Podmienky kampane “Získajte až €500 v podobe transakčného kreditu” (ďalej len “Podmienky”):

Účinnosť od: 18. januára 2022

LYNX B.V., organizačná zložka, ďalej len „LYNX“, ponúka odmenu vo forme transakčného kreditu až do výšky €500 novým klientom, ktorí si v dobe trvania kampane otvoria nový majetkový účet (ďalej len „účet“) prostredníctvom LYNX. Pokiaľ nový klient spĺňa podmienky kampane (pozri nižšie), získava nárok na refundáciu transakčných poplatkov až do výšky €500 za prvé tri mesiace odo dňa nafundovania novootvoreného účtu.

Nižšie nájdete všetky Podmienky kampane:

 • Kampaň začína 18. januára 2022 a končí 31. marca 2022.
 • Klientom musí byť najmenej osemnásť (18) rokov.
 • Akcie sa môžu zúčastniť fyzické osoby žijúce v Slovenskej republike, ktoré minimálne 6 mesiacov pred spustením kampane nemali otvorený účet prostredníctvom LYNX. Kampaň sa vzťahuje iba na nových klientov, ktorí si v dobe trvania kampane otvoria účet prostredníctvom LYNX.
 • Nový klient LYNX sa môže zúčastniť v kampani po úplnom dokončení žiadosti o otvorenie účtu do 31.3.2022 a zároveň po vykonaní prvého vkladu z banky vedenej v EU/EEA na novootvorený účet do 15.4.2022. Klientom LYNX sa rozumie napr. zákazník, spotrebiteľ, investor, disponent účtu atp.
 • Hodnota minimálneho vkladu sa riadi informáciami, ktoré sú zverejnené na webových stránkach www.lynxbroker.sk v dobe vykonania vkladu. Vklad môže byť vykonaný v eurách, ale aj ekvivalentom v inej mene.

Transakčný kredit až do výšky €500

 • Bonus je vo forme transakčného kreditu až do výšky €500 pre nových klientov, ktorí si otvoria účet prostredníctvom LYNX. Transakčný kredit je maximálnou výškou, do ktorej budú refundované transakčné poplatky spojené s transakciami s investičnými produktmi. Transakčný kredit získaný v rámci kampane sa nevzťahuje na poplatky vzniknuté pri obchodovaní na forexe a s CFD, šprintérmi a turbo certifikátmi. Poplatky za obchodovanie týchto inštrumentov teda nebudú refundované.
 • Výška bonusu vo forme transakčného kreditu závisí od výšky čistého vkladu za prvé tri (3) mesiace odo dňa nafundovania účtu. Čistý vklad je celková vložená čiastka po odpočítaní výberov za uvedené obdobie.
 • Ak je výška čistého vkladu za prvé tri (3) mesiace od nafundovania účtu nižšia ako €25.000 (alebo ekvivalent v inej mene), získava nový klient nárok na vrátenie až €250 vo forme transakčného kreditu za transakčné poplatky v danom období.
 • Ak je výška čistého vkladu za prvé tri (3) mesiace od nafundovania účtu €25.000 a viac (prípadne ekvivalent v inej mene), získava nový klient nárok na vrátenie až €500 vo forme transakčného kreditu za transakčné poplatky v danom období.
 • Nárok na transakčný kredit má nový klient (pri splnení vyššie uvedených podmienok) po dobu 3 mesiacov odo dňa, kedy došlo k prvému nafundovaniu novootvoreného účtu.

Príklady uplatnenia bonusu vo forme transakčného kreditu:

Upraviť
Vklady
(odo dňa nafundovania nového účtu + 3 mesiace)
Výbery (odo dňa nafundovania nového účtu + 3 mesiace) Čistý vklad Nárok na transakčný kredit Poplatky za obchodovanie za dané obdobie Čiastka vrátená na váš účet vo forme transakčného kreditu
€5.000 €0 €5.000 €250 €200 €200
€15.000 €5.000 €10.000 €250 €400 €250
€25.000 €0 €25.000 €500 €500 €500
€30.000 €0 €30.000 €500 €800 €500
€50.000 €25.000 €25.000 €500 €300 €300

Podmienky na vklady, výbery, čistý vklad, poplatky a transakčný kredit sa vzťahujú aj na ekvivalent v inej mene.

Vyplácanie transakčného kreditu

 • Transakčné náklady (maximálne do €500) vzniknuté v súvislosti s obchodovaním finančných inštrumentov prostredníctvom LYNX (s výnimkou forexu, CFD, šprintér a turbo certifikátov) vám budú (v prípade splnenia vyššie popísaných podmienok) vrátené na váš účet interným prevodom max. do 60 dní po uplynutí 3-mesačného obdobia od nafundovania účtu. Pokiaľ v tom čase už nebudete mať účet vedený prostredníctvom LYNX, nárok na transakčný kredit úplne zaniká. Vyplácanie v hotovosti nie je možné.
 • Ak sú poplatky uhradené v inej mene ako v eurách (EUR), budú najprv prevedené na eurá a potom dôjde k pripísaniu na účet. Prepočetsa vykoná podľavýmenného kurzu platného v deň vykonania obchodu. 

Kombinácia s inými akciami

 • Túto akciu nie je možné kombinovať s inými akciami spoločnosti LYNX.
 • Kampaň sa nevzťahuje na súčasných klientov LYNX ani na osoby s pobytom na rovnakej adrese. Pokiaľ na rovnakej adrese už niekto vlastní účet otvorený prostredníctvom LYNX, nárok na transakčný kredit z tejto akcie sa na nového klienta s rovnakou adresou nevzťahuje. Kampaň sa vzťahuje iba na jeden účet a na jednu adresu a je možné sa zúčastniť kampane iba raz.

Všeobecné informácie

 • Vzťahy s našimi klientmi sa riadia LYNX Klientskou Zmluvou. Zadávanie a plnenie obchodných príkazov prebieha v súlade s podmienkami v nej uvedenými. Bližšie informácie uvádzame na www.lynxbroker.sk/dokumenty
 • LYNX je oprávnený zamietnuť žiadosť o otvorenie účtu bez udania akéhokoľvek dôvodu.
 • LYNX si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky kampane alebo ju kedykoľvek zastaviť. Akékoľvek zmeny kampane budú uvedené na webových stránkach LYNX, tu: www.lynxbroker.sk. V prípade vyššej moci, tj každej udalosti, ktorá nie je závislá na vôli LYNX a ktorú nebolo možné nijako predvídať sa LYNX oslobodzuje od zodpovednosti za nesplnenie svojej povinnosti, po dobu trvania vyššej moci.
 • Účasť v tejto akcii nezaväzuje klienta k vykonaniu (určitého počtu) transakcií. Klienti môžu kedykoľvek bez upozornenia LYNX Klientskú Zmluvu vypovedať.
 • Účasť v kampani predpokladá, že si klient dôkladne prečítal, zoznámil sa, súhlasil s Podmienkami, porozumel rizikám obchodovania a informáciám, ktoré sú LYNX pre klientov prezentované v informačných memorandách.
 • LYNX rešpektuje vaše súkromie. Spoločnosť LYNX je oprávnená použiť vaše osobné údaje, ktoré ste LYNX dobrovoľne poskytli na to, aby vás informovali o našich službách, a aby vám poskytli požadované informácie. Vaše osobné údaje môžu byť (s vaším súhlasom) použité aj na účely priameho marketingu. Máte práva subjektu údajov špecifikované podľa čl. 13-22, resp. článok 34 GDPR. LYNX rešpektuje vaše súkromie a vaše osobné údaje spracováva v súlade s GDPR. Bližšie informácie uvádzame v Prehlásení o ochrane osobných údajov.
 • Z účasti sú vylúčení zamestnanci spoločnosti LYNX a osoby, ktoré ešte nedosiahli plnoletosť alebo majú obmedzenú svojprávnosť. Vyhradzujeme si právo vylúčiť jednotlivé osoby (stávajúcich klientov) z akcie, rovnako ako právo na odobratie transakčného kreditu v prípade nesplnenia Podmienok alebo zneužitia v akejkoľvek forme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.