Investovanie do Forexu

Forex, obchodování s měnami, je nákup a prodej měnových párů se záměrem reagovat na zhodnocení nebo znehodnocení jedné měny vůči druhé. Forexový trh je trh, kde je zpracováván největší objem na světě, u investorů je proto mimořádně oblíbený. Přesto však stále mohou existovat pochybnosti ohledně mechanismu fungování a charakteristik tohoto produktu. V této brožuře jsou vysvětleny koncepce forexu, jak pracuje a k čemu jej lze používat.

U LYNX obchodujete hotovostní (cash/spot) forex. Znamená to, že při obchodu reálně dochází ke směnám měn v měnovém páru a jejich vypořádání.

Poznámka: Upozorňujeme, že Forex sa považuje za komplexný produkt. Transakcie by mali uzatvárať iba investori, ktorí rozumejú povahe a rozsahu svojich práv, povinností a rizík spojených s obchodovaním na Forexe.

Vysvetlenie forexu

Forex (alebo obchodovanie s menami alebo devízami) znamená obchodovanie s menovými pármi, ktoré investorom umožňuje reagovať na pokles alebo nárast jednej meny oproti druhej mene v kombinácii. Obchodovanie s menami má preto vždy podkladové aktívum kombináciu mien. Cena forexového nástroja je preto cena špecifickej menovej kombinácie alebo menového páru.

Menový pár sa vždy predstavuje ako postupnosť dvoch po sebe nasledujúcich mien oddelených bodkou: [Mena1]. [Mena2]. Ak sa kúpi pár [Mena1]. [Mena2], znamená to, že sa kupuje suma [Mena1], zatiaľ čo sa predáva ekvivalent v [Mena2]. Napríklad nákup 10 000 EUR.USD za 1,10 znamená, že sa nakúpi €10.000, zatiaľ čo sa predá $11.000.

Aby ste mohli otvoriť pozíciu na devízovom trhu alebo si ju udržať v portfóliu, musíte mať vo svojom portfóliu dostatočný kolaterál. Tento kolaterálový záväzok závisí od zvolenej kombinácie mien. Čím volatilnejší je vybratý menový pár, tým vyššia bude miera zabezpečenia. Tento kolaterál sa tiež nazýva marža. Keďže marža je vo všeobecnosti oveľa nižšia ako 100%, znamená to, že s forexom sa môže obchodovať s pákovým efektom. Znamená to, že si napríklad môžete kúpiť značné množstvo cudzej meny, ktorá je vyššia ako váš aktuálny hotovostný zostatok.

V dôsledku zaujatia forexovej pozície (dlhej aj krátkej) je možné, že to bude mať za následok záporný hotovostný zostatok v určitej mene. Ako je uvedené vyššie, každá forexová transakcia zahŕňa nákup jednej meny a predaj druhej meny. Ak hotovostný zostatok predanej meny nie je dostatočný, v tomto zostatku meny vznikne debetná pozícia. Ak nie je devízová pozícia uzavretá v priebehu dňa, ale je prijatá do nasledujúceho obchodného dňa (cez noc), bude záporný zostatok splatný na ťarchu účtu.

Forexová pozícia sa dá kúpiť (dlhá) alebo predať (krátka), čo bude vysvetlené pomocou príkladov uvedených nižšie. Vezmite prosím na vedomie, že aby sa to zjednodušilo, transakčné náklady sú vynechané.

Dlhá Forexová pozícia

Nákupom menového páru sa otvorí dlhá devízová pozícia. Cena, za ktorú je možné otvoriť dlhú devízovú pozíciu, sa rovná požadovanej cene menového páru. Dlhú pozíciu je potom možné opäť uzavrieť predajom menového páru. Cena, za ktorú je možné devízovú pozíciu uzavrieť, sa rovná ponukovej cene menového páru. Zakúpenie menového páru znamená, že budete mať prospech zo zvýšenia prvého menového páru v syntaxi v porovnaní s druhým menovým párom v syntaxi.

Dlhá pozícia Forexu príklad

Predpokladajme, že niekto chce profitovať z navýšenia menového páru EUR.USD. Predpokladajme, že cena EUR.USD je 1,10. Ďalej predpokladajme, že investor má vo svojom portfóliu v súčasnosti €5.000 EUR a $0 hotovosť a chce v tejto menovej dvojici vystaviť €50.000. Nakoniec predpokladajme, že požiadavka na maržu pre menový pár EUR.USD je v súčasnosti 5% a že uplatniteľný debetný úrok pre USD je v súčasnosti 5% (ročne).

Příklad dlouhé forexové pozice

Otvorenie dlhej forexovej pozície

Investor otvára dlhú devízovú pozíciu na EUR.USD so želanou expozíciou zakúpením 50 000 EUR.USD. Výsledkom tejto transakcie bude kúpa €50.000 a predaj $55.000 (50.000 * 1,10) Počiatočná marža je stanovená na €2.500 (5% z $55.000 / 1,10 výmenného kurzu ). Keďže investor má vo svojom portfóliu €5.000, sú splnené požiadavky na maržu a uskutoční sa transakcia nákupu.

Po tomto obchode uvidí investor tieto zostatky hotovosti:

Hotovostný zostatok EUR €55.000 (€5.000 počiatočný + €50.000 nákup)
Hotovostný zostatok USD – $55.000 ($0 počiatočný – $55.000 predaj)
CELKOM hotovosť v EUR €5.000  (€55.000– $55.000 / 1,10)

Inými slovami, hotovostný zostatok v USD sa stal záporným a celkovo má investor v portfóliu stále €5.000.

Příklad dlouhé forexové pozice

Držba dlhej forexovej pozície

Po 1 dni predpokladajme, že EUR.USD ide očakávaným smerom a teraz má poslednú cenu 1,12. To má dôsledok na 2 úrovniach:

  1. Odpočítanie úrokových nákladov

Ak investor otvorí forexovú pozíciu, bude musieť zaplatiť debetný úrok z záporných hotovostných zostatkov. Preto sa v tomto príklade zníži hotovostný zostatok investora o $7,53 (-$55.000 * 5% / 365 dní) výsledkom bude konečný zostatok v USD z -$55.007,53 (-$55.000 počiatok – $7,53 debetný úrok)

  1. Vplyv na udržiavaciu maržu

Požadovaná záruka na udržanie pozície je teraz stanovená na 5% * $55.000 / 1,12 = €2.455. Keďže hotovostný zostatok je vyšší ako táto udržiavacia marža, môže byť pozícia držaná v portfóliu.

Příklad dlouhé forexové pozice

Zatvorenie dlhej forexovej pozície

Investori teraz chcú profitovať zo svojej dlhodobej devízovej pozície a túto pozíciu uzavrú predajom devízovej pozície za EUR.USD za 1,12. Výsledkom tejto transakcie bude €50.000 je predané a $56.000 (50.000 * 1,12) je nakúpené.

Po tomto obchode uvidí investor tieto zostatky hotovosti:

Hotovostný zostatok EUR €5.000 (€55.000 počiatočný – €50.000 predaj)
Hotovostný zostatok USD – $55.000 (-$55.007,53 počiatočný + $56.000 nákup)
CELKOM hotovosť v EUR €5.886 (€5.000 + $992,47 / 1,12)

Inými slovami, po uzavretí tejto devízovej pozície má investor zostatkový hotovostný zostatok v USD vo výške $992,47 a nakoniec získal €886 – hodnotené podľa príslušného výmenného kurzu (t. J. 1,12).

Krátka Forexová pozícia

Krátka devízová pozícia sa otvorí predajom menového páru. Cena, za ktorú je možné otvoriť krátku devízovú pozíciu, sa rovná ponukovej cene menového páru. Krátka forexová pozícia potom môže byť opäť uzavretá zakúpením menového páru. Cena, za ktorú je možné devízovú pozíciu uzavrieť, sa rovná požadovanej cene menového páru. Predaj menového páru znamená, že budete mať prospech zo zníženia prvého menového páru v syntaxi v porovnaní s druhým menovým párom v syntaxi.

Krátka pozícia Forexu príklad

Predpokladajme, že niekto chce profitovať z poklesu menového páru EUR.USD. Predpokladajme, že cena EUR.USD je 1,10. Ďalej predpokladajme, že tento investor má v súčasnosti vo svojom portfóliu  €5.000 a $0 v hotovosti a chce v tomto menovom páre vystaviť €50.000. Nakoniec predpokladajme, že požiadavka na maržu pre menový pár EUR.USD je v súčasnosti 5% a že uplatniteľný debetný úrok pre EUR je v súčasnosti 3% (ročne).

Příklad krátké forexové pozice

Otvorenie krátkej forexovej pozície

Investor otvára krátku forexovú pozíciu na EUR.USD s požadovanou expozíciou predajom 50 000 EUR.USD. Výsledkom tejto transakcie bude predaj €50.000 a kúpa $55.000 (50.000 * 1,10). Počiatočná marža je stanovená na €2.500 (5% of $55.000 / 1,10 výmenného kurzu). Keďže investor má vo svojom portfóliu €5.000, sú splnené požiadavky na maržu a transakcia nákupu bude vykonaná.

Po tomto obchode uvidí investor tieto zostatky hotovosti:

Hotovostný zostatok EUR -€45.000 (€5.000 počiatočný – €50.000 predaj)
Hotovostný zostatok USD  $55.000 ($0 počiatočný + $55.000 predaj)
CELKOM hotovosť v EUR  €5.000 (€45.000 – $55.000 / 1,10)

Inými slovami, hotovostný zostatok nie je ovplyvnený bezprostredne po transakcii.

Příklad krátké forexové pozice

Držba krátkej forexovej pozície.

Po 1 dni predpokladajme, že EUR.USD ide opačným smerom a teraz má poslednú cenu 1,12. To má dôsledok na 2 úrovniach:

  1. Odpočítanie úrokových nákladov

Ak investor otvorí forexovú pozíciu, bude musieť zaplatiť debetný úrok z záporných hotovostných zostatkov. Preto sa v tomto príklade zníži hotovostný zostatok investora o €3,70 (-€45.000 * 3% / 365 dní) čoho výsledkom je konečný zostatok v EUR vo výške    €45.003,70 (-€45.000 počiatočný – €3,70 úroky)

  1. Vplyv na udržiavaciu maržu

Požadovaná záruka na udržanie pozície je teraz stanovená na 5% * $55.000 / 1,12 = €2.455. Keďže hotovostný zostatok je vyšší ako táto udržiavacia marža, môže byť pozícia držaná v portfóliu.

Příklad krátké forexové pozice

Zatvorenie krátkej forexovej pozície.

Investori teraz chcú znížiť svoje straty na svojej krátkej forexovej pozícii a zatvoria túto pozíciu nákupom devízovej pozície na EUR.USD za 1,12. Výsledkom tejto transakcie bude kúpa €50.000 a predaj $56.000 (50 000 * 1,12)

Po tomto obchode uvidí investor tieto zostatky hotovosti:

Hotovostný zostatok EUR  €4.996,30 (-€45.003,70 počiatočný + €50.000 nákup)
Hotovostný zostatok USD -$1.000 ($55.000 počiatočný – $56.000 predaj)
CELKOM hotovosť v EUR €4.103 (€4.996,30 – $1.000 / 1,12)

Inými slovami, po uzavretí tejto devízovej pozície má investor zostatkový záporný hotovostný zostatok v USD -$1.000 a stratil €897 – hodnotené podľa platného výmenného kurzu (t. J. 1,12).

Možnosti s Forex

Forexové obchodovanie ponúka investorom množstvo možností a môže byť použitý pre rôzne typy stratégií. Je dôležité, aby ste pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí vyvážili výhody obchodovania s menami s rizikami.

Zaisťovanie

Hlavným dôvodom, prečo chcete na svoje obchody použiť zaistenie, je obmedziť riziko. Zaistenie môže byť väčšou časťou vášho obchodného plánu, ak sa uskutoční opatrne. Mali by ho používať iba skúsení obchodníci, ktorí rozumejú výkyvom trhu a načasovaniu. Forex sa často používa na zabezpečenie menového rizika existujúceho portfólia. Pretože pozície Forexu nepoužívajú lot objemy, sú veľmi flexibilným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa.

Napríklad: Mohli by ste držať portfólio pozostávajúce z €25.000 akcií vyjadrených v eurách a protihodnotu €20.000 akcií vyjadrených v USD. Aby ste zmiernili menové riziko na akciovom portfóliu USD, môžete sa rozhodnúť kúpiť 20 000 EUR.USD, čo bude mať negatívny zostatok v USD. Tento záporný hotovostný zostatok potom kompenzuje kurzové zisky / straty z portfólia akcií v USD. Pokles výmenného kurzu EUR.USD bude mať za následok stratu vo vašom portfóliu akcií, ale bude pokrytý ziskom z vášho záporného zostatku v USD.

Marže

Marže sú určené na ochranu finančnej stability trhu. Pretože protihodnota devízovej pozície môže byť podstatne vyššia ako počiatočné uložené peniaze, investor môže čeliť stratám, ktoré sú vyššie ako počiatočný vklad. Aby sa tomu zabránilo, je pre každú forexovú pozíciu stanovená rezerva. Rozpätie je čiastka, ktorá sa vypočíta tak, aby sa zabezpečilo splnenie tejto povinnosti.

Špekulácie

Ľahké obchodovanie na devízovej pozícii a mimo nej a všeobecné obchodné hodiny umožňujú obchodovanie s nimi na krátkodobom, špekulatívnom základe. Ak očakávate rozdiel vo výkone medzi dvoma menami, môžete sa rozhodnúť otvoriť pozíciu na devízovom trhu.

Pákový efekt

Pákový efekt poskytuje potenciál na vyššiu návratnosť z menších počiatočných výdavkov ako priame investovanie. Pákový efekt však zvyčajne zahŕňa viac rizík, obchodovanie s Forexom vám umožní profitovať z menšej zmeny ceny menového páru.

Tvorba príjmu

Investori majú zvyčajne nárok na úverový úrok z dlhodobých hotovostných zostatkov. Mohlo by to byť zdrojom príjmu pre investora.

Vlastnosti Forexu

S cieľom zodpovedne obchodovať s Forexom sa odporúča plne porozumieť aspektom. Táto brožúra sa bude venovať týmto funkciám.

Over the counter (OTC)

Meny nie sú kótované na regulovanej burze. Ceny menových párov poskytujú poskytovatelia likvidity. Títo poskytovatelia sú 17 z najväčších svetových devízových bánk na svete.

Neurčitá životnosť

Forexové pozície nemajú dátum splatnosti. Môžu sa držať na dobu neurčitú v portfóliu, pokiaľ sú splnené požiadavky na maržu.

Ceny menového páru

Výmenný kurz je kurz, za ktorý sa jedna mena vymení za inú. Považuje sa tiež za hodnotu meny jednej krajiny vo vzťahu k inej mene. Pár EUR.USD preto vyjadruje hodnotu druhej meny, ktorú môžete kúpiť za 1 euro. Napríklad, ak vám EUR.USD dá cenu 1,10, znamená to, že si môžete kúpiť 1,10 amerického dolára predajom 1 eura.

Kurzy mien sa určujú na základe cien ponúk a dopytov poskytnutých rôznymi poskytovateľmi likvidity. V každom okamihu sa vám zobrazuje najlepšia cenová ponuka a najlepšia požadovaná cena medzi všetkými poskytovateľmi likvidity. K prijatým cenám sa nepričítajú žiadne ďalšie prirážky, ako je znázornené nižšie.

Graf stanovenie cien menového páru

Úroky

Ako už bolo spomenuté, otvorenie devízovej pozície môže mať za následok záporný hotovostný zostatok. Z tohto záporného zostatku na hotovostnom zostatku sú splatné. Debetné úroky sú mesačne účtované spoločnosťou LYNX.  Úroky sú tiež zdrojom príjmu. Sprostredkovatelia a banky bežne ponúkajú výplaty úrokov za neusporiadané hotovostné pozície.

Riziká Forexu

Forex je investičný produkt so závažnou úrovňou rizika. Je dôležité, aby ste plne porozumeli rizikám pred vykonaním transakcie v Forexe. Ak si želáte vykonať transakciu Forex, je dôležité, aby ste si boli vedomí rizík, aby ste pozorne sledovali svoje pozície a aby vám ich finančná situácia umožnila tieto riziká znášať.

Riziko protistrany

Keďže Interactive Brokers (IBKR), ktorý je partnerom LYNX, je protistranou pri forexových transakciách, ste vystavení finančnému riziku spojenému s obchodovaním s IBKR ako protistranou. To znamená, že v prípade bankrotu alebo platobnej neschopnosti spoločnosti IBKR spoločnosť IBKR už nie je schopná splniť svoje záväzky voči vám.

Riziko volatility

Ceny menových párov sa môžu rýchlo a výrazne meniť.

Účinok pákového efektu

Počiatočné výdavky kapitálu môžu byť malé vzhľadom na celkovú hodnotu zákazky, výsledkom čoho sú transakcie Forex. Relatívne malý pohyb na trhu môže mať pomerne väčší vplyv na hodnotu portfólia. Môže to pôsobiť tak proti vám, ako aj proti vám. Použitie pákového efektu môže viesť k veľkým stratám, ako aj k veľkým ziskom.

Tržné riziko

Na vývoj cien menového páru má okrem iného vplyv stav všeobecnej ekonomiky, meniaci sa model ponuky a dopytu po menách, rozhodnutia regionálnych, národných alebo nadnárodných vlád, úrokové sadzby, národné a medzinárodné hospodárske udalosti a súčasná psychologická klíma na akciovom trhu. Môže to ovplyvniť cenu menového páru.

Riziko medzery

Keďže s menovými pármi sa nedá obchodovať v sobotu alebo v pracovné dni medzi 23:45 a 0:00, existuje riziko medzery. Rozdielom sa rozumie: rozdiel medzi na jednej strane konečnou cenou menového páru v predchádzajúci obchodný deň a na druhej strane otváracou cenou tohto menového páru v obchodný deň nasledujúci po uzatváracej cene. Existencia veľkej medzery môže viesť k výraznej strate na forexovej pozícii. Okrem toho treba poznamenať, že typy objednávok, ktorých cieľom je chrániť aktuálnu pozíciu (napríklad objednávky TRAIL alebo STOP), v takýchto prípadoch nefungujú správne.

OTC riziko

Menové páry sa neobchodujú na regulovanom trhu alebo ich nezúčtuje centrálny zúčtovací ústav. Inými slovami, pravidlá a ochrana ponúkané regulovanými burzami a zúčtovacími strediskami sa pri vykonávaní transakcie Forex neuplatňujú.

Riziko likvidity

Aj keď je veľmi nepravdepodobná, existuje možnosť, že všetky menové páry sú vždy k dispozícii. Likvidita závisí od poskytovateľa likvidity a neposkytuje sa žiadna záruka, že všetky menové páry budú v každom okamihu ukazovať ceny alebo sú k dispozícii na obchodovanie.

Úrokové riziko

Úrokové sadzby účtované zo záporných hotovostných zostatkov vychádzajú z medzinárodných štandardov. Keďže tieto úrokové sadzby sú neustále v pohybe, tieto úrokové sadzby ovplyvnia aj zisky / straty investora v Forexe.

Menové riziko

Ak obchodujete Forex, vždy je zapojená minimálne jedna mena, ktorá sa líši od EUR. To znamená, že pri forexovom obchode budete vždy vystavení menovému riziku.

Riziko likvidácie

Ak celkový kolaterál v portfóliu klesne pod požiadavku na maržu, spoločnosť LYNX má právo zlikvidovať určité pozície bez predchádzajúceho oznámenia, bez ohľadu na to, či sú tieto pozície ziskové alebo stratové.

Zvýšenie maržovej požiadavky

Na ochranu seba a svojich klientov môže spoločnosť LYNX kedykoľvek zvýšiť požiadavku na maržu pre niektorých alebo všetkých klientov a pre všetky otvorené alebo nové pozície na forexoch. Môže k tomu dôjsť napríklad v prípade prudkého zvýšenia volatility menového páru alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Konflikt záujmov

Spoločnosť Interactive Brokers UK, ako protistrana pri obchodoch na forexe, ponúka rôznym účastníkom rad finančných produktov. To môže znamenať, že Interactive Brokers UK môže mať záujem na vykonanie alebo nevykonanie transakcie z vašej strany. Môžu tiež existovať okolnosti, kedy medzi rôznymi klientmi existuje konflikt záujmov. Spoločnosť Interactive Brokers UK prijala potrebné kroky s cieľom prijatia všetkých možných opatrení na identifikáciu takýchto konfliktov záujmov.

Použitie Forexu

Existuje veľa rôznych dôvodov, prečo investori obchodujú na Forexe. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

Krátkodobé špekulácie

Obchodovaním s Forexom môžete profitovať z rozdielov vo výkonnosti medzi dvoma menami. Pretože iba určité percento protislužby sa musí účinne držať ako marža, je možné na tento rozdiel vo výkonnosti reagovať pomocou pákového efektu. Je tiež dôležité vedieť, že forexové špekulácie sú vhodnejšie pre krátkodobé pozície. Úrokové náklady na dlhodobú pozíciu by sa nakoniec stali príliš dôležitým nákladovým faktorom, čo by sťažilo dosiahnutie pozitívneho výsledku.

Zaistenie menového rizika v portfóliu

Jednou z metód, ktorú investori Forexu používajú na obmedzenie potenciálneho rizika, je implementácia „zaistených“ pozícií. Napríklad by ste mohli mať portfólio pozostávajúce z 25 000 akcií denominovaných v EUR a protihodnotu 20 000 EUR v akciách denominovaných v USD. Aby ste zmiernili menové riziko na akciovom portfóliu USD, môžete sa rozhodnúť kúpiť 20 000 EUR.USD, čo bude mať negatívny zostatok v USD. Tento záporný hotovostný zostatok potom kompenzuje kurzové zisky / straty z portfólia akcií v USD. Pokles výmenného kurzu EUR.USD bude mať za následok stratu vo vašom portfóliu akcií, ale bude pokrytý ziskom z vášho záporného zostatku v USD.

Zisky z obchodovania pri zhodnotení alebo znehodnotení meny

Menový pár sa dá kúpiť alebo predať, čo umožňuje profitovať z zhodnotenia alebo znehodnotenia jednej meny oproti druhej mene v páre.

Strategie carry trades

Môžete použiť stratégiu, pri ktorej sa kupuje vysoko výnosná mena, zatiaľ čo sa predáva mena s nízkym výnosom. Túto stratégiu by ste mohli použiť na zachytenie rozdielu medzi sadzbami. Táto stratégia je výhodná iba vtedy, ak je rozdiel v úrokovej miere medzi týmito menami (úrokové rozpätie) značný.

Profil investora pre Forex

Predtým, ako investujete do finančného nástroja, mali by ste starostlivo posúdiť, či tento nástroj vyhovuje vašim vedomostiam a skúsenostiam, investičným cieľom a investičnému horizontu. Ak uvažujete o obchodovaní s Forexom, môžete použiť nasledujúce body, aby ste sa rozhodli, či je Forex vhodný pre váš profil.

Komplexnosť

Vzhľadom na charakteristiku a mechaniku obchodovania Forex sa považuje za zložitý finančný nástroj. Preto by ste mali plne porozumieť mechanike produktu skôr, ako začnete obchodovať s FX. Je to kvôli pákovému charakteru devíz, zatiaľ čo od investora sa vyžaduje, aby sa zaviazal k požiadavke relatívne malej marže. Po vykonaní obchodovania na Forex by si mal investor všimnúť, že na obchodnom účte sa vyžaduje len malá časť hodnoty transakcie. Toto sa označuje ako požiadavka na maržu. Navyše, keďže investor je schopný obchodovať s väčšou sumou, ako je aktuálna menová pozícia investora, je náchylný vytvárať záporné hotovostné zostatky. Investor by si však mal uvedomiť, že pri zadržaní záporného zostatku v hotovosti bude spoločnosť LYNX účtovať debetný úrok. Stručne povedané, vzhľadom na pákový mechanizmus a pravdepodobnosť úrokových poplatkov by investor mal pozorne sledovať svoje menové pozície a mali by posúdiť riziká pred uskutočnením obchodov Forex.

Typ investora

Vo svete financií sa rozlišuje medzi retailovými investormi a profesionálnymi investormi. Vďaka svojej komplexnej povahe je Forex najvhodnejší pre pokročilých investorov. Forex môžu obchodovať drobní aj profesionálni investori.

Znalosti a skúsenosti

Po povolení vášho sprostredkovateľského účtu obchodovať Forex, LYNX stanovil niekoľko štandardov vedomostí a skúseností, ktoré je potrebné splniť. Keďže Forex je klasifikovaný ako komplexný nástroj, LYNX vyžaduje, aby investor mal históriu obchodovania s Forexom najmenej dva roky a mal dostatočné znalosti o mechanike a rizikách tohto produktu.

Finančná situácia a informovanosť o rizikách

Investori by si mali byť vedomí a uvedomiť si skutočnosť, že v dôsledku obchodovania na forexoch by mohlo dôjsť k strate až 100% alebo aj viac pôvodného vkladu. Trading Forex sa považuje za investíciu s vysoko rizikovým profilom. V dôsledku pákového efektu je investor náchylný na vytváranie záporných hotovostných zostatkov a mal by pozorne sledovať príslušné úrokové poplatky. Okrem toho, keďže devízy možno považovať za volatilné, straty môžu prerásť požadované marže. Na obnovenie zostatkov na účtoch a na splnenie výziev na dodatočné vyrovnanie môžu byť potrebné ďalšie prostriedky.

Investičný cieľ a horizont

Forexové obchodovanie môže slúžiť určitým investičným cieľom ako zaisťovanie a smerové pákové investície.

Zaisťovanie

Zaistenie je technika, ktorá sa používa na zníženie vystavenia rôznym rizikám. Zaistenie proti investičnému riziku znamená strategické použitie nástrojov na trhu na kompenzáciu rizika akýchkoľvek nepriaznivých pohybov cien.

Investori môžu obchodovať s menovými pármi, aby ich mohli použiť na zabezpečenie menového rizika existujúceho investičného portfólia. Táto technika v zásade zahŕňa nákup alebo predaj menového páru s cieľom chrániť inú pozíciu.

Smerové pákové investície

Ak chce investor obchodovať určitým smerom menového páru, môže sa využiť páková smerová investícia.

Pákové investovanie je technika, ktorá sa snaží dosiahnuť vyššie investičné zisky pomocou mechanizmu multiplikátora. Používanie menových párov je nástroj na pákovanie vášho portfólia.

Investičný horizont

Kvôli úrokovej zložke sa obchodovanie na Forexu hodí lepšie na veľmi krátke obdobie držania (menej ako 6 mesiacov).

Zhrnutie

V tejto brožúre sa diskutovalo o tom, čo znamená Forex. Forex (devízový) znamená nákup a predaj menových párov s úmyslom reagovať na zhodnotenie jednej meny voči druhej. Samozrejme, rovnako ako akýkoľvek investičný nástroj, aj Forex ponúka špeciálne výhody a nevýhody. Patria sem najmä:

Výhody
  • Forexový trh je najlikvidnejší trh na svete
  • Forex je v obchodných dňoch takmer obchodovateľný 24 hodín
  • Zaistenie menového rizika v portfóliu
Nevýhody
  • Žiadna centrálna výmena
  • Dve meny krajín pre každú obchodnú pozíciu Forex
  • Menové riziko
Slovníček pojmov

Zhodnotenie

Mena sa zhodnocuje, keď v reakcii na dopyt na trhu posilňuje cenu.

Odbytová cena

Cena, za ktorú je obchodník ochotný predať menu.

Základná mena

Tento výraz sa na účely účtovníctva používa na označenie meny, v ktorej investor vedie účtovnú knihu.

Ponuková cena

Cena, za ktorú je obchodník ochotný kúpiť menu.

Protistrana

Jeden z účastníkov finančnej transakcie.

Mena

Akákoľvek forma peňazí vydaných vládou alebo centrálnou bankou a použitá ako zákonné platidlo a základ pre obchod.

Menový pár

Menový pár sa vždy predstavuje ako postupnosť dvoch po sebe nasledujúcich mien oddelených bodkou: [Mena1]. [Mena2].

Znehodnotenie

Pokles hodnoty meny v dôsledku trhových síl.

Devalvácia

Úmyselné zníženie ceny meny smerom nadol, obvykle prostredníctvom úradného oznámenia.

Výmenný kurz

Kurz stanovený menovými orgánmi pre jednu alebo viac mien.

Forex

Forex je simultánny nákup jednej meny pri predaji za inú. Tento výmenný trh má viac kupujúcich a predávajúcich a denný objem ako ktorýkoľvek iný na svete.

Zaisťovanie

Zabezpečovacia transakcia je nákup alebo predaj finančného produktu, ktorého účelom je eliminácia strát vyplývajúcich z kolísania cien. Pokiaľ ide o menové transakcie, chránila by ich pred výkyvmi výmenného kurzu.

Úroky

Peniaze pravidelne platené s osobitnou sadzbou za použitie požičaných peňazí.

Pákový efekt

Obchodovanie s pákovým efektom je technika, ktorá umožňuje investorovi dosiahnuť zrýchlené zisky s požičanými peniazmi. Nezabúdajte však, že je pravdepodobné, že sa zvýšia aj straty.

Likvidita

Likvidita predstavuje mieru, do akej je možné na trhu rýchlo kúpiť alebo predať menu, s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na cenovú stabilitu.

Dlhá pozícia

Investičná pozícia, ktorá ťaží zo zvýšenia trhovej ceny. Keď si niekto kúpi menu, ich pozícia je dlhá.

Marža

Požadovaný kapitál, ktorý musí investor vložiť na zabezpečenie pozície.

Over Counter (OTC)

Používa sa na opis akejkoľvek transakcie, ktorá sa nevykonáva na burze.

Cez noc

Obchod, ktorý zostáva otvorený do nasledujúceho pracovného dňa.

Pips

Číslice pridané alebo odčítané od štvrtého desatinného miesta, to znamená 0,0001.

Špekulácie

Špekulácie sa týkajú úkonov uskutočňujúcich finančné transakcie, pri ktorých existuje značné riziko straty hodnoty, ale zároveň sa predpokladá aj výrazný zisk.

Spread

Rozdiel medzi ponukovou a dopytovou cenou. Napríklad USD / JPY sa môže uchádzať o 13,40 EUR a požiadať o 131,45 EUR. Toto rozpätie 0,05 definuje náklady obchodníka, ktoré je možné získať späť pri priaznivom pohybe meny na trhu.

Krátka pozícia

Investičná pozícia, ktorá ťaží z poklesu trhovej ceny. Ak niekto predá menu, jej pozícia je krátka.

Volatilita

Volatilita je štatistická miera kolísania cien. Štandardná odchýlka cenovej série sa bežne používa na meranie volatility cien.

Slabé euro / Silné euro

Mena Euro sa považuje za slabú (v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím) voči inej mene, keď je potrebných viac eur na nákup jednej jednotky inej meny. Euro je silné alebo získalo na sile, keď je potrebných menej eur na nákup jednej jednotky inej meny.