Brexit

Spoločnosť LYNX uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Interactive Brokers (IB) so sídlom vo Veľkej Británii, spočívajúce v poskytovaní plnenia príkazov a vedení investičných účtov pre klientov. S ohľadom na (tvrdý) brexit očakávame od IB rad zmien týkajúcich sa štruktúry poskytovaných služieb pre európskych zákazníkov pred, k alebo po dátume vypršania platnosti (31. decembra 2020) aktuálneho prechodného obdobia brexitu.

LYNX intenzívne skúma možné dôsledky brexitu a pravidelne konzultujeme s naším partnerom IB a príslušnými úradmi a regulatormi možné dopady brexitu na naše služby. Dôležité je, že neočakávame žiadne materiálne dôsledky pre našich zákazníkov.

Nižšie nájdete ďalšie informácie komunikované spoločnosťou IB, vrátane slovenského prekladu.

Plánovanie brexitu – prehľad migrácie účtov IBKR

Vážený klient,

Interactive Brokers Group ( „IBKR“) a jej pobočka vo Veľkej Británii Interactive Brokers (U.K.) Limited ( „Ibuki“) plánujú koniec prechodného obdobia brexitu, aktuálne stanoveného na 31. decembra 2020, a pripravujú opatrenia pre našich európskych zákazníkov. Našou prioritou je zabezpečiť bezproblémový prechod a kontinuitu v poskytovaní sprostredkovateľských služieb našim zákazníkom s minimálnym dopadom na Vás a s minimálnymi zmenami.

Čo sa zatiaľ stalo
V roku 2018 spoločnosť IBKR založila spoločnosť Interactive Brokers Luxembourg SARL (ďalej len „IBLUX“) a úspešne dokončila proces autorizácie v Luxembursku. IBLUX bol schválený v novembri 2019, aj keď s niektorými dôležitými obmedzeniami v povolenom rozsahu podnikania. S ohľadom na náš rýchlo rastúci biznis sme rozšírili našu európsku stopu a sme v procese vytvárania ďalších dvoch entít so sídlom v Európskej Únii: Interactive Brokers Ireland Limited ( „IBIE“) a Interactive Brokers Central Europe Befekrerési ZRt ( „IBCE“). Proces licencovania pre IBIE s Írskou Centrálne Bankou je v plnom prúde a očakávame, že čoskoro vstúpime do jeho finálnej fázy. Nedávno sme zahájili licenčný projekt v Maďarsku pre spoločnosť IBCE.

Čo sa mení
Počas najbližších niekoľkých týždňov Vás IBKR požiada o povolenie previesť Váš účet z Ibuki na jednu z entít IBKR so sídlom v Európskej Únii. V ďalšom oznámení upresníme, či Váš účet bude presunutý pod IBIE, IBLUX alebo IBCE ( „EU Brokers“). Prevod do IBIE a IBCE podlieha licencii získanej od príslušného národného regulátora.

 

Čo to pre Vás znamená
Budete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

  1. Prevod všetkých Vašich Ibuki účtov a príslušných zákazníckych dohôd buď na IBLUX, IBIE alebo IBCE. Výber entity vykoná IBKR .; alebo
  2. Možnosť odmietnuť prevod

Uskutočnia niektoré dôležité regulačné zmeny, ktoré budú podrobne opísané v Často kladených otázkach ( „FAQ„). Predbežná verzia tohto dokumentu je k dispozícii v našom Centre Podpory. Konečná verzia, ktorá bude obsahovať jasné informácie o rozdieloch medzi Vašim starým a novým účtom a popis všetkých služieb alebo ochrán, ktoré sa môžu podstatne líšiť, bude poskytnutý, až obdržíte aktualizovanú zákaznícku zmluvu.

Ak nesúhlasíte s prevodom svojho účtu k jednej z uvedených EÚ entít alebo ak neurobíte nič, môže byť Váš účet obmedzený v otváraní nových pozícií alebo prevodu nových aktív. Vždy máte možnosť previesť svoj účet na brokera podľa Vášho výberu mimo IBKR Group. Naším cieľom je poskytovať kvalitné a kontinuálne služby s minimálnym dopadom aj počas presunu účtu pod inú entitu.

Oznámenie o presune
Budeme s Vami komunikovať pred samotným presunom Vašich účtov a poskytneme všetky informácie, ktoré by mohli byť podstatné. Neočakávame však, že bude potrebné nejaké informácie tohto typu komunikovať.

Brexit Planning – Overview of IBKR Account Migration

Dear Client,

Interactive Brokers Group (“IBKR”) and its UK affiliate Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”) have been planning for the end of the Brexit transition period, currently scheduled for 31st December 2020, and have been preparing alternative arrangements for our European customers. Our priority is to ensure a seamless transition and continuation in the provision of brokerage services to our customers with minimal disruption and minimal changes.

What has happened so far
In 2018 IBKR established Interactive Brokers Luxembourg SARL (“IBLUX”) and undertook an authorisation process in Luxembourg. IBLUX was approved in November 2019, albeit with some important constraints on the permitted scale of the business.

In consideration of our fast-growing brokerage business, we expanded our European footprint and are in the process of creating two additional brokers based in the European Union: Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”) and Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (“IBCE”). This licensing process for IBIE with the Central Bank of Ireland is well underway and we expect to enter its final stages shortly. More recently, we commenced a licensing project in Hungary for IBCE.

What is changing
Over the next few weeks, IBKR will be seeking your permission to transfer your account from IBUK to one of the IBKR brokers based in the European Union. We will specify, in our next communication, whether your account is eligible for transfer to IBIE, IBLUX or IBCE (“EU Brokers”). Transfer to IBIE and IBCE is subject to a license being obtained from the relevant National Competent Authority.

What this means for you
You will be provided with the following options:

  1. Migration of all of your IBUK accounts and the applicable Customer Agreements to either IBLUX, IBIE or IBCE, as determined by IBKR; or
  2. Opportunity to decline the transfer.

There will be some important regulatory changes, which will be detailed in a Frequently Asked Questions (“FAQ”) document. A preliminary version of this document is available on our Knowledge Base. A final version, which will include a clear statement of the differences between your old account and new account capabilities, and a description of any services or protections that may be substantively different, will be provided when you receive your updated Customer Agreement.

If you do not consent to the transfer of your account to the indicated EU Broker or do nothing, your account may be restricted from opening new transactions or transferring new assets. You always have the ability to transfer your account to a broker of your choice outside the IBKR Group.

Our goal is to provide a service with minimum interruption during this account migration, and minimal changes to your IBKR experience.

Notification of transfer

We will communicate with you prior to the actual transfer of your account(s) and provide any information that might be applicable (although we do not expect anything of substantial nature being communicated with this notification).