Opcie

Všetko, čo potrebujete vedieť o opciách v roku 2021 – od definície, cez nákup a predaj, až po komplexné opčné stratégie a praktické tipy.

Tu nájdete vysvetlenie pojmov call a put opcie, gréckych písmen a volatility, ako aj odborné znalosti o úspešnom obchodovaní s opciami. Nájdete aj informácie o jednoduchých a pokročilých opčných stratégiách vrátane inšpirácie na opčné obchody u konkrétnych titulov.

Opcie - úvod a základy

Opčné kontrakty sú forwardové transakcie medzi dvoma stranami. Opcie dávajú kupujúcemu právo, nie však povinnosť, k dátumu expirácie opcie kúpiť (call opcia) alebo predať (put opcia) určitú časť podkladového aktíva, ako sú akcie, za vopred stanovenú cenu.

Na druhej strane je predávajúci alebo vypisovateľ opcie povinný splniť dohody podľa forwardovej transakcie, akonáhle je opcia uplatnená. Ak opcia expiruje ako bezcenná, nemusí vypisovateľ plniť svoj záväzok a môže si ponechať opčnú prémiu, ktorú zaplatil kupujúci opcie.

Pri nákupe a výpise opcií je potrebné zvážiť niekoľko vecí. Hlavný rozdiel je samozrejme medzi call a put opciami. Avšak ďalej sa opcie vyznačujú celým radom špecifických vlastností – dátumom splatnosti, strike cenou, veľkosťou kontraktov a tiež štýlom (európske a americké). Je tiež zásadné, či sa s opciami obchoduje na dlhú alebo krátku stranu, pretože to upravuje práva a povinnosti obchodníka s opciami. Každý, kto obchoduje na akciovom trhu, by mal zvážiť investovanie do opcií, pretože je ich možné použiť pre rôzne situácie na trhu a investičné ciele.

Ikona ako obchovat call a put opcie

Získajte základný prehľad o obchodovaní s opciami

Tu zistíte, ako otvárať opčné pozície, ako fungujú call a put opcie a tiež aké sú dôležité základné pojmy pre obchodovanie s opciami.

Základy opcií

Grécke písmená

Grécke písmená - kľúčové údaje popisujúce zmeny cien u opcií

Ak vás zaujímajú opcie, rýchlo sa stretnete s pojmami ako Delta, Gamma, Vega alebo Theta. Tieto tzv. opčné grécke písmená sú rozhodujúcimi indikátory citlivosti.

Ponuka a dopyt podkladového aktíva vždy spôsobuje kolísanie cien. Aj keď sa však cena podkladového aktíva, napríklad akcie, nezmení, je možné, že cena opcie sa môže zvýšiť alebo znížiť. S pomocou gréckych písmen možno cenový vývoj opcie popísať za určitých podmienok.

Opčné grécke písmená môžu poskytnúť rôzne informácie o cenách opcií. Tieto ukazovatele môžu napríklad poskytovať informácie o tom, ako sa mení cena opcie, ak sa mení cena podkladového aktíva alebo volatilita. Strata časovej hodnoty môže byť tiež stanovená na základe gréckych písmen. Iba tí, ktorí vo svojich obchodných rozhodnutiach systematicky zvažujú faktory ovplyvňujúce cenu opcie, môžu úspešne obchodovať s opciami. Opčné grécke písmená sú preto nevyhnutné.

Ikona grécke písmená podrobne

Delta, Gamma, Vega, Theta: Grécke písmená v detaile

Tu objavíte, ako fungujú grécke písmená v obchodovaní s opciami a akú pridanú hodnotu prinášajú opčným obchodníkom.

Grécke písmená

Volatilita

Volatilita - dôležitý faktor ovplyvňujúci cenu opcie

Cena opcií je ovplyvnená niekoľkými faktormi. Okrem dátumu splatnosti a realizačnej ceny zohráva dôležitú úlohu aj cena podkladového aktíva.

Aby obchodníci s opciami mohli lepšie posúdiť možné ziskové príležitosti opcií, analyzujú fluktuačné rozpätie podkladového aktíva v určitom časovom období. Táto intenzita fluktuácie sa nazýva volatilita a slúžia ako užitočné meradlo rizika pri obchodovaní s opciami. Čím viac kolíše cena podkladového aktíva, na ktorý sa opcia vzťahuje, tým väčšia je volatilita. Vysoká volatilita je spojená s vyšším rizikom, ale sľubuje v prípade úspechu vyššie zisky.

V predvolenom nastavení sa volatilita počíta na ročnom základe a vyjadruje sa v percentách. Ak opčný investor zoberie do úvahy aktuálne očakávané kolísanie cien podkladového aktíva počas zostávajúcej doby platnosti opcie, nazýva sa to implicitná volatilita. Ak je naopak uvedená historická volatilita, jedná sa o opis skutočného fluktuačného rozmedzia podkladového aktíva v minulosti.


Stratégia

Opčné stratégie - obchodné stratégie pre opčných obchodníkov

Obchodovanie s derivátmi, ako sú opcie, ponúka mnoho investičných príležitostí. Pre každú situáciu na trhu existujú zodpovedajúce obchodné stratégie – či už sa trhy pohybujú hore, dole alebo do strán.

K dispozícii sú štyri základné pozície pre nastavenie opčných stratégií. Môžete kúpiť (long call) alebo predať (short call) call opcie a kúpiť (long put) alebo predať (short put) put opcie. Tieto 4 typy možno kombinovať podľa potreby. Opčné stratégie majú 2 ciele – zaistenie (hedging) a špekuláciu.

Zaisťovacie stratégie s opciami, tiež známe ako hedging, slúžia na zabezpečenie cenných papierov v portfóliu proti cenovým zmenám pomocou vhodných opcií, napríklad ak očakávate, že cena podkladového aktíva bude klesať. Naopak špekulatívne opčné stratégie majú za cieľ profitovať z pákového efektu opcie alebo generovať zisky z príjmu z prijatých opčných prémií pri výpise opcií – bez toho, aby obchodník s opciami nutne držal podkladové aktívum v portfóliu. Špekulatívne stratégie sú spojené so zvýšeným rizikom, ale tiež ponúkajú vyšší potenciálny zisk ako priame obchodovanie s podkladovým aktívom.Často kladené otázky o opciách

Čo sú opcie?

Opcia dáva kupujúcemu právo kúpiť alebo predať konkrétne podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu v danom čase. Opcie sú rovnako ako CFD, certifikáty, futures alebo warranty derivátové investičné inštrumenty. Transakcie opcií sú tiež označované ako podmienené forwardové transakcie.

Čo je to call opcia?

Call opcia dáva kupujúcemu právo nakupovať podkladové aktívum, ako je akcia, za vopred definovanú cenu (realizačná cena) k vopred stanovenému dátumu expirácie alebo pred ním. Za toto právo kupujúci zaplatí vypisovateľovi poplatok (opčnú prémiu). V prípade, že dôjde k uplatneniu opcie, vypisovateľ je povinný dodať podkladové aktívum za dohodnutú realizačnú cenu.

Čo je to put opcia?

Put opcia dáva kupujúcemu právo predať podkladové aktívum, ako je akcia, za vopred definovanú cenu (realizačná cena) k vopred stanovenému dátumu expirácie alebo pred ním. Za toto právo kupujúci zaplatí vypisovateľovi poplatok (opčnú prémiu). V prípade, že dôjde k uplatneniu opcie, vypisovateľ je povinný kúpiť podkladové aktívum za dohodnutú realizačnú cenu.

Čo je to európska opcia?

Európska opcia je typ opcie, ktorú môže kupujúci uplatniť len k dátumu splatnosti. Pojem európska opcia teda opisuje skôr štýl uplatnenia opcie, než miesto obchodovania. Opcie, vzťahujúce sa na indexy, sú spravidla európskej povahy.

Čo je to americká opcia?

Americká opcia je typ opcie, ktorú môže kupujúci uplatniť kedykoľvek počas jej trvania. Pojem americká opcia teda opisuje skôr štýl uplatnenia opcie, než miesto obchodovania. Opcie, vzťahujúce sa na akcie a ETF sú spravidla americkej povahy.

Kedy opcie expirujú?

Opcie majú vždy pevne stanovený termín expirácie, a preto vždy vyprší vo vopred určený deň. Napríklad u likvidných akcií sú štandardne k dispozícii opcie s platnosťou 1, 2, 3, 6 a 12 mesiacov. Dátum expirácie je obvykle tretí piatok v mesiaci. Okrem týchto mesačných opcií existujú tiež týždenné opcie s rôznymi dátami expirácie.

Aká je cena opcie?

Cena opcie je cena, ktorú musí kupujúci opcie zaplatiť protistrane (vypisovateľovi opcie). Cena opcie sa skladá z vnútornej hodnoty opcie a časovej hodnoty opcie.

Čo je to podkladové aktívum opcie?

Podkladové aktívum je investičný inštrument, ku ktorému sa opcia vzťahuje. Napríklad pre obchodovanie s opciami sú ako podkladové aktíva k dispozícii napríklad akcie, ETF, indexy, futures, meny alebo komodity.

Čo je to strike cena?

Strike cena je fixná hodnota podkladového aktíva u daného kontraktu. Jedná sa o vopred stanovenú cenu medzi kupujúcim a predávajúcim opcie, za ktorú je podkladové aktívum, napríklad akcie, dodané k dátumu expirácie.

Ako môžem obchodovať s opciami?

S opciami sa obchoduje na derivátových burzách, ako je Eurex alebo amerických opčných burzách ako CME alebo CBOE. K obchodovaniu s opciami potrebujete opčného brokera, ktorý vám umožní prístup k derivátovým burzám. Nie každý online broker však obchodovanie s opciami umožňuje. Ďalej potrebujete potvrdenie o spôsobilosti na obchodovanie opcií. To zvyčajne potvrdíte potom, čo vás broker informuje o rizikách spojených s obchodovaním na derivátových burzách.