Podmienky kampane „Získaj odmenu za vklad“, ďalej len („Podmienky“)

LYNX prináša klientom, ktorí majú u LYNX obchodný účet možnosť získať transakčný kredit v rozmedzí 1 000 CZK až 5 000 CZK. K tejto kampani sa vzťahujú nasledujúce Podmienky:

 1. Kampaň začína 1.6.2020 a končí 31.7.2020
 2. Nárok na účasť v kampani majú klienti, ktorí majú k 1.6.2020 založený majetkový účet (ďalej len „účet“), ktorý je schválený, nebol deaktivovaný, ale ešte na neho nebol vložený prvý vklad. Klientom LYNX sa rozumie napr. Zákazník, spotrebiteľ, investor, disponent účtu atp.
 3. Účasť v kampani je podmienená vkladom na účet sumou aspoň 200 000 CZK alebo ekvivalent v inej mene s pripísaním na účet najneskôr dňa 18.6.2020.
 4. V rámci kampane môže klient získať transakčný kredit od 1 000 CZK do 5 000 CZK.
 5. Výška transakčného kreditu, na ktorý má klient nárok, sa odvíja od výšky depozitu, ktorý klient zašle na účet a je stanovená podľa výpočtu uvedeného v bode 22 týchto Podmienok.
 6. Pri prevode portfólia sa na účely kampane počíta hodnota portfólia rovnako ako výška depozitu. Určujúcou je hodnota portfólia na konci prvého dňa, kedy bolo portfólio k LYNX prevedené.
 7. Transakčný kredit je maximálnou výškou, do ktorej budú refundované transakčné poplatky spojené s transakciami s investičnými produktmi. Táto kampaň sa nevzťahuje na obchodovanie rizikových investičných produktov – rozdielových zmlúv (označovaných ako „CFD“); transakčný kredit nie je možné využiť na financovania náhrady poplatkov spojených s transakciami na CFD.
 8. Transakčný kredit môže byť využitý do 31.7.2020.
 9. Zaplatené transakčné poplatky budú refundované interným transferom na klientov investičný účet do 31.8.2020. Ak klient už nebude mať aktívny účet v momente refundácie, potom klient stratí nárok na refundáciu zaplatených transakčných poplatkov.
 10. Transakčný kredit je vyjadrený v českých korunách (CZK). Pokiaľ dôjde k transakcii, v ktorej bol transakčný poplatok uhradený v inej mene ako CZK, bude refundovaný aj tento poplatok (s výnimkou transakcií s CFD). LYNX bude refundovať transakčné náklady v mene, v ktorej boli uhradené alebo v prepočte na CZK za zatváracieho kurzu daného menového páru k 31.7.2020.
 11. Kampaň je určená iba pre nových klientov LYNX, ktorí na svoj účet ešte nevložili žiadny vklad.
 12. Kampaň sa nevzťahuje na súčasných klientov LYNX, ktorí už majú na účte akýkoľvek vklad ani na ich rodinných príslušníkov či osoby s pobytom na rovnakej adrese.
 13. Kampaň sa nevzťahuje na klientov, ktorí si otvorili alebo otvárajú účet v rámci inej kampane alebo majú dohodnuté individuálne podmienky.
 14. Pri existencii firemného účtu aj účtu na fyzickú osobu nemožno tieto účty považovať za dva pre účel kampane. Iba jeden účet bude mať nárok na účasť v kampani.
 15. Ak má klient viac účtov, otvorených prostredníctvom LYNX a všetky spĺňajú Podmienky kampane, posudzujú sa tieto účty ako celok pre účel kampane.
 16. Ak má klient viac účtov otvorených prostredníctvom LYNX a niektorý z nich nespĺňa Podmienky kampane, nemá nárok transakčné kredit žiadny z účtov klienta.
 17. Na jeden účet a na jednu adresu je možné sa zúčastniť kampane iba raz.
 18. LYNX si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky kampane alebo ju kedykoľvek zastaviť. Akékoľvek zmeny kampane budú uvedené na webových stránkach LYNX. V prípade vyššej moci, tj. Každej udalosti, ktorá nie je závislá na vôli LYNX, a ktorú nebolo možné nijako predvídať, sa LYNX zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie povinnosti, po dobu trvania tejto vyššej moci.
 19. Táto kampaň sa riadi právnym poriadkom Českej republiky.
 20. LYNX rešpektuje Vaše súkromie a Vaše osobné údaje spracuváva v súlade s GDPR, bližšie informácie uvádzame vo Vyhláseniu o ochrane osobných údajov.
 21. Účasť v kampani predpokladá, že klient prečítal, porozumel a súhlasil s Podmienkami kampane a že sa plne zoznámil a uvedomil riziká obchodovanie na burze. Bližšie informácie k plneniu právnych povinností a oi. Aj upozornenie na obmedzenie obchodovania CFD nájdete: https://www.lynxbroker.sk/dokumenty/

 

Výpočet výšky transakčného kreditu

22. Výška transakčného kreditu zodpovedá 0,5% výške celkových depozitov mínus výške celkových výberov v období od 4.6.2020 do 18.6.2020. Minimálna výška transakčného kreditu, na ktorú má klient nárok pri vložení depozitu v minimálnej výške 200 000 CZK alebo ekvivalent v inej mene, je 1 000 CZK. Maximálna výška transakčného kreditu je 5 000 CZK. Transakčné kredit nie je možné využiť pre obchodovanie CFD.

 

Příklady výpočtu výše transakčního kreditu:

Vložené
(4.6.2020 – 18.6.2020)
Vybraných
(4.6.2020 – 18.6.2020)
Čistá výška depozitu Transakčné kredit Uhradené transakčné poplatky do 1.6.2020 – 31.7.2020Výška refundácie
(do 30.8.2020)
200 000 CZK0 CZK200 000 CZK1 000 CZK (min.)1 000 CZK1 000 CZK
400 000 CZK300 000 CZK100 000 CZK0 CZK0 CZK0 CZK
1 000 000 CZK0 CZK1 000 000 CZK5 000 CZK (max.)8 000 CZK (max.)5 000 CZK
400 000 CZK100 000 CZK300 000 CZK1 500 CZK (min.)1 200 CZK (min.)1 200 CZK