služieb sme vystavení rôznym zákonným požiadavkám Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie (napr. AML/CFT & KYC, MiFIDII, GDPR, 5AMLD, 6AMLD, EÚ sankčným právnym požiadavkám) a tiež požiadavkám autority (napr. FAÚ, CNB, NBS atp.).
 4. Informačné memorandum k uplatňovaniu opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu ( „AML / CFT“) nájdete na našich webových stránkach v sekcii „Dokumenty“, odkaz je dispozícii tu.
 5. spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. e)
 6. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, v súlade s čl. 6, odst. 1 písm. f). V prípade nutnosti spracovávame osobné údaje nad rámec zmluvného vzťahu s cieľom ochrany oprávneného záujmu LYNX B. V. alebo tretích strán.

Nižšie uvádzame príklady:

 • Práca s databázami (napr. Tolerant, W-CH) k identifikovaniu politicky exponovaných osôb a potenciálnych klientov, ktorí sa nachádzajú na sankčných zoznamoch,
 • Posúdenie a optimalizácia požiadaviek na analýzu postupov pre priamy prístup ku klientom,
 • Inzercia a výskum trhu alebo spokojnosti, pokiaľ neboli vznesené námietky voči používaniu vašich dát,
 • Uplatňovanie právnych nárokov a obhajoby v súdnych sporoch,
 • Zaistenie IT bezpečnosti a technologickej funkčnosti procesov v spoločnosti,
 • Prevencia a vyšetrovanie trestných činov,
 • Opatrenia pre vnútropodnikovú kontrolu a ďalší rozvoj služieb a produktov,
 • Risk management spoločnosti,
 • Veritelia alebo správcovia platobnej neschopnosti žiadajúci o súčinnosť.

4. Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré od vás dostávame, nám pomáhajú prispôsobiť a skvalitňovať naše služby a neustále ich vylepšovať. Tieto informácie používame na spracovanie vašich požiadaviek. Vaše informácie tiež používame na to, aby sme s Vami komunikovali o požiadavkách, produktoch, službách a marketingových príležitostiach (vid. nižšie e-mailová komunikácia), ako aj aktualizovali naše záznamy a udržiavali vaše zákaznícke účty a taktiež odporúčali služby, ktoré by mohli byt zaujímavé pre vás. Vaše údaje tiež používame na vylepšenie ponuky našich produktov a našej platformy, aby sme predišli pochybenia funkčnosti nášho webu alebo k jeho odhaleniu, alebo aby sme umožnili tretím stranám vykonávať technické, logistické alebo iné služby v našom zastúpení.

Zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • Informácie, ktoré ste nám poskytnete: Zhromažďujeme a uchovávame akékoľvek informácie, ktoré odovzdávate na našich webových stránkach, alebo ich odovzdáme iným spôsobom. Dávate nám informácie, keď niečo hľadáte, konzultujete vzdelávacie kurzy, nákupom cenných papierov do vášho (demo) účtu, zúčastňujete sa žrebovania, vyplníte dotazník alebo komunikujete s naším zákazníckym servisom. Keď napríklad vyhľadáte nejaký produkt, zadáte pokyn alebo poskytnete informácie vo svojom osobnom profile; ak s nami komunikujete telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom; ak vyplníte dotazník, zúčastňujete sa webináre a využijete iné ponuky služieb, ktoré vás osobne informujú o určitých ponukách – napr. LYNX Newslettery.Informácie, ktoré nám tu poskytnete, môžu napr. byť vaše meno, adresa, telefónne číslo, informácie o účte, prehľad držaných cenných papierov na vašom (demo) účte a obsah sledovaných zoznamov inštrumentov v platformách.Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám určité informácie, dokumenty a osobné údaje, ktoré potrebujeme k plneniu napr. právnych povinnosti, avšak môže to mať za následok, že nebudete môcť používať mnoho našich služieb či produktov.
 • Automatizované informácie: Hneď ako nás kontaktujete alebo navštívite našu webovú stránku, ukladáme určité informácie. Okrem iného používame – podobne ako mnoho iných webových stránok – takzvané „súbory cookie“ a prijmeme informácie hneď, ako webový prehliadač otvorí webové stránky LYNX.B.V.Príklady informácií, ktoré zhromažďujeme a analyzujeme, zahŕňajú v skrátenej podobe adresu internetového protokolu (IP), ktorá prepája váš počítač s internetom, e-mailovou schránkou, prihlasovacími údajmi, e-mailovými adresami, informáciami o počítači a internetovom pripojení ako sú: typ a verzie prehliadača, operačného systému a platformy, rovnako ako informácie o Uniform Resource Locators (URL) udávajúce poradie stránok na našich webových stránkach, ktoré navštívite, vrátane dátumu a času, číslo cookie a produktov, ktoré ste si prezreli alebo hľadali.
 • E-mailová komunikácia: Pre zvýšenie užitočnosti a zaujímavosti našich e-mailov, môžeme obdržať potvrdenie o tom, ktoré e-maily od spoločnosti LYNX B.V. otvoríte, ak váš počítač podporuje túto funkciu. Pokiaľ od LYNX B.V. nechcete prijímať e-maily, informujte nás prosím prostredníctvom kontaktného emailu na privacy@lynxbroker.sk.
 • Informácie z iných zdrojov: Občas môžeme informácie o vás získať aj z iných zdrojov a pridať ich do dokumentácie vášho klientskeho účtu. Príklady informácií, ktoré získame z iných zdrojov, zahŕňajú aktualizované informácie o adresách z prehľadu dodávateľov, ktoré používame na aktualizáciu databázy, aby sme mohli zaslať výpisy z účtu alebo iné dôležité dokumenty a aby sme zaistili, že sme s vami schopní komunikovať. Týmto vás informujeme, že používame špecifické systémy k odhaleniu zneužitia finančného systému napr. k praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu, implementovanú máme taktiež prevenciu podvodov (externých aj interných). Tieto preventívne opatrenia sú využívané predovšetkým k riadeniu rizík operačných, finančných, ale i Compliance. Pre našu činnosť získavame taktiež informácie z obchodných registrov, alebo obdobných inštitúcií.

5. S kým zdieľame vaše údaje?

Vaše osobné údaje odovzdávame predovšetkým v Európskej únii, v rámci skupiny LYNX B.V. vašim osobným údajom majú prístup tie oddelenia, ktoré ich nevyhnutne potrebujú k plneniu našich zmluvných a právnych záväzkov. Naši zmluvní poskytovatelia služieb a sprostredkovatelia môžu tiež prijímať údaje na tento účel, ak zachovávajú mlčanlivosť. Ide o spoločnosti z oblastí IT služieb, logistiky, tlačových služieb, telekomunikácií, poradenstva, predaja a marketingu.

Pokiaľ ide o prenos údajov príjemcom mimo našej spoločnosti, treba dôrazne poznamenať, že ako poskytovateľ investičných služieb sa zaväzujeme k mlčanlivosti o všetkých údajoch a informáciách týkajúcich sa našich klientov. V zásade môžeme predať informácie o vás len vtedy, ak to vyžadujú právne povinnosti, alebo ak ste nám poskytli súhlas. Za týchto podmienok môžu medzi príjemcov osobných údajov patriť:

verejné orgány a inštitúcie (napríklad Federálny orgán finančného dohľadu, daňové orgány, orgány činné v trestnom konaní) v prípade právnej alebo regulačnej povinnosti
Ďalšími príjemcami údajov môžu byť tí, ktorým ste nám dali súhlas s odoslaním údajov alebo s ktorými môžeme delegovať osobné informácie kvôli oprávneným záujmom.

Medzi služby poskytované spoločnosťou LYNX patrí okrem iného uzatvorenie dohody medzi vami ako klientom a spoločnosťou Interactive Brokers Ireland („IBIE“). Za týmto účelom spoločnosť LYNX zhromažďuje vaše osobné údaje, ktoré LYNX prevedie na spoločnosť IBIE za účelom uzavretia zmluvy (otvorenie účtu). Zoznámte sa prosím s dokumenty LYNX, vrátanie informačných memoránd a dokumenty IBIE, k dispozícii tu https://www.lynxbroker.sk/dokumenty/

Spoločnosť Interactive Brokers („IB“) UK/Ireland môže zdieľať vaše meno a adresu s emitentmi cenných papierov za účelom dôležitej komunikácie s akcionármi (jedná sa o údaje o splnomocnených zástupcoch, ďalej tiež zdieľanie údajov prostredníctvom obežníkov pre ponuky práv a výročné/štvrťročné správy). V predvolenom nastavení vás spoločnosť IB klasifikuje ako skutočného majiteľa bez námietok (v anglickom jazyku Non-Objecting Beneficial Owner, skrátene „NOBO“), čo znamená, že udeľujete týmto svoje povolenie na zdieľanie vášho mena a adresy s emitentmi cenných papierov, ktoré vlastníte. Námietku na klasifikáciu skutočného majiteľa (v anglickom jazyku Objecting Beneficial Owner, skrátene „OBO“) je možné urobiť zaslaním požiadavky (ticketu) prostredníctvom Správy účtu (Account Management).

6. Sú vaše osobné údaje zasielané do krajín mimo EÚ alebo do medzinárodných organizácií?

Prenos údajov do krajín mimo Európskej únie prebieha v prípadoch:

 • Je to povinné k uskutočneniu vašich pokynov (napríklad platby a obchodné pokyny),
 • Je to právna povinnosť (napr. povinný daňový reporting) alebo
 • Dali ste nám svoj súhlas.

Okrem toho sú údaje predávané orgánom tretích krajín v týchto prípadoch:

 • Ak sa to vyžaduje v jednotlivých prípadoch, vaše osobné informácie môžu byť prevedené na poskytovateľa IT služieb v USA alebo inej tretej krajine, aby sa zaistila IT prevádzka spoločnosti v súlade s európskou úrovňou ochrany údajov.
 • So súhlasom dotknutej osoby alebo v dôsledku právnych ustanovení v boji proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a v iných prípadoch sú osobné údaje prenášané v súlade s úrovňou ochrany údajov Európskej únie či v súvislosti s oprávnenými záujmami.

7. Cookies

Súbory cookie sú textové informácie (text ASCII) uložené na vašom pevnom disku prostredníctvom prehliadača (napr. Microsoft Explorer alebo Mozilla Firefox). Ak znovu navštívite webovú lokalitu, ktorá predala cookie do vášho prehliadača, budete tu rozpoznaný a individuálne adresovaný.

Ak chcete zistiť všetko o používaní súborov cookie, navštívte našu stránku Zásady používania cookies, tu: https://www.lynxbroker.sk/cookie-policy/

8. Ako dlho sú uchovávané vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame, ak je to potrebné pre plnenie zmluvných a právnych záväzkov. Treba poznamenať, že náš obchodný vzťah je trvalým záväzkom, ktorý je uzatvorený na dobu neurčitú.

Ak sa údaje už nevyžadujú na plnenie zmluvných alebo právnych záväzkov, tieto sa pravidelne zmažú, pokiaľ ich dočasné ďalšie spracovanie nie je potrebné na tieto účely:

 • Plnenie obchodných a daňových povinností: Lehoty pre uchovávania dokumentácie jsou podľa aplikovateľných právnych predpisov.
 • Zachovávanie dôkazov v zákonnej premlčacej lehote.Obvyklou praxou je uchovanie dokumentov po dobu 3 rokov.

9. Aké práva máte ako subjekt údajov?

Každý subjekt údajov má právo na prístup podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie („Právo byť zabudnutý“) podľa čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Ďalej existuje právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov.

10. Máte povinnosť poskytnúť nám údaje?

Ako súčasť nášho obchodného vzťahu musíte poskytnúť osobné informácie, ktoré sú potrebné na zhromažďovanie, vykonávanie a ukončenie obchodného vzťahu a na plnenie súvisiacich zmluvných záväzkov, a tiež z dôvodu, že sme povinní zhromažďovať tieto informácie zákonom. Bez týchto informácií nebudeme s vami vo všeobecnosti schopní uzavrieť zmluvu a naplňovať zmluvu.

Ak nám neposkytnete potrebné informácie, osobné údaje a doklady, nemôžeme zahájiť, alebo pokračovať v požadovanom obchodnom vzťahu, poskytovať vám naše služby a produkty.

11. Vykonáva sa automatizované rozhodovanie?

V zásade nepoužívame plne automatizované individuálne rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR.

12. Využívá LYNX profilovanie?

V určitých prípadoch spracovávame údaje automaticky s cieľom posúdiť určité osobné aspekty (profilovanie). Napríklad profilovanie používame v nasledujúcich prípadoch:

Z dôvodu zákonných požiadaviek sme povinní bojovať proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a trestným činom súvisiacim s majetkom. Súčasne sa vykonávajú hodnotenia údajov tejto spojitosti, z dôvodu plnení iných právnych povinností a predpisu. Tieto opatrenia slúžia aj na vašu ochranu.
Aby sme vám poskytli cielené informácie a rady o produktoch, používame hodnotiace nástroje. Tieto umožňujú komunikáciu a reklamu založenú na vašich potrebách, vrátane výskumu trhu a verejnej mienky.

13. Zaslanie sťažnosti na dozorný orgán

Máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu ochrane údajov:Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava

Slovenská republika

statny.dozor@pdp.gov.sk ; web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

14. Právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR

Právo vzniesť námietku podľa špecifickej situácie

Máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej špecifickej situácie, kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov vyplývajúcich z čl. 6 ods. 1 písm. e) a písm. f) to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Ustanovenia čl.6 odst. 1 písm. f), tj. Oprávnený záujem, používame na reklamné účely.

Ak máte námietky, nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ibaže by sme tak mohli urobiť z oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži k uplatňovaniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov.

b. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu
V jednotlivých prípadoch spracovávame vaše osobné údaje, aby sme mohli prevádzkovať priamu komunikáciu.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku v súlade s ustanovením GDPR čl. 21 písm. b) proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou komunikáciou.

Ak máte námietky voči spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudeme spracovávať vaše osobné údaje na tieto účely.

Námietka môže byť bez formálnej formy a mala by byť smerovaná pokiaľ možno na:

LYNX B.V.
Poverenec pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer), viz informácie zverejnené na prvej stránke.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandsko
Email: privacy@lynx.nl

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je dostupné v PDF verzii nižšie. Tlačená verzia tohto dokumentu je k dispozícii v sídle LYNX. LYNX B.V. si vyhradzuje právo na priebežnú aktualizáciu tohto dokumentu.

PDF

Tu môžete nájsť PDF s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.


Autorské právo: Nie je dovolené tento dokument spoločnosti LYNX kopírovať, sťahovať alebo akýmkoľvek spôsobom zverejňovať, distribuovať alebo reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu LYNX alebo súhlasu oprávnenej osoby. Tento dokument si môžete vytlačiť a / alebo stiahnuť iba pre vlastnú potrebu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LYNX nie je dovolené poskytovať odkaz na webové stránky spoločnosti LYNX