Ochrana účtu v IBIE

IBKR rozšírilo svoje európske aktivity prostredníctvom nasledujúcich troch subjektov: IBIE, IBLUX a IBCE. V rámci nášho plánovania Brexitu budú investičné účty držané EÚ klientov v IBUK presunuté do jedného z týchto subjektov v EÚ. V tomto zhrnutí by sme radi poukázali na bezpečnosť a ochranu klientskych aktív držaných v ktoromkoľvek z týchto nových európskych subjektov IBKR.

Je vyžadované, aby finančné nástroje aj hotovosť boli držané oddelene od vlastných aktív IBKR. IBKR využíva radu bánk k uchovaniu hotovosti klientov tak, aby sa zabránilo koncentrácii rizika v akejkoľvek jednej inštitúcii, pre cenné papiere potom IBKR používa takzvané depozitára (anglicky custodians). Títo depozitári bezpečne držia finančné nástroje, ktoré vlastníte. IBKR má širokú sieť najväčších svetových bánk a depozitárov, ktorí sú aktívne monitorovaní prostredníctvom rozšíreného due diligence procesu. Všetky európske subjekty IBKR využívajú túto sieť a tým pádom migrácia na nové entity IBKR neovplyvní bezpečnosť týchto depozitárov. Umiestnenie klientskych peňazí a finančných inštrumentov je vždy viditeľné prostredníctvom výpisu z vášho účtu, ktorý je k dispozícii v Správe účtu.

Ak sa finančné inštrumenty financujú prostredníctvom marže (pôžičky poskytnuté IBKR), finančné inštrumenty (či akcie), ktoré sú súčasťou vášho portfólia, môžu byť vypožičané ostatným finančným inštitúciám (napríklad na umožnenie obchodovania na krátko) a tým sa odlíšiť od vyššie uvedeného nastavenia úschovy. Protistrana, ktorá si akcie požičia, je povinná zložiť kolaterál v minimálnej výške 100% trhovej ceny požičaných akcií. Každý obchodný deň je kolaterál upravený v závislosti na trhovej cene vypožičaných akcií. Prostriedky, ktoré slúžia ako kolaterál, musí IBKR držať oddelene a výhradne v prospech svojich klientov. To znamená, že hodnota cenných papierov je krytá pre prípad, kedy by protistrana nemohla vrátiť vypožičané akcie.

Vaše aktíva nie sú súčasťou súvahy IBIE. V nepravdepodobnom prípade, kedy by IBIE zbankrotovala, veritelia nebudú schopní získať prístup k hotovosti a aktívam klientov z dôvodu oddelenia a úschovy finančných inštrumentov a hotovosti. Klienti sú teda schopní previesť svoje aktíva do inej spoločnosti, pretože nespadajú do pohľadávok veriteľov. Iba v nepravdepodobnom prípade, počas ktorého by oddelenie klientskej hotovosti a aktív od vlastných aktív IBKR nebolo zabezpečené (napr. Podvod) a IBIE by nebolo schopné splniť svoje kompenzačné povinnosti (napr. Bankrot) a tým pádom nebolo schopné navrátiť investorom aktíva, v takom prípade by sa systém ochrany investorov stal relevantným.

Z dôvodu migrácie, klienti už ďalej nebudú spadať pod britské a americké schémy ochrany investorov. Investičné účty vedené v európskych orgánoch IBKR sú chránené európskou schémou náhrad investorom do maximálnej výšky 20 000 EUR pre oprávnených retailových investorov. Pravidlá schémy náhrad pre investorov v EÚ sú harmonizované, a všetky finančné spoločnosti sú preto povinné byť členmi príslušnej schémy náhrad pre investorov. Tieto schémy vyplácajú 20 000 EUR na spôsobilého investora v prípadoch uvedených v predchádzajúcej časti. Pre viac informácií o schémach ochrany investorov v Luxemburgu, Írsku a Maďarsku sa prosím pozrite na webové stránky: http://www.cssf.lu/ (Luxembourg), www.investorcompensation.ie (Ireland), www.mnb.hu (Hungary).

Finančné zdravie firmy je dôležité pre posúdenie pravdepodobnosti bankrotu. IBKR má rozpoznateľne dobrú finančnú silu ako jeden z najväčších brokerov na svete. Na konsolidovanom základe vlastný kapitál IBKR presahuje sumu 8,5 miliardy USD, čo je viac ako 6 miliárd USD nad rámec regulačných požiadaviek. IBKR v roku 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku pred zdanením a žiadne dlhodobé zadlženie. Akcionári novovzniknutých subjektov IBKR sú verejne obchodované spoločnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) a firemný zamestnanci a ich pridružené spoločnosti (81,5%). Na rozdiel od väčšiny ostatných firiem, v ktorých manažment vlastní pomerne malý podiel, sa zamestnanci a manažment v IBKR podstatne podieľajú na negatívnych i pozitívnych dopadoch. Kvôli tomuto vlastnému záujmu vedú spoločnosť konzervatívne. Navyše IBKR je kótovaná na burze Nasdaq a je hodnotená ako „BBB + Outlook Positive“ spoločnosťou Standard & Poors.

LYNX spolupracuje so spoločnosťou IBUK, ktorá sídli vo Veľkej Británii. Prostredníctvom LYNX máte prístup k vykonávaniu príkazov IBUK, kde sú investičné účty teraz vedené. V súčasnej dobe IBUK využíva tzv. „Pas pre finančné služby“, aby bolo schopné poskytovať svoju časť služieb naprieč kontinentálnou Európou. Naším pracovným predpokladom je, že po skončení prechodného obdobia Brexitu IBKR túto schopnosť stratia. V rámci príprav na túto skutočnosť očakávame od IBKR radu zmien, pokiaľ ide o naše služby pre európskych klientov pred a po súčasnom prechodnom období Brexitu (31.12.2020).

V rámci nášho plánovania Brexitu sú investičné účty európskych klientov migrované spoločnosťou IBKR z IBUK do IBIE. Migrácia do IBIE znamená, že ochrana investorov sa presúva do írskej schémy odškodnenie. Detaily ochrany možno nájsť na webe írskej kompenzačnej schémy investorov: http://www.investorcompensation.ie/.

Je vyžadované, aby finančné nástroje aj hotovosť boli držané oddelene od vlastných aktív IBKR. IBKR využíva radu bánk k uchovaniu hotovosti klientov tak, aby sa zabránilo koncentrácii rizika v akejkoľvek jednej inštitúcii, pre cenné papiere potom IBKR používa takzvané depozitára (anglicky custodians). Títo depozitári držia cenné papiere označené v prospech klienta. IBKR má širokú sieť najväčších svetových bánk a depozitárov, ktorí sú aktívne monitorovaní prostredníctvom vylepšeného due diligence procesu. Všetky európske subjekty IBKR využívajú túto sieť a tým pádom migrácia na nové subjekty IBKR neovplyvní bezpečnosť tohto nastavenia. Umiestnenie klientskych peňazí a finančných inštrumentov je vždy viditeľné prostredníctvom vášho výpisu z účtu.

Finančné inštrumenty, ktoré sú financované prostredníctvom marže (extra prostriedky od IBKR) môžu byť vypožičané ostatným finančným inštitúciám (napríklad na umožnenie obchodovania na krátko) a tým sa odlíšiť od vyššie uvedeného nastavenia úschovy. Protistrana, ktorá si akcie požičia, je povinná zložiť kolaterál v minimálnej výške 100% z trhovej ceny požičaných akcií. Každý obchodný deň je kolaterál upravený v závislosti na trhovej cene vypožičaných akcií. Prostriedky, ktoré slúžia ako kolaterál, musí IBKR držať oddelene a výhradne v prospech svojich klientov. To znamená, že hodnota cenných papierov je krytá pre prípad, kedy by protistrana nemohla vrátiť vypožičané akcie.

V súčasnosti sú vaše aktíva chránená pred stratou prostredníctvom „UK Financial Services Compensation Scheme“ a „US Securities Investor Protection Corporation“. Pre viac informácií kliknite tu.

Migrácia do IBIE má vplyv na ochranné schémy investorov. Investori nebudú už ďalej spadať pod britské a americké schémy, ale pod európsku kompenzačnú schému. Smernica vyžaduje, aby krajiny EÚ vytvorili jedno alebo viac investorských kompenzačných schém, čím zaistí minimálnu výšku náhrad investora vo výške 20 000 EUR. Všetky spoločnosti v Európe, ktoré poskytujú investičné služby, musia do tejto kompenzačnej schémy patriť.

Avšak finančné inštrumenty a hotovosť klientov sú oddelené od vlastných aktív IBKR. To bol prípad IBUK a to isté platí pre IBIE. V dôsledku toho nie sú tieto aktíva k dispozícii veriteľom IBIE a miesto tohto by bola vrátená klientom. Pokiaľ IBIE nebude schopné z nepredvídateľných dôvodov všetky prostriedky vrátiť (napr. Podvod), ochranné schéma kompenzuje 90% straty do maximálnej výšky 20 000 EUR.

Ako carrying broker IBIE ponúka clearingové, zúčtovacie a depozitné služby pre introducing brokera LYNX. IBIE je dcérskou spoločnosťou IBKR. IBKR, vlastniaca prevádzkové dcérske spoločnosti, je registrovaným SEC brokerom-dealerom od roku 1994. IBKR je kótované na akciovej burze Nasdaq (ticker: IBKR) v USA. Na konsolidovanom základe, vlastné imanie IBKR presahuje sumu 8,5 miliardy USD, čo je viac ako 6 miliárd USD nad rámec regulačných požiadaviek. IBKR v roku 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku pred zdanením a žiadne dlhodobé zadlženie. Akcionári novovzniknutých subjektov IBKR sú verejne obchodované spoločnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) a firemný zamestnanci a ich pridružené spoločnosti (81,5%). Na rozdiel od väčšiny ostatných firiem, v ktorých manažment vlastní pomerne malý podiel, sa v IBKR podstatne podieľa na negatívnych i pozitívnych dopadoch. Kvôli tomuto vlastnému záujmu vedú spoločnosť konzervatívne. Navyše IBKR je kótovaná na burze Nasdaq a je hodnotená ako „BBB + Outlook Positive“ spoločnosťou Standard & Poors.

Vďaka prepojeniu s IBIE je LYNX schopný klientom poskytnúť prístup k 125 trhom v 31 krajinách sveta. Väčšina z týchto trhov umožňuje klientom obchodovať priamo s akciami, opciami, futures, štruktúrovanými produktmi, dlhopismi, ETF a CFD. Klienti majú tiež prístup k 22 rôznym menám.

Pokyny klientov zadané cez LYNX a dohodnuté na vykonanie u IBIE nie sú predávané vysokofrekvenčným obchodníkom alebo market makerom. Predpredaj klientskych príkazov tretím stranám, ktoré pôsobia ako protistrany, má negatívny vplyv na skutočnú transakčnú cenu.

Klienti majú tiež prístup k vysokorýchlostnému systému najlepších možných vysporiadaní (SmartRoutingSM), ktorý je prepojený s množstvom búrz a trhov. Táto technológia skenuje rôzne burzy a snaží sa smerovať objednávky na najlepší trh s prihliadnutím na exekučnú cenu, rýchlosť a celkovú cenu prevedenia.

V skratke, LYNX je ako introducing broker IBIE schopný umožniť svojim klientom obchodovať celosvetovo s najpokročilejšou obchodnou infraštruktúrou.

Aby bolo možné ponúknuť celosvetové obchodné príležitosti so všetkými rôznymi druhmi finančných inštrumentov, je investičný účet právne vytvorený pod IBIE, dcérskou spoločnosťou IBKR. Je vyžadované, aby ako hotovosť, tak finančné inštrumenty klientov, boli držané oddelene od aktív IBKR. Všetky finančné pozície či finančné inštrumenty uchovávané vo finančných inštitúciách tretích strán sú vedené v prospech klientov IBIE a sú segregované aj v prípade bankrotu brokera. IBKR využíva radu bánk na úschovu klientskej hotovosti, aby nedochádzalo ku koncentrácii rizika u akejkoľvek inštitúcie. IBKR tiež vykonáva rutinné kontroly týchto custody účtov klientov.

Brokerské spoločnosti sa môžu vyhnúť meškaniu spojeného s prevodom vlastníctva a rýchlo vykonávať obchod za minimálne náklady pomocou úschovy finančných nástrojov na „street name“. To znamená, že daný inštrument je vedený u správcu na meno IBKR, ale vlastnícke právo patrí klientovi. V nepravdepodobnom prípade bankrotu veritelia nebudú schopní získať prístup k majetku klientov z dôvodu prevládajúcich vlastníckych práv klienta. 

Ak sú finančné inštrumenty financované maržou, môžem ich vypožičať ostatným finančným inštitúciám (napríklad na umožnenie predaja nakrátko). Keď si klient požičia peniaze od IBKR k nákupu cenných papierov, môže IBKR požičiavať akcie až do výšky 140% pôžičky. V rozsahu, v akom akýkoľvek klient udržiava Maržovú pôžičku u IBKR, je bezpečnosť tejto pôžičky zvýšená konzervatívnou maržovou politikou IBIE, ktorá neumožňuje dlžníkovi upraviť nedostatočnú maržu v rámci dní, ako povoľuje regulácie. Namiesto toho IBIE monitoruje a koná v reálnom čase a automaticky likviduje pozície a spláca pôžičky. Tým sa dlžník dostáva späť do súladu s maržovými požiadavkami bez toho, aby IBIE či ostatných klientov vystavil riziku.

Protistrana, ktorá si akcie požičia, je povinná zložiť kolaterál v minimálnej výške 100% z trhovej ceny požičaných akcií. Každý obchodný deň je kolaterál upravený v závislosti na trhovej cene vypožičaných akcií. Prostriedky, ktoré slúžia ako kolaterál, musí IBKR držať oddelene a výhradne v prospech svojich klientov. To znamená, že hodnota cenných papierov je krytá pre prípad, kedy by protistrana nemohla vrátiť vypožičané akcie. 

IBIE je dcérskou spoločnosťou IBKR. Formálne spoločnosť IBKR nie je v pozícii, kedy by bola z legislatívneho hľadiska zaviazaná na úhradu dlhov, ak by IBIE bolo nútené vyhlásiť bankrot, avšak vo finančnom svete je záchrana dcérskej spoločnosti v týchto prípadoch štandardnou praxou. Na konsolidovanom základe vlastný kapitál IBKR presahuje sumu 8,5 miliardy USD, čo je viac ako 6 miliárd USD nad rámec regulačných požiadaviek. IBKR v roku 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku pred zdanením a žiadne dlhodobé zadlženieAkcionári novovzniknutých subjektov IBKR sú verejne obchodované spoločnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) a firemný zamestnanci a ich pridružené spoločnosti (81,5%). Na rozdiel od väčšiny ostatných firiem, v ktorých manažment vlast pomerne malý podielsa v IBKR podstatne podieľa na negatívnych i pozitívnych dopadochKvôli tomuto vlastnému záujmu vedú spoločnosť konzervatívneNavyše IBKR je kótovaná na burze Nasdaq a je hodnotená ako „BBB + Outlook Positive“ spoločnosťou Standard & Poors. 

Vaše aktíva nie sú súčasťou súvahy IBIE. V nepravdepodobnom prípade, kedy by IBIE zbankrotovalo, veritelia nebudú schopní získať prístup k hotovosti a aktívam klientov z dôvodu oddelenia a úschovy finančných inštrumentov a hotovosti. Klienti sú teda schopní previesť svoje aktíva do inej spoločnosti, pretože nespadajú pod pohľadávky veriteľov. Iba v nepravdepodobnom prípade, počas ktorých by oddelenia klientskej hotovosti a aktív od vlastných aktív IBKR nebolo zabezpečené (napr. Podvod) a IBIE by nebolo schopné splniť svoje kompenzačné povinnosti (napr. Bankrot) a tým pádom nebolo schopné navrátiť investorom aktíva, v takom prípade by sa systém ochrany investorov stal relevantným.

Keďže je váš účet vedený u IBIE, použila by sa Írska kompenzačná schéma (www.investorcompensation.ie). Schéma kompenzuje 90% straty do maximálnej výšky 20 000 EUR. 

Podobne ako v prípade českej schémy, európska smernica o investorských kompenzačných schémach, prijatá v roku 1997, chráni investorov poskytovaním odškodnenia, ak investičná spoločnosť nevráti investorovi aktíva. Smernica vyžaduje, aby krajiny EÚ vytvorili jedno alebo viac investorských kompenzačných schém, čím zaistí minimálnu výška náhrad investora vo výške 20 000 EUR. Všetky spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby, vrátane nových subjektov IBKR v Írsku, Luxembursku a Maďarsku musia do tejto kompenzačnej schémy patriť.

V nepravdepodobnom prípade že by LYNX skrachoval, v dôsledku čoho by už LYNX nemohol ďalej plniť svoje záväzky súvisiace s Klientskou zmluvou, sa klienti môžu spoľahnúť na „Dutch Investor Compensation Scheme“, v holandčine ‚Beleggerscompensatiestelsel‘ (BCS). LYNX participuje na BCS ako licencovaný subjekt.

Maximálne kompenzácie v rámci holandskej investičnej kompenzačnej schémy je 20 000 EUR na klienta. Klienti si môžu nárokovať BCS v prípade, ak by LYNX neočakávane skrachoval a v dôsledku zlého hospodárenia alebo podvodu by LYNX už ďalej nemohol plniť svoje finančné záväzky a prostriedky alebo finančné inštrumenty klientov by už nebolo možné navrátiť.

Vzhľadom na skutočnosť, že klienti LYNX držia svoje finančné prostriedky u IBIE, tak situácia, že by LYNX nemohol vrátiť prostriedky či finančné inštrumenty klientov nenastane.

Viac informácií o holandskom kompenzačnom schémy možno nájsť na weboch AFM a DNB.