5 častých chýb pri obchodovaní opcií: Ako im predchádzať?

od Tomáš Stráník
Časté chyby pri obchodovaní opcií
V tomto článku vám prinášame časté chyby, ktorých sa z rôznych dôvodov dopúšťajú najmä začínajúci opční obchodníci. Poučte sa z týchto chýb a urýchlite svoju cestu k ziskovému obchodovaniu opcií.

Tu je 5 častých chýb pri obchodovaní opcií a tipy, ako im predchádzať. Ak hľadáte brokera na obchodovanie opcií, kliknite sem.

Podceňovanie významu a neznalosť gréckych písmen

Pri obchodovaní opcií často nestačí len správne odhadnúť, ktorým smerom sa bude pohybovať cena podkladového aktíva. V niektorých prípadoch môže opčný obchodník prísť o svoju investíciu, aj keď sa mu podarilo správne určiť smer vývoja podkladového aktíva. Do úvahy treba totiž brať aj volatilitu a čas do exspirácie. A práve grécke písmená delta, gama, vega a theta poskytujú investorom náhľad do tvorby cien opcií. Grécke písmená nám hovoria, o koľko sa zmení opčná prémia, ak sa zmení niektorá premenná, ktorá má na jej tvorbu vplyv.

Ak patríte k tým, ktorí sa v gréckych písmenách ešte príliš neorientujú, odporúčame vám nasledujúce články:

Nákup vzdialených Out Of The Money put a call opcií

Pri nákupe opcií musí obchodník urobiť niekoľko rozhodnutí. Jedným z nich je, či nakúpiť opcie v peniazoch (In The Money) alebo opcie mimo peňazí (Out Of The Money). Opcia je v peniazoch, keď je trhová cena podkladového aktíva vyššia ako realizačná cena opcie (v prípade nakúpených call opcií, pri put opciách je tomu naopak). V prípade opcie mimo peňazí je tomu naopak. Opcie Out Of The Money (OTM) sú lacnejšie najmä preto, že nemajú žiadnu vnútornú hodnotu. Ak by sa ich cena nezmenila, vyexspirovali by ako bezcenné.

Čím ďalej je opcia mimo peňazí, tým nižšia je pravdepodobnosť, že podkladové aktívum dosiahne vzdialenú realizačnú cenu. Keďže je malá pravdepodobnosť, že by podkladové aktívum mohlo urobiť taký dramatický pohyb pred dátumom exspirácie opcie, prémia za nákup opcie je zvyčajne nižšia.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Opcie mimo peňazí často priťahujú najmä začínajúcich investorov, pretože majú vidinu potenciálne vysokého zisku s malou počiatočnou investíciou. Zdanlivo pozitívny ukazovateľ RRR (Risk Reward Ratio) obchodu je však často na úkor pravdepodobnosti, že investícia bude zisková. Mnohokrát sa totiž stane, že cena podkladového aktíva sa k realizačnej cene OTM opcie do exspirácie nestihne dostať a obchodník tak utrpí 100 % stratu.

Nákup opcie Out Of The Money je pri exspirácii ziskový vtedy, keď sa trhová cena podkladového aktíva v prípade nakúpenej call opcie dostane nad realizačnú cenu opcie povýšenú o zaplatenú prémiu. Break-even situácia nastane v prípade, keď je cena podkladového aktíva v čase exspirácie presne na úrovni realizačnej ceny opcie + zaplatenej prémie. Ak je cena podkladového aktíva v čase exspirácie pod touto úrovňou, utrpíme v prípade nakúpenej call opcie stratu.

V prípade nakúpenej put opcie Out Of The Money dosiahneme zisk, ak cena podkladového aktíva klesne pod realizačnú cenu nakúpenej put opcie zníženú o zaplatenú prémiu. Čím ďalej je teda opcia mimo peňazí, tým je menej pravdepodobné, že sa cena podkladového aktíva pohne natoľko, aby bola opcia zisková.

Nákup Out Of The Money opcií je preto vhodnejší v situáciách, keď obchodník pevne verí, že cena podkladového aktíva môže v najbližšom období výrazne vzrásť (v prípade nákupu OTM call opcie) alebo prudko klesnúť (v prípade nákupu OTM put opcie). Je tiež potrebné počítať s tým, že táto stratégia môže viesť k mnohým stratovým obchodom, kým bude dosiahnuté takých ziskov, ktoré prípadne pokryjú dané straty.

To je práve často problém najmä pre začínajúcich obchodníkov, ktorí sa nedokážu vyrovnať so sériou stratových obchodov. V žiadnom prípade netvrdíme, že nákup opcií je vždy zlou stratégiou. Bez dodatočného riadenia pozícií a dobre zvoleného plánu sa však jedná o stratégiu s nižšou pravdepodobnosťou úspechu.

Špekulovať na rast alebo pokles ceny podkladového aktíva možno aj pomocou spreadov. Výhodou je, že riziko je vopred jasne definované. Nevýhodou spreadu je maximalizácia zisku. To však vôbec nie je závažný problém, pretože veľké pohyby sú na burzách zvyčajne oveľa menej časté ako malé pohyby. Vo výsledku teda obetujeme určitú časť potenciálneho zisku. Ten by ale nastal len v prípade, ak by došlo k rýchlym a zároveň výrazným pohybom podkladu. Jediný prípad, kedy kvôli spreadu prídete o veľmi pekný zisk, pravdepodobne nepreváži všetky prípady, kedy spread funguje lepšie.

  • Vertikálny call a put spread: Nákup vertikálneho call spreadu sa používa vtedy, keď sa očakáva nárast ceny podkladového aktíva. Vertikálny call spread vytvoríme tak, že vypíšeme a nakúpime rovnaký počet call opcií. Nakúpené call opcie však budú mať nižšiu realizačnú cenu ako vypísané call opcie. Za danú kombináciu opcií investor zaplatí opčnú prémiu, ktorá predstavuje maximálnu možnú stratu. Riziko pozície je teda obmedzené a vysoká marža nie je blokovaná. V prípade vertikálneho put spreadu je situácia opačná. Ak sa chcete o vertikálnych spreadoch dozvedieť viac, odporúčame náš článok: Vertikálne spready: Vertikálny call spread a put spread.
  • Kalendárny spread: Ak očakávame silný pohyb podkladového aktíva, môžeme použiť aj kalendárny spread. Opcie majú rovnakú realizačnú cenu, ale rôzne dátumy exspirácie. Na bližší dátum exspirácie opciu vypíšeme a na vzdialenejší dátum exspirácie opciu nakúpime. Ak vás táto stratégia zaujíma, prečítajte si náš článok, ktorý obsahuje aj praktické príklady: Čo je kalendárny spread a aké sú jeho výhody a riziká?
  • Diagonálny spread: Kombináciou vertikálneho a kalendárneho spreadu vzniká diagonálny spread, ktorý je užitočný, keď očakávame len malý pohyb ceny podkladového aktíva: Diagonálny spread: opčná stratégia s mnohými možnosťami.

Podceňovanie rizík spojených s výpisom nekrytých call a put opcií

Nekrytý výpis call opcie (naked call) a put opcie (naked put) je obľúbenou stratégiou mnohých investorov. Ide totiž o stratégiu s veľkým potenciálom zhodnotenia. Hlavnou výhodou vypisovania opcií je, že časová hodnota opcie pracuje vo váš prospech a môžete profitovať, ak sa podkladová cena aktíva vôbec nezmení. Na časovom rozpade opcie môžete dokonca profitovať, aj keď sa hodnota podkladového aktíva nevyvíja vo váš prospech.

Za predpokladu, že je tento pohyb dostatočne pomalý a nedochádza k zvýšeniu volatility. Zvýšenie volatility v skutočnosti zvyšuje opčnú prémie. Pravdepodobnosť, že opcia vyexspiruje bezcenná (Out Of The Money) alebo prípadne v peniazoch (ITM), ale stále v zisku, je preto oveľa vyššia ako pri nákupe opcií.

U výpisu opcií máte na druhej strane obmedzenú možnosť zisku, pričom najväčší možný zisk predstavuje prémia získaná za opciu. Trik pravidelnej ziskovosti obvykle spočíva vo včasnom výbere ziskov, pretože veľký pohyb (zvýšenie volatility) môže náhle spôsobiť opätovné zvýšenie opčnej prémie, čím sa váš zisk z predchádzajúceho rozpadu opčnej prémie vymaže.

Obchodníci by si však mali byť plne vedomí možných rizík. Teoreticky sa môže stať, že stratíte celý svoj účet. Váš zisk je pritom obmedzený hotovosťou obdržanou za výpis opcie. Táto stratégia môže byť náročná na obchodovanie na hotovostnom účte a rozhodne nie je ideálna pre niekoho, kto nevie riadiť riziko. Preto často nie je vhodná pre začínajúcich obchodníkov.

Požiadavky na maržu sú naviac v porovnaní s potenciálom zisku vysoké. Musíme vziať do úvahy, že väčšina opcií na akcie sa vzťahuje na 100 kusov akcií, a tým pádom priradenie podkladového aktíva vytvorí v portfóliu väčšiu pozíciu. Najmä ak ide o drahšie akcie. Vzhľadom na tieto okolnosti túto stratégiu využívajú najmä profesionálni obchodníci so solídnou znalosťou riadenia rizika.

  • Výpis krytých call opcií: Ak už vo svojom portfóliu držíte vybrané akcie, riešením môže byť krytý výpis call opcie. Výpisom call opcie s realizačnou cenou nad aktuálnou trhovou cenou môžete získať dodatočný príjem zo svojich dlhodobo držaných cenných papierov. Keďže akcie skutočne držíte vo svojom portfóliu, slúžia tieto akcie ako kolaterál (záloha) pre prípad, že trh bude i naďalej rásť a kupujúca protistrana uplatní svoje právo nakúpenej call opcie. Viac informácií o tejto stratégii nájdete v našom článku: Covered call opčná stratégia: Výpis krytej call opcie.

Nákup nekrytých opcií tesne pred dôležitou udalosťou

Niektorí obchodníci sa uchyľujú k nákupu opcií pred zverejnením dôležitých udalostí (napr. „earnings“) s vidinou rýchleho zisku a v nádeji, že cena podkladového aktíva prudko zareaguje na zverejnené informácie a pohne sa požadovaným smerom. Je však dôležité si uvedomiť, že implikovaná volatilita (IV) opcií sa zvyčajne zvyšuje v dôsledku neistoty ohľadom výsledku danej udalosti, čo často vedie k vyšším cenám opcií. Po skončení udalosti IV zvyčajne klesá, čo vedie k poklesu ceny opcií. Aj keď sa vám podarí správne predpovedať smer pohybu podkladového aktíva, pokles implikovanej volatility môže viesť k prudkému poklesu ceny opcie.

Implikovaná volatilita je preto kľúčovým prvkom pri oceňovaní opčnej prémie. Jej hodnotu určuje trh na základe ponuky a dopytu. Jedná sa o očakávanie budúceho rozpätia fluktuácie ceny podkladového aktíva, ktoré je už zahrnuté v aktuálnej hodnote opcie.

  • Ak sa chcete dozvedieť viac o volatilite, odporúčame náš článok Volatilita a jej význam: Historická vs. implikovaná volatilita.
  • Chcete mať prehľad, kedy spoločnosti zverejňujú svoje štvrťročné výsledky? Tu nájdete náš kalendár: Earnings: Výsledková sezóna
  • V prípade, že hľadáte opčnú stratégiu pre obdobie zverejňovania výsledkov, mohol by vás zaujímať náš článok Earnings Play: Profitujte na výsledkovej sezóne pomocou opcií. Majte však na pamäti, že ceny akcií môžu v období zverejňovania kvartálnych výsledkov robiť nepredvídateľné pohyby a u tejto stratégie existuje teoretické riziko neobmedzených strát. Preto je určená najmä pre skúsenejších obchodníkov, ktorí dokážu dodržiavať pravidlá svojej obchodnej stratégie a navyše plne rozumejú tomu, ako opcie fungujú.

Podceňovanie nízkej likvidity u opcií

Vysoká likvidita zvyčajne zabezpečuje, že obchodník je schopný na trhu rýchlo nakupovať a predávať bez toho, aby sa nákupná alebo predajná cena nakoniec príliš líšila od požadovanej ceny. Na trhu je množstvo aktívnych kupujúcich a predávajúcich. Vysoká likvidita znamená, že pri vstupe do pozície alebo výstupe z nej je zvyčajne jednoduchšie nájsť protistranu na danej cene.

Akciové trhy sú vo všeobecnosti likvidnejšie než opčné trhy. Je to spôsobené obmedzeným počtom akcií danej firmy, s ktorými je možné obchodovať. Pri obchodovaní s opciami na danú akciu majú obchodníci na výber z množstva opčných kontraktov s rôznymi realizačnými cenami a rôznymi dátumami exspirácie.

Ak je akcia nelikvidná, možno očakávať, že opcie na túto akciu budú pravdepodobne ešte menej likvidné a rozpätie medzi ponukou a dopytom (spread) bude o to väčšie. Z tohto dôvodu je dobrým vodítkom zaujímať sa najmä o opcie na vysoko likvidné akcie, pretože vaším cieľom je obchodovať s čo najmenším spreadom. Obchodovanie s nelikvidnými opciami zvyšuje náklady a tie bývajú v percentuálnom vyjadrení vyššie ako náklady u akcií.

  • Opčným obchodníkom môže v tomto zmysle pomôcť Open Interest. Slúži ako ukazovateľ likvidity opčných kontraktov. Vyššia hodnota Open Interest často znamená vyššiu likviditu. Ak sa chcete o OI dozvedieť viac, odporúčame vám náš článok Open Interest: Pomocník v obchodovaní futures a opcií.
  • Denný volume (objem) označuje počet opčných kontraktov, ktoré sú zobchodované (nakúpené a predané) počas jedného obchodného dňa. Každá transakcia, či už ide o nákup alebo predaj, prispieva k celkovému volume. Táto metrika je tiež dôležitým ukazovateľom aktivity a likvidity.

Vo všeobecnosti platí, že by ste mali vždy obchodovať len také inštrumenty a stratégie, ktorým plne rozumiete a ste si vedomí všetkých rizík. Ak s obchodovaním opcií ešte len začínate, odporúčame vám náš článok Opcie: Sprievodca obchodovaním s opciami pre začiatočníkov.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

Bankrate: 7 mistakes to avoid when trading options (18.10.2023); www.bankrate.com/investing/mistakes-to-avoid-when-trading-options/

Investopedia: Top 7 Mistakes When Trading in Cheap Options (18.10.2023); www.investopedia.com/articles/active-trading/012815/top-10-mistakes-when-trading-cheap-options.asp

LYNX: Put en call opties: de meest gemaakte fout bij opties (18.10.2023); www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiehandel/de-meest-gemaakte-fout-met-opties/

The Economic Times: 5 common mistakes retail traders make while buying options (18.10.2023); economictimes.indiatimes.com/markets/

stocks/news/5-common-mistakes-retail-traders-make-while-buying-options/articleshow/97411591.cms?from=mdr

Vše o možnostech

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX