Disclaimer

Autor potvrdzuje, že v čase zverejnenia nedrží žiadne pozície vo vyššie uvedených finančných nástrojoch. Ďalej tiež LYNX potvrdzuje, že nie je ani v žiadnom inom strete záujmov, ktorý by bol v rozpore s Politikou stretu záujmov spoločnosti LYNX. Zhrnutie Politiky stretu záujmov spoločnosti LYNX je k dispozícii na našom webe tu: Zhrnutie Politiky stretov záujmov spoločnosti LYNX .

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú vydané výlučne pre verejnosť a nepredstavujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčania poskytnuté spoločnosťou LYNX. Stránka zobrazuje údaje, ktoré spoločnosť LYNX pripravila ako všeobecné informácie a marketingové informácie pre súkromné ​​použitie investorov. Nejde však o žiadne osobné odporúčanie konkrétnych finančných nástrojov alebo stratégií. Poskytované informácie nereflektujú, tj. nemusí byť< /span> v súlade s vašou osobnou finančnou situáciou, vašimi znalosťami a skúsenosťami v oblasti investovania, vaším investičným cieľom, horizontom, rizík ovým profilom a/alebo vašou toleranciou k riziku.

Investor by mal zakaždým zvážiť, či je prípadná investícia s ohľadom na jeho konkrétne finančnú a daňovú situáciu a investičné ciele vhodná. Ak používate nami poskytnuté informácie bez ich overenia alebo ako investičné poradenstvo či investičné odporúčania, robíte tak z vlastného uváženia, na vlastné náklady a riziko a ste zodpovední za posúdenie, či je pre vás investícia vhodná alebo nie. Upozorňujeme investorov, že finančné nástroje obsahujú riziká, ktoré môžu viesť k stratám, a preto nie sú tieto nástroje vhodné pre každého investora. LYNX neodporúča investovať do finančných nástrojov, pri ktorých investor plne nerozumie jeho vlastnostiam, rizikám a výške potenciálnej straty (tj. pokiaľ daný produkt aj riziká nepoznáte, neinvestujte do neho). Nie sú a neboli zohľadnené transakčné náklady, ktoré s investovaním súvisia. Výkonnosť z minulosti nie je a nemôže byť zárukou budúcich výsledkov. Skutočnosti uvedené v súvislosti so spomínanými finančnými produktmi majú iba ilustratívny, tj informatívny charakter a nemožno z nich usudzovať žiadne závery o budúcich ziskoch alebo stratách. Vyššie uvedené má iba informatívny charakter a nemožno odvodiť žiadne právne nároky.

Spoločnosť LYNX mohla informácie uvedené v tomto marketingovom oznámení čerpať zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé, bez toho, aby všetky tieto informácie posudzovala. LYNX preto neposkytuje žiadne záruky ohľadom presnosti, úplnosti alebo správnosti informácií alebo názorov tu vyjadrených.

Cena finančných inštrumentov môže kolísať av dôsledku toho môžu investori stratiť viac ako je výška pôvodnej investície.

Majte na pamäti, že:

Zobraziť celý disclaimer