Vypočítajte si investičné náklady

Chcete si vypočítať svoje očakávané investičné náklady s LYNX? Prostredníctvom niekoľkých nižšie uvedených otázok získate odhad očakávaných ročných nákladov.

CHF
%

 • {{"block-transactions" | translate}}
 • - {{"block-shareslocal" | translate}} {{modeltype.shareslocal}}
 • - {{"block-sharesus" | translate}} {{modeltype.sharesus}}
 • - {{"block-stockoptlocal" | translate}} {{modeltype.stockoptlocal}}
 • - {{"block-indexoptlocal" | translate}} {{modeltype.indexoptlocal}}
 • - {{"block-optionsus" | translate}} {{modeltype.optionsus}}
 • - {{"block-futureseu" | translate}} {{modeltype.futureseu}}
 • - {{"block-futuresus" | translate}} {{modeltype.futuresus}}
 • - {{"block-etfeu" | translate}} {{modeltype.etfeu}}
 • - {{"block-fundslocal" | translate}} {{modeltype.fundslocal}}
 • - {{"block-structuredlocal" | translate}} {{modeltype.structuredlocal}}
 • - {{"block-forex" | translate}} {{modeltype.forex}}
 • - {{"block-forex-second" | translate}}
 • - {{"block-ordersize" | translate}} {{modeltype.ordersize}}{{"block-ordersize-after" | translate}}
 • - {{"block-avgprice" | translate}}
 • - {{"block-avgpriceusd" | translate}}
 • - {{"block-avgorder" | translate}} {{modeltype.avgorder}}


CHF
$
{{"year1" | translate}} {{"year2" | translate}} {{"year3" | translate}} {{"year4" | translate}} {{"year5" | translate}}
{{"grosspfolio" | translate}} {{grossyear | currency:currency}} {{yeartwo.grossyear | currency:currency}} {{yearthree.grossyear | currency:currency}} {{yearfour.grossyear | currency:currency}} {{yearfive.grossyear | currency:currency}}
{{"lynxservices" | translate}}
{{"transactioncosts" | translate}} {{transactioncosts | currency:currency}}
({{transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.transactioncosts | currency:currency}}
({{yeartwo.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearthree.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfour.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfive.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"interestcosts" | translate}} {{interestfee | currency:currency}}
({{interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.interestfee | currency:currency}}
({{yeartwo.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.interestfee | currency:currency}}
({{yearthree.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.interestfee | currency:currency}}
({{yearfour.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.interestfee | currency:currency}}
({{yearfive.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"platformfee" | translate}} {{platform | currency:currency}}
({{platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.platform | currency:currency}}
({{yeartwo.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.platform | currency:currency}}
({{yearthree.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.platform | currency:currency}}
({{yearfour.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.platform | currency:currency}}
({{yearfive.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"realtimemarketdata" | translate}} {{realtime | currency:currency}}
({{realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.realtime | currency:currency}}
({{yeartwo.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.realtime | currency:currency}}
({{yearthree.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.realtime | currency:currency}}
({{yearfour.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.realtime | currency:currency}}
({{yearfive.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"exchangetax" | translate}} {{exchange | currency:currency}}
({{exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.exchange | currency:currency}}
({{yeartwo.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.exchange | currency:currency}}
({{yearthree.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.exchange | currency:currency}}
({{yearfour.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.exchange | currency:currency}}
({{yearfive.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativecostslynxservices" | translate}} {{all | currency:currency}}
({{all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.all | currency:currency}}
({{yeartwo.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.all | currency:currency}}
({{yearthree.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.all | currency:currency}}
({{yearfour.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.all | currency:currency}}
({{yearfive.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"costsoffinancialinstruments" | translate}}
{{"costsfundsmanager" | translate}} {{costfundfunds | currency:currency}}
({{costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.costfundfunds | currency:currency}}
({{yeartwo.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearthree.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfour.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfive.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"implicittransactioncosts" | translate}} {{implicit | currency:currency}}
({{implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.implicit | currency:currency}}
({{yeartwo.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.implicit | currency:currency}}
({{yearthree.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.implicit | currency:currency}}
({{yearfour.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.implicit | currency:currency}}
({{yearfive.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativecostfininstr" | translate}} {{allfininst | currency:currency}}
({{allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.allfininst | currency:currency}}
({{yeartwo.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.allfininst | currency:currency}}
({{yearthree.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.allfininst | currency:currency}}
({{yearfour.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.allfininst | currency:currency}}
({{yearfive.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativetotalcosts" | translate}} {{grosstotal | currency:currency}}
({{grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.grosstotal | currency:currency}}
({{yeartwo.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.grosstotal | currency:currency}}
({{yearthree.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfour.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfive.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"totalcostspercentage" | translate}} {{percentagecostgross | number : 2}}% {{yeartwo.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearthree.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearfour.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearfive.percentagecostgross | number : 2}}%
{{"netvalueportfolio" | translate}} {{netvalue | currency:currency}} {{yeartwo.netvalue | currency:currency}} {{yearthree.netvalue | currency:currency}} {{yearfour.netvalue | currency:currency}} {{yearfive.netvalue | currency:currency}}
{{"cumulativegrossreturn" | translate}} {{cumugross | number : 2}}% {{yeartwo.cumugross | number : 2}}% {{yearthree.cumugross | number : 2}}% {{yearfour.cumugross | number : 2}}% {{yearfive.cumugross | number : 2}}%
{{"cumulativenetreturn" | translate}} {{cumunet | number : 2}}% {{yeartwo.cumunet | number : 2}}% {{yearthree.cumunet | number : 2}}% {{yearfour.cumunet | number : 2}}% {{yearfive.cumunet | number : 2}}%

Doplňujúce vysvetleni:

 • Náklady na živé dáta v reálnom čase sú založené na type investora a frekvencii obchodovania, pričom sa odhad uskutočnil za predpokladu existujúcej klientskej základne v spoločnosti LYNX.
 • U investorov typu „ETF investor“, „Investor do fondov“ a „Investor do štruktúrovaných produktov“ sa predpokladá, že 100 % portfólia sa investuje kontinuálne.
 • Rozlišujú sa náklady účtované spoločnosťou LYNX a náklady účtované emitentami ETF, fondov alebo štruktúrovaných produktov. Na odhad týchto posledných uvedených nákladov spoločnosť LYNX použila nasledujúce predpoklady:
  • ETF: 0,28 % z hodnoty portfólia
  • Fondy: 0,77 % z hodnoty portfólia
  • Štruktúrované produkty: 14 % z hodnoty portfólia (zohľadňuje 2% finančné náklady a priemerný pákový efekt 7)
 • Náklady účtované emitentami ETF, fondov a štruktúrovaných produktov sa prenášajú do ceny produktu, a preto sa neúčtujú na vrub vášho investičného účtu.
 • Implicitné transakčné náklady vyplývajú z rozdielu medzi cenou nákupu a predaja v porovnaní so strednou cenou produktu. Na odhad týchto nákladov spoločnosť LYNX vykonala reprezentatívny výber produktov v rámci rôznych typov produktov a použila priemernú cenu nákupu a priemernú cenu predaja na výpočet implicitných transakčných nákladov. Hoci spoločnosť LYNX tento odhad nákladov vykonala starostlivo, skutočné náklady závisia okrem iného od objemu a načasovania transakcie. Implicitné transakčné náklady sa prenášajú do ceny produktu, a preto sa neúčtujú na vrub vášho investičného účtu.
 • Náklady vynaložené v amerických dolároch sa prepočítavajú na eurá podľa aktuálneho výmenného kurzu eura a doláru.
 • Úrokové náklady sú vypočítané na základe uzatváracej cene úrokovej sadzby predchádzajúceho obchodného dňa.
 • Na tejto stránke môžete získať iba odhad očakávaných ročných nákladov na vybraný profil. Kompletný prehľad o všetkých produktoch a súvisiacich nákladoch nájdete tu.

Vzhľadom na uložené legislatívne povinnosti vás informujeme, že máme povinnosť konať v najlepšom záujme klientov a v dostatočnom predstihu vás informovať o všetkých nákladoch a poplatkoch. Poskytnutie týchto informácií je legislatívou povinnosťou nám uloženou:

 • Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65 / EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a o zmene a doplnení smerníc 2002/92/ES a 2011/61/EÚ v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1034, čl . 24 ods. 4 (odkaz tu)
 • Nariadením (EÚ) 2017/565 – Nariadenie Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných podnikov a o vymedzenie pojmov pre účely uvedenej smernice, čl. 50 (odkaz tu)

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že hodnota investície môže v čase klesať i stúpať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Diverzifikácia rizík znamená, že vaša investícia je rozdelená do viacerých finančných aktív, ktorej cieľom je obmedziť špecifické riziká spojené s investovaním do jednotlivých investičných titulov. Poskytnuté informácie vám uľahčia vykonanie informovaného investičného rozhodnutia. Naším cieľom je pomôcť vám lepšie pochopiť spôsob investovania, aby ste mohli porozumieť celkovým nákladom, mohli posúdiť ich celkový vplyv na návratnosť investície a riziká s tým spojené. Pred výpočtom investičných nákladov žiadame klientov, aby sa zoznámili s poskytnutými informáciami.