Ochrana & Bezpečnosť

Pri nakladaní s peniazmi nie je opatrnosti nikdy dosť. Keď sa rozhodnete investovať svoje vlastné prostriedky, mali by ste mať istotu, že sú uložené bezpečne a maximálne chránené v každej situácii. Preto LYNX kladie vysoký dôraz na ochranu a bezpečnosť.

Základom pre bezpečnosť investičných prostriedkov je získanie vlastného majetkového účtu na Vaše meno. Tento účet oddelený od majetku brokera získava každý klient LYNX automaticky. Aby bola bezpečnosť a ochrana posilnená existuje mnoho bezpečnostných prvkov, ktoré určite oceníte.

LYNX – partner, ktorému môžete veriť

Transparentnosť, profesionalita, úprimnosť a spoľahlivosť – hodnoty sprevádzajúce LYNX už od založenia pred desiatimi rokmi.

Investičný účet je otvorený u spoločnosti Interactive Brokers Ireland Ltd („IBIE“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším nakladaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú segregované od majetku spoločnosti IB US.

Spoločnosť IB IE aj IB US sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), ktorá má viac ako $5 miliárd vlastného kapitálu. Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc, (11,5%), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq, a zamestnanci spoločnosti (88,5%).

Spoločnosť Interactive Brokers (IB) je jedným z najväčších a najviac rešpektovaných brokerských domov, ktorý je pre investorov po celom svete synonymom pre spoľahlivosť, stabilitu, technickú vyspelosť a inovácie.

Zabezpečenie prístupu

Vaše prostriedky sú chránené prísnymi bezpečnostnými pravidlami zamedzujúcimi neautorizovaný prístup. Pokiaľ by ste chceli odoslať peniaze z investičného účtu na svoj osobný bankový účet, je to možné iba na autorizovaný účet, ktorý je vedený na Vaše meno. Z Vášho účtu tak nie je možné odoslať peniaze na účet iným osobám či subjektom.

V správe účtu je možné naviac nastaviť, z ktorých IP bude možné sa pri obchodovaní platformy prihlásiť. Systém monitoruje všetku aktivitu spojenú s účtom a realizáciu citlivých operácií umožňuje iba po dodatočnom bezpečnostnom overení.

Bezpečnosť Vašich financií je pre nás prioritou.

Dôvera je dobrá, istota je lepšia

LYNX má všetky potrebné povolenia pre svoju činnosť na území Českej republiky a podlieha dohľadu Českej národnej Banky (ČNB).

Holandská centrála spoločnosti je regulovaná holandskými orgánmi De Nederlandsche Bank (DNB) a Autoriteit Financiële Markten (AFM). Pobočka v Nemecku je regulovaná nemeckým BaFin a belgická pobočka tamojším regulátorom Commission bancaire, financiere des assurances (CBFA).


Pre prehľad dokumentov týkajúcich sa informačnej povinnosti LYNX prejdite do sekcie Informačná povinnosť. Vážení klienti, dovoľte nám, aby sme vás informovali: slovenská pobočka LYNX je virtuálna a ste obsluhovaný priamo českou pobočkou LYNX (fyzicky sa nachádza v Prahe / Českej republike). Ďalej uvádzame informácie týkajúce sa plnenia miestnej českej právnej povinnosti v súlade s vyhláškou Českej národnej banky č. 163/2014 Z. z. O výkone činnosti bánk, úverových združení a investičných spoločností.

Pre viac informácií o rizikách spojených s obchodovaním na kapitálových trhoch odporúčame prečítať sekciu Povaha a riziká investovania na kapitálových trhoch v dokumente Prílohy.

Dokument týkajúci sa ochrany peňažných prostriedkov a cenných papierov klientov viz sekcie Dokumenty

Často kladené otázky o ochrane finančných prostriedkov a cenných papierov

Ako carrying broker IBIE ponúka clearingové, zúčtovacie a depozitné služby pre introducing brokera LYNX. IBIE je dcérskou spoločnosťou IBKR. IBKR, vlastniaca prevádzkové dcérske spoločnosti, je registrovaným SEC brokerom-dealerom od roku 1994. IBKR je kótované na akciovej burze Nasdaq (ticker: IBKR) v USA. Na konsolidovanom základe, vlastné imanie IBKR presahuje sumu 8,5 miliardy USD, čo je viac ako 6 miliárd USD nad rámec regulačných požiadaviek. IBKR v roku 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku pred zdanením a žiadne dlhodobé zadlženie. Akcionári novovzniknutých subjektov IBKR sú verejne obchodované spoločnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) a firemný zamestnanci a ich pridružené spoločnosti (81,5%). Na rozdiel od väčšiny ostatných firiem, v ktorých manažment vlastní pomerne malý podiel, sa v IBKR podstatne podieľa na negatívnych i pozitívnych dopadoch. Kvôli tomuto vlastnému záujmu vedú spoločnosť konzervatívne. Navyše IBKR je kótovaná na burze Nasdaq a je hodnotená ako „BBB + Outlook Positive“ spoločnosťou Standard & Poors.

Vďaka prepojeniu s IBIE je LYNX schopný klientom poskytnúť prístup k 125 trhom v 31 krajinách sveta. Väčšina z týchto trhov umožňuje klientom obchodovať priamo s akciami, opciami, futures, štruktúrovanými produktmi, dlhopismi, ETF a CFD. Klienti majú tiež prístup k 22 rôznym menám.

Pokyny klientov zadané cez LYNX a dohodnuté na vykonanie u IBIE nie sú predávané vysokofrekvenčným obchodníkom alebo market makerom. Predpredaj klientskych príkazov tretím stranám, ktoré pôsobia ako protistrany, má negatívny vplyv na skutočnú transakčnú cenu.

Klienti majú tiež prístup k vysokorýchlostnému systému najlepších možných vysporiadaní (SmartRoutingSM), ktorý je prepojený s množstvom búrz a trhov. Táto technológia skenuje rôzne burzy a snaží sa smerovať objednávky na najlepší trh s prihliadnutím na exekučnú cenu, rýchlosť a celkovú cenu prevedenia.

V skratke, LYNX je ako introducing broker IBIE schopný umožniť svojim klientom obchodovať celosvetovo s najpokročilejšou obchodnou infraštruktúrou.

Aby bolo možné ponúknuť celosvetové obchodné príležitosti so všetkými rôznymi druhmi finančných inštrumentov, je investičný účet právne vytvorený pod IBIE, dcérskou spoločnosťou IBKR. Je vyžadované, aby ako hotovosť, tak finančné inštrumenty klientov, boli držané oddelene od aktív IBKR. Všetky finančné pozície či finančné inštrumenty uchovávané vo finančných inštitúciách tretích strán sú vedené v prospech klientov IBIE a sú segregované aj v prípade bankrotu brokera. IBKR využíva radu bánk na úschovu klientskej hotovosti, aby nedochádzalo ku koncentrácii rizika u akejkoľvek inštitúcie. IBKR tiež vykonáva rutinné kontroly týchto custody účtov klientov.

Brokerské spoločnosti sa môžu vyhnúť meškaniu spojeného s prevodom vlastníctva a rýchlo vykonávať obchod za minimálne náklady pomocou úschovy finančných nástrojov na „street name“. To znamená, že daný inštrument je vedený u správcu na meno IBKR, ale vlastnícke právo patrí klientovi. V nepravdepodobnom prípade bankrotu veritelia nebudú schopní získať prístup k majetku klientov z dôvodu prevládajúcich vlastníckych práv klienta. 

Ak sú finančné inštrumenty financované maržou, môžem ich vypožičať ostatným finančným inštitúciám (napríklad na umožnenie predaja nakrátko). Keď si klient požičia peniaze od IBKR k nákupu cenných papierov, môže IBKR požičiavať akcie až do výšky 140% pôžičky. V rozsahu, v akom akýkoľvek klient udržiava Maržovú pôžičku u IBKR, je bezpečnosť tejto pôžičky zvýšená konzervatívnou maržovou politikou IBIE, ktorá neumožňuje dlžníkovi upraviť nedostatočnú maržu v rámci dní, ako povoľuje regulácie. Namiesto toho IBIE monitoruje a koná v reálnom čase a automaticky likviduje pozície a spláca pôžičky. Tým sa dlžník dostáva späť do súladu s maržovými požiadavkami bez toho, aby IBIE či ostatných klientov vystavil riziku.

Protistrana, ktorá si akcie požičia, je povinná zložiť kolaterál v minimálnej výške 100% z trhovej ceny požičaných akcií. Každý obchodný deň je kolaterál upravený v závislosti na trhovej cene vypožičaných akcií. Prostriedky, ktoré slúžia ako kolaterál, musí IBKR držať oddelene a výhradne v prospech svojich klientov. To znamená, že hodnota cenných papierov je krytá pre prípad, kedy by protistrana nemohla vrátiť vypožičané akcie. 

IBIE je dcérskou spoločnosťou IBKR. Formálne spoločnosť IBKR nie je v pozícii, kedy by bola z legislatívneho hľadiska zaviazaná na úhradu dlhov, ak by IBIE bolo nútené vyhlásiť bankrot, avšak vo finančnom svete je záchrana dcérskej spoločnosti v týchto prípadoch štandardnou praxou. Na konsolidovanom základe vlastný kapitál IBKR presahuje sumu 8,5 miliardy USD, čo je viac ako 6 miliárd USD nad rámec regulačných požiadaviek. IBKR v roku 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku pred zdanením a žiadne dlhodobé zadlženieAkcionári novovzniknutých subjektov IBKR sú verejne obchodované spoločnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) a firemný zamestnanci a ich pridružené spoločnosti (81,5%). Na rozdiel od väčšiny ostatných firiem, v ktorých manažment vlast pomerne malý podielsa v IBKR podstatne podieľa na negatívnych i pozitívnych dopadochKvôli tomuto vlastnému záujmu vedú spoločnosť konzervatívneNavyše IBKR je kótovaná na burze Nasdaq a je hodnotená ako „BBB + Outlook Positive“ spoločnosťou Standard & Poors. 

Vaše aktíva nie sú súčasťou súvahy IBIE. V nepravdepodobnom prípade, kedy by IBIE zbankrotovalo, veritelia nebudú schopní získať prístup k hotovosti a aktívam klientov z dôvodu oddelenia a úschovy finančných inštrumentov a hotovosti. Klienti sú teda schopní previesť svoje aktíva do inej spoločnosti, pretože nespadajú pod pohľadávky veriteľov. Iba v nepravdepodobnom prípade, počas ktorých by oddelenia klientskej hotovosti a aktív od vlastných aktív IBKR nebolo zabezpečené (napr. Podvod) a IBIE by nebolo schopné splniť svoje kompenzačné povinnosti (napr. Bankrot) a tým pádom nebolo schopné navrátiť investorom aktíva, v takom prípade by sa systém ochrany investorov stal relevantným.

Keďže je váš účet vedený u IBIE, použila by sa Írska kompenzačná schéma (www.investorcompensation.ie). Schéma kompenzuje 90% straty do maximálnej výšky 20 000 EUR. 

Podobne ako v prípade českej schémy, európska smernica o investorských kompenzačných schémach, prijatá v roku 1997, chráni investorov poskytovaním odškodnenia, ak investičná spoločnosť nevráti investorovi aktíva. Smernica vyžaduje, aby krajiny EÚ vytvorili jedno alebo viac investorských kompenzačných schém, čím zaistí minimálnu výška náhrad investora vo výške 20 000 EUR. Všetky spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby, vrátane nových subjektov IBKR v Írsku, Luxembursku a Maďarsku musia do tejto kompenzačnej schémy patriť.

V nepravdepodobnom prípade že by LYNX skrachoval, v dôsledku čoho by už LYNX nemohol ďalej plniť svoje záväzky súvisiace s Klientskou zmluvou, sa klienti môžu spoľahnúť na „Dutch Investor Compensation Scheme“, v holandčine ‚Beleggerscompensatiestelsel‘ (BCS). LYNX participuje na BCS ako licencovaný subjekt.

Maximálne kompenzácie v rámci holandskej investičnej kompenzačnej schémy je 20 000 EUR na klienta. Klienti si môžu nárokovať BCS v prípade, ak by LYNX neočakávane skrachoval a v dôsledku zlého hospodárenia alebo podvodu by LYNX už ďalej nemohol plniť svoje finančné záväzky a prostriedky alebo finančné inštrumenty klientov by už nebolo možné navrátiť.

Vzhľadom na skutočnosť, že klienti LYNX držia svoje finančné prostriedky u IBIE, tak situácia, že by LYNX nemohol vrátiť prostriedky či finančné inštrumenty klientov nenastane.

Viac informácií o holandskom kompenzačnom schémy možno nájsť na weboch AFM a DNB.

Začnite využívať mnoho výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pre každého – Presvedčte sa o tom v informačnom balíčku

Information package image
Informačný balíček je zasielaný zdarma a obsahuje:
  • Brožúru s podrobnými informáciami
  • Formulár k otvoreniu účtu
  • Prehľad tarifov
  • Naviac zdarma investičný e-book 11 superstratégií najväčších investičných guru
Contact icon Zavolajte nám na
(0)2 800 877 87
Contact icon Napíšte nám na
info@lynxbroker.sk
Contact icon Spojte sa s nami na
CHAT
Contact icon Prečítajte si najčastejšie otázky