Čo je dividenda
V tomto článku si vysvetlíme, čo je to dividenda, aké druhy dividend existujú a kedy sa vypláca. Zistite, aký majú dividendy prínos pre spoločnosti a investorov.

Ak hľadáte brokera, ktorý vám umožní obchodovať s množstvom rôznych investičných produktov, kliknite sem.

Čo je to dividenda?

Dividenda je časť zisku, ktorú spoločnosť vypláca svojim akcionárom ako odmenu za držanie akcií. Táto čiastka sa zvyčajne vypláca pravidelne (často štvrťročne) a jej výška závisí od finančnej výkonnosti spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia. Dividendy sa môžu vyplácať v hotovosti alebo v iných aktívach (napr. v podobe akcií).

Dividendy sú jednou z foriem výnosu z investovania do akcií. Pre investorov môžu byť atraktívne, pretože im poskytujú pravidelný príjem bez toho, aby museli svoje akcie predávať. Je však dôležité poznamenať, že výška a pravidelnosť dividend môže byť ovplyvnená hospodárskymi podmienkami a stratégiou spoločnosti a nemala by byť jediným faktorom pri investičných rozhodnutiach.

Typy dividend

Hotovostné dividendy

Tento najbežnejší typ zahŕňa výplatu hotovosti akcionárom na jednu akciu. Spoločnosti zvyčajne stanovia určitú sumu na akciu a akcionári potom dostanú dividendu vo forme hotovosti priamo na svoj investičný účet. Táto forma dividend poskytuje investorom okamžitý príjem, ktorý môžu buď reinvestovať, alebo použiť na osobné finančné potreby.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Akciové dividendy

Zahŕňajú distribúciu ďalších akcií spoločnosti existujúcim akcionárom. Namiesto vyplácania hotovostných dividend spoločnosť vydáva nové akcie v pomere k počtu cenných papierov, ktoré každý akcionár vlastní. Tieto dividendy zvyšujú celkový počet akcií v obehu, ale nemusia nevyhnutne zvýšiť celkovú hodnotu investície. Môžu však akcionárom poskytnúť možnosť akumulovať viac akcií bez ďalších investícií.

Majetkové dividendy

Hoci sú menej bežné, niektoré spoločnosti vyplácajú dividendy tak, že namiesto hotovosti poskytujú akcionárom aktíva alebo zásoby. K určeniu, koľko by mal každý akcionár dostať, používajú reálnu trhovú hodnotu aktíva, ktoré môže mať rôzne podoby (napr. komodity, drahé kovy, automobily, nehnuteľnosti atď.)

Mimoriadne dividendy

Ide o jednorazové platby, ktoré spoločnosť realizuje mimo svojho pravidelného dividendového programu. Zvyčajne sa vyplácajú v situáciách, keď spoločnosť dosiahne mimoriadny zisk alebo získa významný príjem z nejakej udalosti, napríklad z predaja majetku.

Ako spoločnosti určujú výšku dividend?

Dividendu určuje predstavenstvo spoločnosti, ale v konečnom dôsledku ju schvaľujú akcionári. Neexistujú presné pravidlá, ale výška dividendy sa zvyčajne určuje jedným z týchto troch spôsobov:

Výšku dividendy určuje management firmy

Management nemá pevne stanovenú politiku a pri vyplácaní dividend je flexibilný. To poskytuje manažmentu najväčšiu voľnosť, ale pochopiteľne prináša akcionárom väčšiu neistotu.

Dividenda ako pevné percento zo zisku

Spoločnosti vyplácajú viac v rokoch s veľkými ziskami a, samozrejme, menej v rokoch s menšími ziskami. Niekedy existuje pásmo, v rámci ktorého sa dividenda stanovuje. V tomto systéme zostáva výplatný pomer rovnaký. Nevýhodou však je, že pevné percento môže byť pre spoločnosť v chudobných rokoch príliš vysoké a pre akcionárov príliš nízke. Akcionári si ale môžu urobiť lepšiu predstavu o vývoji dividend.

Pevná a trvalo rastúca dividenda

Tento spôsob je, hlavne pre akcionárov, mimoriadne atraktívny, pretože vývoj dividendy možno predvídať v dlhodobom horizonte. Túto stratégiu si však prevažne môžu dovoliť len zabehnuté, stabilné spoločnosti so stabilnými výsledkami. Akcionári sa často spoliehajú na dividendu a zníženie dividendy sa môže stretnúť s nesúhlasom. Ak sa dividenda zníži, cena akcií často prudko klesne.

Vyplácanie dividend: 3 výhody pre spoločnosti

Spoločnosti vyplácajú dividendy ako odmenu svojim akcionárom z dosiahnutých ziskov. Existuje niekoľko dôvodov, prečo spoločnosti volia túto stratégiu. Teraz uvedieme aspoň 3 z nich:

  • Odmena pre akcionárov: Vyplácanie dividend je spôsob, ako odmeniť akcionárov za ich investície do spoločnosti. Poskytuje im pravidelný príjem z ich investície bez potreby predaja akcií.
  • Signalizácia finančného zdravia: Stabilné a rastúce dividendy môžu byť signálom finančného zdravia spoločnosti. Keď spoločnosť vypláca dividendy, naznačuje to, že má dostatočnú likviditu a dôveru vo svoje budúce výsledky.
  • Zvyšovanie dôvery investorov: Stabilné vyplácanie dividend môže zvýšiť dôveru investorov a prilákať nových investorov. Investori často vyhľadávajú spoločnosti s dlhodobo udržateľnými dividendami ako stabilnú investičnú príležitosť.

Niektorým investorom dividendy poskytujú uistenie o finančnej prosperite spoločnosti. Vyplácanie dividend vysiela jasný a silný signál o budúcich vyhliadkach a výkonnosti spoločnosti a jej ochota a schopnosť vyplácať stabilné dividendy v priebehu času poskytuje týmto obchodníkom spoľahlivý dôkaz finančnej sily.

 Spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy, zvyčajne patria medzi najstabilnejšie spoločnosti za posledné dekády. Vyplácaním dividend môžu tiež prilákať nových investorov a zvýšiť dopyt po svojich akciách.

Je lepšie vyplácať dividendy alebo reinvestovať zisky do rastu spoločnosti?

Niektorí analytici však poukazujú na to, že vyplácanie dividend nie je najlepšou stratégiou. Investori, ktorí hľadajú stabilný tok príjmov, môžu totiž často investovať skôr do dlhopisov, ktoré poskytujú stabilný príjem v podobe kupónov. Pri dividendových akciách je potrebné myslieť na riziko kolísania ceny podkladovej akcie.

Ďalší analytici zas považujú reinvestovanie do rozvoja spoločnosti za lepšiu stratégiu ako dividendy pre investora. Z dlhodobého hľadiska to môže pomôcť zvýšiť hodnotu spoločnosti, čo sa potom môže prejaviť vo vyššej trhovej hodnote akcií. S väčším objemom finančných prostriedkov je možné realizovať viac projektov a akvizícií a rýchlejšie dosiahnuť dlhodobé plány spoločnosti. Naopak, vyplácanie dividend môže byť pre niektorých investorov aj znakom toho, že management nemá jasné plány, ako využiť prebytočný kapitál na ďalší rozvoj spoločnosti.

Ako funguje reinvestovanie dividend

Princíp reinvestovania dividend je pomerne jednoduchý. Keď investujete do akcií spoločnosti, ktorá vypláca dividendy, namiesto toho, aby ste si tieto dividendy vybrali a použili ich na iné účely, peniaze sa automaticky použijú na nákup ďalších akcií spoločnosti. Tým sa zvyšuje váš vlastnícky podiel v tejto spoločnosti, čo môže viesť k vyšším dividendám v budúcnosti.

Reinvestovanie dividend môže byť výhodné najmä z dlhodobého hľadiska, pretože vám umožňuje využiť efekt zloženého úročenia. Automatickým reinvestovaním dividend sa zvyšuje nielen počet akcií, ktoré investor vlastní, ale aj potenciálne výnosy z týchto investícií.

Táto stratégia je často obľúbená u investorov, ktorí sa snažia o dlhodobé zhodnotenie svojich investícií a chcú využiť výhody dlhodobého rastu a akumulácie bohatstva.

Prečo dividendy vyplácajú len niektoré spoločnosti?

Určite ste si všimli, že vyplácanie dividend sa netýka každej spoločnosti. Často to závisí od pozície, v ktorej sa spoločnosť nachádza. Mladé rastové spoločnosti a start-upy, ktoré si svoju pozíciu na trhu ešte len budujú, budú pravdepodobne reinvestovať do svojho rozvoja viac ako stabilné etablované spoločnosti, ktoré už majú na trhu pevnú pozíciu a pre ktoré je priestor na ďalší organický rast oveľa menší a nákladnejší.

Spoločnosti môžu pozastaviť alebo úplne zrušiť vyplácanie dividend. Takýto krok je často spojený s finančnými problémami spoločnosti.

 

Môže dividenda ovplyvniť cenu akcie?

Zníženie alebo zvýšenie dividend môže ovplyvniť cenu akcií spoločnosti. Na cenu akcií spoločnosti, ktorá dlhodobo vypláca dividendy, môže mať negatívny vplyv, ak spoločnosť svoju výplatu dividend zníži. Naopak, spoločnosti, ktoré zvýšili výplatu dividend (alebo spoločnosti, ktoré zaviedli novú dividendovú politiku), môžu zaznamenať vyššie zhodnotenie svojich akcií. Výška dividendy môže motivovať investorov k nákupu alebo predaju akcií, čo môže mať vplyv na cenu.

Ako často sa dividendy vyplácajú?

Dividendy sa zvyčajne vyplácajú v pravidelných intervaloch, napríklad ročne alebo kvartálne. Ak sa rozhodnete investovať do dividendových akcií, musíte správne porozumieť trom dôležitým termínom.

Declaration date (Dátum oznámenia)

Dátum, ku ktorému vedenie spoločnosti oznámi dividendu. Často sa označuje aj ako „announcement date“.

Ex dividend date

Je to dátum, ku ktorému musí investor vlastniť akcie spoločnosti, aby mal právo na dividendu.

Je to prvý deň, kedy sa s akciami obchoduje bez zahrnutia poslednej dividendy do ceny akcie. Inými slovami, ak si kúpite akcie v tento deň alebo po ňom, nedostanete ďalšiu dividendu, ktorú má spoločnosť vyplatiť.

Payment day

Je to deň, v ktorom sa vypláca dividenda. Deň výplaty býva zvyčajne približne jeden mesiac od dátumu ex dividend, ale nie je to vždy pravidlom. Každá spoločnosť si sama určuje deň, kedy prebehne výplata dividend.

Jednotlivé spoločnosti si stanovujú vlastnú dividendovú politiku, a preto sa dátumy výplaty dividend môžu líšiť. Pre investorov je preto dobré sledovať tieto 3 termíny. Ak vás zaujíma, kedy jednotlivé spoločnosti vyplácajú dividendy, odporúčame vám náš Dividendový kalendár.

Čo je to dividendový výnos (Dividend Yield)

Dividendový výnos je percentuálne vyjadrenie časti ceny akcie, ktorá bude vyplatená vo forme dividendy v určitom časovom období. Udáva pomer medzi výškou vyplatenej dividendy a cenou akcií a reflektuje percentuálnu časť aktuálnej trhovej hodnoty, ktorá sa prenesie na akcionárov. Na výpočet dividendového výnosu sa používa vzorec, v ktorom sa výška dividendy vydelí cenou akcie. Tento ukazovateľ umožňuje jednoduchšie porovnanie výnosnosti jednotlivých akcií.

Majte však na pamäti, že investovanie len do akcií s najvyšším dividendovým výnosom nemusí byť vždy optimálne, pretože celkový zisk z investície do akcie závisí nielen od dividend, ale aj od rastu hodnoty spoločnosti na trhu. Okrem toho spoločnosti, ktoré vyplácajú vysoké dividendy, nemusia vždy investovať dostatok prostriedkov na ďalší rast a rozvoj.

Kde nakupovať akcie s dividendami. Pre prístup na burzu potrebujete brokera

Ak sa rozhodnete investovať do akcií, budete potrebovať niekoho, kto vám pomôže uskutočniť obchody – a tým je broker. Broker je kľúčovým sprostredkovateľom medzi vami a akciovým trhom. Bez jeho pomoci nemôžete kúpiť žiadne akcie, ak nemáte priamy prístup na burzu. Práve broker vám umožňuje vykonávať obchody, za čo si účtuje poplatok.

Poskytne vám prístup k investičnej platforme, ktorá vám umožní zadávať obchodné príkazy. Výber brokera však v žiadnom prípade nepodceňujte. Pripravili sme pre vás podrobný článok, ktorý vás prevedie celým procesom a vysvetlí dôležité vlastnosti, ktoré by mal mať kvalitný broker: Ako si vybrať brokera? 10 tipov pre začínajúcich investorov a traderov.

Online broker LYNX vypláca dividendy zadarmo

Ak máte vo svojom portfóliu dividendové akcie, tak v LYNX nebudete platiť žiadne poplatky za výplatu dividend. Zdanené dividendy štandardne obdržíte na svoj účet. S formulárom W8-BEN získate výhodnú daňovú sadzbu.

LYNX webináre: Naučte sa, ako analyzovať dividendové akcie a vytvoriť výnosné portfólio

Ak hľadáte viac informácií o dividendách, pripravili sme pre vás vzdelávacie webináre plné užitočných a najmä praktických informácií na túto tému. Webináre vedú investiční experti, ktorí vám poskytnú praktické tipy, ako si vybrať správne dividendové akcie a ako si vytvoriť výnosné portfólio.

Ak hľadáte najlepšie dividendové akcie, odporúčame vám články nižšie.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Co je dividenda: Poznejte výhody dividend a jejich druhy (6. 5. 2024); lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/akcie/dividendove-akcie/co-je-dividenda/

Chceli by ste obchodovať na burze?

Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac o online brokerovi LYNX.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart