Čo je hedging?
Hedging je stratégia riadenia rizík, ktorá sa v praxi používa na vyrovnanie strát investícií tým, že zaujíma opačné postavenie v súvisiacich aktívach. Na druhú stranu, zníženie rizika zaisteného hedgingom obvykle tiež vedie k zníženiu potenciálneho zisku. Pre hedgingové stratégie sa obvykle používajú finančné deriváty, ako opcie alebo futures.


Čo je hedging? Aké sú výhody a riziká hedgingu? Aké je využitie hedgingu v praxi? Na čo sa hedging používa? A prečo je o ňom dobré vedieť? To všetko a oveľa viac sa dozviete v nasledujúcom článku. Ak hľadáte brokera na obchodovanie, kliknite sem.

Čo je hedging?

Heding je investícia, ktorá znižuje riziko nepriaznivých pohybov cien pri otvorených pozíciách. Hedgingu sa niekedy tiež hovorí zaistenie. Zaistenie obvykle zahŕňa otvorenie vyrovnávacej pozície pri súvisiacom cennom papieri.

Hedging možno v zásade prirovnať k obdobe poistnej zmluvy. Ak vlastníte dom v oblasti náchylnej k povodniam, budete chcieť chrániť tento majetok pred rizikom povodní uzavretím poistky. V tomto príklade nemôžete zabrániť povodni, ale môžete včas pracovať na zmiernení ekonomických vplyvov, ak k povodni dôjde. Zaistenie je spojené s kompromisom medzi odmenami a rizikami; – zatiaľ čo sa znižuje potenciálne riziko, znižujú sa aj potenciálne zisky. Jednoducho povedané, zabezpečenie nie je zadarmo. V prípade príkladu poistenia proti povodniam sa sčítajú mesačné platby, a pokiaľ povodeň nikdy nepríde, poistník nedostane žiadnu výplatu. Väčšina ľudí by sa napriek tomu rozhodla preferovať predvídateľnú a ohraničenú stratu, skôr než riskovať celý majetok.

Hedging je stručne povedané „sprievodná“ investičná pozícia určená na vyrovnanie potenciálnych strát, ktoré môžu vzniknúť pri inej investícii. Slovo hedge je odvodené zo staroanglického slova hecg, čo v pôvodnom význame znamená plot. Najbežnejším spôsobom zaistenia v investičnom svete sú deriváty. Ide o cenné papiere, ktoré sa pohybujú v korelácii s jedným alebo viacerými podkladovými aktívami. Deriváty zahŕňajú opcie, swapy, futures a forwardové zmluvy. Podkladové aktíva môžu byť akcie, dlhopisy, komodity, meny, indexy alebo úrokové sadzby. Deriváty môžu byť účinným zabezpečením svojich podkladových aktív, pretože vzťah medzi nimi a podkladovými aktívami je jasne definovaný. Je možné použiť deriváty na vytvorenie obchodnej stratégie, v ktorej je strata jednej investície zmiernená alebo vyrovnaná ziskom adekvátneho derivátu.

Na čo sa využíva hedging v praxi?

Hedgingu sa uplatňuje ako stratégia. Existuje množstvo hedging stratégií, ktoré vám môžu pomôcť pri budovaní vášho portfólia. Vo svete investícií funguje zaistenie obdobným spôsobom, ako vyššie spomínaná poistka domu. Investori používajú zaisťovacie postupy na zníženie a kontrolu rizika ich investícií. Aby sa dosiahlo primerané zabezpečenie v investičnom svete, je potrebné strategicky využívať rôzne nástroje na vyrovnanie rizika potenciálnych nepriaznivých cenových pohybov na trhu.

Najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je vykonať ďalšiu investíciu cieleným a kontrolovaným spôsobom. Paralely s vyššie uvedeným príkladom poistenia sú samozrejme obmedzené: v prípade poistenia proti povodniam, by v prípade poistnej udalosti bola poistníkovi pravdepodobne uhradená celá strata alebo jej značná časť. V investičnom svete je zaisťovanie zložitejšou a komplexnejšou aktivitou.

Perfektné zabezpečenie je také, ktoré eliminuje všetky riziká v pozícii alebo portfóliu. Inými slovami, zabezpečenie je 100% nepriamo korelované so zraniteľnými aktívami. V reáli je dosiahnuť 100% zaistenie prakticky nemožné. „Basis risk“ označuje riziko, že sa aktívum a zaistenie nebudú pohybovať podľa očakávania, pretože vždy môže dôjsť k odchýlkam. Na tému 5 najúspešnejších hedžových fondov histórie sa zameriava náš ďalší článok.

Ako funguje hedging?

Čo je hedging už vieme. Uveďme si teraz hypotetický príklad hedgingu prostredníctvom opcií. Pokiaľ investor nakúpi 100 akcií hypotetickej spoločnosti STOCK za 10 USD na akciu, mohol by sa poistiť proti prípadnému prepadu ceny danej akcie nákupom put opcie so strike cenou 8 USD a dátumom expirácie 1 rok, ktorá by stála 5 USD. Táto opcia dáva investorovi právo kedykoľvek až do dátumu expirácie opcie predať 100 akcií spoločnosti STOCK za 8 USD. Pokiaľ sa budú o rok neskôr akcie STOCK obchodovať za 12 USD, investor túto opciu neuplatní a príde o 5 USD, ktoré opcia stála. Jeho zisk by teda predstavoval 195 USD (200-5). Pokiaľ sa však akcie STOCK bude obchodovať za 0 USD, investor naopak uplatní opciu a predá svoje akcie za 8 USD a realizuje stratu 205 USD (200+5). Bez tejto opcie by prišiel o celú investíciu (1000USD).

Účinnosť derivátového zaistenia je vyjadrená ako delta – niekedy nazývaná „zaisťovací pomer“. Delta je čiastka, o ktorú sa cena derivátu zmení, keď sa cena podkladového aktíva zmení o 1 USD. Dnes už rôzne druhy opcií a termínových kontraktov umožňujú investorom zaistiť sa rôznymi spôsobmi u väčšiny podkladových aktív (akcie, úrokové sadzby, meny, komodity, …) proti celému radu nepriaznivých scenárov.

Čím väčšie je riziko poklesu, tým drahšie je zabezpečenie

Konkrétne zaisťovacie stratégie, ako aj oceňovanie zaisťovacích nástrojov, bude pravdepodobne závisieť od rizika poklesu podkladového cenného papiera, proti ktorému by sa investor chcel zabezpečiť. Všeobecne platí, že čím väčšie je riziko poklesu, tým drahšie je zabezpečenie. Riziko poklesu má tendenciu sa zvyšovať s vyššou úrovňou volatility. Opcia, ktorá vyprší za dlhšiu dobu a ktorá je spojená s najstabilnejším cenným papierom, bude teda ako prostriedok zaistenia drahšia. Vo vyššie uvedenom príklade STOCK platí, že čím vyššia je strike cena, tým drahšia bude opcia a tým vyššiu ochranu tiež poskytne. Tieto premenné je možné upraviť tak, aby vytvorili lacnejší variant, ktorý ponúka menšiu ochranu, alebo drahší variant, ktorý poskytuje vyššiu ochranu.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Hedgové stratégie – príklady

Princíp zaistenia (hedgingu) vychádza zo všeobecnej politiky riadenia rizík, ktoré spoločnosť alebo retailový investor využíva na minimalizáciu rizík. Ako bolo uvedené vyššie, väčšina investorov používa na hedgingu deriváty. Najčastejšie používaným derivátom je opcia. Avšak pozrime sa najprv, ako diverzifikovať bez derivátov. Niektoré hedging stratégie, ktoré sú k dispozícii.

Zaistenie diverzifikácií

Použitie derivátov na zabezpečenie investície umožňuje presné výpočty rizika, ale vyžaduje mieru sofistikovanosti a často aj väčší kapitál. Deriváty však nie sú jediným spôsobom zaistenia. Za zabezpečenie je možné považovať aj strategickú diverzifikáciu portfólia za účelom zníženia určitých rizík. Investor by napríklad mohol investovať do spoločnosti s luxusným tovarom s rastúcou maržou. Môže sa však obávať, že by recesia mohla zlikvidovať trh s luxusným tovarom. Jedným zo spôsobov, ako zaistiť portfólio, je nákup defenzívnych tabakových akcií, ktoré sú odolné voči recesii a spravidla vyplácajú vysoké dividendy.

Aj tento prístup má svoje kompromisy: Ak sú mzdy a zamestnanosť vysoké, môžu výrobcovia luxusného tovaru profitovať a nudné anticyklické akcie mnoho investorov nepriťahujú. Obrovským rizikom je, že neexistuje žiadna záruka, že akcie luxusného tovaru a zaisťovacej pozície sa budú pohybovať opačným smerom. V období veľkej krízy môžu oslabovať obe akcie.

Diverzifikácia môže byť aj naprieč triedami aktív. Niektorí investori napríklad investujú do dlhopisov, aby sa chránili proti prepadu ceny akcií. Keď ceny akcií klesajú, hodnoty dlhopisov spravidla rastú. To platí iba pre vysoko kvalitné firemné dlhopisy alebo štátne dlhopisy.

Vertikalné a horizontálne spready

Známym typom zaistenia pre opčných obchodníkov sú tzv. opčné spready, ktoré môžu byť buď vertikálne, alebo horizontálne. Pri vertikálnom spreade nakupujete a súčasne vypisujete opcie na dané podkladové aktívum s rovnakým dátumom expirácie a rozdielnymi strike cenami. Pri horizontálnom spreade nakupujete a súčasne vypisujete opcie na dané podkladové aktívum s rovnakými strike cenami a rozdielnym dátumom expirácie.

Riziká hedgingu

Hedging je technika používaná na znižovanie rizika, ale je dôležité mať na pamäti, že takmer každá zaisťovacia prax bude mať aj svoje vlastné nevýhody. Po prvé, ako je uvedené vyššie, zaistenie je nedokonalé a nie je 100% zárukou zmiernenia strát. Investor by mal preto zvážiť výhody a nevýhody zabezpečenia konkrétnej investičnej stratégie.

Veľa investorov hedging zámerne neaplikuje. Napríklad dlhodobí investori majú tendenciu ignorovať krátkodobé výkyvy daného cenného papiera. V týchto prípadoch nie sú krátkodobé fluktuácie kritické, pretože investície v dlhodobom horizonte pravdepodobne porastie.

Pre investorov, ktorí spadajú do kategórie buy-and-hold, sa môže zdať, že nemajú dôvod sa o hedging stratégie zaujímať. Vzhľadom na to, že veľké spoločnosti a investičné fondy majú tendenciu svoje investície zaisťovať, aj dlhodobí investori by sa mali v možnostiach zaistenia investícií vzdelávať, aby boli schopní lepšie chápať, ako títo väčší hráči na burze fungujú.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Hedging: Wat is hedgen? Welke hedging stratégie gebruikt u in welke situatie? LYNX [online]. Vydané 4. 9. 2019 [cit. 26. 6. 2020]. Článok nájdete tu.

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart