LYNX: Odporúčanie na otvorenie investičného účtu
Otvorte si účet a získajte bonus €50 na trading.
Ste len malý krok od veľkých obchodných príležitostí
Teší nás, že ste sa rozhodli využiť odporúčanie na otvorenie investičného účtu prostredníctvom online brokera LYNX. Našim klientom ponúkame skvelé podmienky na dosiahnutie úspechu na finančných trhoch. Od nízkych poplatkov cez pokročilú platformu až po podporu investičných špecialistov. Vďaka LYNX získate príležitosti na realizovanie vašich stratégií. Otvorte si investičný účet prostredníctvom formulára nižšie a získajte bonus €50 na váš trading.

Otvorte si investičný účet

Podmienky kampane „Odporúčajte LYNX“

PODMIENKY ÚČASTI V KAMPANI ODPORÚČAJTE LYNX (ďalej len „Podmienky”)

Od: 15.12.2021

Spoločnosť LYNX B.V., organizačná zložka, ďalej len “LYNX”, ponúka odmenu za odporúčanie nových klientov. Odporúčajúca osoba je klientom spoločnosti LYNX a musí mať otvorený majetkový účet (ďalej len „účet“), ktorý je aktívne využívaný. Odporúčaná osoba nesmie byť klientom spoločnosti LYNX. Klient získava nárok na bonus maximálne za 5 novo odporúčaných osôb ročne. Pokiaľ má klient viac účtov, platí, že celkový počet odporúčaných osôb, z ktorých mu vzniká nárok na bonus, je 5 osôb ročne. Hromadný nábor nových klientov (napr. prostredníctvom sprostredkovateľských portálov a pod.) je zakázaný. Odporúčajúca osoba v takom prípade stráca nárok na bonus.

Transakcia
Odporúčaná osoba musí na účte otvorenom prostredníctvom LYNX vykonať aspoň jeden obchod. Po vykonaní vkladu získava odporúčajúci aj odporúčaný nárok až na €50 v podobe transakčného kreditu. Tento bonus je platný 3 mesiace odo dňa, kedy bol nový účet nafundovaný. Akcia sa nevzťahuje na poplatky vzniknuté pri obchodoch s CFD a turbo certifikátmi. Tieto poplatky nebudú preplatené.
Príklad: Odporúčaná osoba za obchodovanie na poplatkoch zaplatí €30. LYNX jej vráti €30. Odporúčajúca osoba za svoj trading zaplatila poplatky vo výške €75. LYNX jej vráti €50.

Otvorenie nového účtu musí prebehnúť cez zaslaný osobný odkaz
Odporúčaná osoba si musí otvoriť účet za použitia osobného odkazu, ktorý poskytol odporúčajúci. Pokiaľ účet nie je otvorený za použitia poskytnutého odkazu a cez poskytnutú stránku, nebude možné priradiť nového klienta k osobe, ktorá ho odporučila.

Opakované odporúčanie
Každú osobu je možné odporučiť len raz. Pokiaľ bol už nový klient odporučený skôr niekým iným, nie je možné uplatňovať nárok na odmenu. Aj keby si odporúčaná osoba otvorila viac účtov, bonus bude pripísaný iba jednému účtu.

Vyplácanie transakčného kreditu
Pokiaľ sú splnené Podmienky, po uplynutí 3-mesačnej lehoty (na začiatku nasledujúceho mesiaca) vyplatí spoločnosť LYNX zodpovedajúcu čiastku za poplatky vo forme interného transferu na účet klienta.
Týmito Podmienkami informujeme účastníkov kampane, že medzi aktiváciou účtu prostredníctvom prvého vkladu a vyplatením transakčného kreditu môže uplynúť až 16 týždňov.

Bonus do výšky €50
Odporúčaná osoba aj odporúčajúca osoba majú každý nárok na uhradenie poplatkov až do výšky €50. Transakčný kredit bude pripísaný na príslušný účet. Ak sú poplatky uhradené v inej mene, budú najprv prevedené na eurá a potom dôjde k pripísaniu na účet. Vyplácanie v hotovosti nie je možné. Pokiaľ daná osoba už v dobe vyplácania nemá účet vedený prostredníctvom LYNX, nárok na transakčný kredit zaniká.

Kombinácia s inými akciami
Pokiaľ je v rámci inej kampane vyplácaná vyššia čiastka, bude vám pripísaná odmena z tej kampane, kde je bonusová čiastka vyššia.

Žiadne investičné poradenstvo
LYNX upozorňuje všetkých nových klientov, že LYNX neposkytuje osobné a individuálne investičné poradenstvo.

Všeobecné ustanovenia
Touto akciou chce spoločnosť LYNX získať nových klientov, ktorí majú záujem o aktívny a dlhodobý obchodný vzťah so spoločnosťou LYNX.

Z účasti sú vylúčení zamestnanci spoločnosti LYNX a osoby, ktoré ešte nedosiahli vek 18 rokov. Vyhradzujeme si právo vylúčiť jednotlivé osoby (stávajúcich klientov) z akcie, rovnako ako právo na odobratie transakčného kreditu v prípade nesplnenia Podmienok alebo zneužitia v akejkoľvek forme.

Po starostlivom preverení zo strany spoločnosti LYNX nebude za nového klienta považovaný ten, kto nemá potrebné znalosti a skúsenosti a nedokáže adekvátne posúdiť riziká spojené s obchodovaním na burze.

Na vrátenie poplatkov nie je právny nárok. Pokiaľ si odporúčaná osoba neotvorí účet prostredníctvom LYNX alebo nesplní podmienky, nedostane odporúčajúci žiadne ďalšie oznámenie.

LYNX si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky kampane alebo ju kedykoľvek zastaviť. Akékoľvek zmeny kampane budú uvedené na webových stránkach LYNX. V prípade vyššej moci, tj každej udalosti, ktorá nie je závislá na vôli LYNX a ktorú nebolo možné nijako predvídať, sa LYNX zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojej povinnosti počas trvania vyššej moci. LYNX rešpektuje vaše súkromie a vaše osobné údaje spracováva v súlade s GDPR. Bližšie informácie uvádzame vo Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Účasť v kampani predpokladá, že si klient dôkladne prečítal, zoznámil sa, súhlasil s Podmienkami, porozumel rizikám obchodovania a informáciám, ktoré sú v LYNX pre klientov prezentované v informačných memorandách.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


Ako prebieha otvorenie investičného účtu
1
Vyplníte žiadosť o účet

Vyplníte formulár na otvorenie účtu, ktorý nájdete vyššie. Formulár je úplne online rovnako ako celý proces otvárania účtu.

2
Nahráte dokumenty

Po vyplnení formulára Vám príde zabezpečený odkaz na nahranie dokumentov potrebných na otvorenie vášho účtu. Na otváraní vášho účtu môžeme začať pracovať až vo chvíli, keď budeme mať všetky vaše dokumenty.

3
Aktivujete účet

Hneď ako bude váš investičný účet otvorený, budeme vás ihneď kontaktovať. Následne účet aktivujete prvým vkladom. Po pripísaní vkladu a jeho overení môžete začať obchodovať.


Časté otázky na otvorenie účtu
Aké dokumenty budem potrebovať doložiť pri žiadosti o otvorenie účtu?
  • Kópia 2 dokladov preukazujúcich totožnosť (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz)
  • Výpis z bankového účtu, z ktorého pošlete prvý vklad – výpis musí obsahovať vašu adresu a nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
  • IBAN – V súlade so zákonom proti praniu špinavých peňazí vyžadujeme od svojich klientov informácie o bankovom spojení.
  • Pri zdieľanom účte sú doklady totožnosti, informácie a dokumenty vyžadované od oboch žiadateľov.
Je možné previesť cenné papiere?

Áno, prevedenie cenných papierov od vášho existujúceho brokera je možné a jedná sa o nenáročný proces. Najprv je však nutné mať otvorený investičný účet cez LYNX. Potom je možné v správe účtu zadať, ktoré cenné papiere chcete previesť. Pre viac informácií prejdite na stránku Prevod portfólia.

Aké typy investičných účtov sú k dispozícii?

Súkromní investori si u LYNX môžu založiť individuálny alebo zdieľaný účet. Právnickým osobám ponúkame možnosť založiť si firemný účet. Klient sa môže rozhodnúť medzi hotovostným a maržovým účtom.

Aké sú podmienky na otvorenie investičného účtu?

Tu uvádzame podmienky, ktoré musí spĺňať žiadateľ o investičný účet online brokera LYNX:

Žiadateľ dosiahol vek 18 rokov.
Žiadateľ je pripravený obchodovať na svoju zodpovednosť a vo svojom vlastnom ekonomickom záujme.
Žiadateľ nemá trvalý pobyt v USA alebo Kanade.


LYNX: Výhody pre vaše obchodovanie

Globálnejšie & Lacnejšie

Využite globálne obchodné príležitosti a obchodujte na 150 burzách v 33 krajinách za nízke a transparentné poplatky.

Osobnejšie & Profesionálnejšie

Posuňte svoje obchodovanie na vyššiu úroveň s Investičným portálom LYNX a taktiež vďaka osobnému prístupu našich investičných špecialistov.

Stabilnejšie & Inovatívnejšie

Využite stabilné pokročilé obchodné platformy pre váš trading. Obchodujte na PC, tablete aj mobile.


Nízke a transparentné poplatky

Online broker s nízkymi a transparentnými poplatkami

LYNX vám umožňuje investovanie a trading akcií, opcií, futures, forex, ETF bez skrytých poplatkov a dodatočných nákladov.

Majte svoje poplatky pod kontrolou. Už žiadne umelo vytvorené náklady ukryté v spreadoch. Pred potvrdením transakcie si navyše môžete skontrolovať poplatky za daný obchod. Využite nízkych a transparentných poplatkov pre váš trading.

  • US akcie: od 1 centu na akciu (min. $5,00)
  • Európske akcie: 0,12% z hodnoty transakcie (min. €6,00)
  • US opcie: $4,00 za kontrakt
  • Európske opcie: €3 za kontrakt
  • US futures: $4,00 za kontrakt1
  • Európske futures: €3 za kontrakt1
[{"product_name":"US akcie","volume":"Akcie Apple za 3.000 $\r\nAkcie Apple za 5.000 $\r\nAkcie Apple za 10.000 $","price":"5,00 $\r\n5,00 $\r\n5,00 $","country_code":""},{"product_name":"E\u00da akcie","volume":"Pr\u00edkaz za 3.000 \u20ac\r\nPr\u00edkaz za 5.000 \u20ac\r\nPr\u00edkaz za 10.000 \u20ac","price":"\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00\r\n\u20ac12,00","country_code":""},{"product_name":"ETF","volume":"Pr\u00edkaz za 1.000 \u20ac\t\r\nPr\u00edkaz za 2.500 \u20ac\t\r\nPr\u00edkaz za 4.000 \u20ac\t\r\nPr\u00edkaz za 5.000 \u20ac","price":"\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00","country_code":""},{"product_name":"Opcie","volume":"1 S&P 500 MES mikrofutures opce\r\n1 AAPL AMEX opce \r\n1 DAX EUREX opce ","price":"$2,50\r\n$4,00\r\n\u20ac3,00","country_code":""},{"product_name":"Futures","volume":"1 S&P 500 mikrofutures\r\n1 Nasdaq 100 NQ futures\r\n1 Ropa CL futures\r\n1 Mini DAX futures\r\n1 DAX Future \t","price":"$2,50\r\n$4,00\r\n$4,00\r\n\u20ac1,50\r\n\u20ac3,00","country_code":""},{"product_name":"CFD","volume":"Deutsche Bank CFD v hodnote 2.500,00 \u20ac\t\r\nCommerzbank CFD v hodnote 5.000,00 \u20ac\t\r\nApple CFD v hodnote 2.500,00 $","price":"\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00\t\r\n$5,00","country_code":""}]

Ukážka poplatkov

Online-Broker LYNX

1  Poplatok za držanie:
Poplatok za držanie je uplatňovaný u netto futures kontraktov, netto predaných call opcií na futures alebo netto predaných put opcií na futures na daný podklad za každý obchodný deň, kedy je táto pozícia držaná cez noc. Hodnota poplatku závisí od meny a výšky plnenia maržových požiadaviek.


Ocenenie najlepší broker

LYNX: Niekoľkokrát zvolený ako najlepší online broker

Získané ocenenia sú pre nás potvrdením našej filozofie: všetko pre úspech našich klientov. Odborné médiá aj rôzne poroty naprieč Európou už niekoľkokrát ocenili naše služby.

Od českých investorov získal LYNX už dvakrát ocenenie najlepší broker v ankete Broker roku. Okrem ocenení od renomovaných finančných inštitúcií po celej Európe si obzvlášť vážime spätnú väzbu našich klientov a sme radi, že naši klienti hodnotia klientsku podporu LYNX vysokou priemernou známkou 9,44 bodov z 10.

25 ×
Medzinárodné ceny
BankingCheck

Top doporučenie

5 krát

Handelsblatt

Top online broker

3 krát

Broker-Wahl

Víťaz testu

4 krát

Gouden Stier

Najlepší broker

3 krát

BeleggersBelangen

Najlepší online broker

8 krát