Pre futures kontrakty vysporiadané fyzickou dodávkou podkladového aktíva nie je táto dodávka povolená. Pre nietktoré menové futures toto pravidlo neplatí (viz tabuľka nižšie).

Aby sa predišlo dodávke z expirujúceho futures kontraktu, klient musí „rolovať “ (zavrieť pozíciu s aktuálnou expiráciou a otvoriť pozíciu so vzdialenejšou expiráciou) alebo uzavrieť danú pozíciu pred Termínom likvidácie, ako ukazuje nasledujúca tabuľka.

 

Je zodpovednosťou klienta sledovať Termíny likvidácie. Ak klient na svojom účte nezavrie pozíciu na futures kontrakte s fyzickou dodávkou pred Termínom likvidácie, môže byť táto pozícia zatvorená systémom bez predchádzajúceho upozornenia. Likvidácia pozície nebude mať dopad na aktívne pokyny a je na klientovi, aby si zabezpečil úpravu týchto aktívnych pokynov k likvidovaným futures kontraktom podľa skutočného stavu účtu.

Presné termíny likvidácie vybraných futures kontraktov nájdete v tabuľke tu.

Navoľte si v platforme TWS nastavenie pokynu tak, aby ste mohli zadávať príkazy čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Keď v platforme kliknete na nákup rôznych akcií alebo kliknete na BUY v ponuke inštrumentu, automaticky sa Vám zobrazí Príkazový lístok, v ktorom máte predvolené množstvo na 100, typ príkazu na limitný (LMT), destináciu SMART a čas v platnosti denný (DAY).

Ak obchodujete aktívne a chcete vstupovať za tržnú cenu (MKT), nemusíte pri každej objednávke prednastavovať, ale stačí v Globálnom nastavení platformy TWS zmeniť prednastavenie príkazu. Kliknite teda v hlavnom menu vľavo hore na Editovať 1 a zvoľte Globálne nastavenia 2.

1
2

V novom okne vyberte v ľavom menu najskôr Prednastavenia 1 a zvolíme inštrument, ktorého pokyny chceme prednastaviť. V pravej časti okna je možné prednastavovať všetky parametre podľa vlastných preferencií. V príklade sme vybrali Akcie 2.

1
2

V pravej časti volíme vlastnosti pokynu podľa vlastných preferencií. Ak zadávate primárne limitné pokyny, mohlo by Vás zaujímať prenastavenie času platnosti v sekcii Načasovanie z dennej platnosti (DAY) na platnosť „do zrušenia“ (Good Till Canceled – GTC) 1. Pre potvrdenie kliknite na OK.

1

Ak preferujete okamžité vstúpenie na trh bez nastavovania limitov, v sekcii Primárny príkaz zmente typ príkazu z limitného (LMT) na tržný (MKT) 1 a potvrďte OK.

1
Po týchto zmenách, keď budete chcieť urobiť obchod s akciami, bude pripravený Vami prednastavený Príkazový lístok, čo značne uľahčí a zefektívni Vaše obchodovanie.

Platforma TWS Vám umožňuje zadávanie až 50 inteligentných príkazov. Jednou z charakteristík príkazu je čas platnosti, ktorý si volíte v objednávacom lístku.

Pri obchodovaní akcií v USA si môžete zvoliť zo šiestich druhov časovej platnosti príkazu.

DAY – Príkaz sa zruší, ak nie je umiestnený na trh do konca obchodného dňa.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Príkaz je platný až do chvíle, kedy sa uskutoční alebo je zrušený. GTC príkaz bude automaticky zrušený ak dôjde k štiepeniu akcie alebo ak sa 90 dní neprihlásite do obchodnej platformy.

OPG – Pomocou OPG môžete zadať pokyny MOO (Market-On-Open alebo nákup pri otvorení trhu za tržnú cenu) alebo LOO (Limit-On-Open alebo limitný príkaz pri otvorení trhu).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Okamžité vyplnenie po zadaní príkazu. Keď bude okamžite vyplnená iba časť, zostávajúca časť sa zruší.

GTD (Good-Till-Date) – Príkaz je platný v systéme do jeho vyplnenia alebo do zatvorenia trhu zadaného dňa. Zadajte deň, ktorý je limitný pre vyplnenie príkazu.

DTC (Day-Till-Cancelled) – Podobný príkaz dennému pokynu, kde namiesto zrušenia príkazu a jeho zmazania, ak nie je behom obchodného dňa vyplnený, dochádza k zmazaniu príkazu z burzy, ale v platforme TWS zostáva.

FOK (Fill-Or-Kill) – Ak nie je celý príkaz okamžite vyplnený, je celý zmazaný.

Nižšie si tiež môžete zvoliť možnosť Umožniť vyplnenie pokynu mimo riadne obchodné hodiny. Ak táto možnosť zostane nezaškrtnutá, pokyn sa môže vyplniť iba keď je burza otvorená.

Veľké množstvo druhov príkazov v platforme TWS Vám dáva nevídané možnosti. V tomto sprievodcovi sa pozrieme na základné typy príkazov akciových obchodníkov.

LMT: Limitný príkaz nakúpi či predá iba za stanovenú alebo lepšiu cenu.

MKT: Market alebo tržný pokyn nakúpi či predá za aktuálnu tržnú cenu.

MTL: Market-to-Limit pokyn bude vyplnený za akutálnu cenu na trhu. Ak sa vyplní iba časť, zostávajúca časť bude zadaná ako limitný príkaz na úrovni ceny, kde sa prvá časť vyplnila.

STP: Stop príkaz je vyplnený ako tržný vo chvíli, keď je dosiahnutá stanovená stop cena.

STP LMT: Stop Limit pokyn je aktivovaný pri dotyku stop ceny, Narozdiel od klasického stop príkazu (STP) nie je vyplnený ako tržný, ale ako limitný pri zadanej cene.

MIT: Market if Touched pokyn nakúpi, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote a predá pri raste k určitej hodnote. Ide o podobný príkaz ako stop (STP) s tým rozdielom, že nákupná cena je umiestnená pod a predajná nad súčasnou tržnou cenou.

LIT: Limit if Touched príkaz otvorí limitný príkaz (LMT) na nákup, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote. LIT je podobný STP LMT s tým rozdielom, že je aktivovaný dotykom ceny u nákupného pokynu pod a u predajného nad súčasnou tržnou cenou.

TRAIL: Trailing Stop alebo posuvný stop-loss stanoví cenu na fixnej úrovni pod tržnou cenou. Pri narastaní trhu sa stop-loss posúva hore o zvolené posuvné množstvo. V prípade poklesu trhu stop-loss zostáva na pôvodnej úrovni. Pri dotyku stop ceny je exekuovaný tržný pokyn.

TRAIL LIMIT: Trailing Stop Limit alebo posuvný stop limit je kombináciou posuvného príkazu a STP LMT. Pri dotyku stop ceny sa aktivuje limitný pokyn pre úroveň limitnej ceny. Môže byť zadaný s limitnou cenou, pri ktorej bude obchod vyplnený alebo s limitným offsetom, ktorý je vzdialenosťou od zadanej limitnej ceny.

TRAIL MIT: Trailing Market if Touched je podobný Trailing Stop (TRAIL) s tým rozdielom, že predajný príkaz stanovuje stop cenu na fixní úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

TRAIL LIT: Trailing Limit if Touched je obdobou Trailing Stop Limit (TRAIL LIMIT) pokynu líšiaci sa v tom, že predajný príkaz umiestňuje stop cenu na fixnú úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

REL: Relative (Pegged-to-Primary) je príkaz pre intradenných obchodníkov hľadajúcich lepšie ceny na trhu pomocou limitných príkazov. Limitná cena slúži ako strop a offset zväčší cenu dopytu (bid) a zmenší cenu ponuky (ask), čím sa zúži spread medzi nákupnou a predajnou cenou.

RPI: Retail Price Improvement pokyn je podobný REL príkazu s ešte nižšou možnosťou offsetu. Tieto príkazy pridávajú na trh likviditu a umiestňujú sa na NYSE do oddelených kníh, avšak môžu byť párované so všetkými ostatnými príkazmi.

MOC: Market-on-Close pokyn sa vyplní ako tržný čo najbližšie zatváracej cene. Na NYSE sú prijímané a môžu byť upravované a rušené najneskôr 15 do zatvorenia trhu.

LOC: Limit-on-Close pokyn sa vyplní pri zatvorení trhu, ak bude zatváracia cena lepšia než stanovená limitná cena. Na NYSE sú prijímané, upravované a môžu byť rušené do 15 minút pred zatvorením trhu.

PEG BENCH: Pegged to Benchmark alebo príkaz naviazaný na benchmark upravuje cenu automaticky podľa pohybu podkladu.

VWAP: Volume-Weighted Average Price alebo objemom vážená priemerná cena, ktorá je garantovaná.

LYNX sa vo formulári k otvorenie účtu každého klienta pýta na jeho investičné ciele, skúsenosti a znalosť produktov v oblasti akcií, futures, dlhopisov atď. Na základe týchto informácií, ktoré sa investor zaväzuje poskytnúť pravdivo, dôjde k internému ohodnoteniu klienta s ohľadom na vhodnosť maržového či hotovostného účtu a tiež je vytvorený rizikový profil investora, ktorý odporúča alebo naopak neodporúča investorovi investovať do určitých produktov.

V prípade konzervatívnych cieľov, nedostatku skúseností alebo nízkej znalosti produktov neumožní LYNX svojmu klientovi investovať do špekulatívnych a rizikových cenných papierov, ako sú opcie, futures a meny s tým, že mu otvorí iba základný hotovostný účet a ponúkne bezplatné zaškolenie v produktoch, ktoré investora zaujímajú.

Interactive Brokers LLC (IB LLC) je partnerom IB UK, ktorý má sídlo v USA. IB LLC se registrovaný ako broker-dealer u amerického regulátora  Securities and Exchange Commission (SEC) a tiež ako futures obchodník u Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

IB LLC je burzovo obchodovanou spoločnosťou, ktorej akcie sú emitované na Nasdaq a obchodujú sa tu pod tickerom IBKR. Až 88,5 % v obchodovaných akcií je v držaní zamestnancov IB. Spoločnosť ma už viac ako 35 ročnú históriu a je synonymom bezpečnosti a spoľahlivosti vo finančnom svete. IB nedrží CDO (collateralised debt obligations), MBS (mortgage-backed securities), ani CDS (collateralised debt obligations). Už 18 rokov po sebe drží vysoký investičný rating A-/A-2 od Standard & Poor´s. Toto všetko je dôkazom, že IB je finančne silný partner pre obchodovanie.

Interactive Brokers Limited (IB UK) je od roku 2000 držiteľom licencie Financial Services Authority (FSA), ktorá IB UK umožňuje poskytovať investičné služby vo Veľkej Británii a tiež v krajinách EU a EHP. IB UK je regulovaná FSA.

IB UK zodpovedá za otvorenie a schválenie obchodných účtov na základe informácií, ktoré klient poskytne LYNX. IB UK tiež poskytuje obchodnú platformu, v ktorej dochádza k zadaniu príkazov klienta a ich prípadným zmenám. IB zaistí exekúciu alebo clearing transakcií. IB UK tiež informuje klientov o korporátnych akciách ako sú výplata dividendy, splity akcií, fúzia či akvizícia a ďalšie. IB UK získava poplatky spojené s obchodovaním.