Investovanie do dlhopisov
Dlhopisy sú dôležitou súčasťou mnohých investičných portfólií. Ak nechcete mať svoje úspory len v akciách a zaujímate sa, ako môžete diverzifikovať svoje investície, dlhopisy by mohli byť pre vás.

V tomto článku si vysvetlíme, ako dlhopisy fungujú, aké druhy existujú a na čo si dať pri ich výbere pozor. Ak hľadáte brokera, ktorý vám umožní obchodovať s mnohými rôznymi investičnými produktmi, kliknite sem.

Čo je to dlhopis?

Dlhopis (obligácia, bond) je druh cenného papiera, ktorý vyjadruje záväzok emitenta (napr. štátu) voči veriteľovi. Na rozdiel od akcií tento druh cenného papiera zaisťuje vyplatenie vopred stanoveného finančného výnosu vrátane príslušného úroku k určitému dátumu.

Dlhopisy sú investičné cenné papiere, v ktorých investor požičiava peniaze spoločnosti alebo vláde na určitú dobu výmenou za pravidelné platby úrokov. Akonáhle dlhopis dosiahne splatnosť, emitent dlhopisu vráti investorovi peniaze. Spoločnosti emitujú dlhopisy k financovaniu prebiehajúcich operácií, nových projektov alebo akvizícií. Vlády emitujú dlhopisy taktiež na účely financovania. O tom, ako dlhopisy fungujú a aké sú ich druhy, si povieme nižšie.

Na rozdiel od akcií sa pri vlastníctve dlhopisu nestávate spoluvlastníkom emitujúcej inštitúcie. Tento dlhový certifikát oprávňuje držiteľa k odškodneniu. Kompenzácia za požičanie peňazí, úrok, sa zvyčajne vypláca pravidelne (napríklad ročne) a nazýva sa kupónový výnos (kupón). Splatnosť dlhopisov sa pohybuje od 1 do 99 rokov.

Investovanie do dlhopisov: Investície s nižším rizikom

Dlhopisy sa považujú za relatívne bezpečnú investíciu. Dlhopisy zahŕňajú relatívne málo rizík a vždy majú jasný dátum splatnosti. K tomuto dátumu dostanete svoje požičané peniaze späť. Len výnimočne sa tak nestane, napríklad v prípade bankrotu. Často sa jedná o investície s nižším rizikom ako u akcií, vďaka čomu sú kľúčovou súčasťou dobre zostaveného investičného portfólia. Dlhopisy môžu pomôcť zaistiť riziko u volatilnejších investícií. Možno ich klasifikovať podľa niekoľkých kritérií. Teraz si stručne predstavíme hlavné typy.

Typy dlhopisov podľa splatnosti

  • Krátkodobé: doba do splatnosti je kratšia ako jeden rok.
  • Strednodobé: doba do splatnosti sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 5 rokov.
  • Dlhodobé: splatnosť dlhšia ako 5 rokov.
  • Dlhopisy s neobmedzenou splatnosťou: ide o špeciálny typ dlhopisov bez pevne stanovenej splatnosti. Nedochádza u nich k vyplácaniu kupónov.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Typy dlhopisov podľa emitenta

Štátne dlhopisy (goverment bonds)

Štátne dlhopisy sa často využívajú ako bezpečné útočisko pre investorov v časoch ekonomickej neistoty. Slúžia ako dôležitá referenčná hodnota pre úrokové sadzby a môžu byť stabilizačnou silou v investičných portfóliách. Emitentom je vláda, ktorá ručí za ich riadne splatenie. Štátne dlhopisy sa predávajú na primárnom trhu. Štát (ministerstvo financií) vydáva dlhopisy napríklad bankám, ktoré ich potom predávajú ďalším záujemcom na sekundárnom trhu.

Vzhľadom k tomu, že dlžníkom je štát, tieto dlhopisy majú spravidla veľmi dobrý úverový rating. Ratingové agentúry ich vo všeobecnosti považujú za bezpečné. Najmä ak má daná krajina stabilné politické, ekonomické a finančné prostredie. Neplatí to však pre všetky krajiny. Štátne dlhopisy môžu byť aj veľmi rizikové, najmä v prípade krajín s nestabilnou politickou a hospodárskou situáciou.

Komunálne dlhopisy (municipiálne dlhopisy)

Komunálne dlhopisy vydávajú obce a mestá. Tieto dlhopisy pomáhajú miestnym samosprávam získavať peniaze na rôzne investičné projekty, ako sú cesty, školy, parky a iná infraštruktúra. Komunálne dlhopisy bývajú rizikovejšie ako štátne dlhopisy, ale bezpečnejšie ako podnikové dlhopisy.

Podnikové dlhopisy (korporátne dlhopisy)

Podnikové dlhopisy sa vydávajú na financovanie kapitálových projektov. Podnikové dlhopisy zvyčajne ponúkajú vyššie výnosy ako iné typy dlhopisov, hoci výnosy sa môžu v jednotlivých spoločnostiach výrazne líšiť v závislosti od úverového ratingu a aktuálnych obchodných vyhliadok.

Typy dlhopisov podľa kupónovej sadzby

  • Dlhopisy s pevnou kupónovou sadzbou: Kupónovú sadzbu majú stanovenú  fixne na celé obdobie až do splatnosti. Tento typ dlhopisov neodráža vonkajšie vplyvy, ako je napríklad inflácia.
  • Dlhopisy s variabilnou kupónovou sadzbou: Kupónová sadzba je naviazaná na vopred stanovenú trhovú referenčnú úrokovú sadzbu. V závislosti od úrokových sadzieb môže úrok (kupón) tohto typu dlhopisu stúpať alebo klesať.
  • Dlhopis s nulovým kupónom: Tieto dlhopisy neponúkajú žiadny úrok (kupón). Sú však emitované za cenu nižšiu, ako je ich nominálna hodnota. Pri splatnosti tak investor získa rozdiel medzi nákupnou cenou dlhopisu a jeho nominálnou hodnotou.

Nominálna hodnota dlhopisu a trhová cena dlhopisu

Skôr ako si rozoberieme, ako dlhopisy fungujú a ako ich ovplyvňujú úrokové sadzby, je dobré vysvetliť niekoľko pojmov.

Nominálna hodnota dlhopisu je suma peňazí, ktorú držiteľ dlhopisu obdrží v deň splatnosti. Táto hodnota je uvedená v základných charakteristikách dlhopisu a je špecifikovaná pri jeho vydaní.

Trhová hodnota dlhopisu je cena, ktorú ovplyvňuje ponuka a dopyt na trhu. Je to cena, za ktorú môžeme dlhopis kúpiť/predať. Trhová cena pri splatnosti sa rovná nominálnej hodnote dlhopisu.

Kupón je čiastka, ktorú sa emitent zaviazal vyplácať držiteľovi dlhopisu s určitou pravidelnosťou. Je to v podstate úrok z dlhopisu. Zvyčajne sa udáva v percentách a vypočítava sa z nominálnej hodnoty dlhopisu. Ak napríklad vlastníte dlhopis s nominálnou hodnotou 1 000 Kč a ročný kupón činí 5 %, znamená to, že každý rok obdržíte kupón (úrok) vo výške 50 Kč. Úrok ovplyvňuje aj doba splatnosti (čím dlhšia doba poskytnutia vašich peňazí k dispozícii, tým vyšší je zvyčajne úrok) a dôveryhodnosť danej spoločnosti alebo vlády.

Ako fungujú dlhopisy: Vplyv úrokových sadzieb na trhovú hodnotu dlhopisov

Cena dlhopisov obchodovaných na sekundárnom trhu závisí od očakávaní účastníkov trhu, čo sa stane s infláciou. Keď úrokové sadzby rastú, ceny dlhopisov klesajú. Keď sú úrokové sadzby nízke, požadovaná miera výnosnosti dlhopisov nemusí byť pre mnohých investorov taká vysoká, ako keď sú úrokové sadzby vysoké. Ak napríklad úrok z dlhopisu nedokáže pokryť ani infláciu, investori budú ochotní zaň ponúknuť na sekundárnom trhu menej peňazí. Najmä ak sú už k dispozícii dlhopisy s vyššími úrokmi.

Naopak, keď inflácia klesá, úroky z dlhopisov sa môžu zdať atraktívnejšie. Dopyt po nich sa preto na sekundárnom trhu zvyčajne zvýši. Keď teda úrokové sadzby klesajú, ceny dlhopisov zvyčajne rastú. Ak svoj dlhopis predáte pred dátumom jeho splatnosti, ako výsledok predaja obdržíte sumu odpovedajúcu trhovej hodnote dlhopisu (nie nominálnu hodnotu dlhopisu). Všetko závisí od už spomínanej úrokovej sadzby. Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že ceny dlhopisov s dlhšou splatnosťou zvyčajne klesajú alebo rastú rýchlejšie ako ceny dlhopisov s krátkou splatnosťou.

Dlhopisy: Výhody a nevýhody

Výhodou dlhopisov je, že doba ich splatnosti a výška úrokov sú od začiatku presne stanovené. Okrem toho investor v dátum splatnosti dlhopisu obdrží jeho plnú nominálnu hodnotu, takže sa nemusí obávať strát, ako by to mohlo byť v prípade akcií. Akcie sú vo všeobecnosti pomerne volatilné a v určitých obdobiach sa oplatí investovať časť kapitálu inde. Štátne dlhopisy sú rozumným spôsobom bezpečného investovania peňazí, ak venujete pozornosť dobrému ratingu emitenta.

Na druhej strane sa držiteľ dlhopisov nepodieľa na riadení spoločnosti a nevlastní v nej podiel. Nevýhodou niektorých dlhopisov môže byť aj nízka likvidita.

Investovanie do dlhopisov: Venujte pozornosť ratingu

Nemusíte byť bezprostredne prítomní pri emisii štátnych dlhopisov, aby ste ich mohli držať vo svojom portfóliu. V zásade by bolo veľmi ťažké investovať do dlhopisov týmto spôsobom. Veľkí inštitucionálni investori zvyčajne skúpia väčšinu dlhopisov pri emisii a súkromným investorom zostane len časť.

Ako retailový investor však môžete nakupovať štátne dlhopisy na sekundárnom  trhu. Môžete ich tiež predávať pred koncom ich splatnosti. Každý dlhopis má identifikačné číslo cenného papiera a tiež ISIN (rovnako ako akcie). Na nákup dlhopisov preto potrebujete investičný účet. Dnes môžete dlhopisy nakupovať elektronicky a úroky sa vám potom pripisujú automaticky.

Investori by sa však pri výbere dlhopisov nemali pozerať len na výšku úrokov. Samotný vysoký úrok ešte neznamená dobrú investíciu, naopak, môže symbolizovať zvýšené riziko. Ak úverový rating emitenta (čo znamená dôveryhodnosť dlžníka) nie je nijak zvlášť vysoký, musí emitent zvyčajne vyplácať aj vyšší úrok, aby mu niekto požičal peniaze.

V neistých ekonomických oblastiach totiž existuje väčšie riziko, že samotný dlhopis nebude splatený, pretože dlžníkovi dôjdu peniaze. Základom takéhoto nízkeho úverového ratingu môže byť ekonomická nestabilita, politická nestabilita alebo dokonca oboje súčasne. Pri kúpe dlhopisov preto venujte pozornosť aj úverovému ratingu.

Najlepšie úverové ratingy sú AAA, AA+ alebo podobné. Tieto ratingy poskytujú agentúry ako Moody’s, Standard & Poor’s alebo Fitch a možno ich ľahko nájsť na internete. Ako preventívne opatrenie si vyberajte dlhopisy len z krajín, ktoré majú najlepší (AAA) alebo aspoň druhý najlepší rating (AA+).

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Investice do dluhopisů v roce 2023: Jak fungují dluhopisy? (16. 10. 2023); lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/burzovni-informace/obchodovani-burza/statni-dluhopisy/

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart