V nasledujúcich LYNX Princípoch ochrany osobných údajov (FB), ďalej len “LYNX princípy” by sme vám chceli vysvetliť, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, a ako s nimi nakladáme. Tiež vás budeme informovať o vašich právach a vysvetlíme vám, kto je vašou kontaktnou osobou v otázkach ochrany vašich osobných údajov u nás. V oblasti ochrany osobných údajov, LYNX postupuje v súlade s týmito právnymi predpismi:

“GDPR”

Zákon č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti

Zákon č. 110/2019 Zb. O spracovaní osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je dostupné na stránkach LYNX v záložke “Dokumenty” a tiež v záložke “Ochrana osobných údajov“, nájdete ho tu voľne k stiahnutiu: tu.

Kto je orgánom zodpovedným za spracovanie údajov?

LYNX je zodpovedný za spracovanie osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky procesy spracovania dát LYNX, ktoré sú predmetom osobných informácií našich zákazníkov, vyhliadok a ďalších návštevníkov Facebook fanpage LYNX.

Možnosť kontaktovania:

LYNX B.V., organizačná zložka
Za Hanspaulkou 879/8
160 00 Praha
Česká republika
IČO: 02451778
info@lynxbroker.cz

Rozsah

Tieto LYNX Princípy sa vzťahujú na vzhľad webovej stránky Facebook.com/LynxBrokerCzech/ a sú určené pre návštevníkov týchto stránok a nevzťahujú sa na iné domény a vzhľady webových stránok spoločnosti Facebook Inc., najmä Facebook.com, ani na žiadnej z jej pridružených spoločností ( ďalej len Facebook) a na spracovanie dát zo strany Facebooku.

Facebook je zodpovedný za spracovanie osobných údajov ako správca osobných údajov sám, pre vytváranie štatistických hodnotení sprístupnených Facebookom v Business Manager na Facebooku. Štatistické hodnoty získavame iba bez odkazu na osoby. Informácie o spracovaní osobných údajov na Facebooku nájdete v zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach použitia služby Facebook.

Na našich stránkach sú ponúkané ďalšie odkazy, ktoré vedú k internetovým stránkam iných prevádzkovateľov (správcov), pre ktoré tieto LYNX princípy neplatia. Zodpovednosť za zobrazovanie reklamných bannerov, textové reklamy alebo reklamných filmov pred alebo počas vložených videí leží na príslušnom prevádzkovateľovi.

Musím zadať svoje osobné údaje?

LYNX vaše osobné údaje spracúva predovšetkým s vaším súhlasom. Je to vaša voľba, je úplne zadarmo, a môžete využiť túto možnosť a poskytnúť nám svoje osobné údaje. Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré ste odoslali napríklad prostredníctvom e-mailu alebo správy na Facebooku, uverejnené na stene alebo oznámené v chate.

Dáta, ktoré zverejníte na stene, sú verejne viditeľné. Vaše osobné údaje a informácie budú poskytnuté tretím stranám, ak je to nevyhnutné.

Upozorňujeme, že ak poskytujete informácie o ďalších osobách, od ktorých ste predtým získali ich súhlas so spracovaním ich osobných údajov a informovali ich o účele zverejnenia.
Odporúčame vám, aby ste tieto informácie zdieľali s ľuďmi, ktorých zahrniete do používania našich služieb, ako sú rodinní príslušníci alebo zástupcovia.

Aké dáta sú spracovávané?

1. Spracované údaje a účely spracovania

V nasledujúcej časti sa chceme odkázať na účely, pre ktoré sú vaše osobné údaje (dáta) spracovávané. Účelom spracovania vašich osobných údajov sú marketingové účely a obchodné oznámenia.

Spracovanie dotazov: osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame, keď máte otázku alebo pripomienku.

Ak dôjde v našej spoločnosti k bezpečnostnému incidentu, ktorý má vplyv na vaše osobné údaje, sme povinní nahlásiť takýto prípad dozornému orgánu. Vzhľadom k tomu, že je naším záujmom, dodržiavať právne predpisy, môže sa stať, že osobné údaje o vašej osobe sú spracované ako súčasť objasnenia zodpovedajúceho bezpečnostného incidentu. Ohlasovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov dozornému úradu prebieha v súlade s čl. 33 GDPR.

LYNX spracováva vaše osobné údaje v súlade s vyššie uvedenými LYNX princípmi a právnymi predpismi. Bližšie informácie nájdete v Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Vzhľadom k tomu, že je v našom záujme zabezpečiť vysoký štandard a efektívnu bezpečnosť našich systémov, vykonávame pravidelné testy bezpečnosti a ich účinnosti; pri týchto testoch môžu byť spracované vaše osobné údaje.

LYNX spracováva osobné údaje s vaším súhlasom, pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na LYNX vzťahujú a v oprávnenom záujme.

2. Informácie o automatizovaných individuálnych rozhodnutiach

Zo strany LYNX nie sú prijímané žiadne automatizované individuálne rozhodnutia.

3. Právny základ pre používanie vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s GDPR, čl. 6 (1) písm. a), c), f), a v súlade so zák. č. 480/2004 Zb., § 7 ods. 3.

4. Lehota spracovanie osobných údajov

Komentáre môžu byť aktívne odstraňované napr. z dôvodu vulgárneho prejavu.
Komentáre môže LYNX tiež uchovávať až 3 roky (premlčacia lehota).

5. Pôvod dát

Od tretích strany osobné údaje aktívne nezhromažďujeme.

Ktoré organizácie prijímajú vaše osobné údaje?

Správca (tj. LYNX) je povinný so všetkými spracovateľom osobných údajov uzavrieť písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s čl. 28 GDPR a zabezpečiť primerané technické a organizačné opatrenia.

Vaše práva

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie ( “právo byť zabudnutý”) podľa čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR , právo vzniesť námietku podľa článku. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Bližšie informácie nájdete v Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Námietky proti spracovaniu vašich údajov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán (čl. 21 GDPR) – máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek podať proti takémuto spracovaniu námietky; to platí aj pre profilovanie založenom na týchto ustanoveniach v zmysle čl. 4 ods. 4 DSGV.

Pre uplatnenie týchto práv nás môžete kontaktovať prostredníctvom info@lynxbroker.cz. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov (článok 77 DSGV).