Exposure fee: Expozičný poplatok pre vysoko rizikové účty

Spoločnosť LYNX poskytuje klientom oznámenie spoločnosti Interactive Brokers, že vypočítava a účtuje denný “expozičný poplatok” účtom vystaveným nadmernému riziku. Poplatok účtovaný týmto majetkovým účtom (ďalej len “účet”) je založený na výsledkoch záťažových testov, ktoré vykonáva spoločnosť Interactive Brokers s cieľom zistiť (potenciálne) ohrozenie účtu voči sérii cenových zmien, a tým identifikovať tie účty, ktoré síce spĺňajú maržové požiadavky, ale sú vystavené potenciálnemu riziku presahujúcemu hodnotu účtu, ak by tieto hypotetické scenáre nastali.

Expozičné poplatky sa vzťahujú len na nepatrné percento účtov s neobvykle rizikovými pozíciami. Na základe nedávnych zistení spoločnosti Interactive Brokers sa na väčšinu účtov tento poplatok nevzťahuje. Expozičný poplatok sa líši od maržových požiadaviek, pretože suma Expozičného poplatku sa denne odpočítava z hotovostného zostatku účtu. Upozorňujeme, že tzv. Expozičný poplatok nie je a nemôže predstavovať žiadne poistenie proti prípadným stratám na účte a klient zostáva plne zodpovedný spoločnosti Interactive Brokers za akýkoľvek dlh alebo iný potenciálny deficit na účte bez ohľadu na to, či bol Expozičný poplatok v akomkoľvek okamihu uhradený.

Spoločnosť Interactive Brokers v rámci svojej stratégie riadenia rizík a ochrany aktív klientov každý deň simuluje tisíce ziskových a stratových scenárov pre portfóliá klientov na základe komplexného súboru trhových scenárov v rôznych odvetviach pre všetky vopred definované primárne rizikové faktory. Všetky ostatné produkty v portfóliu sa v rámci tejto simulácie upravujú podľa ich príslušnej korelácie. Tieto trhové scenáre simulujú udalosti, ako sú cenové zmeny podkladových aktív v oboch smeroch spolu so zmenami implikovanej volatility v portfóliách vrátane opčných pozícií. Spoločnosť Interactive Brokers vypočítava Expozičný poplatok na základe potenciálneho vystavenia riziku v prípade, že tieto hypotetické scenáre nastanú.

Expozičný poplatok sa počíta za všetky kalendárne dni a je naúčtovaný na konci nasledujúceho obchodného dňa. V dôsledku toho potom poplatok zaznamenaný na pondelkovom výpise z účtu odráža poplatok za piatok, sobotu a nedeľu. Obdobie výpočtu Expozičného poplatku zahŕňajúce sviatky sa určuje rovnakým spôsobom ako víkend. Poplatok je započítaný za sviatok a zaúčtuje sa na konci nasledujúceho obchodného dňa. Výsledok analýzy účtov vystavených nadmernému riziku a príslušný Expozičný poplatok pre každý účet je sprístupnený v Správe účtu.

Vezmite prosím na vedomie nasledujúce informácie, ktoré má spoločnosť LYNX k dispozícii od spoločnosti Interactive Brokers:

Expozičný poplatok vypočítava spoločnosť Interactive Brokers pre všetky aktíva v celom portfóliu klienta.

Ak sa chcete vyhnúť účtovaniu Expozičného poplatku, zvážte prosím nasledujúce odporúčania vydané spoločnosťou Interactive Brokers:

Upozornenie: Vyššie uvedené informácie vydáva spoločnosť LYNX výlučne pre verejnosť; predstavujú len všeobecné informácie, ktoré spoločnosť LYNX získala od spoločnosti Interactive Brokers. Spoločnosť LYNX tieto informácie svojim klientom len sprostredkováva a vyhradzuje si právo na prípadné zmeny. Vyššie uvedené informácie majú len informatívny charakter a nemožno z nich vyvodzovať žiadne právne nároky.