Disclaimer – prehľad nákladov

Spoločnosť LYNX svojim klientom výhradne odporúča a predáva exekučné služby poskytované spoločnosťou Interactive Brokers Group (IB). LYNX zlučuje náklady a poplatky za svoje služby pozostávajúce z prijatia a prenosu pokynov (služby iba pri realizácii pokynov) s nákladmi a poplatkami za služby vykonania pokynov, ktoré poskytuje IB. Ak LYNX odkazuje svojich klientov na iné spoločnosti (v našom prípade IB), je potom LYNX povinný zohľadniť aj náklady a poplatky spojené s poskytovaním ďalších investičných alebo doplnkových služieb týchto spoločností. Z tohto dôvodu je veľká časť informácií v tomto výpise poskytovaná spoločnosti IB.

Spoločnosť LYNX sa snaží poskytovať svojim klientom úplné, presné a aktuálne informácie. Spoločnosť LYNX venuje zostavovaní a údržby týchto výkazov náležitú starostlivosť a používa zdroje, ktoré sú považované za spoľahlivé. V tejto súvislosti sa LYNX spolieha na údaje o nákladoch a poplatkoch IB, ktoré sú uvedené v Správe účtu IB. LYNX však nemôže zaručiť, že tieto informácie, ktoré spoločnosť Ibuki poskytuje, sú vždy presné, úplné a aktuálne.

Spoločnosť LYNX zdôrazňuje, že je potrebné mať na pamäti, že údaje v týchto výkazoch sú odvodené z údajov poskytnutých spoločnosťou IB.

Je preto možné, že údaje zobrazené vo vyššie uvedených výpisoch sa môžu líšiť od údajov uvedených vo výkazoch v rámci správy účtov IB. Najmä členenie niektorých kategórií nákladov zobrazených v Správe účtu sa môže líšiť od členenie kategórií nákladov, ktoré zobrazuje spoločnosť LYNX.

Klient zostáva zodpovedný za sledovanie svojho portfólia cenných papierov vedeného v spoločnosti Ibuki prostredníctvom systému správy účtov spoločnosti Interactive Brokers.

LYNX klientom dôrazne odporúča overiť si všetky informácie v týchto výpisoch so svojou osobnou situáciou v systéme Account Management spoločnosti Interactive Brokers (vysvetlenie, ako vyžiadať výpisy v am). Očakáva sa teda, že klient je vďaka tomu schopný zohľadniť svoju konkrétnu situáciu a uvedomiť si tak prípadné nezrovnalosti a nepresné informácie. Ak si klient dané informácie neoverí, prijíma tak plnú zodpovednosť za použitie informácií obsiahnutých vo výkazoch. To tiež znamená, že od zákazníka sa očakáva úprava akýchkoľvek nesprávnych alebo neaktuálnych informácií s prihliadnutím na aktuálnu osobnú situáciu.

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť LYNX (ani tvorcovia softvéru, prevádzkovatelia alebo tvorcovia výpisov) nie sú zodpovední a neposkytujú žiadnu záruku za obsah, správnosť, kvalitu, legálnosť, použiteľnosť a dostupnosť údajov prezentovaných spoločnosťou Interactive Brokers. Rovnako tak nie sú zodpovední za prípadné nedostatky, chyby a nedostatočné informácie.

Otázky, návrhy a sťažnosti možno smerovať na oddelenie podpory spoločnosti LYNX alebo kontaktovať spoločnosť LYNX prostredníctvom e-mailu na adrese info@lynxbroker.sk.

 

*Poznámka pod čiarou: Pre zákazníkov s bydliskom v EHP službu poskytuje Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) a pre zákazníkov s bydliskom mimo EHP službu poskytuje Interactive Brokers UK Limited (IBUK). Obidve sa spolu označujú ako IB.

Do roku 2021 boli všetky zákaznícke účty vedené v IBUK. V dôsledku Brexitu boli účty presunuté z IBUK na IBIE.