Podmienky účasti v súťaži k investičnému prieskumu

1. Úvod

Usporiadateľ súťaže je spoločnosť LYNX B.V., organizačná zložka (ďalej len „LYNX„) .; IČO: 02451778; Adresa: Václavské námestie 776/10, Nové Mesto, 110 00 Praha 1; právna forma: Odštepný závod zahraničnej právnickej osoby; spis.zn. A 76398 vedená na Mestskom súde v Prahe. LYNX B.V. je regulovaná Českou národnou bankou a je vedená ako „Pobočka (organizačná zložka) zahraničného OCP (nebanky)“ v Zoznamoch regulovaných a registrovaných subjektov finančného trhu.

Účasť v súťaži je možná po splnení Pravidiel a podmienok súťaže.

 

2. Pravidlá a podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) sa stáva každý, kto spĺňa Pravidlá a podmienky vyhlásenej súťaže a kto je zároveň plnoletý, s odkazom na ust. § 30 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Plne svojprávnym sa človek stáva plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku života.

Účelom súťaže je: skvalitnenie poskytovaných služieb LYNX a výskum investičného správania a skúseností.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži ďalej prehlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: emailová adresa. Účasť v súťaži je možná len v nižšie stanovenom termíne. Súťažiaci sa do súťaže kvalifikujú tak, že vyplnia investičný prieskum (do 30.4.2020, 24.00 hod.) prostredníctvom odkazu, ktorý bude Súťažiacemu zaslaný na jeho kontaktný email a vyplnia na konci prieskumu svoj e-mail. Zamestnanci LYNX, spolupracovníci LYNX a ich príbuzní sú z účasti v súťaži vylúčení. Právny nárok účasti v súťaži je vylúčený.

 

3. Výhra

Hlavnou cenou je: iPhone Pro 11, 256 GB

Ďalšie ceny sú: 30x voucher v hodnote €20 na Alza.sk alebo iný voacher v porovnateľnej hodnote podľa národnosti výhercu

Výhra bude LYNX udelená tak, ako je inzerované v tejto súťaži.

Výherca tejto súťaže je informovaný emailom, ktorý je zaslaný na emailovú adresu, ktorú si Súťažiaci zaregistroval. LYNX si tiež vyhradzuje právo finálneho posúdenia výsledku súťaže. Pokiaľ si Súťažiaci cenu neprevezme do 30 dní, cena prepadá LYNX, a to bez akejkoľvek náhrady.

Na vydanie výhry nie je právny nárok. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.

 

4. Vylúčenie zodpovednosti

LYNX nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou Výhry a náhradou škody; LYNX nepreberá voči Súťažiacim žiadne iné záväzky než stanovené týmito Pravidlami a podmienkami vyhlásenej LYNX súťaže a výhercovia nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia týkajúce sa inzerovanej LYNX súťaže. LYNX nie je zodpovedný za akékoľvek prípadné technické problémy, ktoré môžu vzniknúť pri prenose dát elektronickými komunikačnými prostriedkami (napr. Počítač, laptop, smartphone).

 

5. Ochrana osobných údajov

LYNX poskytuje najvyšší možný štandard, ktorý sa týka ochrany osobných údajov v rámci inzerovanej súťaže, a v tomto ohľade spĺňa všetky dotknuté právne predpisy.

LYNX týmto informuje Súťažiacich, že neodovzdáva žiadne osobné údaje tretím stranám, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné napr. K odoslaniu cien víťazovi inzerovanej súťaže a tiež pre administráciu investičného prieskumu cez SurveyMonkey, ktorú LYNX pre lotérie využíva (dovoľujeme si tiež Súťažiacich informovať, že SurveyMonkey disponuje rovnako svojimi podmienkami, politikami a informáciami k ochrane osobných údajov, bližšie informácie na plnenie povinností v rámci ochrany osobných údajov nádete tu). LYNX uchováva osobné údaje príslušných Súťažiacich výhradne pre účely tejto inzerovanej súťaže, minimálne po dobu 6 mesiacov. LYNX má právo, napr. S cieľom zodpovedania otázok týkajúcich sa Výhier alebo ich plnení uchovávať osobné údaje Súťažiacich dlhšie; v tomto prípade doba uchovávania závisí od druhu zisku a sumách, napríklad v prípade tovaru alebo služieb do troch rokov, aby bolo možné zvládnuť napríklad záručné prípady. Súťažiaci týmto výslovne prehlasuje a LYNX udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre vyššie uvedený účel. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V rámci súťaže, budú Vaše osobné údaje využité pre marketinové účely a budú pre tieto účely uchovávané. Súťažiaci týmto výslovne prehlasuje a LYNX udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre vyššie uvedený účel. Súťažiaci týmto LYNX tiež prehlasuje, že sa zoznámil s Vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré je vystavené na webových stránkach LYNX. Súťažiaci má práva priznané GDPR a môže proti takémuto spracovaniu osobných údajov namietať. Ak vyjadríte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, Vaša účasť v súťaži je možná. V opačnom prípade nie. LYNX spracováva osobné údaje Súťažiacich predovšetkým s ohľadom na čl. 6 odst. 1. Spracovanie osobných údajov Súťažiacich realizuje predovšetkým s odkazom na ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) (napr. zájem na bezpečnosti soutěže nebo ochrana našich zájmů před zneužitím). Bližšie informácie nájdete vo vyššie uvedenom prepojenom dokumente, ktorý sa viaže k ochrane osobných údajov.

Povinnosťou Súťažiacich je uviesť LYNX presné osobné údaje; LYNX nenesie zodpovednosť za situácie, kedy sa výhercu opakovane nepodarí kontaktovať.

 

6. Vyhlásenie výhercov

Žrebovanie výhercov súťaže prebehne do 7.5.2020

Výhercovia vyhlásenej súťaže sú vybraní náhodným generátorom; z tohto dôvodu sú vylúčené právne a akékoľvek iné nároky Súťažiacich.

 

7. Ďalšie podmienky súťaže

Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Pravidiel a podmienok vyhlásenej súťaže boli neúčinná alebo, ak existujú nejaké iné právne obmedzenia, nemá to žiadny vplyv na platnosť i účinnosť uvedených ustanovení. Neplatné alebo chýbajúce ustanovenia sú nahradené ustanoveniami, ktoré sú najbližšie účelu tejto vyhlásenej LYNX súťaže a k zákonným ustanoveniam.

LYNX si týmto vyhradzuje právo súťaž pozastaviť, zmeniť, ukončiť bez udania dôvodu. Tí, ktorí nesplnia podmienky účasti, alebo konajú v rozpore s Pravidlami a podmienkami vyhlásené LYNX súťaže, nebudú do súťaže zaradení a nemajú na výhru žiadny právny nárok. LYNX si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže aj toho Súťažiaceho, ktorý sa dopúšťa ​​podvodu, podvodného alebo nekalého konania voči LYNX.

 

8. Záverečné ustanovenia

LYNX informuje týmto Súťažiacich, že účasť je dobrovoľná. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí s Pravidlami a podmienkami vyhlásenej súťaže. Tento dokument a právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. V prípade sporu bude využitý miestne príslušný súd s ohľadom na sídlo LYNX. Ak je Súťažiaci z iného štátu Európskej únie (napr. Slovensko, Poľsko), ako je Česká republika, je miestne príslušný súd dohodnutý podľa vyššie uvedeného sídla LYNX.

Pravidlá súťaže sú verejne prístupné a sú zverejnené na webových stránkach LYNX.

Tlačená verzia tohto dokumentu je k dispozícii na nahliadnutie v sídle LYNX.

Žiadame všetkých Súťažiacich, aby sa s týmto dokumentom zoznámili.

LYNX B.V. si vyhradzuje právo na priebežnú aktualizáciu tohto dokumentu.

Platnosť aj účinnosť tohto dokumentu: V Prahe, dňa 20.3.2020.