Obchodovanie akcií

Investovanie do akcií znamená pre investora, že si kúpi časť vlastníctva podniku, čo tiež súvisí s určitými právami a zodpovednosťami. Investori zvyčajne investujú do akcií s cieľom rastu kapitálu zvýšením cien akcií a dodatočného príjmu vo forme dividend. Táto brožúra vysvetľuje pojem akcie, ako fungujú a ako ich možno použiť.

Poznámka: Upozorňujeme, že akcie sa považujú za nekomplexné produkty. Akcie obchodované na OTC (voľne obchodovateľné) majú tendenciu znášať vyššie riziká. Transakcie by mali uzatvárať iba investori, ktorí rozumejú povahe a rozsahu rizík spojených s obchodovaním s akciami.

Vysvetlenie akcií

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje časť vlastníctva v podniku. Z toho získate zisk vo forme dividend alebo zvýšením ceny akcií. Zakúpením akcie získate aj hlasovacie práva na schôdzi akcionárov spoločnosti. Okrem toho máte spravidla prednosť pri kúpe, keď spoločnosť vydáva nové akcie.

Akcia je dôkazom účasti na vlastnom imaní spoločnosti. Akcionár je preto spoluvlastníkom spoločnosti za percento akcií, ktoré vlastní. Akcia má spravidla spojené hlasovacie práva. Akcionár má potom spravidla nárok na dividendu, ak spoločnosť vypláca dividendy. Čím viac akcií vlastníte, tým väčšia je vaša účasť na zhromaždení akcionárov. Ak sú výsledky dobré na konci určitého obdobia, spoločnosť sa môže rozhodnúť rozdeliť (časť) svojho zisku svojim akcionárom. Ak výsledky nie sú dobré, spoločnosti zvyčajne znižujú svoje dividendy alebo dokonca vôbec nevyplácajú žiadne dividendy. Dividendy sú pre mnohých dlhodobých investorov dôležitým dôvodom na kúpu akcií.

Spoločnosť nie je povinná vyplácať zisk ako dividendu, ale môže sa tiež rozhodnúť investovať. Najmä rastové spoločnosti dúfajú, že budú rásť rýchlejšie investovaním svojho zisku, čo je v konečnom dôsledku v záujme ich akcionárov. Investori, ktorí investujú do týchto typov rastových akcií, sa o dividendu nezaujímajú, ale dúfajú, že dosiahnu svoj výnos s cenovým ziskom z akcií.

Hodnota alebo cena akcie sú určené rôznymi faktormi, ako sú ponuka a dopyt, dividendy, hospodársky cyklus a politická klíma.

Poznámka:

Všetky príklady v tejto brožúre ignorujú poplatky za sprostredkovanie. Ako investor ich budete musieť zohľadniť pri hodnotení transakcie s akciami.

Druhy akcií

Existujú dva hlavné typy akcií: kmeňové akcie a prioritné akcie.

Kmeňové akcie

Kmeňové akcie, známe tiež ako kmeňové akcie, predstavujú základné akcie spoločnosti s hlasovacím právom. Akcionári majú zvyčajne nárok na jeden hlas za jednu akciu a dividendy prijímajú iba na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti. Bežné akcie sú najbežnejšie obchodovanými akciami na voľnom trhu.

Prioritné akcie

Prioritné akcie, známe tiež ako preferenčné akcie, oprávňujú akcionára na pevný pravidelný príjem (dividenda), ale spravidla nezahŕňajú hlasovacie práva alebo ich aspoň neobmedzujú.

Možnosti s akciami

Investovanie do akcií ponúka investorom možnosť generovať rast kapitálu tak z cenových zmien akcií na akciovom trhu, tak aj z výnosu z mimoriadnych príjmov vo forme dividend.

Rast kapitálu

Investori kupujú akcie, pretože existuje možnosť, že ich cena porastie. Investície do akcií však tiež vykazujú najvyššie krátkodobé výkyvy hodnoty. Dosiahnutý výnos budú ovplyvňovať faktory, ako napríklad zisk spoločnosti, úrokové sadzby a všeobecná ekonomická situácia. Cenu akcií teda môže ovplyvniť trhové riziko rovnako tak i riziko určitých akcií.

Príjem z dividend

Spoločnosti mohli vyplácať svoje čisté zisky akcionárom vo forme dividend. Konkrétny akcionár musí nakúpiť akcie pred dátumom ex dividendy, aby mohol získať dividendu. Ak sa akcie odkúpia v tento deň alebo neskôr, predchádzajúci vlastník dostane dividendy. Ak ide o akciu „bez dividend“, cena akcie často klesne približne o hrubú sumu dividend. Dividendy sa vyplácajú vo forme hotovosti alebo akcií. Spoločnosti sa rozhodnú, v akej forme vyplácajú dividendy, alebo nechajú investora zvoliť si medzi nimi. Investori, ktorí dostanú dividendu, ale nezvolili si medzi hotovosťou alebo dividendou z akcií, vždy dostanú predvolenú možnosť spoločnosti, ktorá je všeobecne hotovosťou. Prijímanie dividend by mohlo dopĺňať príjem investora alebo poskytovať pravidelný tok príjmov.

Likvidita

V zásade ste s akciami relatívne likvidní, pretože cenné papiere môžete kedykoľvek previesť na hotovosť. Pokiaľ sa s akciami obchoduje na burze cenných papierov a obchod nie je vystavený, je možné relatívne rýchlo previesť zásoby na hotovosť. Upozorňujeme, že akcie sú relatívne nelikvidné. Všeobecné pravidlo naznačuje, že likvidita sa pozitívne týka trhovej kapitalizácie spoločnosti.

Diverzifikácia

Niektorí investori spadajú do pasce, keď vkladajú všetky svoje peniaze do jedného sektora alebo triedy aktív. Rozložením finančných prostriedkov do viacerých zásob, sektorov alebo tried aktív je riziko diverzifikované. Akcie sú jednou triedou aktív s rôznymi sektormi na trhu, ktoré môžete použiť na diverzifikáciu svojho portfólia.

Vlastnosti akcií

Akcionári vlastnia časť podnikania a ak môže podnik dosiahnuť zisk, výhoda pre bežných akcionárov. Hlavné práva riadnych akcionárov sú tieto:

Hlasovacie právo

Hlasovacie právo zahŕňa voľbu riaditeľov a návrhy na zásadné zmeny, ktoré ovplyvňujú spoločnosť, napríklad fúzie alebo likvidácie. Hlasovanie sa koná na výročnom zasadnutí spoločnosti. Ak sa akcionár nemôže zúčastniť, môže tak urobiť prostredníctvom splnomocnenca a poštou vo svojom hlasovaní. Čím viac akcií s hlasovacím právom má investor, tým viac hlasovacích práv má.

Čiastočné vlastníctvo

Keď prosperuje spoločnosť, riadni akcionári vlastnia časť hodnoty spoločnosti. Bežní akcionári majú nárok na časť aktív vo vlastníctve spoločnosti. Keďže tieto aktíva vytvárajú zisky a keď sú zisky reinvestované do ďalších aktív, akcionári vidia návratnosť, pretože hodnota ich akcií sa zvyšuje s rastúcimi cenami akcií.

Právo na prevod vlastníctva

Právo na prevod vlastníctva znamená, že akcionári môžu obchodovať so svojimi akciami na burze. Právo na prevod vlastníctva sa môže zdať všedné, likvidita poskytovaná burzami cenných papierov je však dôležitá. Likvidita, miera, do akej je možné aktívum alebo cenný papier rýchlo kúpiť alebo predať na trhu bez ovplyvnenia jeho ceny, je jedným z kľúčových faktorov, ktoré odlišujú akcie od ostatných investícií. Pretože akcie sú tak likvidné, môžu investori presunúť svoje peniaze na iné miesta takmer okamžite.

Nárok na dividendy

Spolu s nárokom na majetok dostávajú investori tiež nárok na akýkoľvek zisk, ktorý spoločnosť vyplatí vo forme dividend. Vedenie spoločnosti má v zásade dve možnosti so ziskom: môžu byť reinvestované späť do firmy alebo vyplatené vo forme dividend. Investori nevedia, aké percento zisku by sa malo vyplatiť, pretože o tom rozhodne predstavenstvo. Kedykoľvek sú však dividendy vyhlásené, riadni akcionári majú nárok na svoj podiel.

Skontrolovanie firemných kníh a záznamov

Existuje právo nahliadnuť do účtovných kníh a záznamov spoločnosti, aby sa akcionár mohol presvedčiť, či sú záležitosti spoločnosti riadne vedené, a aby mohol inteligentne hlasovať o otázkach podnikovej politiky a riadenia. Právo nahliadnuť do kníh a záznamov spoločnosti nie je absolútnym právom.

Právo žalovať za protiprávne konanie

Akcionári môžu podniknúť právne kroky proti predstavenstvu spoločnosti, ak sa rada dopustila protiprávneho konania. To neznamená, že akcionári môžu žalovať ľudí, ktorí sa rozhodli v dobrej viere a ktoré nakoniec poškodili spoločnosť. Neoprávnené činy sú napríklad vtedy, keď členovia predstavenstva konali vo vlastnom záujme na úkor podnikania.

Rizika spojené s akciami

Akcie nie sú vhodné pre všetkých investorov. Vzhľadom na riziká spojené s obchodovanými akciami by ste ich mali používať iba v prípade, že ste si istí, že týmto rizikám rozumiete. Predtým, ako investujete, mali by ste starostlivo zhodnotiť svoje skúsenosti, investičné ciele, finančné zdroje a všetky ďalšie relevantné aspekty.

Riziko straty kapitálu

Ak má spoločnosť slabé výsledky alebo keď je jej vnímanie na trhu záporné, cena akcií môže klesnúť pod cenu, ktorú ste pôvodne zaplatili za akciu, alebo dokonca klesnúť na nulu. Ak spoločnosť prestane podnikať, jej akcie sa stanú neobchodovateľné a je pravdepodobné, že budú vyradené. Ak je vymenovaný likvidátor, akcionári sú na poslednom zozname ostatných veriteľov, ktorí prijímajú akékoľvek prostriedky, ktoré je možné realizovať.

Tržné riziká

To je šanca, že celý trh upadne, čo ovplyvní ceny a hodnoty cenných papierov. Tržné riziko zasa ovplyvňujú makroekonomické faktory, ako je pokles hospodárskeho rastu alebo zmeny úrokových sadzieb.

Riziko volatility

Ceny akcií môžu byť veľmi volatilné a investori by si mali byť vedomí, že ich akcie sa môžu v krátkom období výrazne pohybovať. To sa môže týkať jednotlivých zásob, sektorov alebo samotného trhu.

Sektorovo špecifické riziko

Toto je riziko, že v určitom sektore dôjde k nepokojnosť, napr. letecký priemysel o správach o teroristických útokoch. Takéto obdobia slabosti však môžu poskytnúť príležitosti na nákup, ale existujúci investori sa musia rozhodnúť, či sú pripravení zvíťaziť nad búrkou, alebo či by mali predať svoje akcie v očakávaní ďalšieho poklesu.

Špecifické riziko akcií

Podobne ako v prípade sektorovo špecifického rizika je to riziko, že v konkrétnej investícii dôjde k poklesu cien akcií v dôsledku negatívneho toku správ alebo slabého sentimentu voči spoločnosti. Zvyčajne by to nasledovalo po slabom obchodnom vyhlásení alebo možno po zmene riadenia, ktorá nie je trhom dobre vnímaná.

Riziko načasovania

Toto je riziko, že si kúpite alebo predáte akciu v nesprávnom čase. Nie všetky sektory trhu sledujú rovnaké cenové cykly. Pochopenie obchodných cyklov a výkonnosti rôznych spoločností počas rôznych fáz hospodárskeho cyklu môže pomôcť zvládnuť účinky rizika načasovania.

Predajcovia nakrátko čelia potenciálne neobmedzeným stratám

Akcie s krátkym predajom môžu predstavovať podstatne väčšie riziko ako nákup akcií. Krátky predajca akcií riskuje teoreticky neobmedzenú stratu, pretože hodnota akcie môže nekonečne stúpať.

Menové riziko

Ak obchodujete s akciami denominovanými v inej mene ako v eurách, budete vystavení menovému riziku. Ak mena akcií, do ktorých investujete, klesá oproti euru, bude to mať negatívny vplyv na hodnotu vašich akcií.

Zvýšenie maržových požiadaviek

V záujme ochrany seba a svojich zákazníkov môže Interactive Brokers UK kedykoľvek zvýšiť požiadavky na maržu pre zákazníkov na existujúcich i nových akciových pozíciach. Toto rozhodnutie môže byť spôsobené prudkým nárastom volatility podkladového efektu, keď trhová kapitalizácia podkladového efektu klesla pod určitú hranicu alebo z nejakého iného dôvodu. Upozorňujeme, že po úprave marží už účet nemusí spĺňať požiadavky na maržu. Pokiaľ ide o tento problém, maklér pristúpi k likvidácii pozícií za účelom odstránenia tejto nedostatočnosti.

Likvidačné riziko

Ak celkový kolaterál vo vašom portfóliu klesne pod požiadavky na maržu, Interactive Brokers UK má právo uzavrieť určité pozície bez predchádzajúceho upozornenia, a to bez ohľadu na to, či sú tieto pozície ziskové alebo stratové. Pokiaľ po likvidácii na vašom účte stále existuje deficit marže a máte ďalšie pozície ako kolaterál, Interactive Brokers UK uzavrie ďalšie pozície, aby odstránil deficit marže. Majte, prosím, na pamäti, že likvidácia vždy prebieha za v daný moment prevládajúcu najlepšiu ponuku alebo ponukovú cenu a že na konečnú transakčné cenu nemáte žiadny vplyv. Likvidácia môže byť vykonaná so stratou a môže byť vykonaná v pre vás nepriaznivom čase.

Využitie akcií

Investori obchodujú s akciami z rôznych dôvodov. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

Kapitálový rast

Ľudia investujú do akcií, pretože ponúkajú možnosť zvýšenia ich ceny. Investori môžu mať v úmysle držať akcie iba na relatívne krátkodobé obdobie alebo môžu mať dlhodobejší pohľad, ale v obidvoch prípadoch dúfajú, že dosiahnu zisk.

Scenár 1: Predaj akcií vo vlastníctve

Predpokladajme, že vlastníte 100 zdieľaní Apple (AAPL). Akcie ste kúpili pred 2 rokmi za $160 a radi by ste svoje akcie predali za súčasnú trhovú cenu $200. Prostredníctvom obchodnej platformy LYNX zadáte trhovú objednávku a okamžite sa vyplníte. Za uskutočnenie tohto obchodu získate zisk $4.000 (bez poplatkov).

Scenár 2: Nákup akcií s trailing stop

Predpokladajme, že ste očakávali rastúcu hodnotu akcií spoločnosti Apple a váš investičný horizont je strednodobý. V prípade klesajúcich cien chcete obmedziť svoju maximálnu stratu na 5% investície. Zakúpite 100 akcií AAPL za $200 a zadáte koncový príkaz na zastavenie so stopou 5%. Vždy, keď cena akcií AAPL stúpne, váš stop-pokyn sa upraví systémom. V prípade, že cena akcií AAPL klesne o 5% alebo viac, obchodná platforma LYNX odošle objednávku okamžitého predaja.

Predaj akcií nakrátko

Predaj akcií nakrátko je investičná alebo obchodná stratégia, ktorá špekuluje o poklese ceny akcií. Je to pokroková stratégia, ktorú by mali vykonávať iba skúsení obchodníci a investori.

Scenár 1: Krátky predaj so ziskom

Predpokladajme, že očakávate, že akcie Deutsche Bank (DBK), ktoré sa v súčasnosti obchodujú za €6,50, klesnú v nasledujúcich troch mesiacoch. Vypožičiavate si 1 000 akcií a predávate ich inému investorovi prostredníctvom obchodnej platformy LYNX. Teraz ste „krátkymi“ 1 000 akciami, pretože ste predali niečo, čo nevlastnili, ale požičali si. Krátky predaj sa umožnil iba vypožičaním akcií, ktoré nemusia byť vždy k dispozícii, ak sú zásoby už značne krátené inými obchodníkmi. O týždeň neskôr spoločnosť DBK oznámila nepriaznivé finančné výsledky za štvrťrok a stav klesol na €5. Rozhodnete sa uzavrieť krátku pozíciu a nakúpiť 1 000 akcií za €5 na voľnom trhu ako náhradu za vypožičané akcie. Váš zisk z krátkeho predaja, bez provízií a úrokov na maržovom účte, je €1.500: (€6,50 – €5 = €1,50 x 1.000 akcií = €1.500).

Scenár 2: Krátky predaj so stratou

Predpokladajme, že ste stratili 1 000 akcií DBK za €6,50 EUR a myslíte si, že cena klesne. Konkurent sa však rozhodne pre získanie spoločnosti s ponukou na prevzatie €9 za akciu a cena akcií stúpa na €9. Ak sa rozhodnete uzavrieť krátku pozíciu na úrovni €9 , strata pri krátkom predaji by bola €2 500  bez provízií a úrokov na maržovom účte: (€6.50 – €9 = -€2,50 x 1.000 akcií = €2.500 strata). Tu musíte akcie odkúpiť späť za výrazne vyššiu cenu, aby ste pokryli svoju pozíciu.

Príjem z dividend

Okrem nákupu a predaja akcií za účelom zisku investori kupujú aj akcie, aby poskytli príjem z dividend.

Scenár 1: Výplaty dividend ako rozdelenie hotovosti

Predpokladajme, že vlastníte 1 000 akcií spoločnosti Royal Dutch Shell. Spoločnosť oznámila dividendu vo výške 0,799 EUR na akciu. Dátum ex-dividendy je 15. augusta, takže všetci akcionári, ktorí vlastnia akcie, dostanú jeden pracovný deň pred ex-dátumom dividendu. Spoločnosť vyplatí dividendy v deň výplaty, čo je okamih, kedy sú peniaze pripísané na účty investorov. To znamená, že v deň platby obdržíte na váš účet 799 eur pred zdanením.

Scenár 2: Plány reinvestovania dividend

Predpokladajme, že vlastníte 100 akcií spoločnosti Royal Dutch Shell (RDSA). Spoločnosť ponúka program DRIP. Spravuje agent pre prevod spoločnosti a dáva registrovaným akcionárom možnosť využiť všetky alebo časť svojich dividend na automatické reinvestovanie hotovostných dividend do ďalších akcií. Spoločnosť platí všetky poplatky a provízie. Akcie DRIP sa nakupujú priamo od spoločnosti a odkupujú. Reinvestované dividendy sú stále zdaniteľné.

Profil investora pre akcie

Ak chcete zistiť, pre koho sú akcie vhodným finančným nástrojom, je dôležité zistiť, či tento nástroj zodpovedá vašim vedomostiam, skúsenostiam, investičnému cieľu a investičnému horizontu. Ak uvažujete o investovaní do akcií, okrem iného môžete určiť, či sú akcie v súlade s vaším profilom investora.

Komplexnosť

Vzhľadom na vlastnosti akcií sa pri obchodovaní na regulovanom trhu alebo na rovnocennom rozvinutom trhu považuje za nekomplexný finančný nástroj. Akcie, s ktorými sa obchoduje na OTC (over-the-counter) alebo ktoré neposkytujú spoľahlivé informácie o svojej spoločnosti, majú tendenciu znášať vyššie riziká z dôvodu obmedzených regulačných požiadaviek a decentralizovaného spôsobu obchodovania.

Pred investovaním do akcií sa uistite, že viete o vlastnostiach produktu.

Typ investora

Akcie sú vzhľadom na svoju povahu najvhodnejšie pre stredne veľkých investorov. S akciami môžu obchodovať drobní aj profesionálni investori.

Znalosti a skúsenosti

Predtým, ako budete obchodovať s akciami, je dôležité vziať do úvahy stanovené kritériá vedomostí a skúseností. LYNX vyžaduje, aby investor mal históriu obchodných akcií najmenej jeden rok a mal dostatočné znalosti o mechanizmoch a rizikách obchodovania s akciami.

Finančná situácia a informovanosť o rizikách

Investori by si mali byť vedomí a uvedomiť si skutočnosť, že v dôsledku obchodovania s akciami by sa mohlo stratiť až 100% (alebo dokonca viac) pôvodnej investície. Pokiaľ ide o riziko, malo by sa rozlišovať medzi nákupom a predajom akcií nakrátko.

Existuje rozdiel v rizikovom profile medzi nákupom akcií a krátkym predajom akcií. V prípade nákupu akcií sa potenciálna strata maximalizuje na počiatočnú investíciu, ktorou je zaplatená cena. V objasnení akcií s krátkym predajom sú riziká výrazne vyššie. Krátky predajca akcií riskuje teoreticky neobmedzenú stratu, pretože hodnota akcie môže nekonečne stúpať.

Investičný cieľ

Obchodovanie s akciami môže slúžiť určitým investičným cieľom, ako je tvorba príjmu a rast kapitálu.

Tvorba príjmu

Príjem je možné získať prijatím dividend za akcie spoločnosti, ktorú vlastníte vo svojom portfóliu. Dividendy môžu byť prijímané ako hotovostná distribúcia alebo spoločnosť môže ponúknuť plán reinvestovania dividend.

Kapitálový rast

Ľudia investujú do akcií, pretože ponúkajú možnosť zvýšenia ich ceny. Investori môžu mať v úmysle držať akcie iba na relatívne krátkodobé obdobie alebo môžu mať dlhodobejší pohľad, ale v obidvoch prípadoch dúfajú, že dosiahnu zisk.

Býčí investor môže kúpiť akcie. Potenciálny zisk je nekonečný a možná strata sa maximalizuje na zaplatenú cenu za akciu.

Investičný horizont

Neexistuje konkrétny investičný horizont pre obchodovanie s akciami. Obchodovanie akcií je vhodné krátkodobo (menej ako 3 roky), strednodobo (3 až 10 rokov) a dlhodobo (viac ako 10 rokov).

Zhrnutie

V tejto brožúre sa diskutovalo o hlavných črtách obchodovania s akciami. Byť akcionárom spoločnosti prichádza so súborom výhod a rizík. Stať sa akcionárom možno zhrnúť takto:

Akcionárom, ktorý sa tiež označuje ako akcionár, je každá osoba, spoločnosť alebo inštitúcia, ktorá vlastní akcie spoločnosti. Akcionári ako vlastníci akcií podliehajú kapitálovým ziskom (alebo stratám) a/alebo výplatám dividend ako zostatkových pohľadávok zo ziskov firmy. Akcionári tiež požívajú určité práva, ako napríklad hlasovanie na schôdzach akcionárov na schvaľovanie vecí, ako sú členovia predstavenstva, rozdelenie dividend alebo fúzie.

Samozrejme, rovnako ako akékoľvek zabezpečenie, aj zásoby ponúkajú výhody a nevýhody. Patria sem najmä:

Výhody
  • Potenciál zisku prostredníctvom zvyšovania cien a dividend
  • Dlhodobo vyššia návratnosť ako sporiace produkty
  • Vysoký stupeň flexibility / likvidity (akcie je možné kedykoľvek kúpiť a predať)
  • Veľký výber rôznych druhov akcií
Nevýhody
  • Pri individuálnych hodnotách vysoké riziko straty (až do celkovej straty v prípade platobnej neschopnosti)
  • Žiadny predvídateľný a solídny výnos
  • V prípade neodkladného predaja akcii môže dôjsť k stratám v priebehu pádu
Slovníček pojmov

Dátum oznámenia

Dátum oznámenia je deň, keď predstavenstvo spoločnosti oznámi svoju ďalšiu výplatu dividend. Nazýva sa aj dátum vyhlásenia.

Provízie

Provízia je poplatok za služby, ktorý vyhodnocuje sprostredkovateľ alebo investičný poradca za poskytnutie investičného poradenstva alebo spracovanie nákupov a predajov cenných papierov pre klienta.

Kmeňové akcie

Kmeňové akcie, synonymum bežných akcií, sú cenným papierom, ktorý predstavuje vlastníctvo spoločnosti. Držitelia kmeňových akcií vykonávajúcich kontrolu akcií volením správnej rady a hlasovaním o podnikovej politike.

Dividenda

Dividenda je rozdelenie odmeny z časti výnosov spoločnosti a vyplatí sa triede jej akcionárov.

DRIP

Plán reinvestovania dividend (DRIP) je program, ktorý umožňuje investorom reinvestovať svoje hotovostné dividendy do dodatočných akcií alebo zlomkových akcií podkladovej akcie v deň výplaty dividend.

Ex-dividendový dátum

Dátum ex-date alebo ex-dividend je dátum, ku ktorému sa obchoduje s cenným papierom alebo po ňom, bez predtým deklarovanej dividendy alebo rozdelenia.

Poplatky

Pozri: Provízie

Likvidita

Likvidita predstavuje mieru, do akej je možné aktívum alebo cenný papier na trhu rýchlo kúpiť alebo predať za cenu, ktorá odráža jeho skutočnú hodnotu. Inými slovami: ľahkosť prevodu na hotovosť.

Príkaz

Príkaz je pokyn investora maklérovi alebo sprostredkovateľskej spoločnosti na nákup alebo predaj cenného papiera v mene investora.

Bežné akcie

Bežné akcie predstavujú základné akcie spoločnosti s hlasovacím právom. Držitelia bežných akcií majú spravidla nárok na jeden hlas za jednu akciu a dividendy prijímajú iba na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti.

OTC

Over-the-counter (OTC) sa týka procesu obchodovania s cennými papiermi pre spoločnosti, ktoré nie sú kótované na oficiálnej burze, ako je New York Stock Exchange (NYSE). S cennými papiermi, ktoré sa obchodujú na voľnom trhu, sa obchoduje prostredníctvom siete sprostredkovateľov a distribútorov na rozdiel od centralizovanej burzy. Tieto cenné papiere nespĺňajú požiadavky na kótovanie na štandardnej trhovej burze a považujú sa za rizikovejšie.

Dátum výplaty

Dátum výplaty alebo dátum výplaty je dátum, ku ktorému sa má vyplatiť deklarovaná dividenda oprávneným investorom.

Penny akcie

Penny akcie sa týkajú akcií malých spoločností, ktoré sa zvyčajne obchodujú za menej ako 5 dolárov na akciu. Aj keď sa niektoré penny zásoby obchodujú na veľkých burzách, ako je New York Stock Exchange (NYSE), väčšina penny sa obchoduje prostredníctvom mimoburzových (OTC) transakcií.

Prioritné akcie

Prioritní akcionári majú vyšší nárok na dividendy alebo rozdelenie aktív ako bežní akcionári. Podrobnosti o každej prioritnej akcii závisia od vydania.

Dátum zápisu

Rozhodným dátumom alebo dátumom zápisu je konečný dátum stanovený spoločnosťou s cieľom určiť, ktorí akcionári sú oprávnení na výplatu dividend alebo dividend.

Regulovaný trh

Regulovaný trh je trh, na ktorom vládne orgány alebo, menej obyčajne, priemyselné alebo pracovné skupiny, vykonávajú dohľad a kontrolu.

Akcie

Akcie sú jednotky vlastníckeho podielu v korporácii alebo finančnom majetku, ktoré zabezpečujú rovnomerné rozdelenie všetkých ziskov, ak sú vykázané, vo forme dividend. Dva hlavné typy akcií sú kmeňové akcie a prioritné akcie.

Predaj nakrátko

Krátky predaj, predaj nakrátko, je investičná alebo obchodná stratégia, ktorá špekuluje s poklesom ceny akcií alebo iných cenných papierov. Krátky predajca si požičiava akcie iného investora a predáva tieto akcie s úmyslom tieto akcie odkúpiť späť za nižšiu cenu. Krátky predajca platí úrok za vypožičanie akcií.

Akcie

Akcie (známe tiež ako „podiely“ alebo „kapitál“) sú typom cenných papierov, ktoré znamenajú primerané vlastníctvo emitujúcej spoločnosti. Toto oprávňuje akcionára na túto časť aktív a výnosov spoločnosti.

Právo na úpis

Právo na úpis je právo existujúcich akcionárov spoločnosti zachovať si rovnaké percento vlastníctva upísaním nových emisií akcií za trhové ceny alebo nižšie.

Volatilita

Volatilita je štatistická miera rozptylu výnosov pre daný cenný papier alebo trhový index. Vo väčšine prípadov platí, že čím vyššia je volatilita, tým je riziko vyššie.

Hlasovacie právo

Hlasovacie právo je právo akcionárov hlasovať o záležitostiach týkajúcich sa podnikovej politiky vrátane rozhodnutí o zložení predstavenstva, vydávaní cenných papierov, začatí podnikových akcií a podstatných zmenách v činnosti spoločnosti.