Podmienky kampane „Bonus 50 USD pre nových klientov 2021“, ďalej len („Podmienky“)

LYNX prináša klientom, ktorí sa zapísali na čakaciu listu v rámci pozastavenia otvárania účtu z dôvodu migrácie klientov LYNX do nového subjektu Interactive Brokers a vyplní formulár na otvorenie účtu do 7.2.2021 transakčný kredit v hodnote $50. K tejto kampani sa vzťahujú nasledujúce Podmienky:

 1. Kampaň začína 20.1.2021 a končí 7.2.2021.
 2. Nárok na účasť v kampani majú klienti, ktorí boli zapísaní na čakacej listine LYNX a do 7.2.2021 vyplnia formulár na otvorenie účtu vrátane zaslania všetkých potrebných dokumentov a vložia depozit na svoj investičný účet v minimálnej výške 100 000 CZK alebo ekvivalent v inej mene.
 3. V rámci kampane klient získa transakčný kredit $50.
 4. Transakčný kredit je maximálnou výškou, do ktorej budú refundované poplatky spojené s transakciami s investičnými produktami s výnimkou CFD. Kampaň sa nevzťahuje na obchodovanie CFD, preto nie je možné využiť transakčný kredit na financovania náhrady poplatkov spojených s transakciami na CFD.
 5. Transakčný kredit môže byť využitý do 31.3.2021.
 6. Zaplatené transakčné poplatky budú refundované interným transferom na klientov investičný účet najneskôr do 30.4.2021. Ak klient už nebude mať aktívny investičný účet v momente refundácie, potom stratí nárok na refundáciu zaplatených transakčných poplatkov.
 7. Transakčný kredit je vyjadrený v amerických dolároch (USD). Pokiaľ dôjde k transakcii, v ktorej bol transakčný poplatok uhradený v inej mene ako USD, bude refundovaný aj tento poplatok (s výnimkou transakcií s CFD). LYNX bude refundovať transakčné náklady v mene, v ktorej boli uhradené alebo v prepočte na USD za zatváracieho kurzu daného menového páru ku dňu refundácie.
 8. Kampaň je určená iba pre nových klientov LYNX, ktorí v predchádzajúcich 24 mesiacoch od začiatku kampane neboli klientmi LYNX (nemali nafundovaný účet u LYNX).
 9. Kampaň sa nevzťahuje na súčasných klientov LYNX ani na ich rodinných príslušníkov či osoby s pobytom na rovnakej adrese.
 10. Kampaň sa nevzťahuje na klientov, ktorý si otvorili alebo otvárajú účet v rámci inej kampane alebo majú dohodnuté individuálne podmienky.
 11. Pri otvorení firemného obchodného účtu aj účtu na fyzickú osobu nemožno tieto účty považovať za dva pre účel kampane. Iba jeden účet bude mať nárok na účasť v kampani.
 12. Na jeden účet a na jednu adresu je možné sa zúčastniť kampane iba raz.
 13. LYNX môže zamietnuť žiadosť o otvorenie účtu bez udania dôvodu.
 14. LYNX má právo zmeniť Podmienky kampane alebo ju kedykoľvek zastaviť. Akékoľvek zmeny kampane budú uvedené na webových stránkach LYNX.
 15. Táto kampaň sa riadi právnymi predpismi Českej republiky.
 16. LYNX rešpektuje Vaše súkromie a Vaše osobné údaje spracováva v súlade s GDPR, bližšie informácie uvádzame vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 17. Účasť v kampani predpokladá, že klient prečítal a výslovne súhlasil s podmienkami kampane a že sa plne zoznámil a uvedomil riziká obchodovania na burze.
 18. Účasť v kampani predpokladá, že klient prečítal a oboznámil sa a porozumel informáciám, ktoré sú LYNX pre klientov prezentované v informačných memorandách.