Technická analýza

Technická analýza alebo grafová analýza je druh analýzy cenných papierov založený na historických cenových údajov a pohybu cien. Grafy sa používajú na štúdium pohybov cien s cieľom odvodiť prognózy budúceho cenového vývoja. Obchodníci sa prostredníctvom technickej analýzy snažia rozpoznať trendy a interpretáciu daných informácií použiť k čo najlepšiemu načasovaniu nákupu alebo predaja daného podkladového aktíva.

Technická analýza je spolu s fundamentálnou analýzou najdôležitejším nástrojom na obchodovanie a podľa názoru mnohých odborníkov je jej znalosť nevyhnutná pre úspech na kapitálových trhoch. Nižšie nájdete návod, ako technická analýza funguje a čo je podstatné pre efektívnu analýzu grafov.

Výhody technickej analýzy

Technická analýza grafov ponúka traderom mnoho výhod. Tie najdôležitejšie sú:

 • Sústredíte sa len na históriu cien. Dôvody, prečo akcie alebo indexy rastú či klesajú, nie je pre technický prístup podstatný
 • Technická analýza môže byť prispôsobená takmer každému finančnému inštrumentu a každému trhu.
 • Grafické zobrazenie ponuky a dopytu vám umožňuje rýchlo a zreteľne vidieť, či v rámci vašej investičnej stratégie špekulovať na rast či pokles cien.
 • Nezáleží, či sledujete krátkodobý alebo dlhodobý graf, pravidlá technickej analýzy platia pre všetky časové horizonty rovnako.
 • Technická analýza je ideálna pre identifikáciu a hodnotenie príležitostí a rizík na trhoch.
 • S pomocou moderných obchodných nástrojov môžu aj súkromní investori napríklad pomocou niekoľkých kliknutí identifikovať zmeny trendov alebo prelomenie formácií a nájsť optimálne časy vstupu a výstupu zo svojich pozícií.

Základné piliere technickej analýzy

Technická analýza je založená na nasledujúcich troch základných pilieroch:

 • Pohyby na trhu už zahŕňajú všetky udalosti: Technická analýza predpokladá, že v cene sú zahrnuté všetky relevantné informácie a správy - od podnikových dát, cez ekonomické faktory, až po prírodné katastrofy.
 • Kurzy sa pohybujú v trendoch: trendy sú veľmi dôležité pre technickú analýzu. Koncept trendu hovorí, že ceny sa pohybujú v dlhodobejších trendoch. Úlohou grafovej analýzy je tieto trendy zavčasu identifikovať a následne obchodovať v ich smere.
 • História sa opakuje: Aktivita na trhu je určovaná ľuďmi, ktorí realizujú obchody. A ľudia majú sklon sa správať určitým spôsobom v podobných situáciách. To vedie k základnému predpokladu, že cenové vzorce minulosti sa budú v budúcnosti opakovať.

Metódy technickej analýzy

Technická analýza môže byť rozdelená do rôznych analytických metód. Najdôležitejšie podoblasti sú:

 • Analýza trendov: je považovaná za najdôležitejšiu oblasť technickej analýzy. Jej hlavnou oblasťou záujmu je objav trendových línií a identifikácia trendových kanálov Na klasifikáciu identifikácie smeru pohybu ceny daných cenných papierov. Ďalším spôsobom, ako skúmať trendy, je meranie trendov, ktoré možno použiť napríklad na výpočet sily trendu.
 • Analýza formácie: Analýza formácie sa zaoberá históriou cien a identifikuje špecifické vzorce v grafe. Na základe útvarov, ako sú napríklad vlajky alebo trojuholníky, sa investori pokúšajú predpovedať budúci vývoj ceny príslušného finančného nástroja.
 • Analýza ukazovateľov: V oblasti analýzy ukazovateľov sú údaje o cenách matematicky prevedené alebo doplnené ďalšími údajmi. Tak človek získa rôzne technické ukazovatele, ako sú napríklad kĺzavé priemery, oscilátory alebo kúpnu silu, aby v grafoch našiel ďalšie informácie a odvodil z nich obchodné rozhodnutia.


Grafy - najdôležitejší nástroj technickej analýzy

Cenové grafy cenných papierov sú základom akejkoľvek technickej analýzy. Zobrazujú cenovú históriu, ktorú možno prezentovať rôznymi spôsobmi.

Zvyčajne sa jedná o dvojrozmerné grafy, ktoré ukazujú čas na osi X a cenu na osi Y. Najbežnejšie typy grafov sú čiarové grafy, stĺpcové grafy, sviečkové grafy, bodové grafy a číselné grafy. Každý z týchto typov grafov obsahuje odlišné informácie o historických cenách a interpretujú ich svojím špecifickým spôsobom.

Kým čiarové grafy poskytujú iba informácie o uzatváracej cene, sviečkové grafy poskytujú ako otváracie a zatváracie ceny, tak maximá a minimá v danom časovom horizonte.


Trendy

Analýza trendov - Trendový koncept technickej analýzy

Základným rysom technickej analýzy je identifikácia trendov, pretože trhy sú stále v pohybe a väčšina obchodných stratégií pracuje v smere trendov.

Graf charakterizujú maximá a minimá, z ktorých sa trend v zásade môže vyvíjať troma smermi – hore, dole a do strany. Zvyšujúce sa maximá a minimá signalizujú uptrend, zatiaľ čo rad nižších miním a maxím signalizuje downtrend. Rovnako vysoké maximá a minimá signalizujú bočný trend.

Z časového hľadiska rozlišujeme tri kategórie trendov – dlhodobé (primárne), strednodobé (sekundárne) a krátkodobé (terciárne). Na identifikáciu trendov sa používajú rôzne nástroje – napríklad línie trendov, trendové kanály, kĺzavé priemery a ďalšie.


Supporty a rezistence

Support a rezistencia - významné cenové hladiny v grafe

Koncept supportu a rezistencie (podpory a odporu) sa zaoberá významnými cenovými hladinami na grafe, kde má trend tendenciu sa otočiť smerom nadol (rezistencia) alebo smerom nahor (support). Zóny supportu a rezistencie vyplývajú zo zmien v ponuke a dopyte.

Ak je nákupný záujem na nízkej úrovni alebo support väčší ako predajný záujem, veľa hráčov pravdepodobne opäť vstúpi na trh. V tomto mieste sa trend pravdepodobne opäť odrazí a začne rásť. Ak je predajný tlak na vysokej úrovni alebo rezistencia väčšia ako kúpny tlak, veľa hráčov pravdepodobne z trhu odíde. V tomto mieste sa trend pravdepodobne opäť odrazí a začne klesať.


Grafová formácia

Analýza formácií - Grafové formácie v technickej analýze

Bežnou variantou interpretácie grafov je hľadanie konkrétnych vzorov v grafe. Jedná sa o špeciálne cenové formácie v grafe, ktoré môžu investorovi poskytnúť užitočné rady ohľadom predikcie budúceho vývoja cien.

Vzory v grafe sú prakticky opakujúce sa tvary, ako sú napríklad trojuholníkové alebo vlajkové formácie, ktoré boli v minulosti pozorované a viedli k určitému pohybu cien. V zásade sa rozlišuje medzi formáciami signalizujúcimi obrátenie trendu a formáciami pre potvrdzujúco nastavený trend.

Dôležitými formáciami, ktoré signalizujú otočenie trendu, sú napríklad formácie rameno-hlava-rameno, trojitého dna alebo dvojitého stropu. Ďalšími významnými formáciami, z ktorých môžu investori vyčítať predajné či kúpne signály, sú napríklad trojuholníkové formácie, vlajkové formácie, alebo obdĺžnikové formácie.


Indikátory

Technické indikátory - optimalizácia analýzy grafov

Pre systematické obchodovanie môžete optimalizovať technickú analýzu pomocou ukazovateľov. Prostredníctvom týchto výpočtov možno identifikovať určité udalosti v histórii cien a premietnuť ich do grafu. Technické ukazovatele sú dôležité signály – napríklad pre určenie začiatku, konca alebo sily trendu.

Technické ukazovatele sú považované za objektívnejšie než ručne aplikované trendové línie, rezistencie a supporty. Existuje veľké množstvo matematických ukazovateľov, ktoré možno rozdeliť do rôznych kategórií. Hlavnými typmi sú ukazovatele sledujúce trend, ktoré okrem iného naznačujú smer trhu. Ďalšou dôležitou kategóriou technických indikátorov sú oscilátory, ktoré slúžia ako ukazovatele trendovej sily pre prekúpené alebo prepredané trhy.


Fibonacci

Fibonacci - Magické čísla pre technickú analýzu

V 13. storočí objavil taliansky matematik Leonardo Fibonacci nekonečnú postupnosť prirodzených čísel, kde ďalšie číslo v rade je vždy súčtom predchádzajúcich dvoch čísel postupnosti. Fibonacciho postupnosť má svoje využitie v mnohých oblastiach – od biológie až po obchodovanie.

V technickej analýze sa Fibonacciho pomery využívajú k rozdeleniu úrovní podľa percentuálnych zmien, vychádzajúcich z Fibonacciho postupnosti, na ktorých má trend tendenciu sa správať určitým spôsobom. Túto metódu možno napríklad použiť na detekciu bodov obratu v grafe. Známe techniky pre aplikácie Fibonacciho postupnosti sú Fibonacci Retracement a Fibonacci Extension.