Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Zabezpečenie Vašich osobných údajov je jednou z našich najvyšších priorít.

Vážime si Vašu dôveru a preto vás chceme ubezpečiť, že zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi tak, aby sme ich maximálne ochránili.

LYNX uisťuje, že osobné údaje sú zozbierané, spracovávané a užívané výhradne pre stanovené účely.

Súhlas napr. pre využívanie emailových adries a telefónnych čísel, môže byť odvolaný kedykoľvek.

1. Kto je poverenec pre ochranu osobných údajov?

LYNX je zodpovedný za spracovávanie osobných údajov. Toto vyhlásenie sa vzťahuje pre všetky procesy spracovania, ktoré LYNX vykonáva vo vzťahu k osobným údajom klientov, potencionálnych klientov strán a ostatných návštevníkov webovej stránky www.lynxbroker.sk.

Kontaktné údaje:

LYNX B.V.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandsko

Zastúpenie pre Slovensko :

LYNX B.V., organizačná zložka
Václavské náměstí 776/10
110 00 Praha 1
Česká republika
info@lynxbroker.sk

Kontaktné údaje Poverenca pre ochranu osobných údajov:

LYNX B.V.
Poverenec pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer)
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandsko
privacy@lynx.nl

2. Aké zdroje a osobné údaje využívame?

Osobné údaje, ktoré dostávame priamo od našich klientov a dalších zainteresovaných osôb, spracovávame ako súčasť našich obchodných vzťahov. Ďalej spracovávame – pokiaľ je to potrebné pre poskytovanie našich služieb – osobné údaje, ktoré oprávnene získavame z verejne dostupných zdrojov (napr. Internet) alebo ktoré získame od tretích strán (napr. Tolerant Software GmbH & Co. KG).

Relevantné osobné údaje sú údaje (meno, adresa a ďalšie kontaktné údaje, dátum a miesto narodenia a štátna príslušnosť), údaje o legitímnosti (napríklad údaje z občianskeho preukazu) a údaje o autentifikácii (napríklad podpis). Ďalej sa môže jednať o informácie o Vašich transakciách (napr. detaily k vkladom a zadaným pokynom) údaje o plnení zmluvných záväzkov (napr. detaily k transakciám s investičnými inštrumentami), informácie o vašej finančnej situácii (napr. pôvod majetku, informácie o osobnej finančnej situácii ) údaje plynúce z reklamy a dokumentačné údaje (napr. zaznamenávanie telefonických rozhovorov), ako aj iné údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami.

3. Aký je účel spracovania údajov a na akom právnom základe spracovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame v súlade s ustanoveniami Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov čiže General Data Protection Regulation („GDPR“):

a. Spracovávanie na základe plnenia zmluvných záväzkov (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR)

Spracovanie údajov je vykonávané za účelom poskytnutia finančných služieb, čo vychádza zo zmluvného vzťahu medzi LYNX a klientom alebo predzmluvných vzťahov vykonaných na vyžiadanie. Účel spracovania osobných údajov vychádza primárne z daného zmluvného vzťahu. Ďalšie informácie k účelu spracovania môžu byť nájdené v zodpovedajúcich sekciách zmluvnej dokumentácie a ďalších zmluvných podmienkach.

b. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov (článok 6, sekcie (1) f GDPR)

V prípade nutnosti spracovávame osobné údaje nad rámec zmluvného vzťahu s cieľom ochrany oprávneného záujmu LYNX alebo tretích strán.

Príklady:

• Práca s databázami (napr. Tolerant) k identifikovaniu politicky exponovaných osôb a potenciálnych klientov, ktorí sa nachádzajú na sankčných zoznamoch,
• posúdenie a optimalizácia požiadaviek na analýzu postupov pre priamy prístup ku klientom,
• inzercia a výskum trhu alebo spokojnosti, pokiaľ neboli vznesené námietky voči používaniu vašich dát,
• uplatňovanie právnych nárokov a obhajoby v súdnych sporoch,
• zaistenie IT bezpečnosti a technologickej funkčnosti procesov v spoločnosti,
• prevencia a vyšetrovanie trestných činov,
• opatrenia pre vnútropodnikovú kontrolu a ďalší rozvoj služieb a produktov,
• risk management spoločnosti,
• veritelia alebo správcovia platobnej neschopnosti žiadajúci o súčinnosť.

c. Spracovanie na základe udeleného súhlasu (článok 6, sekcie (1) a GDPR)

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétne účely (napr. používanie e-mailovej adresy pre reklamné účely a zasielanie newsletterov), potom je zákonnosť tohto spracovania založená na základe vášho súhlasu.

Udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Platí to tiež pre zrušenie súhlasov, ktoré boli udelené pred začiatkom platnosti GDPR, tj. 25.5.2018. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaných údajov až do zrušenia.

d. Spracovanie na základe právnych povinností (článok 6 (1) c GDPR) alebo verejného záujmu (Článok 6 (1) e GDPR)

Ako poskytovateľ investičných služieb sme vystavení rôznym zákonným povinnostiam, tj. Zákonným požiadavkám (napr. Zákon o podnikaní na kapitálovom trhu, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu) a tiež požiadavkám regulátorov (ČNB). Medzi účely týchto spracovaní patrí kontrola totožnosti a veku, prevencia podvodov a prania špinavých peňazí, plnenie ohlasovacích povinností a tiež hodnotenia a riadenia rizík v rámci spoločnosti.

4. Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré od vás dostávame, nám pomáhajú prispôsobiť našu službu a neustále ju vylepšovať. Tieto informácie používame na spracovanie vašich požiadaviek. Vaše informácie tiež používame na to, aby sme s Vami komunikovali o požiadavkách, produktoch, službách a marketingových príležitostiach (vid. nižšie e-mailová komunikácia), ako aj aktualizovali naše záznamy a udržiavali vaše zákaznícke účty a taktiež odporúčali služby, ktoré by mohli byt zaujímavé pre vás. Vaše údaje tiež používame na vylepšenie ponuky našich produktov a našej platformy, aby sme predišli pochybenia funkčnosti nášho webu alebo k jeho odhaleniu, alebo aby sme umožnili tretím stranám vykonávať technické, logistické alebo iné služby v našom zastúpení.

Zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • Informácie, ktoré ste nám poskytli: Zhromažďujeme a uchovávame akékoľvek informácie, ktoré odovzdávate na našich webových stránkach, alebo ich odovzdáme iným spôsobom. Dávate nám informácie, keď niečo hľadáte, konzultujete vzdelávacie kurzy, nákupom cenných papierov do vášho (demo) účtu, zúčastňujete sa žrebovania, vyplníte dotazník alebo komunikujete s naším zákazníckym servisom. Keď napríklad vyhľadáte nejaký produkt, zadáte pokyn alebo poskytnete informácie vo svojom osobnom profile; ak s nami komunikujete telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom; ak vyplníte dotazník, zúčastňujete sa webináre a využijete iné ponuky služieb, ktoré vás osobne informujú o určitých ponukách – napr. LYNX Newslettery. Informácie, ktoré nám tu poskytnete, môžu byť vaše meno, adresa, telefónne číslo, informácie o účte, prehľad držaných cenných papierov na vašom (demo) účte a obsah sledovaných zoznamov inštrumentov v platformách. Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám určité informácie, avšak môže to mať za následok, že nebudete môcť používať mnoho našich služieb či produktov.
 • Automatizované informácie: Hneď ako nás kontaktujete alebo navštívite našu webovú stránku, ukladáme určité informácie. Okrem iného používame – podobne ako mnoho iných webových stránok – takzvané „súbory cookie“ a prijmeme informácie hneď, ako webový prehliadač otvorí webové stránky LYNX. Príklady informácií, ktoré zhromažďujeme a analyzujeme, zahŕňajú v skrátenej podobe adresu internetového protokolu (IP), ktorá prepája váš počítač s internetom, e-mailovou schránkou, prihlasovacími údajmi, e-mailovými adresami, informáciami o počítači a internetovom pripojení ako sú: typ a verzie prehliadača, operačného systému a platformy, rovnako ako informácie o Uniform Resource Locators (URL) udávajúce poradie stránok na našich webových stránkach, ktoré navštívite, vrátane dátumu a času, číslo cookie a produktov, ktoré ste si prezreli alebo hľadali.
 • E-mailová komunikácia: Pre zvýšenie užitočnosti a zaujímavosti našich e-mailov, môžeme obdržať potvrdenie o tom, ktoré e-maily od spoločnosti LYNX otvoríte, ak váš počítač podporuje túto funkciu. Pokiaľ od LYNX nechcete prijímať e-maily, informujte nás prosím na privacy@lynxbroker.sk.
 • Informácie z iných zdrojov: Občas môžeme informácie o vás získať aj z iných zdrojov a pridať ich do dokumentácie vášho klientskeho účtu. Príklady informácií, ktoré získame z iných zdrojov, zahŕňajú aktualizované informácie o adresách z prehľadu dodávateľov, ktoré používame na aktualizáciu databázy, aby sme mohli zaslať výpisy z účtu alebo iné dôležité dokumenty a aby sme zaistili, že sme s vami schopní komunikovať. Ďalšie príklady zahŕňajú informácie o vašom potenciálnom označení ako politicky exponovanej osoby alebo umiestnenie na zozname sankcií, ktorý používame k odhaleniu zneužitia, najmä podvodov, a ponúkame vám určité finančné služby a platobné metódy.

5. S kým zdieľame vaše údaje?

V rámci spoločnosti LYNX tieto oddelenia získajú prístup k vašim údajom, ktoré potrebujú na splnenie zmluvných a právnych záväzkov. Naši zmluvný poskytovatelia služieb a sprostredkovatelia môžu tiež prijímať údaje na tento účel, ak zachovávajú mlčanlivosť. Ide o spoločnosti z oblastí IT služieb, logistiky, tlačových služieb, telekomunikácií, poradenstva, predaja a marketingu.

Pokiaľ ide o prenos údajov príjemcom mimo našej spoločnosti, treba dôrazne poznamenať, že ako poskytovateľ investičných služieb sa zaväzujeme k mlčanlivosti o všetkých údajoch a informáciách týkajúcich sa našich klientov. V zásade môžeme predať informácie o vás len vtedy, ak to vyžadujú zákonné ustanovenia, alebo ak ste nám poskytli súhlas. Za týchto podmienok môžu medzi príjemcov osobných údajov patriť:

 • Verejné orgány a inštitúcie (napríklad daňové orgány, orgány činné v trestnom konaní) v prípade právnej alebo regulačnej povinnosti

Ďalšími príjemcami údajov môžu byť tí, ktorým ste nám dali súhlas s odoslaním údajov alebo s ktorými môžeme delegovať osobné informácie kvôli oprávneným záujmom.

Medzi služby poskytované spoločnosťou LYNX patrí okrem iného uzatvorenie dohody medzi vami ako klientom a spoločnosťou Interactive Brokers (UK) Ltd. Za týmto účelom spoločnosť LYNX zhromažďuje vaše osobné údaje, ktoré LYNX prevedie na spoločnosť Interactive Brokers (UK) Ltd. za účelom uzavretia zmluvy (otvorenie účtu). LYNX nemá žiadny vplyv na to, ako spoločnosť Interactive Brokers (UK) Ltd. spracováva vaše dáta. Odkazujeme na Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Interactive Brokers Group pre podrobnejší popis.

6. Sú vaše osobné údaje zasielané do krajín mimo EÚ alebo do medzinárodných organizácií?

Prenos údajov do krajín mimo Európskej únie prebieha v prípadoch:

 • je to povinné k uskutočneniu vašich pokynov (napríklad platby a obchodné pokyny),
 • vyžaduje sa podľa zákona (napr. povinnosť podávať správy o daniach) alebo
 • dali ste nám svoj súhlas.

Okrem toho sú údaje predávané orgánom tretích krajín v týchto prípadoch:

 • Ak sa to vyžaduje v jednotlivých prípadoch, vaše osobné informácie môžu byť prevedené na poskytovateľa IT služieb v USA alebo inej tretej krajine, aby sa zaistila IT prevádzka spoločnosti v súlade s európskou úrovňou ochrany údajov.
 • So súhlasom dotknutej osoby alebo v dôsledku právnych ustanovení v boji proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a v iných prípadoch sú osobné údaje prenášané v súlade s úrovňou ochrany údajov Európskej únie či v súvislosti s oprávnenými záujmami.

7. Cookies

Súbory cookie sú textové informácie (text ASCII) uložené na vašom pevnom disku prostredníctvom prehliadača (napr. Microsoft Explorer alebo Mozilla Firefox). Ak znovu navštívite webovú lokalitu, ktorá predala cookie do vášho prehliadača, budete tu rozpoznaný a individuálne adresovaný.

Ak chcete zistiť všetko o používaní súborov cookie, prečítajte si naše Zásady použivania cookies.

8. Ako dlho sú uchovávané vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame, ak je to potrebné pre plnenie zmluvných a právnych záväzkov. Treba poznamenať, že náš obchodný vzťah je trvalým záväzkom, ktorý je uzatvorený na dobu neurčitú.

Ak sa údaje už nevyžadujú na plnenie zmluvných alebo právnych záväzkov, tieto sa pravidelne zmažú, pokiaľ ich dočasné ďalšie spracovanie nie je potrebné na tieto účely:

• Plnenie obchodných a daňových povinností: Lehoty pre uchovanie a dokumentáciu môžu byť až do 10 rokov.

• Zachovávanie dôkazov v zákonnej premlčacej lehote. Obvyklou praxou je uchovanie dokumentov po dobu 3 rokov, avšak u niektorých špecifických dokumentov môže lehota až 30 rokov.

9. Aké práva máte ako subjekt údajov?

Každý subjekt údajov má právo na prístup podľa článku 15 GDPR, právo na opravu podľa článku 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR, právo namietat podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

Ďalej existuje právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Platí to aj pre zrušenie vyhlásení o súhlase, ktoré boli nám vydané pred platnosťou všeobecného nariadenia o ochrane údajov, t.j. do 25.05.2018.

Upozorňujeme, že zrušenie funguje iba do budúcnosti. Spracovanie, ku ktorému došlo pred zrušením, nie je dotknuté.

10. Máte povinnosť poskytnúť nám údaje?

Ako súčasť nášho obchodného vzťahu musíte poskytnúť osobné informácie, ktoré sú potrebné na zhromažďovanie, vykonávanie a ukončenie obchodného vzťahu a na plnenie súvisiacich zmluvných záväzkov, a tiež z dôvodu, že sme povinní zhromažďovať tieto informácie zákonom. Bez týchto informácií nebudeme s vami vo všeobecnosti schopní uzavrieť zmluvu a naplňovať zmluvu.

Najmä v súlade s nariadeniami o praní špinavých peňazí sme povinní vás identifikovať pred založením obchodného vzťahu na základe vášho dokladu totožnosti a zaznamenať meno, miesto narodenia, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu a totožnosť informácie o doklade totožnosti. Aby sme mohli splniť túto zákonnú povinnosť, musíte nám poskytnúť potrebné informácie a dokumenty v súlade so zákonom o praní špinavých peňazí a okamžite nás informovať o akýchkoľvek zmenách počas obchodného vzťahu.

Ak nám neposkytnete potrebné informácie a doklady, nemôžeme zahájiť, alebo pokračovať v požadovanom obchodnom vzťahu.

11. Vykonáva sa automatizované rozhodovanie?

V zásade nepoužívame plne automatizované rozhodovanie podľa článku 22 GDPR z dôvodu ospravedlnenia a uplatňovania obchodného vzťahu. Ak použijeme tieto postupy v jednotlivých prípadoch, budeme o tom informovať za predpokladu, že je to predpísané zákonom.

12. Využívame profilovanie?

V určitých prípadoch spracovávame údaje automaticky s cieľom posúdiť určité osobné aspekty (profilovanie). Napríklad profilovanie používame v nasledujúcich prípadoch:

• Z dôvodu zákonných a regulačných požiadaviek sme povinný bojovať proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a trestným činom súvisiacim s majetkom. Súčasne sa vykonávajú hodnotenia údajov tejto spojitosti. Tieto opatrenia slúžia aj na vašu ochranu.

• Aby sme vám poskytli cielené informácie a rady o produktoch, používame hodnotiace nástroje. Tieto umožňujú komunikáciu a reklamu založenú na vašich potrebách, vrátane výskumu trhu a verejnej mienky.

13. Sťažnosť orgánu pre ochranu údajov

Máte právo podať sťažnosť príslušnej ochrane údajov

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava

14. Právo namietat, čl. 21 GDPR

a. Právo námietat týkajúce sa konkrétneho prípadu

Máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej špecifickej situácie, kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov vyplývajúcich z článku. 6 ods. 1 písm. F) GDPR (spracovanie údajov založených na oprávnených záujmoch); to platí aj pre profilovanie založené na tomto ustanovení, ktoré používame na reklamné účely.

Ak máte námietky, nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ibaže by sme tak mohli urobiť z oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži k uplatňovaniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov.

b. Právo namietat proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu

V jednotlivých prípadoch spracovávame vaše osobné údaje, aby sme mohli prevádzkovať priamu komunikáciu. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou komunikáciou.

Námietka môže byť bez formálnej formy a mala by byť smerovaná pokiaľ možno na:

LYNX B.V.
Poverenec pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer)
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandsko
privacy@lynx.nl

 

PDF

Tu môžete nájsť PDF s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Začnite využívať mnoho výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pre každého – Presvedčte sa o tom v informačnom balíčku

Information package image
Informačný balíček je zasielaný zdarma a obsahuje:
 • Brožúru s podrobnými informáciami
 • Formulár k otvoreniu účtu
 • Prehľad tarifov
 • Naviac zdarma investičný e-book 11 superstratégií najväčších investičných guru
Contact icon Zavolajte nám na
(0)2 800 877 87
Contact icon Napíšte nám na
info@lynxbroker.sk
Contact icon Spojte sa s nami na
CHAT
Contact icon Prečítajte si najčastejšie otázky