Ochrana & Bezpečnosť

Pri nakladaní s peniazmi nie je opatrnosti nikdy dosť. Keď sa rozhodnete investovať svoje vlastné prostriedky, mali by ste mať istotu, že sú uložené bezpečne a maximálne chránené v každej situácii. Preto LYNX kladie vysoký dôraz na ochranu a bezpečnosť.

Základom pre bezpečnosť investičných prostriedkov je získanie vlastného majetkového účtu na Vaše meno. Tento účet oddelený od majetku brokera získava každý klient LYNX automaticky. Aby bola bezpečnosť a ochrana posilnená existuje mnoho bezpečnostných prvkov, ktoré určite oceníte.

LYNX – partner, ktorému môžete veriť

Transparentnosť, profesionalita, úprimnosť a spoľahlivosť – hodnoty sprevádzajúce LYNX už od založenia pred desiatimi rokmi.

Investičný účet je otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (UK) Ltd. („IB UK“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším nakladaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú segregované od majetku spoločnosti IB US.

Spoločnosť IB UK aj IB US sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), ktorá má viac ako $5 miliárd vlastného kapitálu. Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc, (11,5%), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq, a zamestnanci spoločnosti (88,5%).

Spoločnosť Interactive Brokers (IB) je jedným z najväčších a najviac rešpektovaných brokerských domov, ktorý je pre investorov po celom svete synonymom pre spoľahlivosť, stabilitu, technickú vyspelosť a inovácie.

Zabezpečenie prístupu

Vaše prostriedky sú chránené prísnymi bezpečnostnými pravidlami zamedzujúcimi neautorizovaný prístup. Pokiaľ by ste chceli odoslať peniaze z investičného účtu na svoj osobný bankový účet, je to možné iba na autorizovaný účet, ktorý je vedený na Vaše meno. Z Vášho účtu tak nie je možné odoslať peniaze na účet iným osobám či subjektom.

V správe účtu je možné naviac nastaviť, z ktorých IP bude možné sa pri obchodovaní platformy prihlásiť. Systém monitoruje všetku aktivitu spojenú s účtom a realizáciu citlivých operácií umožňuje iba po dodatočnom bezpečnostnom overení.

Okrem unikátneho prihlasovacieho mena a hesla má každý zákazník možnosť požiadať o nadštandardnú ochranu v podobe bezpečnostnej karty. Vďaka zvýšenej bezpečnosti musíte pri prihlásení zadať ďalšie kódy, ktoré sú uvedené na bezpečnostnej karte. Okrem toho je využívané špeciálne zabezpečenie serverov.

Bezpečnosť Vašich financií je pre nás prioritou.

Dôvera je dobrá, istota je lepšia

LYNX má všetky potrebné povolenia pre svoju činnosť na území Českej republiky a podlieha dohľadu Českej národnej Banky (ČNB).

Holandská centrála spoločnosti je regulovaná holandskými orgánmi De Nederlandsche Bank (DNB) a Autoriteit Financiële Markten (AFM). Pobočka v Nemecku je regulovaná nemeckým BaFin a belgická pobočka tamojším regulátorom Commission bancaire, financiere des assurances (CBFA).

Klienti podliehajú ochrane amerického samoregulačného orgánu Securities Investor Protection Corporation (SIPC), čo zaisťuje maximálne poistenie do výšky $500 000, z čoho tvorí poistenie hotovosti až $250 000. Naviac IB US zaisťuje nadštandardné poistenie u poisťovne Lloyd’s do výšky $30 000 000 na klienta (poistenie hotovosti až do $900 000) s celkovým maximom $150 000 000 na poistnú udalosť, pokiaľ by sa IB US dostalo do platobnej neschopnosti. Poistné sa nevzťahuje na futures ani na opcie na futures.

Klienti majú tiež možnosť uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS), ktoré zaisťuje poistenie investičných nástrojov aj peňažných prostriedkov do výšky £85 000 na klienta. Kompenzačná schéma FSCS je aplikovateľná pre obchodovanie indexových opcií mimo USA, futures mimo USA, môže to viesť k neuznaniu nároku na kompenzáciu z SIPC.

Vďaka týmto režimom ochrany majetku získavajú klienti ochranu splňujúcu tie najprísnejšie kritéria.  • Oddelené účty na vlastné meno: Hotovosť aj cenné papiere klientov sú oddelené od účtov brokera.
  • Vďaka SIPC poistenie cenných papierov a hotovosti do $500 000.
  • Vďaka britskému garančnému fondu FSCS poistenie do £85 000.
  • Dodatočné poistenie účtov u Lloyds až do výšky $30 000 000.

Pre prehľad dokumentov týkajúcich sa informačnej povinnosti LYNX prejdite do sekcie Informačná povinnosť.

Dokument týkajúci sa ochrany peňažných prostriedkov a cenných papierov klientov viz sekcie Dokumenty

Často kladené otázky o ochrane finančných prostriedkov a cenných papierov

Spoločnosť IB UK je dcérskou spoločnosťou americkej spoločnosti Interactive Brokers Group, Inc. (ďalej len „IBG“). Spoločnosť IBG vlastní dcérske spoločnosti, vrátane spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB LLC“), ktorá je registrovaná od roku 1994 ako registrovaný maklér-obchodník v SEC. Spoločnosť IBG je kótovaná na burze cenných papierov Nasdaq (kód ticker: IBKR) v Spojených štátoch amerických a k 7. januáru 2020 bola jej tržná hodnota vyššia ako 19 miliárd USD. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností spracováva IBG v priemere 859.000 transakcií denne a na celom svete má viac ako 660.000 klientov, ktorí celkom vlastnia viac ako 156 miliárd USD aktív spoločnosti IBG.1

 

Spoločnosť IB LLC je maklér, ktorý poskytuje služby zúčtovania, vyrovnania a úschovy sprostredkujúcemu maklérovi, spoločnosti LYNX.

1Zdroj údajov: Interactive Brokers, Third Quarter Results 2019 (Výsledky za tretí štvrťrok 2019)

Vďaka prepojeniu so spoločnosťou IB UK je spoločnosť LYNX schopná poskytovať klientom prístup ku 125 burzám v 31 krajinách. Na väčšine z týchto búrz majú klienti možnosť priamo investovať do akcií, opcií, futures, štruktúrovaných produktov, dlhopisov, komodít, fondov ETF a kontraktov CFD. Okrem toho majú klienti prístup k 22 rôznym menám.

Objednávky klientov predložené spoločnosti LYNX a pripravené k vykonaniu spoločnosťou IB UK sa neodovzdávajú vysokofrekvenčným obchodníkom alebo tvorcom trhu. Predaj objednávok klientov tretím stranám, ktoré konajú ako protistrany, má negatívny vplyv na skutočnú cenu transakcie.

Klienti majú tiež prístup k vysokorýchlostnému systému zadávania objednávok (SmartRoutingSM), ktorý je pripojený k mnohým burzám a trhom. Táto technológia skenuje rôzne burzy cenných papierov a snaží sa objednávky smerovať  na  najlepší trh,  pričom berie  do úvahy  realizačnú cenu,  rýchlosť a celkové náklady na vykonanie.

Stručne povedané, ako sprostredkujúci maklér spoločnosti IB UK je spoločnosť LYNX schopná nechať investorov investovať po celom svete prostredníctvom najmodernejšej obchodnej infraštruktúry.

Aby investičný účet mohol klientom ponúkať možnosti obchodovania so všetkými druhmi finančných nástrojov po celom svete, je z právneho hľadiska tvorený tromi rôznymi segmentmi v spoločnosti IB UK a jej pridruženej spoločnosti IB LLC. Správa vašich peňažných prostriedkov2 a pozícií závisí od toho, v ktorom segmente účtu sú tieto aktíva uchovávané. To je dané druhom finančného nástroja, do ktorého klient investuje. Prehľad je v nižšie uvedenom obrázku:

2Vklady z vášho bankového účtu sú prijímané na účet cenných papierov.

3Pokiaľ je otvorený regulovaný účet u spoločnosti UKL UK, potom na komoditnom účte zostávajú len americké, kanadské, mexické a austrálske futures a opcie na futures. Všetko ostatné je presunuté na regulovaný účet.

Spoločnosť IB LLC tak vedie účet cenných papierov aj komoditný účet a spoločnosť IB UK vedie regulovaný účet. Úschova a ochrana sa líši podľa jednotlivých segmentov účtov a sú vysvetlené nižšie.

Účet cenných papierov u spoločnosti IB LLC

Obidva finančné nástroje, tak hotovosť na klientskych účtoch cenných papierov sú vedené oddelene od aktív spoločnosti IB LLC. Akákoľvek hotovosť, tak finančné nástroje v úschove u finančných ústavov tretích strán sú majetkom klientov spoločnosti IB LLC a sú vždy oddelené, a to i v prípade platobnej neschopnosti alebo úpadku makléra. Spoločnosť IB LLC využíva celý rad bánk na úschovu hotovosti klientov, aby zamedzila riziku koncentrácie u jediného ústavu. IB LLC u týchto depozitných účtov klientov vykonáva rutinné kontroly.

Finančné nástroje, ktoré sú financované s maržou, môžu eventuálne byť požičané iným finančným ústavom (napríklad na uľahčenie predaja nakrátko). Keď si klienti požičajú peniaze od spoločnosti IB LLC na nákup cenných papierov, spoločnosť IB LLC je oprávnená požadovať zabezpečenie cennými papiermi až do výšky 140 % hodnoty maržovej pôžičky.

Spoločnosť IB LLC všeobecne vyžaduje, aby protistrana, ktorá si požičia akcie pre zabezpečenie peňažných prostriedkov, zástavu minimálne 102 % trhovej hodnoty vypožičaných akcií. Každý obchodný deň sa zástava upraví podľa trhovej ceny vypožičaných akcií. Peňažné prostriedky, ktoré slúžia ako zástava, musia byť spoločnosťou IB LLC vedené samostatne a výhradne v prospech klientov. V prípade, že protistrana už nemôže požičané položky vrátiť, je hodnota týchto položiek krytá peňažnými prostriedkami.

Pri obchodovaní s derivátmi prostredníctvom spoločnosti IB LLC sa peňažné  prostriedky potrebné  na splnenie požiadaviek na maržu, vedú na samostatnom účte pre klientov v príslušnom zúčtovacom stredisku, oddelene od vlastných aktív spoločnosti IB UK. Za riziko zmluvnej strany podľa derivátnej zmluvy ručia zúčtovacie ústavy.

Spoločnosť IB LLC je členom Združenia pre ochranu investorov do cenných papierov (Securities Investor Protection Corporation – ďalej len „SIPC“). Združenie SIPC chráni pred stratou peňazí a cenných papierov držaných klientom v maklérskej firme, ktorá je členom združenia SIPC, napríklad spoločnosti IB LLC. Z tohto dôvodu sú peniaze a/alebo cenné papiere na účte cenných papierov chránené združením SIPC, ktoré kryje peniaze v rozsahu, v akom boli uložené u spoločnosti IB LLC za účelom nákupu cenných papierov. Maximálne krytie (limit)  ochrany  zo strany  združenia  SIPC  je

500.000 USD (s čiastkovým limitom 250.000 USD za hotovosť)  na jedného klienta pre všetky účty    u  toho istého ústavu. Navyše má spoločnosť IB LLC ďalšie poistenie u spoločnosti Lloyd's na ďalších

30.000.000 USD (s čiastkovým limitom 900 000 USD za hotovosť) s celkovým pevným limitom 150.000.000 USD. Združenie SIPC nepokrýva komoditné futures, opcie na futures alebo peniaze na komoditnom účte. Združenie SIPC nechráni pred poklesom hodnoty vašich cenných papierov.

V prípade úpadku maklérskej firmy sa združenie SIPC podieľa na dohľade nad likvidáciou firmy, keď na klientskych účtoch chýbajú peniaze a/alebo cenné papiere. Združenie SIPC iniciuje proces likvidácie, keď obdrží odporučenie od regulátora cenných papierov Spojených štátov amerických. Pri zahájení likvidácie združenia SIPC požiada federálny súd na úpadok, aby vymenoval správcu na likvidáciu firmy a ochranu svojich zákazníkov. Klienti finančného ústavu majú prednosť pred potenciálnymi veriteľmi. Klienti majú voči maklérskej firme pohľadávku vo výške „čistého vlastného imania“ klienta, čo predstavuje hodnotu peňazí a cenných papierov, ktoré dlží maklérska firma klientovi, mínus výška dlhov, ktoré klient má voči maklérskej firme.

Ďalšie informácie o ochrane zo strany združenia SIPC nájdete na webových stránkach združenia SIPC a organizácie FINRA1.

 

1 Nevládna samosprávna organizácia, ktorá reguluje členské maklérske firmy a devízové trhy v Spojených štátoch amerických.

Viac účtov vedených na rovnaké meno a identifikačné číslo daňového poplatníka sú za účelom použitia maximálnych limitov ochrany na jedného klienta, zoskupené. Pokiaľ však máte účty u spoločnosti IBKR so samostatnými oprávneniami (napríklad účet na vaše meno, zverenecký účet, u ktorého ste správcom alebo príjemcom alebo spoločný účet), potom by združením SIPC bol chránený každý účet a doplnková ochrana by bola až do uvedených limitov.

Komoditný účet u spoločnosti IB LLC

Hotovosť klienta na komoditnom účte v úschove u spoločnosti IB LLC je vedená oddelene od aktív spoločnosti  IB  LLC  prostredníctvom  samostatného   komoditného  účtu,  ako  to  vyžaduje  zákon   o komoditnej burze (Commodity Exchange Act – „CEA“) a Komisia pre obchodovanie s komoditami (Commodity Futures Trading Commission – „CFTC“) Spojených štátov amerických. Peňažné prostriedky na komoditnom účte je možné použiť len pre obchodné činnosti na komoditnom účte, napríklad na nákup a predaj futures a opcií na futures.

V prípade komoditného účtu, pokiaľ peňažné prostriedky nie sú vypožičané a nie sú evidované žiadne futures, sú v prípade úpadku spoločnosti IB LLC peňažné prostriedky a finančné nástroje k dispozícii klientovi, pretože peňažné prostriedky a finančné nástroje sú oddelené. Pokiaľ oddelené komoditné aktíva nie sú dostatočné na uspokojenie pohľadávok a maklér je insolventný, klienti sa podieľajú rovným dielom na nedostatku a u zvyšných nárokov sa stávajú nezaistenými veriteľmi. V prípade pôžičiek alebo pri držbe futures ručia za riziko protistrany zúčtovacie ústavy. Združenie SIPC všeobecne nepokrýva komoditné futures alebo opcie na futures alebo hotovosť alebo cudziu menu, ktoré nie sú uložené za účelom nákupu cenných papierov.

Regulovaný účet u spoločnosti IB UK

Spoločnosť IB UK je regulovaná Úradom finančného dohľadu Spojeného kráľovstva (Financial Conduct Authority – „FCA“) a chráni klientov uplatňovaním Pravidiel FCA pre aktíva klientov (Client Asset – „CASS“).

Peňažné prostriedky, ktoré klienti držia na účte u spoločnosti IB UK, sú uchovávané v tajnosti a vedú sa oddelene od vlastných aktív spoločnosti IB UK. Peňažné prostriedky, ktoré patria klientom sú umiestnené na oddelených bankových účtoch v rôznych bankách.

Prostredníctvom spoločnosti IB UK sa neobchoduje so žiadnymi cennými papiermi, len s kontraktmi na deriváty.

Deriváty sú taktiež chránené podľa pravidiel CASS úradu FCA. Pri obchodovaní s derivátmi prostredníctvom spoločnosti IB UK sú peňažné prostriedky potrebné pre splnenie požiadaviek na maržu tiež vedené na oddelenom účte pre klientov v príslušnom zúčtovacom stredisku, oddelene od vlastných aktív spoločnosti IB UK. Za riziko protistrany pri kontrakte na deriváty ručia zúčtovacie ústavy.

Peňažné prostriedky klientov sú vedené na účtoch v správe pre klientov, oddelene a odlíšené od vlastných aktív spoločnosti IB UK, a to v súlade s pravidlami CASS. Z tohto dôvodu tieto peňažné prostriedky nie sú veriteľom spoločnosti IB UK dostupné a vracajú sa klientom.

 

Spoločnosť IB UK sa tiež ako schválená investičná firma so sídlom vo Veľkej Británii, zúčastňuje na britskom systéme Kompenzačného programu finančných služieb (Financial Services Compensation Scheme – ďalej iba „FSCS“). V prípade, že by spoločnosť IB UK nemohla splniť svoje finančné záväzky, môže klient uplatniť nárok z FSCS4. To znamená, že pokiaľ by spoločnosť IB UK po úpadku nebola schopná vrátiť všetky vaše peňažné prostriedky, môže náhradu za chýbajúce čiastku poskytnúť z FSCS. Program FSCS chráni klientov, ktorí si uložili peňažné prostriedky u spoločnosti IB UK. Náhrada podľa programu FSCS činí maximálne 85.000 GBP na jedného klienta a nadobúda účinnosti  v prípade,  že  spoločnosť  IB  UK  už  nemôže  plniť  svoje  finančné  záväzky.  Náhrada    z programu FSCS nepokrýva trhové straty z vašich investícií. Ďalšie informácie o programe FSCS nájdete na webovej stránke FSCS.

4Fond Veľkej Británie poskytujúci náhradu je určený pre súkromných klientov a malé podniky, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Spoločnosť LYNX

V prípade, že by spoločnosť LYNX vyhlásila úpadok, v dôsledku, ktorého by už nebola schopná plniť svoje záväzky súvisiace so základnou zmluvou, sa klienti môžu spoľahnúť na holandský systém odškodnenia investorov, v holandčine „Beleggerscompensatiestelsel“ (ďalej iba BCS). Spoločnosť LYNX je držiteľom licencie ako investičná spoločnosť podľa holandského zákona o finančnom dohľade a účastní sa programu BCS.

Maximálna náhrada podľa holandského systému náhrad pre investorov činí 20.000 EUR na klienta. Klienti môžu uplatniť nárok z programu BCS, pokiaľ by spoločnosť LYNX nečakane vyhlásila úpadok a v  dôsledku  zlého  hospodárenia  alebo  podvodu  by  už  nemohla  plniť  svoje  finančné  záväzky  a peňažné prostriedky a/alebo finančné nástroje by už nebolo možné klientom vrátiť. Pretože klienti spoločnosti LYNX vlastnia svoje peňažné prostriedky a/alebo finančné nástroje v spoločnostiach IB LLC a IB UK, situácia, kedy by spoločnosť LYNX nemohla vrátiť peňažné prostriedky a/alebo finančné nástroje od klientov, nenastane.

Ďalšie informácie o holandskom systéme náhrad pre investorov nájdete na webových stránkach regulátora AFM a banky DNB.

Začnite využívať mnoho výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pre každého – Presvedčte sa o tom v informačnom balíčku

Information package image
Informačný balíček je zasielaný zdarma a obsahuje:
  • Brožúru s podrobnými informáciami
  • Formulár k otvoreniu účtu
  • Prehľad tarifov
  • Naviac zdarma investičný e-book 11 superstratégií najväčších investičných guru
Contact icon Zavolajte nám na
(0)2 800 877 87
Contact icon Napíšte nám na
info@lynxbroker.sk
Contact icon Spojte sa s nami na
CHAT
Contact icon Prečítajte si najčastejšie otázky