Exposure fee: Expozičný poplatok pre vysoko rizikové účty

Spoločnosť LYNX poskytuje klientom oznámenie spoločnosti Interactive Brokers, že vypočítava a účtuje denný “expozičný poplatok” účtom vystaveným nadmernému riziku. Poplatok účtovaný týmto majetkovým účtom (ďalej len “účet”) je založený na výsledkoch záťažových testov, ktoré vykonáva spoločnosť Interactive Brokers s cieľom zistiť (potenciálne) ohrozenie účtu voči sérii cenových zmien, a tým identifikovať tie účty, ktoré síce spĺňajú maržové požiadavky, ale sú vystavené potenciálnemu riziku presahujúcemu hodnotu účtu, ak by tieto hypotetické scenáre nastali.

Expozičné poplatky sa vzťahujú len na nepatrné percento účtov s neobvykle rizikovými pozíciami. Na základe nedávnych zistení spoločnosti Interactive Brokers sa na väčšinu účtov tento poplatok nevzťahuje. Expozičný poplatok sa líši od maržových požiadaviek, pretože suma Expozičného poplatku sa denne odpočítava z hotovostného zostatku účtu. Upozorňujeme, že tzv. Expozičný poplatok nie je a nemôže predstavovať žiadne poistenie proti prípadným stratám na účte a klient zostáva plne zodpovedný spoločnosti Interactive Brokers za akýkoľvek dlh alebo iný potenciálny deficit na účte bez ohľadu na to, či bol Expozičný poplatok v akomkoľvek okamihu uhradený.

Spoločnosť Interactive Brokers v rámci svojej stratégie riadenia rizík a ochrany aktív klientov každý deň simuluje tisíce ziskových a stratových scenárov pre portfóliá klientov na základe komplexného súboru trhových scenárov v rôznych odvetviach pre všetky vopred definované primárne rizikové faktory. Všetky ostatné produkty v portfóliu sa v rámci tejto simulácie upravujú podľa ich príslušnej korelácie. Tieto trhové scenáre simulujú udalosti, ako sú cenové zmeny podkladových aktív v oboch smeroch spolu so zmenami implikovanej volatility v portfóliách vrátane opčných pozícií. Spoločnosť Interactive Brokers vypočítava Expozičný poplatok na základe potenciálneho vystavenia riziku v prípade, že tieto hypotetické scenáre nastanú.

Expozičný poplatok sa počíta za všetky kalendárne dni a je naúčtovaný na konci nasledujúceho obchodného dňa. V dôsledku toho potom poplatok zaznamenaný na pondelkovom výpise z účtu odráža poplatok za piatok, sobotu a nedeľu. Obdobie výpočtu Expozičného poplatku zahŕňajúce sviatky sa určuje rovnakým spôsobom ako víkend. Poplatok je započítaný za sviatok a zaúčtuje sa na konci nasledujúceho obchodného dňa. Výsledok analýzy účtov vystavených nadmernému riziku a príslušný Expozičný poplatok pre každý účet je sprístupnený v Správe účtu.

Vezmite prosím na vedomie nasledujúce informácie, ktoré má spoločnosť LYNX k dispozícii od spoločnosti Interactive Brokers:

  • Interactive Brokers vypočítava Expozičný poplatok vždy podľa vlastného uváženia; LYNX nemá žiadny vplyv na výpočet a rizikovú úvahu uskutočnenú zo strany Interactive Brokers. Výpočet sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a je založený na vlastnom algoritme spoločnosti Interactive Brokers, ktorý je navrhnutý na určenie potenciálnej expozície voči spoločnosti, ktorú účet predstavuje.
  • Expozičný poplatok sa môže denne meniť na základe pohybov na trhu, zmien v portfóliu účtu a zmien vo vzorcoch a algoritmoch, ktoré spoločnosť Interactive Brokers používa na určenie potenciálneho rizika účtu.
  • Expozičný poplatok sa vypočítava denne a odpočítava sa z dotknutých účtov v nasledujúci obchodný deň. Účty, na ktoré sa vzťahuje Expozičný poplatok, by si mali udržiavať nadbytočný vlastný kapitál, aby sa vyhli nedostatočnej marži. Ak odpočítanie poplatku spôsobí maržový deficit, účet bude podliehať likvidácii pozícií podľa podmienok uvedených v zákazníckej zmluve Interactive Brokers.
  • Účtom podliehajúcim poplatku za pozíciu držanú cez noc (inventár) a Expozičnému poplatku, bude účtovaný zo strany spoločnosti Interactive Brokers ten vyšší z týchto dvoch poplatkov.
  • Expozičný poplatok nie je žiadnou formou poistenia účtu. Klient je stále zodpovedný voči spoločnosti Interactive Brokers za akýkoľvek dlh alebo iný potenciálny deficit vzniknutý na účte. To, či bol účtu vymeraný a účtovaný Expozičný poplatok, nezbavuje účet ani klienta akejkoľvek zodpovednosti voči Interactive Brokers. Akýkoľvek dlh alebo iný potenciálny deficit voči Interactive Brokers nebude kompenzovaný ani znížený o výšku akýchkoľvek Expozičných poplatkov, ktoré mohli byť účtu kedykoľvek vymerané.

Expozičný poplatok vypočítava spoločnosť Interactive Brokers pre všetky aktíva v celom portfóliu klienta.

Ak sa chcete vyhnúť účtovaniu Expozičného poplatku, zvážte prosím nasledujúce odporúčania vydané spoločnosťou Interactive Brokers:

  • Vloženie dodatočného kapitálu na účet klienta zlepší rizikový profil účtu a môže znížiť alebo eliminovať tento poplatok.
  • Otvorenie jednej alebo viacerých vysoko koncentrovaných individuálnych rizikových pozícií vo všeobecnosti vystavuje účet značnému riziku, a preto zvyšuje pravdepodobnosť, že bude tento poplatok účtu vymeraný. Riadenie rizika prostredníctvom diverzifikácie a hedgingu môže znížiť riziko a znížiť alebo eliminovať tento poplatok.
  • Uzatvorenie krátkych opčných pozícií môže tiež znížiť a eliminovať možnosť účtovania tohto poplatku. Testovanie vykonané spoločnosťou Interactive Brokers ukázalo, že krátke pozície na opciách s nízkou cenou predstavujú najväčšie riziko v pomere k výške kapitálu.

Upozornenie: Vyššie uvedené informácie vydáva spoločnosť LYNX výlučne pre verejnosť; predstavujú len všeobecné informácie, ktoré spoločnosť LYNX získala od spoločnosti Interactive Brokers. Spoločnosť LYNX tieto informácie svojim klientom len sprostredkováva a vyhradzuje si právo na prípadné zmeny. Vyššie uvedené informácie majú len informatívny charakter a nemožno z nich vyvodzovať žiadne právne nároky.