Black-Scholes model je široko používanou matematickou metódou na výpočet teoretickej hodnoty opčného kontraktu.

Vzorec modelu využíva cenu akcie, očakávané dividendy, realizačnú cenu opcie, očakávané úrokové sadzby, dobu do expirácie opcie a očakávanú volatilitu.

Čo je Black-Scholes model?

Black-Scholes model je matematický model finančného trhu s derivátmi. Termín Black a Scholes sa vzťahuje k trom konceptom finančnej matematiky. Rozlišujeme Black-Scholesov model, Black-Scholesovu parciálnu diferenciálnu rovnicu a z nej odvodený Black-Scholesov vzorec. Tieto koncepty vypracovali v roku 1973 vedci Fischer Black a Myron Scholes.

Z parabolickej parciálnej diferenciálnej rovnice v modeli, známej ako Black-Scholesova rovnica, je možné odvodiť Black-Scholesov vzorec, ktorý možno použiť na teoretický odhad ceny opcií európskeho typu. Tento model tiež ukazuje, že opcia má jedinečnú cenu danú rizikom daného cenného papiera a jeho očakávaným výnosom.

Vyššie spomínaní ľudia teda vyvinuli vzorec, ktorý možno použiť na výpočet ceny opcie. Neskôr tento model ďalej rozvinul Robert C. Merton. Preto sa niekedy označuje ako Black-Scholes-Mertonov model (BSM). Myron Scholes dostal za ich prácu v roku 1997, kedy bol už Fisher Black po smrti, Nobelovu cenu za ekonómiu.

Predpoklady Black-Scholes modelu

Black-Scholes model predpokladá, že trh sa skladá aspoň z jedného rizikového aktíva, obvykle akcie. Okrem toho sa trh skladá aj z jedného bezrizikového aktíva, napríklad hotovosti alebo štátneho dlhopisu.

Pre rizikové aktívum potom platia nasledujúce predpoklady:

 • Aktívum vykazuje stochastický proces. To znamená, že musí spĺňať požiadavky teórie náhodného vývoja (geometrický Brownov pohyb (GBM)).
 • Pri vybranej akcii sa nevyplácajú dividendy.
 • Daný derivát je európskeho typu, tj existuje iba jeden okamih, kedy môže dôjsť krealizácii (vysporiadanie).

Pri “bezrizikovom” aktíve (hotovosť alebo štátny dlhopis) platia nasledujúce predpoklady:

 • Peniaze si možno požičiavať za rovnakú priebežnú zloženú úrokovú sadzbu, ktorá zostáva v čase konštantná.
 • Môžeme nakupovať a predávať akcie za ľubovoľnú čiastku bez poplatkov za obchodovanie.
 • Trh nemá žiadne arbitrážne možnosti.

Pomocou vyššie uvedeného modelu Black a Scholes ukázali, že je možné vytvoriť zaistenú pozíciu pre európske kúpne a predajné opcie. Toto zaistenie sa skladá z dlhej akciovej pozície a krátkej opčnej pozície, ktorej hodnota nebude závisieť od ceny akcií.

Ich dynamická zaisťovacia stratégia viedla k parciálnej diferenciálnej rovnici, ktorá určuje cenu opcie. Z tejto rovnice je odvodený Black-Scholesov vzorec.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Oceňovanie opcií podľa Black-Scholesovho vzorca

Ceny opcií sa určujú podľa Black-Scholesovho vzorca, ktorý využíva ceny akcií, realizačné ceny opcií, čas, volatilitu a očakávané úrokové sadzby. Priamo na trhu nemožno sledovať iba očakávanú volatilitu. Obvykle sa odvodzuje od ceny ostatných opcií. Nižšie si stručne vzorec vysvetlíme.

Black-Scholes model a oceňovanie opcií
Podľa Black-Scholesovho vzorca sa určujú ceny opcií.
 • C = kúpna cena
 • N = kumulatívne distribučné funkcie normálneho rozdelenia
 • St = spotová cena aktíva
 • K = realizačná cena
 • r = bezriziková úroková miera
 • t = doba do vypršania platnosti
 • σ = volatilita aktíva

V čom môže Black-Scholes model pomôcť opčným investorom?

Oceňovanie opcií je dnes riadené elektronicky. Ceny opcií sú stanovené podľa Black-Scholesovho modelu. Chytré počítače neustále vypočítavajú hodnotu opcií na základe niekoľkých premenných. Vďaka tomu sa obchodovanie s opciami stalo transparentným a prístupným aj pre súkromných investorov.

Hlavnou myšlienkou tohto modelu je zaistenie opcií nákupom a predajom podkladového aktíva v správnom množstve, čím sa eliminuje riziko. Tento typ zaistenia sa nazýva „priebežne revidované zaistenie delty“ a tvorí základ zložitejších zaisťovacích stratégií. Tieto stratégie sú veľmi zložité a zvyčajne ich realizujú veľké investičné banky a hedžové fondy.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Black-Scholes model: formula voor de waardering van opties. LYNX [online]. Vydané 21. 6. 2022 [cit. 30. 8. 2022]. Článok nájdete tu.

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart