Investície do CFD

CFD (Contract For Difference) investori čoraz viac využívajú na zabezpečenie existujúceho portfólia alebo na získanie výnosov zo smerových investícií. Stále môžu vzniknúť otázky týkajúce sa mechaniky a vlastností tohto produktu. Táto brožúra vysvetľuje pojmy CFD, ako fungujú a na čo sa dajú použiť.

Poznámka: Upozorňujeme, že zmluvy o rozdieloch sa považujú za zložité produkty. Transakcie by mali uzatvárať iba investori, ktorí rozumejú povahe a rozsahu svojich práv, povinností a rizík spojených s obchodovaním CFD.

CFD sa považujú za komplexné produkty a vďaka pákovému efektu predstavujú vysoké riziko rýchlo sa zvyšujúcich strát. 61.0 % retailových investorov sa dostalo do straty z obchodovania CFD s týmto poskytovateľom. Je dôležité, aby ste pochopili, ako CFD fungujú, a aby ste zvážili, či si môžete dovoliť vysoké riziko straty (pozri https://www.lynxbroker.sk/poplatky/).

Vysvetlenie CFD

Zmluva o rozdieloch (CFD) je dohoda medzi dvoma stranami (investor a sprostredkovateľ) o výmene rozdielu medzi vstupom a výstupom konkrétneho finančného nástroja. Suma (rozdiel), ktorá sa musí zaplatiť druhej strane, závisí od vývoja cien podkladového cenného papiera (napríklad indexu, ako AEX). CFD sú spôsobom obchodovania s cenovými pohybmi finančných nástrojov bez priameho nákupu alebo predaja podkladového cenného papiera. Cena CFD je preto odrazom ceny podkladového cenného papiera. CFD je preto derivátovým finančným produktom, pretože jeho hodnota sa získava prostredníctvom hodnoty iného finančného nástroja. Podkladovým cenným papierom môže byť cenný papier, dlhopis, index, komodita alebo mena.

CFD nie sú kótované na burze, ale iba dohoda medzi brokerom a jeho zákazníkom. Hlavným dôvodom, prečo investori vstupujú na pozície CFD, je to, že si môžu kúpiť podkladové zabezpečenie bez toho, aby museli platiť celú cenu. Namiesto toho musia mať na účte dostatočný kolaterál v čase zadania pozície (počiatočná marža). Ak si chcete zachovať pozíciu CFD v portfóliu, musíte mať vždy na účte dostatočný kolaterál (udržiavacia marža). Suma peňazí vedená na tomto osobitnom účte sa označuje aj ako marža. Toto je vo väčšine prípadov nízke percento. Sprostredkovateľ určuje minimálne percento pre každý podkladový cenný papier, ktorý sa musí udržiavať na účte (požiadavka na maržu). Tieto maržové požiadavky sa vypočítavajú ako určité percento hodnoty podkladového cenného papiera. Pri nákupe podkladového cenného papiera sú maržové požiadavky na CFD vo všeobecnosti nižšie ako maržové požiadavky na tento podkladový cenný papier. Preto sa vytvára pákový efekt, pretože investor investuje iba malú sumu, ale je vystavený vyššej hodnote. Pákový efekt môže spôsobiť rýchle zvýšenie zisku, ale aj straty. Ak sa cena bude vyvíjať nepriaznivo, investor už nebude spĺňať požiadavku na maržu. Investor je potom povinný vložiť ďalšie peniaze na investičný účet. Ak sprostredkovateľ požaduje, aby sa do investície vložili ďalšie peniaze, nazýva sa to výzva na dodatočné vyrovnanie. Ak požiadavky na maržu nie sú splnené, broker má právo rozhodnúť sa o uzavretí pozícií investora. CFD nemá dátum skončenia platnosti a môže byť držaný na dobu neurčitú v portfóliu pod podmienkou, že sú splnené požiadavky na maržu.

Prostredníctvom CFD sa v podkladovom cennom papieri vytvára ekonomická expozícia. Podkladové zabezpečenie nie je kúpené priamo investorom, a preto v prípade kúpeného CFD na akciu nemá investor žiadne akcionárske práva, ako je hlasovacie právo. Cenové rozdiely v dôsledku rozdelenia dividend budú vysvetlené ďalej v tejto brožúre.

Okrem toho je dôležité vedieť, že ak sa pozícia CFD drží v portfóliu cez noc, musí sa zaplatiť úrok z nesplatenej sumy za každý deň, keď je CFD držaný v portfóliu. Pozície CFD, ktoré sú otvorené a zatvorené v ten istý deň (intradenne), sa na CFD úroky nevzťahujú. V závislosti od typu pozície, dlhé alebo krátke, sú splatné rôzne typy úrokov (úroky CFD pre dlhé pozície a úroky z požičiavania akcií pre krátke pozície).

Podrobnejšie informácie o záujmoch nájdete na strane 6.

Poznámka: Všetky príklady v tejto brožúre ignorujú poplatky za sprostredkovanie. Ako investor ich budete musieť zohľadniť pri hodnotení transakcie s akciami. Je možné zadať dva typy pozícií CFD:

Typy pozicií v CFD

Dlhá pozícia CFD

Zakúpením CFD sa otvorí dlhá pozícia CFD. Cena, za ktorú sa dá otvoriť dlhá pozícia CFD, sa rovná požadovanej cene podkladového cenného papiera. Dlhá pozícia CFD sa potom môže opäť uzavrieť predajom CFD. Cena, za ktorú je možné CFD uzavrieť, sa rovná ponukovej cene podkladového cenného papiera. Zadanie do dlhej pozície CFD znamená, že držiteľ bude profitovať zo zvýšenia podkladového cenného papiera. Keď podkladové zabezpečenie klesne v cene, zadaná dlhá CFD sa zníži s rovnakou sumou.

Příklad dlouhé pozice CFD

Dlhá pozícia CFD príklad

Predpokladajme, že investor chce profitovať zo zvýšenia zásob AAPL prostredníctvom zmluvy CFD. Predpokladajme, že cena služby AAPL je $200. Ďalej predpokladajme, že tento investor má v súčasnosti vo svojom portfóliu $5.000 dolárov a chce v AAPL získať expozíciu $20 000 USD. Nakoniec predpokladajme, že požiadavka na maržu pre AAPL CFD je v súčasnosti 20% a že uplatniteľný úrok CFD pre AAPL CFD je v súčasnosti 5% (ročne).

Vstup do dlhej CFD pozície

Investor vstupuje do dlhej pozície CFD na AAPL nákupom CFD na AAPL. Aby získal požadovanú expozíciu, musí si kúpiť 100 CFD. Počiatočná marža je stanovená na 4 000 $ (20% z 200 * 100 CFD na $ 100). Pretože investor má vo svojom portfóliu $ 5.000 dolárov, požiadavky na maržu sú splnené a transakcia nákupu bude vykonaná.

Investor dostane nasledujúce oznámenie o vyrovnaní:

Suma nákupu:  $0

Konečná hotovosť:  $5.000

Inými slovami, hotovostný zostatok nie je ovplyvnený bezprostredne po transakcii.

Držanie dlhej CFD pozície

Po 1 dni predpokladajme, že AAPL ide požadovaným smerom a teraz má poslednú cenu $210 dolárov. To má vplyv na 3 úrovne:

 1. Začlenenie výsledku CFD

Rozdiel medzi transakčnou cenou ($200) a aktuálnou hodnotou ($210) sa odráža v reálnom čase v hotovostnom zostatku investora. Inými slovami, výsledkom je zvýšenie hotovostného zostatku o $1.000 (100 CFD * $210 – 100 CFD * $200)

 1. Odpočítanie úrokových nákladov

Ak investor vstúpi na dlhú pozíciu CFD, bude musieť zaplatiť úrok CFD za každý deň, keď drží pozíciu v portfóliu. Preto v tomto príklade bude hotovostný zostatok investora znížený o $2,88 (100 CFD * $210 * 5% / 365 dní).

 1. Dopad udržiavacej marže

Maržové požiadavky na udržanie pozície sú teraz stanovené na 20% * 100 CFD * $ 210 = 4.200 $. Keďže hotovostný zostatok (počiatočný výsledok $5.000 + výsledok CFD vo výške $1.000 – úrok $2,88) je vyšší ako táto udržiavacia marža, môže byť pozícia držaná v portfóliu.

Zatvorenie dlhej CFD pozície

Investori teraz chcú profitovať zo svojej dlhej pozície CFD a pozíciu uzavrú predajom pozície CFD na AAPL.

Investor dostane nasledujúce oznámenie o vyrovnaní:

Suma nákupu:  $0

Konečná hotovosť: $5.997,12

Inými slovami, hotovostný zostatok nie je po predaji CFD opäť ovplyvňovaný, pretože výsledok CFD sa odráža v reálnom čase na hotovostnom zostatku.

Krátka pozícia CFD

Krátka pozícia CFD sa otvorí pri predaji CFD. Cena, za ktorú je možné otvoriť krátku pozíciu CFD, sa rovná ponukovej cene podkladového cenného papiera. Krátka pozícia CFD sa potom môže znova uzavrieť zakúpením CFD. Cena, za ktorú je možné CFD uzavrieť, sa rovná požadovanej cene podkladového cenného papiera. Zadanie krátkej pozície CFD znamená, že držiteľ bude profitovať z poklesu podkladového cenného papiera.

Příklad krátké pozice CFD

Príklad krátkej pozície CFD

Predpokladajme, že investor chce profitovať z poklesu zásob AAPL prostredníctvom zmluvy CFD. Predpokladajme, že cena služby AAPL je $200. Ďalej predpokladajme, že tento investor má v súčasnosti vo svojom portfóliu $5.000 a chce krátku expozíciu $20.000 USD v AAPL. Nakoniec predpokladajme, že požiadavka na maržu pre AAPL CFD je v súčasnosti 20% a že uplatniteľný úrok z požičiavania zásob pre AAPL CFD je v súčasnosti 5% (ročne).

Vstup do krátkej CFD pozície

Investor vstupuje do krátkej pozície CFD na AAPL predajom CFD na AAPL. Na dosiahnutie požadovanej expozície bude musieť predať 100 CFD. Počiatočná marža je stanovená na $4.000  (20% z $200 * 100 CFD ). Pretože investor má vo svojom portfóliu $5.000 požiadavky na maržu sú splnené a predajná transakcia bude vykonaná.

Investor dostane nasledujúce oznámenie o vyrovnaní:

Suma predaja:  $0

Konečná hotovosť:  $5.000

Inými slovami, hotovostný zostatok nie je ovplyvnený bezprostredne po transakcii.

Držanie krátkej CFD pozície

Po 1 dni predpokladajme, že AAPL ide opačným smerom a teraz má poslednú cenu $205. To má vplyv na 3 úrovne::

 1. Začlenenie výsledku CFD

Rozdiel medzi transakčnou cenou ($200) a aktuálnou hodnotou ($205) sa odráža v reálnom čase v hotovostnom zostatku investora. Inými slovami, výsledkom bude pokles hotovostného zostatku o $500 (100 CFD * $200 – 100 CFD * $205 ).

 1. Odpočítanie úrokových nákladov

Ak investor vstúpi na krátku pozíciu CFD, bude musieť zaplatiť úroky z požičania akcií za každý deň, keď drží pozíciu v portfóliu. Preto bude v tomto príklade hotovostný zostatok investora znížený o $2,81 (100 CFD * $ 205 * 5% / 365 dní)

 1. Dopad udržiavacej marže

Maržové požiadavky na udržanie pozície sú teraz stanovené na 20% * 100 CFD * $ 205 = $ 4.100. Keďže hotovostný zostatok (počiatočný $5.000 – výsledok CFD 500 USD – úrok $2,81) je vyšší ako táto udržiavacia marža, môže byť pozícia držaná v portfóliu.

Zatvorenie krátkej CFD pozície

Investori teraz chcú znížiť svoje straty zo svojej krátkej CFD pozície a uzavrieť pozíciu nákupom CFD pozície na AAPL.

Investor dostane nasledujúce oznámenie o vyrovnaní:

Suma nákupu:  $0

Konečná hotovosť: $4497,19

Inými slovami, hotovostný zostatok nie je po predaji CFD opäť ovplyvňovaný, pretože výsledok CFD sa odráža v reálnom čase na hotovostnom zostatku.

Možnosti s CFD

Obchodovanie s CFD ponúka investorom rôzne možnosti a môže byť použitý pre rôzne typy stratégií. Je dôležité, aby ste pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí vyvážili výhody obchodovania s CFD a riziká.

Zaisťovanie

Keďže pozícia CFD nevyžaduje počiatočnú investíciu, sú vhodné na kompenzáciu rizika existujúceho portfólia. Keďže 1 CFD sa rovná 1 podkladovému cennému papieru, ako je napr. zásoba, predstavuje veľmi flexibilný nástroj na účely zaistenia.

Marže

Marže sú určené na ochranu finančnej stability trhu. CFD je možné kúpiť alebo predať bez úplnej protihodnoty v portfóliu. To znamená, že ak sa podkladové cenné papiere vyvíjajú neželaným smerom, investor môže čeliť stratám, ktoré sú vyššie ako počiatočný vklad. Aby sa tomu zabránilo, je pre každú pozíciu CFD stanovená rezerva. Rozpätie je čiastka, ktorá sa vypočíta tak, aby sa zabezpečilo splnenie tejto povinnosti.

Špekulácie

Ľahké obchodovanie s pozíciou CFD a mimo nej umožňuje obchodovanie s nimi na krátkodobom, špekulatívnom základe. Ak očakávate rast trhu, môžete sa rozhodnúť kúpiť CFD. Ak očakávate pokles, môžete sa rozhodnúť predať krátku CFD.

Pákový efekt

Pákový efekt poskytuje potenciál pre vyššiu návratnosť z menších počiatočných výdavkov ako priame investovanie. Pákový efekt však zvyčajne predstavuje viac rizík ako priame investovanie do podkladových cenných papierov. Obchodovanie s CFD vám umožní profitovať zo zmeny ceny akcie (alebo iného podkladového cenného papiera) bez toho, aby ste museli platiť celú cenu akcie.

Vlastnosti CFD

CFD je zmluva o urovnaní rozdielov medzi dvoma stranami: investorom a sprostredkovateľom. Táto zmluva obsahuje dohody o tom, kedy ktorá strana zaplatí sumu druhej strane. Podkladovým cenným papierom môže byť akcia, dlhopis, index, komodita alebo mena. Každá zmluva CFD má tieto hlavné charakteristiky:

Neobchodovaná na burze

CFD, s ktorými môžete obchodovať prostredníctvom LYNX ako sprostredkovateľ, vydáva Interactive Brokers UK a nie sú kótované na regulovanej burze. S CFD sa obchoduje na mimoburzovom trhu (OTC). Tieto cenné papiere nespĺňajú požiadavky na kótovanie na štandardnej trhovej burze.

Neurčité trvanie

CFD nemajú dátum splatnosti a môžu byť držané v portfóliu na neurčito, pokiaľ sú splnené požiadavky na maržu.

Nie je možné konvertovať

CFD nie je možné previesť na cenný papier. Investor nemá hlasovacie alebo predkupné práva na podkladový cenný papier, ak má pozíciu v CFD.

Oceňovanie CFD

CFD sa môžu otvárať alebo zatvárať za aktuálnu hotovostnú cenu podkladového cenného papiera, ako ju zobrazuje Interactive Brokers UK (predáva sa za ponukovú cenu a kupuje sa za požadovanú cenu). Cena zmluvy CFD odráža kótovanú cenu podkladového cenného papiera. Pozíciu CFD je možné otvoriť alebo uzavrieť iba počas bežných obchodných hodín podkladového cenného papiera.

Dividendy a CFD

Aj keď investor s dlhou pozíciou CFD nemá žiadne práva na podkladové akcie, je stále oprávnený prijímať dividendy, ak podkladové akcie vyplácajú dividendy. Rovnako investor, ktorý má krátku pozíciu CFD, je povinný vyplatiť dividendu, ak podkladové akcie vyplatia dividendu. Tento mechanizmus sa rovná držaniu krátkej pozície v akciách.

Úroky a CFD

Ako už bolo uvedené, držitelia pozícií CFD podliehajú úrokovým záväzkom.

Dlhá CFD pozícia:

Od chvíle, keď vstúpite do dlhej pozície CFD, emitent CFD (Interactive Brokers UK) kúpi skutočné podkladové aktívum. Keďže tieto investície znamenajú zníženie zostatku hotovosti pre emitenta (napríklad je potrebné kúpiť akciu a zostatok hotovosti emitenta sa zníži), budú od vás požadovať úrokové náklady.

Krátka CFD pozícia:

Od chvíle, keď vstúpite na krátku pozíciu CFD, emitent CFD (Interactive Brokers UK) predá krátke skutočné podkladové aktívum. Na uskutočnenie tohto krátkeho predaja si emitent musí požičať podkladové aktívum od tretej strany (napr. Akcie). Tretia strana bude účtovať úroky z tohto úveru a tieto úroky sa vám budú účtovať.

Riziká CFDs

CFD sú investičné produkty s vysokou úrovňou rizika. Tieto výrobky nemusia byť vhodné pre veľkú časť verejnosti. Vzhľadom na riziká spojené s obchodovaním CFD by ste ich mali používať iba vtedy, ak ste si istí, že rozumiete rizikám. Predtým, ako investujete, mali by ste starostlivo zhodnotiť svoje skúsenosti, investičné ciele, finančné zdroje a všetky ďalšie relevantné aspekty. Ak si želáte vykonať transakciu CFD, je dôležité, aby ste si boli vedomí rizík, aby ste pozorne sledovali svoje pozície a aby vaša finančná situácia umožňovala tieto riziká znášať. Táto časť obsahuje neúplný zoznam (možných) rizík spojených s obchodovaním CFD.

Riziko protistrany

Keďže Interactive Brokers UK je protistranou transakcií CFD v LYNX, ste vystavení finančnému riziku spojenému s obchodovaním s Interactive Brokers UK ako protistranou. To znamená, že v prípade bankrotu alebo platobnej neschopnosti spoločnosti Interactive Brokers UK už spoločnosť Interactive Brokers UK nebude schopná plniť svoje záväzky voči vám, čo môže mať za následok finančné straty.

Riziko volatility

Ceny CFD a ich podkladových cenných papierov (akcie, dlhopisy, meny, komodity alebo indexy) sa môžu rýchlo a výrazne zmeniť. To by mohlo mať za následok rýchle zisky alebo straty.

Účinok pákového efektu

Počiatočné výdavky kapitálu môžu byť malé vzhľadom na celkovú hodnotu zákazky, výsledkom čoho sú transakcie CFD s využitím pákového efektu. Relatívne malý pohyb na trhu môže mať pomerne väčší vplyv na hodnotu zákazky. Môže to pôsobiť tak proti vám, ako aj proti vám. Použitie pákového efektu môže viesť k veľkým stratám, ako aj k veľkým ziskom.

Trhové riziko

Keďže cena CFD odráža aktuálnu najlepšiu ponuku a dopytovú cenu podkladového cenného papiera, je cena CFD okamžite ovplyvnená okrem iného výsledkami a výkonnosťou podkladovej spoločnosti (alebo spoločností, ktoré sú súčasťou indexu), mena alebo komodita. Vplyv na vývoj môže ovplyvniť aj stav všeobecnej ekonomiky, meniaca sa štruktúra ponuky a dopytu po podkladovom aktíve, rozhodnutia regionálnych, národných alebo nadnárodných vlád, úrokové sadzby, národné a medzinárodné ekonomické udalosti a súčasná psychologická klíma akciového trhu. Môžu mat vplyv na cenu CFD.

Riziko medzery

Keďže s CFD je možné obchodovať iba počas bežných obchodných hodín podkladového cenného papiera, existuje riziko medzery. Rozdiel znamená rozdiel medzi na jednej strane konečnou cenou určitého cenného papiera v predchádzajúci obchodný deň a na druhej strane otváracou cenou určitého cenného papiera v obchodný deň nasledujúci po uzatváracej cene. Existencia veľkej medzery môže viesť k výraznej strate pozície CFD. Okrem toho treba poznamenať, že typy objednávok, ktorých cieľom je chrániť aktuálnu pozíciu (napríklad objednávky TRAIL alebo STOP), v takýchto prípadoch nefungujú správne.

OTC riziko

CFD sa neobchodujú na regulovanom trhu alebo ich nezúčtuje centrálny zúčtovací ústav. Inými slovami, pravidlá a ochrana ponúkané regulovanými burzami a zúčtovacími strediskami sa pri vykonávaní transakcie CFD neuplatňujú.

Riziko likvidity

Emitent CFD zohráva pri likvidite CFD dôležitú úlohu. Ich povinnosti poskytovať kotácie však nie sú nekvalifikované a vaša schopnosť uzavrieť alebo otvoriť pozíciu CFD závisí od rozhodnutí emitenta.

Interactive Brokers UK sa môže rozhodnúť z vlastného podnetu o zrušení kótovania určitých CFD alebo z vlastného podnetu o zákaze vydávania nových pozícií v jednom alebo viacerých špecifických CFD z dôvodu chýbajúcich cenových údajov v dôsledku pozastavenia základnej záruky. , kvôli nadmernému zvýšeniu volatility podkladového cenného papiera v dôsledku nedostatočného objemu podkladového cenného papiera v dôsledku trhových, ekonomických alebo politických udalostí, v dôsledku platobnej neschopnosti alebo vyradenia základného cenného papiera z dôvodu vyššej moci, podnikových akcií o základnom bezpečnostnom účinku ( vide infra) alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Úrokové riziko

Úrokové sadzby účtované za otvorené pozície CFD sú založené na medzinárodných štandardoch. Keďže tieto úrokové sadzby sú neustále v pohybe, tieto úrokové sadzby ovplyvnia aj zisky alebo straty investora CFD.

Menové riziko

Ak obchodujete s CFD denominovaným v inej mene ako v eurách, budete vystavení menovému riziku. Ak mena CFD, do ktorej investujete, klesá oproti euru, bude to mať negatívny vplyv na hodnotu vašej pozície CFD.

Riziko likvidácie

Ak celkový kolaterál v portfóliu klesne pod požiadavku na maržu, Interactive Brokers má právo uzatvoriť určité pozície bez predchádzajúceho oznámenia, bez ohľadu na to, či sú tieto pozície ziskové alebo stratové. Táto okamžitá nútená likvidácia v prípade deficitu marže sa nezabráni vyššie uvedenému riziku medzery. Koniec koncov, trhy sa môžu otvoriť s medzerou (rozdiel medzi uzatváracou cenou a otváracou cenou), prostredníctvom ktorej Interactive Brokers UK nemusí byť schopná uzavrieť pozíciu za cenu, ktorá zabráni strate vyššej ako pôvodne uložená suma. Ak sa po likvidácii zdá, že na vašom účte stále existuje deficit marže a ako kolaterál máte ďalšie pozície (napríklad akciové pozície, pozície dlhopisov atď.), Spoločnosť Interactive Brokers UK uzavrie ostatné pozície, aby sa deficit marže odstránil. Musíte si byť vedomí, že táto nútená likvidácia sa vždy uskutoční za najvýhodnejšiu ponúkanú alebo ponúkanú cenu, ktorú platíte, a že nemôžete mať žiadny vplyv na konečnú prijatú cenu. Cena získaná v dôsledku nútenej likvidácie môže byť pre vás stratová a k nútenej likvidácii môže dôjsť v nepriaznivom okamihu.

Konflikt záujmov

Spoločnosť Interactive Brokers UK ponúka širokú škálu finančných produktov rozmanitým cieľovým skupinám ako vydavateľ CFD. Sú tiež protistranou, s ktorou obchodujete pri vstupe na pozíciu CFD. To znamená, že preto môže mať potenciálny záujem na prebratie alebo neprebratie transakcie z vašej strany. Môžu tiež nastať situácia, keď dôjde ku konfliktu záujmov medzi rôznymi klientmi. Interactive Brokers UK podnikla potrebné opatrenia na prijatie všetkých možných opatrení na identifikáciu takýchto konfliktov záujmov.

Zvýšenie maržovej požiadavky

V záujme ochrany seba a svojich zákazníkov môže Interactive Brokers UK kedykoľvek zvýšiť požiadavky na maržu pre zákazníkov na existujúcich i nových CFD pozíciách. Toto rozhodnutie môže byť spôsobené prudkým nárastom volatility podkladového efektu, keď trhová kapitalizácia podkladového efektu klesla pod určitú hranicu alebo z nejakého iného dôvodu. Upozorňujeme, že po úprave marží už účet nemusí spĺňať požiadavky na marže. Pokiaľ ide o tento problém, maklér pristúpi k likvidácii pozícií za účelom odstránenia tejto nedostatočnosti.

Použitie CFD

Existuje veľa rôznych dôvodov, prečo investori obchodujú s CFD. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

Krátkodobé špekulácie

Obchodovaním s CFD môžete profitovať z vývoja podkladového cenného papiera. CFD bude mať presne rovnaké ceny ako podkladový cenný papier. Keďže iba určité percento z protihodnoty sa musí účinne držať ako marža, je možné na tento vývoj ceny reagovať pákovým efektom. Je tiež dôležité vedieť, že CFD sú vhodné iba pre krátkodobé pozície. Úrokové náklady na dlhodobú pozíciu by sa nakoniec stali príliš dôležitým nákladovým faktorom, čo by sťažilo dosiahnutie pozitívneho výsledku.

Zaisťovanie

Jednou z metód, ktorú investori v CFD používajú na obmedzenie potenciálneho rizika, je implementácia „zaistených“ pozícií. Napríklad, ak máte dlhú pozíciu na akcii denominovanej v USD, môžete otvoriť inverznú pozíciu v CFD s menou USD ako podkladovým cenným papierom. Zabráni sa tým stratám z kolísania výmenných kurzov. Koniec koncov, straty, ktoré by ste utrpeli na svojej akciovej pozícii v dôsledku menového rizika, by boli vymazané ziskom z vašej meny CFD.

Zisky z obchodovania na klesajúcich a zvyšujúcich sa trhoch

Pri obchodovaní s CFD môžete špekulovať o zvýšení základného cenného papiera zakúpením pozície CFD v tejto hodnote. Z poklesu základného zabezpečenia môžete profitovať predajom pozície CFD nakrátko.

CFD umožňujú obchodovanie s komoditami

Na to, aby sme mohli profitovať z vývoja cien komodít, ako je zlato alebo striebro, nie je potrebné nakupovať a skladovať fyzický kov. Ako podkladové aktívum si môžete kúpiť CFD so zlatom alebo striebrom. Cenový vývoj CFD bude presne odrážať vývoj cien komodít.

CFD vám umožňujú obchodovať všetky akcie indexe iba s jedným obchodom

Použitím CFD nad indexom môžete obchodovať na všeobecné smerovanie trhu alebo zaistiť portfólio iba jedným obchodom. Ak ste na býčom trhu, ale neviete, aké akcie sa majú kúpiť alebo ktoré odvetvie trhu porastie, môžete CFD kúpiť v celom indexe. To znamená, že nemusíte vyberať konkrétne akcie, do ktorých chcete investovať, stačí sa len pozrieť na smer akciového trhu. Ak úroveň indexu stúpne, hodnota CFD by sa mala zvýšiť.

CFD vám umožňujú obchodovať s podkladovými akciami bez dane z objemu transakcie

Keďže CFD sú zmluvy OTC a nie sú kótované na regulovanej burze, nepodliehajú určitým daňovým režimom. Napríklad investor, ktorý kupuje akcie uvedené v Spojenom kráľovstve, je povinný zaplatiť daň z objemu transakcie. Ak by ten istý investor kúpil CFD na uvedených akciách, nebol by konfrontovaný s touto daňou.

Profil investora pre CFD

Aby sa zistilo, pre koho sú CFD vhodným finančným nástrojom, je dôležité zistiť, či tento nástroj zodpovedá vašim vedomostiam, skúsenostiam, investičnému cieľu a investičnému horizontu. Ak uvažujete o investovaní do CFD, okrem iného môžete určiť, či sú CFD v súlade s vaším investorským profilom.

Komplexnosť

Vzhľadom na vlastnosti a mechaniku CFD sa považuje za zložitý finančný nástroj. Je to kvôli pákovému charakteru týchto produktov, kde malá zmena ceny má veľký vplyv na hodnotu produktu. To znamená, že zisky a straty sa zvyšujú. Ako je uvedené v tejto brožúre, CFD sú klasifikované ako deriváty, a preto sa považujú za komplexné produkty.

Typ investora

Vďaka svojej komplexnej povahe sú CFD najvhodnejšie pre stredne pokročilých a skúsených investorov. S nástrojom môžu obchodovať drobní aj profesionálni investori.

Znalosti a skúsenosti

Je dôležité vziať do úvahy požadované kritériá vedomostí a skúseností, pretože LYNX vyžaduje, aby investor mal históriu obchodovania s CFD najmenej dva roky a dostatočné znalosti o mechanike a rizikách obchodovania s CFD.

Finančná situácia a informovanosť o rizikách

Obchodovanie s CFD predstavuje vysoké riziká najmä kvôli jeho derivátovému a pákovému charakteru. Pred vstupom na pozíciu CFD musia investori veriť rizikám spojeným s obchodovaním CFD.

Investori by si mali byť vedomí skutočnosti, že investovaním do CFD by sa mohla stratiť až 100% alebo viac pôvodnej investície. V dôsledku pákového charakteru môžete stratiť viac ako 100% pôvodnej investície v závislosti od pozícií, ktoré zaujmete. Okrem toho sa od investorov môže vyžadovať, aby vykonali dodatočné platby na financovanie účtu, ktorý výrazne presahuje pôvodnú požiadavku na maržu.

Investičný cieľ

Obchodovanie s CFD môže slúžiť určitým investičným cieľom ako zaistenie a investícia do riadených investícií.

Zaisťovanie

Zaistenie je technika, ktorá sa používa na zníženie vystavenia rôznym rizikám. Zaistenie proti investičnému riziku znamená strategické použitie nástrojov na trhu na kompenzáciu rizika akýchkoľvek nepriaznivých pohybov cien.

Investori môžu obchodovať s CFD, aby mohli použiť zmluvy na zabezpečenie proti existujúcim investičným portfóliám iných finančných nástrojov, napríklad akcií. Táto technika v zásade zahŕňa nákup alebo predaj CFD na ochranu pozície.

Pákové smerové investície

Pákové smerové investovanie sa môže uskutočniť, keď investor chce obchodovať určitým smerom prostredníctvom CFD. Pákové investovanie je technika, ktorá sa snaží dosiahnuť vyššie investičné zisky pomocou mechanizmu multiplikátora. Používanie CFD je nástrojom na využitie vášho portfólia.

Investičný horizont

Z dôvodu úrokovej zložky sa obchodovanie s CFD hodí len na veľmi krátkodobé obdobie (menej ako 6 mesiacov).

Zhrnutie

V tejto brožúre sa diskutovalo o hlavných črtách obchodovania s CFD. Obchodovanie s CFD funguje dvoma spôsobmi: pre každého kupujúceho zmluvy existuje aj predajca zmluvy. Rozdiel v hodnote podkladového cenného papiera sa urovnáva medzi investorom a brokerom. S CFD ste získali pákový efekt v pohybe cien v podkladovom cennom papieri. Tieto mechanizmy možno zhrnúť takto:

Výhody CFD
 • Možné vysoké výnosy vďaka pákovému efektu
 • Schopnosť zaistiť pozície
 • Schopnosť dosiahnuť zisky na trhoch býčich aj medvedích
 • Umožňuje obchodovanie s komoditami a indexmi
 • Nepodlieha určitým daňovým režimom
Nevýhody CFD
 • Možné vysoké straty v dôsledku pákového charakteru
 • Náklady na financovanie cez noc (úroky)
 • Ak nemôžete splniť požiadavky na maržu, vaša pozícia môže byť zlikvidovaná

CFD môžete používať rôznymi spôsobmi, vrátane použitia CFD ako nástroja:

 • na krátkodobé špekulácie;
 • na zabezpečenie svojho portfólia;
 • na obchodovanie s komoditami alebo so stanoveným indexom;
 • na vyhnutie sa určitým daňovým režimom.
Slovníček pojmov

Alokácia aktív

Alokácia aktív je investičná stratégia, ktorej cieľom je vyvážiť riziká a výnosy tak, že sa aktíva portfólia rozdelia podľa cieľov jednotlivca, tolerancie rizika a investičného horizontu.

Broker

Broker je fyzická alebo právnická osoba, ktorá účtuje poplatok alebo províziu za vykonanie pokynov na nákup a predaj predložených investorom. Broker sa tiež odvoláva na úlohu firmy, keď koná ako broker pre zákazníka a účtuje zákazníkovi províziu za jeho služby.

Kolaterál

Kolaterál je majetok, ktorý veriteľ prijíma ako zabezpečenie úveru. Ak dlžník nesplatí splátky úveru, môže veriteľ zaistiť kolaterál a znovu ho predať na pokrytie strát.

Zmluva o rozdieloch (CFD)

Zmluva o rozdieloch (CFD) je dohoda o obchodovaní s finančnými derivátmi, pri ktorej sa rozdiely v vyrovnaní medzi otváracími a uzatváracími obchodnými cenami vyrovnávajú v hotovosti. S CFD nedochádza k dodávke fyzického tovaru alebo cenných papierov.

Riziko protistrany

Riziko protistrany je pravdepodobnosť, že jeden z tých, ktorí sa zúčastňujú na transakcii, by mohol nesplniť svoje zmluvné záväzky. Riziko protistrany môže existovať pri úverových, investičných a obchodných transakciách.

Úverové riziko / riziko zlyhania

Šanca, že spoločnosti alebo jednotlivci nebudú schopní vykonať požadované platby zo svojich dlhov

Menové riziko

Riziko, že mena dlhopisu klesá, a teda aj hodnota kupónového úroku a výška istiny dlhopisu.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je stratégia riadenia rizika, ktorá kombinuje širokú škálu investícií v rámci portfólia. Dôvodom tejto techniky je to, že portfólio vytvorené z rôznych druhov aktív prinesie v priemere vyššie dlhodobé výnosy a zníži riziko akejkoľvek  jednotlivej držby alebo cenného papiera.

Dividenda

Dividenda je rozdelenie odmeny z časti výnosov spoločnosti a vyplatí sa  jej akcionárom.

Riziko medzery

Riziko medzery znamená, že cena cenných papierov sa mení z jednej úrovne na druhú bez toho, aby sa medzi nimi obchodovalo. Tieto pohyby sa zvyčajne vyskytujú, keď existujú nepriaznivé správy, ktoré môžu spôsobiť, že cena akcií výrazne poklesne zo uzatváracej ceny z predchádzajúceho dňa.

Zaistenie

Zaistenie je technika určená na kompenzáciu potenciálnych strát alebo ziskov, ktoré môžu vzniknúť z existujúcej investície.

Index

Index je ukazovateľom alebo mierou a vo financiách sa zvyčajne vzťahuje na štatistickú mieru zmeny na trhu s cennými papiermi.

Počiatočná marža

Počiatočná marža je percentuálny podiel z kúpnej ceny cenného papiera, ktorý musí byť pri použití maržového účtu krytý hotovosťou alebo kolaterálom.

Emitent

Emitent je právnická osoba, ktorá emituje, registruje a predáva cenné papiere na financovanie svojich operácií. Emitentmi môžu byť korporácie, investičné fondy alebo lokálne alebo zahraničné vlády.

Likvidita

Likvidita predstavuje mieru, do akej je možné aktívum alebo cenný papier na trhu rýchlo kúpiť alebo predať za cenu, ktorá odráža jeho skutočnú hodnotu. Inými slovami: ľahkosť prevodu na hotovosť.

Riziko likvidity

Riziko, že investor CFD nemôže nájsť kupujúceho, keď chce predať, sa nazýva riziko likvidity.

Udržiavacia marža

Udržiavacia marža je minimálna výška vlastného imania, ktorá sa musí udržiavať na maržovom účte.

Maržová požiadavka

Percentuálny podiel hodnoty cenného papiera, ktorý sa môže použiť ako kolaterál pre pôžičku na financovanie a udržiavanie transakcie.

Trhové riziko

Riziko všeobecného poklesu trhu.

Over-The-Counter (OTC)

S cennými papiermi, ktoré sa obchodujú na mimoburzovom trhu (OTC), sa obchoduje prostredníctvom siete sprostredkovateľov a distribútorov na rozdiel od centralizovanej burzy, napríklad NYSE. Tieto cenné papiere nespĺňajú požiadavky na kótovanie na štandardnej trhovej burze.

Daň z objemu transakcie (Stamp Duty)

Daň z objemu transakcie, ktorá sa ukladá na právne dokumenty, zvyčajne pri prevode aktív alebo majetku.

Volatilita

Miera očakávaného výkyvu ceny konkrétnych cenných papierov.