Investovanie do warrantov

Mnohí investori sú oboznámení s tým, ako obchodovať s warrantmi (opčnými listami) a ako tento finančný produkt používať na ochranu svojho portfólia alebo ako vykonávať riadené smerové investície za účelom vytvárania výnosov. Hoci sa bežne používajú, môžu sa stále ešte vynárať otázky týkajúce sa mechanizmu fungovania a vlastností tohto produktu. Táto brožúra vysvetľuje, čo sú warranty, ako fungujú a na čo je možné používať.

Poznámka: Majte, prosím, na pamäti, že warranty sa považujú za komplexné produkty. Transakcie s nimi by mali uzatvárať len investori, ktorí rozumejú povahy a rozsahu svojich práv, povinností a rizík súvisiacich s obchodovaním s warranty.

Vysvetlenie warrantov

Warranty čiže opčné listy sú finančné nástroje, ktoré emitujú banky a iné inštitúcie a s ktorými sa obchoduje na burze. Všeobecne sa delia na produkty investičného typu a produkty obchodného typu.

Warranty sú formou derivátu, čo znamená, že svoju hodnotu odvodzujú z inej „hodnoty“ (podkladového nástroja). Niektoré z nich dávajú držiteľom právo kúpiť alebo predať podkladový nástroj (napríklad akciu) emitentovi warrantu za určitú cenu podľa podmienok emisie. Iné zase oprávňujú držiteľa na to, že v určitej chvíli môžu obdržať hotovostné platbu vo vzťahu k hodnote podkladového nástroja (napr. Indexové warranty).

Warranty možno emitovať na cenné papiere, ako sú akcie a fondy obchodované na burze (Exchange Traded Funds, ETF), kôš rôznych cenných papierov, cenový index akcií, dlh, meny alebo komodity.

Škála finančných nástrojov obchodovaných ako warranty sa v priebehu času vyvíjala, takže je ťažké definovať konkrétne vlastnosti všetkých warrantov. Warranty pokrývajú širokú škálu rizikových profilov, investičných cieľov a pravdepodobných výnosov.

Táto brožúra obsahuje prehľad bežných vlastností a všeobecný opis väčšiny typov warrantov. Nejedná sa o vyčerpávajúci ani úplnú analýzu všetkých typov a vlastností warrantov. Hlavným cieľom je poskytnúť vám všeobecné informácie o warrantoch a niektorých rizikách spojených s obchodovaním s warrantmi alebo investíciami do nich. Pred nákupom warrantov by ste mali porozumieť podmienkam a rizikám súvisiacim s jednotlivými sériami warrantov. Mali by ste si prečítať zoznamovacie dokumentáciu (označovanú buď ako vyhlásenie o zoznámenie s produktom či v niektorých prípadoch ponukový obežník) pripravenú emitentom warrantov a požiadať svojho akreditovaného poradcu o konkrétne rady.

Existujú dva typy warrantov – kúpny warrant a predajný warrant.

Kúpne warranty

Kúpny warrant dáva držiteľovi právo kúpiť podkladový nástroj za určitú cenu v určitý deň či skôr. Kúpny warranty sú často zahrnuté do vlastného kapitálu alebo ponuky dlhových cenných papierov spoločnosti. Účelom warrantu je ďalej podnietiť záujem potenciálnych investorov o novú emisiu akcií alebo dlhopisov. Kúpny warranty je zvyčajne možné od sprievodného akciového či dlhopisového certifikátu oddeliť a obchodovať s nimi samostatne na hlavných burzách.

Príklad kúpneho warrantu

Posledná predajná cena akcií Facebooku (FB) činí 180 USD. Dostupný deväťmesačné warrant by bol kúpna warrant FB v hodnote 180 USD. Kupujúci tohto warrantu má právo kúpiť akcie FB za 180 USD na akciu v akomkoľvek okamihu až do expirácie. Za toto právo zaplatí kupujúci emitentovi warrantu kúpnu cenu. Aby mohol toto právo na kúpu akcií AAPL za určenú cenu kupujúci využiť, musí opciu uplatniť v deň expirácie či skôr.

Predajné warranty

Prodejní warrant je druh cenného papíru, který dává držiteli právo (ale nikoli povinnost) prodat dané množství podkladového aktiva za stanovenou cenu k určenému datu či dříve. Prodejní warrant je opce vydaná společností, jejímž účelem je zpětně odprodat emitentovi určitý počet kmenových akcií společnosti za určitou cenu někdy v budoucnu.

Príklad predajného warrantu

Dajme tomu, že je k dispozícii deväťmesačný predajný warrant FB v hodnote 180 USD. Ten dáva kupujúcemu právo, ale nie povinnosť predať akcie FB za 180 USD na akciu v akomkoľvek okamihu až do expirácie. Za toto právo kupujúci zaplatí emitentovi predajného warrantu kúpnu cenu. Aby mohol toto právo na predaj akcií AAPL za určitú cenu kupujúci využiť, musí warrant uplatniť v deň expirácie či skôr.

Spôsob uplatnenia

Ak je kúpny alebo predajny warrant uplatnený, obchoduje sa s podkladovým nástrojom za určenú cenu. Táto cena sa nazýva realizačná cena. Posledným dňom, kedy možno warrant uplatniť, sa nazýva deň expirácie. Existujú dva rozdielne spôsoby uplatnenia – americký štýl, čo znamená, že warrant je možné uplatniť kedykoľvek pred dňom expirácie a európsky štýl, čo znamená, že sa warrant sa uplatní iba v deň expirácie.

Možnosti s warrantmi

Široká škála dostupných warrantov znamená, že je možné ich využit k doplneniu rady investičných a obchodných stratégií.

Napriek svojim odlišnostiam ponúkajú warranty niektoré spoločné výhody. Než urobíte akékoľvek rozhodnutie, je dôležité vyvážiť výhody obchodovanie s warrantmi a riziká.

Riadenie rizík

Predajný warranty vám pri nákupe umožní zaistiť si hodnotu akcií, ktoré máte v držbe, pred poklesom..

Čas na rozhodnutie

Zakúpením kúpneho warrantu je kúpna cena akcií uzamknutá. To poskytuje držiteľovi kúpnej opcie až do dňa expirácie možnosť sa rozhodnúť, či túto opciu uplatní a kúpi podkladové akcie alebo nie. Podobne platí, že kupujúci predajného warrantu má čas na rozhodnutie, či akcie predá alebo nie.

Špekulácia

Ľahko uskutočniteľný nákup a predaj, tzv. In-and-out obchodovanie opčnej pozície umožňuje obchodovať s opciami, bez toho aby ste mali v úmysle ich kedykoľvek uplatniť. Ak očakávate rast trhu, môžete sa rozhodnúť kúpiť kúpny warranty. Ak očakávate pokles, môžete sa rozhodnúť kúpiť predajný warranty. V oboch prípadoch môžete predať opciu pred expiráciou, aby ste dosiahli zisku alebo obmedzili stratu.

Pákový efekt

Warranty vám môžu získať expozíciu voči podkladového aktíva za časť ceny. Vo výsledku vám warrant poskytuje pákový efekt, čo znamená, že drobné zmeny v hodnote podkladového aktíva povedú k väčším zmenám v hodnote warrantu. Tým sa zvyšujú zisky aj straty.

Napríklad 5% zmena v cene podkladové akcie by mohla viesť k zvýšeniu trhovej hodnoty warrantu o 20%.

Obmedzenie straty

Maximálna suma, ktorú môže držiteľ warrantu stratiť, je suma, ktorú zaplatil za warrant. Výška pôžičky spojené s týmto warrantmi je bez postihu. Ak napríklad hodnota podkladového aktíva bude nakoniec nižšia ako výška pôžičky, môže sa investor warrantu vzdať. Jedná sa vlastnosť, ktorá umožňuje využiť warranty ako pákový efekt v rámci samosprávneho super fondu (Self-Managed Super Fund).

Diverzifikácia

Warranty vám umožňujú efektívne diverzifikovať vaše portfólio. Indexové warranty, warranty burzovo obchodovaných fondov a košové čiže basket warranty vám umožňujú získať expozíciu voči pohybom na širšom trhu alebo v určitom sektore, bez toho aby ste nutne vlastnili veľké portfólio, zatiaľ čo medzinárodné indexové warranty a medzinárodné akciové warranty vám poskytujú prístup na medzinárodné trhy. Iné typy warrantov vám dávajú priamy prístup ku komoditám či menám.

Charakteristika warrantov

Warranty nie sú nijako štandardizované. Existuje široká škála typov a vlastností warrantov ponúkaných rôznymi emitentmi, tie sa môžu veľmi odlišovať.

Nasledujúce vlastnosti sú spoločné pre väčšinu warrantov:

Podkladové nástroje

Warranty sa obchodujú na širokom spektre cenných papierov, ako sú akcie, indexy a meny. Tieto cenné papiere sú označované ako podkladové. Warranty majú zrieďujúci účinok, keď investor uplatní svoj warrant, dostane skôr novo emitované akcie než vlastnícke akcie. Kúpne a predajné warranty na rovnaký podkladový cenný papier sa označujú ako triedy warrantov.

Spôsob vysporiadania

Warrant možno dodať alebo vysporiadať hotovosťou. Warranty s fyzickým dodaním sa vysporiadajú prevodom podkladového aktíva. Ak napríklad uplatňujete kúpny warrant GE, emitent prenesie vlastníctvo akcií GE na vás.

Hotovostne zúčtovávané warranty sa vysporiadajú platbou v hotovosti od emitenta jeho držiteľovi. Ak je warrant in-the-money, je rozdiel medzi realizačnú cenou warrantu a cenou podkladového aktíva uhradený držiteľovi.

Deň expirácie

Dátum expirácie je konečným dátumom životnosti warrantu. Jedná sa o posledný dátum, kedy sa warrant môže uplatniť. Na konci tohto dňa warrant vyprší a právo držiteľa na uplatnenie warrantu zaniká.

Ak je warrant právoplatne uplatnený, musí emitent dodať či prevziať dodávku podkladového nástroja alebo vykonať platbu v hotovosti v závislosti na podmienkach warrantu.

Realizačné ceny

Realizačnú cenou sa rozumie peňažná suma, ktorá musí byť zaplatená pri uplatnení warrantu:

  • držitelom warrantu emitentovi v prípade kúpneho warrantu, alebo
  • emitentom držitelovi warrantu v prípade predajného warrantu.

Realizačná cena sa spravidla stanovuje v okamihu emisie warrantu. Pokiaľ dôjde k nejakej podnikovej udalosti, ktorá ovplyvňuje hodnotu podkladového aktíva, napríklad na rozdelenie akcií alebo bonusové emisii, môže počas životnosti warrantu dôjsť k úprave realizačnej ceny. U väčšiny warrantov je realizačná cena denominovaná v miestnej mene, napríklad v EUR. Realizačná cena je však vyjadrená v bodoch a u niektorých komoditných a menových warrantov môže byť vyjadrená v cudzej mene.

Konverzný pomer

Konverzný pomer sa vzťahuje k počtu warrantov, ktoré je potrebné na účely prevodov podkladového nástroja uplatniť.

Niektoré warranty sa prevádzajú v pomere 1: 1, zatiaľ čo u iných je držiteľ povinný uplatniť dva alebo viacero warrantov, ak chce kúpiť / predať jeden podkladový nástroj.

Za inak nezmenených podmienok platí, že čím vyšší je konverzný pomer, tým nižšia je cena warrantu. Warrant s konverzným pomerom 2: 1 by sa mal obchodovať približne na polovici ceny warrantu, ktorý sa prevádza v pomere 1: 1.

Pri porovnávaní rôznych warrantov na rovnaký podkladový nástroj je potrebné brať do úvahy konverzný pomer a porovnať warranty na základe výpočtu na akciu.

Oceňovanie warrantov

Cena warrantu závisí čiastočne od typu warrantu. Faktory ovplyvňujúce oceňovanie obchodovaných warrantov sú relevantné aj vo vzťahu k ohodnocovanie splátok (tzv. Instalment), avšak oceňovanie splátok musí brať do úvahy ďalšie premenné, napríklad toky dividend do tranže. Trhovú hodnotu warrantu možno rozdeliť na skutočnú hodnotu a časovú hodnotu. Vnútorné aj časovú hodnotu ovplyvňujú rôzne faktory.

Vnútorná hodnota

Základom vnútornej hodnota warrantu je rozdiel medzi jeho realizačnú cenou a aktuálnou cenou podkladového aktíva.

Kúpny warrant má vnútornú hodnotu, ak je cena aktív vyššia ako realizačná cenu. Predajný warrant má vnútornú hodnotu, ak je cena aktív nižšia ako realizačná cenu.

Warrant s vnútornou hodnotou je „in-the-money“. Warrant, ktorý je „at-the money“ alebo „out-of the money“, nemá žiadnu vnútornú hodnotu. Warrant sa bude bez výnimky obchodovať v hodnote, ktorá nebude nižšia, ako je jeho vnútorná hodnota.

Uplatňovacia cena < cena aktiva Uplatňovacia cena = cena aktiva Uplatňovacia cena >cena aktiva
Kúpny warrant In-the-money At-the-money Out-of-the-money
Predajný warrant Out-of-the-money At-the-money In-the-money

 

Časová hodnota

Časová hodnota je zostávajúca cena warrantu nad rámec akejkoľvek vnútornej hodnoty.

Ak je warrant at-the-money alebo out-of-the-money, nemá žiadnu vnútornú hodnotu, a celú cenu preto tvorí časová hodnota. Warrant in-the-money má vnútorné aj časovú hodnotu.

Predpokladajme napríklad, že sa akcie AAPL obchodujú za 235,00 USD a kúpny warrant s realizačnou cenou 230,00 USD sa obchoduje za 8,00 USD.

Vlastná hodnota tohto warrantu je 5,00 USD (cena za akciu 235,00 USD mínus realizačná cenu 230,00 USD). Zostávajúce 3,00 USD tvorí časovú hodnotu warrantu.

Časová hodnota klesá, tento proces sa označuje ako časový rozpad. Po expirácii warrantu je jeho časová hodnota nulová.

Doba do expirácie

Za inak nezmenených podmienok platí, že čím dlhšia je doba do expirácie, tým vyššia je časová hodnota warrantu.

Ako kupujúci warrantu chcete vidieť čo možno najväčší pohyb v cene podkladového nástroja pred expiráciou. Čím dlhšia je doba do expirácie, tým väčšia je možnosť, že k takémuto pohybu dôjde – a tým viac budete ochotní zaplatiť za warrant.

Ako plynie čas, časová hodnota klesá. Časový rozpad nie je konštantná, ale zrýchľuje sa s blížiacou sa expiráciou. Všeobecným pravidlom je, že warrant stráca asi jednu tretinu svojej časovej hodnoty počas prvej polovice svoje zostávajúcej životnosti a dve tretiny počas druhej polovice svojej životnosti.

Musíte si byť vedomí toho, že časový rozpad vždy pracuje proti držiteľovi warrantu a že warrant je vyčerpateľným aktívom s obmedzenou životnosťou.

Graf časovej hodnoty a doby expirácie v mesiacoch

Volatilita

Za inak nezmenených podmienok platí, že čím volatilnejšie je podkladové aktívum, tým vyššia bude cena warrantu.

Volatilita sa týka spôsobu, akým sa chová cena podkladového aktíva, konkrétne veľkosť a frekvencia pohybov cien. Ak má cena tendenciu rýchlo sa pohybovať v rámci širokom rozmedzí, je aktívum volatilnejšie ako aktívum, ktoré zvyčajne vykazuje menej rýchle pohyby v užšom rozmedzí.

Vyššia volatilita vedie k vyšším cenám, a to ako u kúpnych, tak i u predajných warrantov. Čím je akcia volatilnejšie, tým väčšia je šanca, že dôjde k veľkému pohybu v cene akcií – a tým väčšie sú potenciálne zisky aj straty.

Graf vzťahu ceny warrantu a volatility podkladového aktíva (akcie)

Úrokové sadzby

Za inak nezmenených podmienok platí, že zvýšenie úrokových sadzieb povedie k zdraženiu kúpnych warrantov a zlacnenie predajných warrantov. To je spôsobené finančnými nákladmi / finančným prospechom, ktoré sú súčasťou warrantu.

Zakúpením kúpneho warrantu môžete odložiť úhradu za podkladový nástroj až do dátumu expirácie warrantov a finančné prostriedky počas tohto obdobia investovať inde. Čím vyššie sú úrokové sadzby, tým vyšší úrok si môžete získať, a tým väčšiu má pre vás kúpnu warrant cenu.

Účinok nárastu úrokových sadzieb je opačný u predajných warrantov – tým, že skôr odkladáte príjem finančných prostriedkov než ich výdaj.

Dividendy

Ak sa podkladová akcie počas životnosti warrantu stane ex-dividendou, cena kúpneho warrantu bude nižšia a cena predajného warrantu vyššia, než keby nebola splatná žiadna dividenda.

To je spôsobené poklesom ceny akcií, ktorý zvyčajne nastáva v deň ex-dividendy. Účinok výplaty dividend na splátky je odlišný, pretože držiteľ zvyčajne dostáva vyplatené dividendy.

.Delta

Delta je pomer, ako by sa cena warrantu mala zmeniť vzhľadom k určitej zmene ceny podkladového nástroja.

Delta warrantu sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 1.

Delty kúpnych warrantov sú kladné, čo naznačuje, že cena warrantu sa pohybuje v rovnakom smere ako cena podkladového nástroja. Delty predajných warrantov sú záporné, čo naznačuje, že cena warrantu sa pohybuje opačným smerom vzhľadom k cene podkladového nástroja.

Warranty at-the-money majú zvyčajne deltu okolo 0,5 čiže 50 %. Delta warrantu sa tým viac zvyšuje, čím viac je warrant in-the-money, a tým viac klesá, čím viac je warrant out-of-the-money.

Ak je napríklad delta kúpneho warrantu 0,7 čiže 70 % a cena podkladových akcií vzrastie o 0,10 USD, očakávali by ste, že cena warrantu vzrastie o 0,07 USD.

Ak je delta predajného warrantu 0,3 a cena podkladových akcií vzrastie o 0,10 USD, očakávali by ste, že cena warrantu klesne na 0,03 USD.

Emitenti warrantov

Emitent je právny subjekt, ktorý vytvára, registruje a predáva cenné papiere na účely financovania svojich operácií. Emitentmi môžu byť korporácie, investičné trusty alebo domáce či zahraničné vlády. Emitenti nesú právnu zodpovednosť za záväzky vyplývajúce z emisie a za podávanie správ o finančnej situácii, dôležitých vývojových trendoch a akýchkoľvek iných prevádzkových činnostiach v súlade s požiadavkami právnych predpisov svojej jurisdikcie.

Oprávnení emitenti warrantov

Warranty môže emitovať iba banka alebo iná finančná inštitúcia, ktorá má súhlas burzy pôsobiť ako emitent. Pravidlá trhu ustanovujú prísne kritériá, ktoré musí emitent splniť, aby mohol dostať súhlas na emitovanie warrantov.

Úloha emitentov warrantov

Emitenti majú ústrednú úlohu na trhu s warranty.

Okrem emitovania warrantov je jednou z najdôležitejších funkcií emitenta vývoj nových produktov v nadväznosti na dopyt investorov. V priebehu rokov sa emitenti warrantov stali veľmi kreatívnymi pri štruktúrovaní produktov tak, aby sa páčili širokému spektru investorov. Vzhľadom k tomu, že warranty nie sú štandardizovaným produktom, ako napríklad opcie obchodované na burze, sú natoľko flexibilné, že sa môžu prispôsobiť špecifickým potrebám investorov.

Medzi ďalšie povinnosti emitenta patrí:

  • zaistenie likvidity pre obchodníkov na sekundárnom trhu;plnenie povinností za podmienok uvedených vo vyhlásení o zoznámenie s produktom – Warranty; a
  • poskytovanie informácií, ako napríklad orientačných cenových matíc a vzdelávacích materiálov.

Povinnosti pri tvorbe trhu

Emitenti warrantov majú určité povinnosti v záujme podpory likvidných trhov, na ktorých môžu držitelia warrantov svoje warranty predávať.

Väčšina emitentov sa rozhodne plniť svoje záväzky tým, že vytvorí trh.

„Tvorbou trhu“ znamená zabezpečenie toho, aby na trhu bola po stanovenú dobu obchodného dňa zachovaná primeraná ponuka a objem.

Výsledkom by malo byť, že sa stanoví cena, za ktorú budú držitelia schopní svoje warranty predávať po väčšinu bežného obchodného dňa. Emitenti warrantov zvyčajne ukážu ponukovú aj dopytovú cenu.

Indikatívna cenová matice

Rada emitentov warrantov zverejňuje indikatívne cenovú maticu svojich warrantov na každodennom základe.

Matica stanovuje rôzne ceny za podkladový nástroj k danému dňu a zaisťuje emitentovi spread (rozdiel) medzi očakávanou dopytovou a ponukovou cenou warrantu vo vzťahu k tejto podkladovej cene.

Tieto ceny nie sú garantované a mali by sa používať len ako návod. Zmeny volatility či iných premenných, ktoré sú citlivé na ceny, môžu znamenať, že sa spread medzi nákupnou a predajnou cenou emitenta bude líšiť od toho, čo je uvedené v matici.

Indikatívnu cenovú maticu warrantu nájdete na webových stránkach emitenta.

Zoznamovacia dokumentácia

Zoznamovacie dokumentácia obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu zhodnotiť výhody, riziká, vlastnosti, práva a povinnosti spojené s warranty a schopnosť emitenta plniť svoje povinnosti.

Pretože warranty nie sú štandardizované, môžu medzi warranty ponúkanými rôznymi emitentmi byť výrazné rozdiely, a to aj medzi rôznymi sériami warrantov ponúkanými jedným emitentom. Je preto nevyhnutné si prečítať vyhlásenie o zoznámenie s produktom – Warranty, ak zvažujete takú investíciu, aby ste sa uistili, že je vhodná vzhľadom na vašu finančnú situáciu a ciele.

Dokumentácia slúžiace na zoznámenie s warrantmi je k dispozícii:

  • u emitenta warrantu a
  • na webových stránkach burzy.
Riziká spojené s warrantami

Existujú určité riziká spojené s investovaním a obchodovaním s warrantami. Rôzne série warrantov budú mať špecifické riziká a rizikové profily. Do warrantov by ste mali investovať len v prípade, že rozumiete povahe týchto produktov (konkrétne svojim právam a povinnostiam) a miere rizika, ktorému ste vystavení.

Tržné riziká

Tržná hodnota warrantov je ovplyvnená celým radom faktorov (pozri časť „Vlastnosti warrantov na strane 4). Ceny warrantov môžu klesať, alebo sa pri exspirácii či ešte pred ňou stanú bezcennými. Zmeny v cene podkladového nástroje môžu viesť k zmenám ceny warrantu, ale cena sa niekedy môže meniť v inom smere alebo v inom rozsahu, než je tomu u zmeny ceny podkladového nástroja.

Obmedzená životnost

Väčšina warrantov má obmedzenú životnosť a nemožno ho po expirácii ďalej uplatniť. Investori sa po expirácii nijako nepodieľajú na pohybe ceny akcie ani z neho nemajú žiadny prospech.

Ak držíte warrant až do exspirácie a rozhodnete sa ho neuplatniť, môžete dostať iba zníženú úhradu. Eventuálne môžete stratiť aj svoj počiatočný vklad.

Účinok pákového efektu

Warranty vám môžu získať expozíciu voči podkladovému aktívu za časť ceny. Vo výsledku vám warrant poskytuje pákový efekt, čo znamená, že drobné zmeny v hodnote podkladového aktíva povedú k väčším zmenám v hodnote warrantu. Tým sa zvyšujú zisky aj straty.

Aj keď týmto môžete dosiahnuť vyšších ziskov, môže tiež zvýšiť svoje straty. Mali by ste sa uistiť, že vám nevadí úroveň pákového efektu u každého warrantu, ktorý máte v držbe, ani sprievodné riziká.

Predčasné ukončenie, alebo expirácia

Za určitých okolností môže byť warrant ukončený alebo zanikne pred dátumom exspirácie. Príkladom je aktivácia bariérových úrovní alebo dekótování podkladových cenných papierov, čo by mohlo viesť k strate vašej počiatočnej investície.

Riziko spojené s emitentom

Každý warrant predstavuje kontrakt medzi emitentom warrantu a vami a vždy existuje riziko, že emitent (alebo v prípade potreby jeho ručiteľ) nebude plniť svoje záväzky vyplývajúce z tohto warrantu. To znamená, že môžete stratiť svoj počiatočný vklad. Z tohto dôvodu je nutné, aby ste sami za seba posúdili riziká spojené s obchodovaním s emitentom.

Riziko spojené s likviditou

Ide o riziko, kedy sa vám nepodarí predať svoj warrant za primeranú cenu na trhu. To môže byť spôsobené nedostatkom príkazov na kúpu vašich warrantov alebo cenou, za ktorú sú ostatní ochotní ich kúpiť. V niektorých prípadoch môže byť dôvodom nedostatočnej likvidity v sérii warrantov nedostatočná likvidita v podkladovom nástroji.

Vzťahy medzi likviditou a cenou

Tržné podmienky (napríklad nedostatočná likvidita) môžu zvýšiť riziko straty tým, že sťažujú vykonávanie transakcií alebo uzatváranie existujúcich pozícií. Bežné cenové vzťahy nemusia za určitých okolností vôbec existovať, napríklad v obdobiach vysokého nákupného alebo predajného tlaku, vysokej volatility na trhu alebo nedostatočnej likvidity v podkladovom aktíve.

Menové riziko

Ak obchodujete s warrantmi denominovaným v inej mene ako euro, budete čeliť menovým rizikám. Ak hodnota meny u warrantov, do ktorých investujete, oproti euru klesá, bude to mať negatívny dopad na hodnotu vašich warrantov.

Zvýšenie maržových požiadaviek

V záujme ochrany seba a svojich zákazníkov môže Interactive Brokers UK kedykoľvek zvýšiť požiadavky na maržu pre zákazníkov na existujúcich i nových warrantových pozíciách. Toto rozhodnutie môže byť spôsobené prudkým nárastom volatility podkladového efektu, keď trhová kapitalizácia podkladového efektu klesla pod určitú hranicu alebo z nejakého iného dôvodu. Upozorňujeme, že po úprave marží už účet nemusí spĺňať požiadavky na marže. Pokiaľ ide o tento problém, maklér pristúpi k likvidácii pozícií za účelom odstránenia tejto nedostatočnosti

Likvidačné riziko

Ak celkový kolaterál vo vašom portfóliu klesne pod požiadavku na maržu, Interactive Brokers UK má právo uzavrieť určitej pozície bez predchádzajúceho upozornenia, a to bez ohľadu na to, či sú tieto pozície ziskové alebo stratové. Pokiaľ po likvidácii na vašom účte stále existuje deficit marže a máte ďalšie pozície ako kolaterál, Interactive Brokers UK uzavrie ďalšie pozície, aby odstránil deficit marže. Majte, prosím, na pamäti, že likvidácia vždy prebieha za v daný moment prevládajúcu najlepšiu ponuku alebo ponukovú cenu a že na konečnú transakčné cenu nemáte žiadny vplyv. Likvidácia môže byť vykonaná so stratou a môže byť vykonaná v pre vás nepriaznivom čase.

Využitie warrantov

Existuje rada rôznych dôvodu, prečo investori obchoduje warrantami. Niektoré z nich sú  popísané nižšie.

Pákový efekt

Väčšina warrantov ponúka istú úroveň pákového efektu. Pákový efekt môže dosahovať od zanedbateľné úrovne až po vysokú úroveň, v závislosti od typu warrantu. Pákový efekt znamená, že sa u malých percentuálnych zmien v jednej premennej tento prejaví väčšími percentuálnymi zmenami v inej premennej.

Scenár: Za predpokladu, že dôjde k 5% zmene ceny podkladové akcie

Na začiatku sa akcie GE obchodovali za 13,68 USD a warrant GE bol za 0,47 USD. Na konci septembra sa warranty obchodujú za 0,68 USD a akcie za 14,44 USD, čo vám dáva výnos 44,7% z warrantu (neanualizovaného) v porovnaní s 5,6% výnosom z akcií.

Je dôležité si uvedomiť, že pákový efekt je „dvojsečný meč“. Vedľa zvýšenie vašich ziskov môže warrant tiež zväčšiť percento vašich strát, ak sa hodnota podkladového nástroja pohybuje proti pozíciu warrantu. Je tomu tak preto, že nepriaznivé výkyvy v hodnote podkladového nástroja takisto povedú k väčšiemu percentuálnemu poklesu hodnoty warrantu, tj. pákový efekt pracuje vo váš neprospech.

Ochrana portfólia – zajistenie

Akciové a indexové predajné warranty vám umožňujú chrániť hodnotu vášho portfólia proti poklesom trhu alebo poklesu určitých akcií. Predajné warranty vám umožňujú uzamknúť predajnú cenu podkladového nástroja. Ochrana vašej pozície takýmto spôsobom sa nazýva zaistenie (čiže hedging). Zaistenie je transakcia, ktorá znižuje alebo kompenzuje riziko súčasnej držby.

Obmedzenie straty

Ak je hodnota podkladového nástroja nižšia ako realizačná cenu warrantu pri exspirácii, vyprší warrant ako bezcenný. Maximálna strata zodpovedá sume zaplatenej za warrant. Aj keď môžete stratiť celú investíciu do warrantov, musíte túto stratu porovnať s veľkosťou expozície, ktorú vám poskytla držba warrantu a s tým, koľko by ste zaplatili za ekvivalentné expozícii u podkladového nástroja.

Scenár: Nákup kúpnych warrantov namiesto akcií

Ak kúpite 1 000 kúpnych warrantov GM, ktoré majú aktuálnu tržnú cenu 0,50 USD za warrant, potom maximálna suma, ktorú môžete stratiť, činí 500 USD (tj. 0,50 USD x 1000). Tieto warranty vám však dokážu získať expozíciu voči akciám GM v hodnote 10 000 USD, takže obdobná expozície v akciách by vás stála 10 000 USD. V prípade, že by cena akcií výrazne poklesla, môžete stratiť oveľa viac než 500 USD, ktoré ste investovali do warrantov.

Profil investora pre warranty

MiFID II (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/65 / EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a o zmene a doplnení smerníc 2002/92 / ES a 2011/61 / EÚ) kladie veľký dôraz na ochranu investorov a zaisťuje, že investorom budú predané správne produkty zodpovedajúce ich potrebám. To znamená, že skôr, než investor bude dostane možnosť obchodovať s warrantmi, žiada si MiFID II, aby distribútor prijal opatrenia na identifikáciu cieľového trhu pre investíciu. K tomu, aby bolo možné zistiť, pre koho sú warranty vhodným finančným nástrojom, je potrebné vziať do úvahy niekoľko vecí.

Komplexnosť

Vzhľadom k charakteristickým znakom a mechanizmu fungovania warrantov sa považujú za komplexné finančné nástroje. Podľa rozsahu smernice MIFID II považuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA) deriváty za „komplexné“ produkty, a preto sú tieto produkty najvhodnejšie pre skúsenejších investorov. To je spôsobené tým, že na tieto produkty pôsobí pákový efekt, kedy malá zmena v cene má veľký dopad na hodnotu produktu. To znamená, že zisky aj straty sú vyššie. Ako je uvedené v tejto brožúre, warranty sú klasifikované ako deriváty, a preto sú považované za komplexné produkty.

Typ investora

Vďaka svojej komplexnej povahe sú warranty najvhodnejšie pre stredne pokročilých investorov. S warrantami môžu obchodovať retailoví investori aj profesionálni investori.

Znalosti a skúsenosti

Vzhľadom k tomu, že sú warranty označované ako komplexné produkty, vyžaduje LYNX, aby investor doložil históriu obchodovania s warrantmi v dĺžke minimálne jedného roka a mal dostatočné vedomosti o mechanizme obchodovania s warranty a súvisiacich rizikách.

Finančná situácia a povedomie o rizikách

Investori by si mali uvedomiť a priznať skutočnosť, že môžu v dôsledku obchodovania s warrantmi stratiť až 100% z čiastky počiatočnej investície.

Nákup warrantov sa považuje za investíciu s vysoko rizikovým profilom. Aj pri malom cenovom prírastku podkladovej ceny sa cena warrantu môže značne zvýšiť alebo znížiť. V dôsledku pôsobenia pákového efektu sa zisky aj straty zvyšujú.

V prípade nákupu warrantov zodpovedá maximálnej potenciálnej strate výške počiatočné investície, čo je zaplatená prémia.

Investičný ciel

Obchodovanie s warranty môže slúžiť určitým investičným cieľom, napríklad ku špekulácii, zabezpečenie a smerovým investíciám s pákovým efektom.

Špekulácie

Špekuláciou sa rozumie vlastné prevedenie finančné transakcie, s ktorou je spojené značné riziko straty hodnoty, ale aj očakávania značného zisku či iného významnejšieho zhodnotenie. U špekulácie je riziko straty viac ako kompenzované možnosťou značného zisku či inej odmeny.

Zajistenie

Zaistenie je metóda, ktorá sa používa na zníženie expozície voči rôznym rizikám. Zaistenie investičných rizík označuje strategické použitie nástrojov na trhu na vyrovnanie rizika akýchkoľvek nepriaznivých cenových výkyvov.

Investori môžu obchodovať s warrantmi, aby sa mohli zabezpečiť proti existujúcim investičným portfóliám iných finančných nástrojov, napríklad akcií. Táto metóda v podstate znamená zakúpenie kúpneho alebo predajného warrantu za účelom ochrany pozície.

Investori môžu svoje krátke pozície chrániť pomocou kúpnych warrantov. Ide napríklad o zaisťovacie stratégiu, keď obchodník, ktorý už má existujúci krátku pozíciu v podkladovom aktíve, nakupuje kúpne warranty za účelom ochrany proti nárastu ceny tohto cenného papiera. Nakupovanie predajných warrantov navyše predstavuje medvediu obchodnú stratégiu, ktorá zahŕňa nákupy predajných warrantov, kým v podkladových nástrojoch majú dlhú pozíciu.

Riadené smerové investície s pákovým efektem

Riadené smerové investície s pákovým efektom je možné vykonávať, ak investor chce obchodovať v určitom smere s využitím warrantu. Investovanie s pákovým efektom je metóda, ktorá sa usiluje o vyššie zisky z investícií pomocou mechanizmu multiplikátora.

Využitie warrantov je nástrojom k navýšeniu vášho portfólia pákovým efektom. Na rozdiel od nákupu akcií na maržu vás kúpny warranty budú stáť iba cenu, ktorú ste zaplatili – nikdy viac. Umožňujú vám kontrolovať balík podkladových nástrojov s investíciou menšou, než je nákup skutočného podkladového nástroja, a nezaväzuje vás k jednaniu.

Býčí investor si môže kúpiť kúpny warrant. Potenciálny zisk je nekonečný a maximálna možná strata zodpovedá výške zaplatenej prémie. Na druhú stranu sa medvedí investor môže rozhodnúť, že si kúpi predajný warrant, aby mohol ťažiť z klesajúcej podkladovej ceny.

Investičný horizont

Neexistuje žiadny špecifický investičný horizont pre obchodovanie s warranty. Obchodovať s warranty možno krátkodobo (menej ako 3 roky), strednodobo (3 až 10 rokov) a dlhodobo (viac ako 10 rokov). Kótovanie dlhodobých warrantov nie je bežné a väčšina obchodovaných warrantov má krátkodobú až strednodobú splatnosť

Zhrnutie

V tejto brožúre sa zaoberáme tým, čo znamená warrant (čiže opčný list). Warranty sú cenné papiere, ktoré dávajú držiteľovi právo, ale nie povinnosť kúpiť určitý počet cenných papierov za určitú cenu pred uplynutím určitej lehoty. Warranty nie sú rovnaké ako kúpne opcie alebo práva na nákup akcií.

Warranty sa v mnohých ohľadoch podobajú opciám, ale v niekoľkých kľúčových aspektoch sa odlišujú. Warranty zvyčajne vydáva samotná spoločnosť, nie tretia strana, a obchoduje sa s nimi častejšie na mimoburzovom trhu (over-the-counter, OTC) než na burze. Všeobecne platí, že u warrantov nie je povolené, aby sa na trhu predávali na krátko. To znamená, že musíte obvykle warrant vlastniť, než ho budete predávať.

Na rozdiel od opcií majú warranty zrieďujúci účinok. Keď investor uplatní svoj warrant, dostane skôr novo emitované akcie než vlastnícke akcie. Čas medzi emisiou a expiráciou býva u warrantov spravidla dlhší, než je tomu u opcií, v rokoch skôr než v mesiacoch.

Z warrantov sa nevyplácajú dividendy ani nevyplývajú žiadne hlasovacie práva. Investorov warranty lákajú, pretože ich využívajú ako prostriedok, ako dosiahnuť pákového efektu u svojich pozícií v cenných papieroch, zaistiť sa proti riziku poklesu (napríklad kombináciou predajného warrantu s dlhou pozíciou v podkladových akciách) alebo využiť arbitrážne príležitosti.

Slovníček pojmov

Americký spôsob

Tento spôsob oprávňuje držiteľa k uplatneniu warrantu v akomkoľvek okamihu až do dátumu exspirácie, vrátane.

At-the-money

Keď sa cena podkladového cenného papiera rovná realizačnej cene warrantu.

Kúpny warrant

Kúpna warrant je finančný nástroj, ktorý dáva držiteľovi právo kúpiť podkladový cenný papier za určitú cenu k určitému dátumu či skôr.

Delta

Ide o mieru zmeny ceny warrantu vzhľadom na zmenu ceny podkladového nástroja.

Derivát

Nástroj, ktorý odvodzuje svoju hodnotu od hodnoty podkladového nástroja (napríklad akcie, cenových indexov akcií, cenných papierov s pevným úrokom, komodít, mien atď.). Warranty sú typom derivátu.

Zoznamovacia dokumentácia

Dokument pripravený emitentom warrantu, ktorý sa odosiela potenciálnym upisovateľom série warrantov. Táto zoznamovacia dokumentácia sa tiež označuje ako vyhlásenie o zoznámenie s produktom (product disclosure statement, PDS) alebo ponukový obežník (offering circular).

Európsky spôsob

Tento spôsob oprávňuje držiteľa k uplatneniu warrantu iba v deň exspirácie.

Realizačná cena

Realizačná cena je cena, za ktorú možno kúpiť alebo predať podkladový cenný papier pri obchodovaní s nákupným či predajným warrantom.

Deň exspirácie

Dátum, kedy vyprší všetky neuplatnené warranty v určitej sérii.

Zaistenie

Transakcia, ktorá znižuje alebo kompenzuje riziko súčasnej držby. Napríklad predajné warrant môže slúžiť ako zabezpečenie súčasnej držby v podkladovom nástroji.

In-the-money

Keď je realizačná cena podkladového nástroja nižšia ako cena (kúpneho warrantu) alebo vyššia ako cena (predajného warrantu) podkladového nástroja.

Cena emisie

Suma, ktorú osoba vypláca za upísanie warrantu. Býva označovaná tiež ako „prémia“.

Tvorca trhu

Obchodníci s warranty, ktorí majú povinnosť zabezpečovať likviditu trhu prostredníctvom ponúk a dopytov pre stanovené série warrantov.

Out-of-the-money

Keď je realizačná cena vyššia ako tržná cena (kúpneho warrantu) alebo vyššia ako tržná cena (predajného warrantu) podkladového nástroja.

Primárna emisia

Emisie warrantov zo strany emitenta v prospech upisovateľov na primárnom trhu.

Predajné warranty

Predajný warrant je typ cenného papiera, ktorý dáva držiteľovi právo predať dané množstvo podkladového aktíva za určitú cenu k určitému dátumu či skôr.

Sekundárny trh

Obchodovanie s warranty na burze po primárnej emisii.

Podmienky emisie

Práva, podmienky a povinnosti emitenta warrantu a držiteľa warrantu. Tieto podmienky sú obsiahnuté v zoznamovacej dokumentácii.

Podkladové cenné papiere

Akcie alebo iné cenné papiere, ktoré sú pri uplatnení warrantu predmetom nákupu či predaja.

Volatilita

Rozsah výkyvov v hodnote podkladového nástroja pozorovaný po určitú dobu.

Emitent warrantu

Inštitúcia, ktorá emituje warrant.

Séria warrantu

Všetky warranty, ktoré majú rovnaké podmienky emisie a podkladový nástroj a ktoré majú rovnakého emitenta, realizačnú cenu, dátum exspirácie a postup vysporiadania. Každá séria warrantu nesie samostatný kód.