Disclaimer

Autor potvrdzuje, že v čase zverejnenia nedrží žiadne pozície vo vyššie uvedených finančných nástrojoch. Ďalej tiež LYNX potvrdzuje, že nie je ani v žiadnom inom strete záujmov, ktorý by bol v rozpore s Politikou stretu záujmov spoločnosti LYNX. Zhrnutie Politiky stretu záujmov spoločnosti LYNX je k dispozícii na našom webe tu: Zhrnutie Politiky stretov záujmov spoločnosti LYNX .

Ak sa tento obsah týka produktov PRIIPs, radi by sme vás odkázali na dokument s kľúčovými informáciami (KID), kde nájdete ďalšie informácie o tomto finančnom nástroji a rizikách. Dokument s kľúčovými informáciami nájdete na webových stránkach LYNX alebo na obchodnej platforme. Produkt sa kvalifikuje ako produkt spadajúci pod nariadenie PRIIPs, ak suma splatná investorovi podlieha výkyvom z dôvodu expozície voči referenčným hodnotám alebo výkonnosti jedného alebo viacerých aktív, ktoré nie sú priamo zakúpené retailovým investorom.

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú vydané výlučne pre verejnosť a nepredstavujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčania poskytnuté spoločnosťou LYNX. Stránka zobrazuje údaje, ktoré spoločnosť LYNX pripravila ako všeobecné informácie a marketingové informácie pre súkromné ​​použitie investorov. Nejde však o žiadne osobné odporúčanie konkrétnych finančných nástrojov alebo stratégií. Poskytované informácie nereflektujú, tj. nemusí byť< /span> v súlade s vašou osobnou finančnou situáciou, vašimi znalosťami a skúsenosťami v oblasti investovania, vaším investičným cieľom, horizontom, rizík ovým profilom a/alebo vašou toleranciou k riziku.

Zobraziť celý disclaimer
Skryť disclaimer