Investovanie do podielových fondov

Podielové fondy umožňujú prostredníctvom jedinej investície investovať do koša cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, komodity alebo zmesi. To prináša výhody diverzifikácie. Táto funkcia robí tento produkt obľúbeným pre investorov. Napriek bežnému použitiu však stále môžu existovať otázky týkajúce sa mechaniky a vlastností tohto produktu. Táto brožúra vysvetľuje pojmy podielových fondov, ako fungujú a na čo sa dajú použiť.

Poznámka: Podielový fond investuje podľa investičného cieľa fondu. Cieľ sa môže pohybovať od defenzívnych až po ofenzívne. Ofenzívne fondy vo všeobecnosti podstupujú väčšie riziko, a preto musia mať potenciál vyšších výnosov. Obranné fondy často podstupujú menšie riziko, a preto majú potenciálne nižšie výnosy. Pred vykonaním investičných rozhodnutí sa uistite, že ste oboznámení s investičným cieľom a investičnou politikou.

Vysvetlenie podielových fondov

Podielový fond zhromažďuje kapitál jednotlivých investorov, ktorý bude následne investovať jeden alebo viac profesionálnych manažérov fondov do rôznych tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, meny, majetok a komodity. Na oplátku správcovia fondov podielového fondu účtujú investorom poplatok.

Podielové fondy sú u investorov obľúbené, pretože relatívne jednoduchým spôsobom umožňujú širokú expozíciu prostredníctvom jedného produktu. Jediná transakcia umožňuje prístup k rôznorodej škále produktov v rôznych triedach aktív a trhových sektoroch. Investori niekedy používajú podielové fondy na vystavenie sektorom alebo produktom, ktoré by inak mohli byť mimo dosahu. Táto charakteristika však prináša aj riziko investícií do produktov, ktoré nie sú známe alebo sú nelikvidné.

Podielové fondy sa prideľujú podľa počtu akcií alebo podielových listov. Každá akcia alebo jednotka predstavuje rovnakú časť hodnoty fondu. Ak máte pozíciu vo fonde, môžete dostávať distribúcie, ktoré sa získavajú distribúciou (napr. dividendami) podkladových cenných papierov alebo sa dosiahol zisk z investície. Podielové fondy sa zvyčajne obchodujú iba raz za deň.

Podielové fondy spravuje spravidla portfólio manažér, ktorý je podporovaný tímom skúsených investičných odborníkov. Portfólio manažér vykonáva rozsiahly prieskum s cieľom nájsť investičné príležitosti. Tím zostavuje a udržuje portfólio na základe svojej investičnej politiky a cieľa. Z tohto dôvodu sa nevyžaduje, aby investori podielových fondov mali vedomosti o základných produktoch a trávili čas vykonávaním vlastného výskumu. Investovanie do podielových fondov je však spojené s vyššími poplatkami ako priame investície do jednotlivých akcií alebo ETF.

Druh podielových fondov

Investori majú k dispozícii rôzne druhy podielových fondov. Ďalej uvádzame niekoľko príkladov typov podielových fondov..

Akciové alebo majetkové fondy

Tento fond zjavne pozostáva z akcií spoločností. Akcie alebo akciové fondy sa líšia podľa zamerania na určité odvetvia alebo typ investovaných spoločností. Tieto fondy sa zameriavajú napríklad od spoločností s malou kapitalizáciou, rozvíjajúcich sa trhov, technologických spoločností, spoločností s udržateľnou správou životného prostredia alebo akcií blue-chips. Existuje veľa druhov akciových fondov, ktoré ponúkajú rôzne stupne rizika a návratnosti.

Dlhopisové fondy

Dlhopisový fond by mohol investovať do všetkých druhov dlhopisov, ako sú podnikové alebo štátne dlhopisy a sú zdaniteľné alebo nezdaniteľné. Rozdelenie vychádza z opakujúcich sa platieb kupónom a splácania istiny. Väčšina dlhopisových fondov je klasifikovaná ako nízkoriziková a konzervatívna. Existujú však dlhopisové fondy, ktoré sú na konci rizikového spektra viac, pretože by mohli investovať do nezdravých dlhopisov. Odráža to potenciálne vyšší príjem a vyššie riziko.

Vyvážené fondy

Vyvážený fond bude kombináciou rôznych tried aktív a produktov. Týmto spôsobom sa správcovia fondov snažia diverzifikovať investovaním dlhopisov aj akcií.

Fondy peňažného trhu

Fondy peňažného trhu investujú do vysoko likvidných nástrojov, ako sú hotovosť, dlhové cenné papiere a nebankové inštitúcie. Návratnosť takejto investície závisí od úrokových sadzieb. Fondy peňažného trhu zvyčajne poskytujú o niečo vyššiu návratnosť ako skutočná hotovosť a sú klasifikované ako nízka úroveň rizika.

Alternatívne fondy

Alternatívne fondy sa často nazývajú „hedžové fondy“ a investujú do alternatívnych investícií, ako sú netradičné triedy aktív (napr. Globálne nehnuteľnosti alebo meny) a nelikvidné aktíva (napr. súkromný dlh) a / alebo majú netradičné obchodné stratégie (napr. , predaj nakrátko). Manažéri fondov sa všeobecne snažia dosahovať pozitívne výnosy, ktoré úzko nesúvisia s tradičnými investíciami alebo referenčnými hodnotami. Investori využívajú alternatívne fondy na diverzifikáciu svojho portfólia. Riziko spojené s investičnými fondmi sa líši, pretože závisí od investičnej politiky a cieľa a často sa uvádza v dokumentácii o vlastnostiach fondu. Náklady na alternatívne fondy sú vo všeobecnosti vyššie ako v prípade tradičných fondov. Ako investor je dôležité, aby ste boli oboznámení s pridruženým rizikom, investičnou politikou a históriou výkonnosti alternatívneho investičného fondu.

Indexové fondy

Indexový fond úzko súvisí s indexom finančného trhu, ako je napríklad Standard & Poor’s 500, pretože je vytvorený tak, aby sledoval / porovnával výkonnosť indexu. V skutočnosti je indexový fond vo všeobecnosti podobný akciovému fondu, pretože obsahuje veľa akcií. Investičný manažér nemá takmer žiadne úsilie, pretože obsahuje výlučne finančné nástroje tohto indexu. Z tohto dôvodu majú fondy nízke prevádzkové náklady a nízky obrat portfólia.

Na ilustráciu sa v tejto brožúre používa termín akcie (alebo akcie), keď sa odkazuje na príslušné cenné papiere.

Kótovanie na burze

Podielové fondy môžu byť na burze kótované ako nekótované.

Kótované fondy

Kótované fondy sú ľahko obchodovateľné prostredníctvom brokera alebo banky, pretože sú dostupné a kótované na burze.

Keďže kótované fondy sa obchodujú na akciovom trhu každý deň, ich hodnota môže podliehať výraznej volatilite (kolísaniu cien), ktorá je spôsobená vnímaním hodnoty podkladových aktív spolu so všeobecným sentimentom na trhu.

Nekótované fondy

Nekótované fondy vás vydávajú s jednotkami (keďže ide o spravovaný fond). Nekótované podielové listy fondov nie sú kótované na žiadnej burze a sú obchodované mimo burzy (OTC). Každý fond má odlišné dátumy obchodovania, príkazy sa vykonávajú na konci obchodného dňa. Informácie o fonde sú všeobecne prístupné prostredníctvom správcu fondu.

Možnosti s podielovými fondami

Obchodné podielové fondy ponúkajú investorom široké možnosti a môžu sa použiť na rôzne typy stratégií. Je dôležité, aby ste pred uskutočnením akýchkoľvek investičných rozhodnutí vyvážili výhody obchodovania s podielovými fondmi so súvisiacimi rizikami a nákladmi.

 Diverzifikácia

Rozloženie finančných prostriedkov na celý rad akcií (alebo iných tried aktív) môže znížiť vaše celkové riziko, pretože v prípade, že niektoré časti vašich investícií majú slabú výkonnosť, znižuje vplyv na vaše portfólio. Podielové fondy vám poskytujú prístup k celej rade tried aktív a ponúkajú diverzifikáciu v rámci jedného obchodu. Napríklad veľa podielových fondov pozostáva z viac ako stoviek rôznych aktív. Budovanie tohto množstva pozícií pre jedného investora bude vyžadovať značné úsilie, čo sťažuje realizáciu takéhoto diverzifikovaného portfólia. , V porovnaní s objemom transakcií vytvorením diverzifikovaného portfólia s jednotlivými produktmi je nákup podielového fondu iba jednou transakciou. Okrem toho dosiahnutie diverzifikácie priamym vlastníctvom akcií môže byť časovo náročné a ak sú vaše prostriedky obmedzené, môžete ich príliš rozložiť.

Rast príjmov a kapitálu

Podielové fondy môžu ponúkať výnosy vo forme rastu príjmov a kapitálu. Distribúcia sa zvyčajne uskutočňuje štvrťročne v závislosti od podielového fondu. Akcionári dostávajú dividendy, keď investovali podkladové spoločnosti, vyplatili časť svojho zisku alebo ak fond získal iný investičný výnos. Existuje tiež potenciál pre rast kapitálu. Akcie vášho fondu zvyšujú hodnotu – alebo oceňujú – keď cenné papiere, ktoré vlastní fond, zvyšujú hodnotu. Samozrejme, ak cenné papiere klesnú, hodnota vášho fondu sa zníži.

Profesionálny manažment

Podielové fondy sa bežne používajú na sledovanie investičnej stratégie profesionálneho portfóliového manažéra za relatívne malý poplatok. Investori často nemajú čas ani odborné znalosti na vybudovanie vlastného diverzifikovaného a dobre analyzovaného portfólia. Portfólio navyše monitoruje investície a zabezpečuje, aby dodržiaval investičnú stratégiu a spravované peniaze z príslušenstva.

Transparentnosť

Podielový fond je povinný informovať investorov prostredníctvom rôznych dokumentov, ako sú informačné letáky, výročné správy, memorandá a iné rôzne dokumenty. Tieto dokumenty pomáhajú investorom pochopiť stratégiu, súvisiace riziko a cieľ fondu. Ako investor je veľmi dôležité porozumieť tejto dokumentácii pred pridelením finančných prostriedkov spoločnému fondu.

Likvidita

Podielové fondy majú často vypočítanú čistú hodnotu aktív (NAV), a preto sú splatné každý deň. Existujú však fondy, väčšinou nekótované fondy, ktoré nemajú denný výpočet NAV. V tomto prípade nie je fond denne obchodovateľný. Podielové fondy musia často zasielať investorom platbu za akcie do siedmich dní, ale veľa fondov poskytuje platbu skôr. Otvorené podielové fondy poskytujú dobrú likviditu a investori môžu kedykoľvek kúpiť alebo predať podielové listy za prevažujúce ceny založené na NAV.

Vlastnosti podielových fondov

Podielový fond je typom otvoreného fondu, ktorý nie je nepretržite obchodovateľný počas bežných obchodných hodín. Väčšina podielových fondov má časový rozsah denných objednávok. Objednávky sa prijímajú po denných výpočtoch NAV. Okrem toho existujú aj nekótované fondy, s ktorými sa obchoduje na mimoburzovom trhu (OTC). Podielový fond zvyčajne sleduje dlhopisy a / alebo vlastné imanie. Niektoré fondy však sledujú konkrétne aktíva, ako je mena, alebo investujú do alternatívnych investícií, ako sú futures alebo nehnuteľnosti. Podielový fond zvyčajne obchoduje za alebo blízko svojej základnej čistej hodnoty aktív (NAV). Podielové fondy majú nasledujúce vlastnosti.

Podkladová hodnota

Podielový fond je typom fondu, ktorý vlastní rad viacerých finančných nástrojov, nielen jediný nástroj. Finančné nástroje v rámci fondov sa nazývajú podkladové cenné papiere. Podielový fond môže vlastniť stovky alebo tisíce podkladových nástrojov v rôznych odvetviach alebo by sa mohol izolovať od jedného konkrétneho odvetvia alebo odvetvia. Hodnota fondu je založená na hodnotách všetkých kombinovaných finančných nástrojov, ktoré sú podkladovou hodnotou.

Čistá hodnota aktív

NAV odráža trhovú hodnotu podkladového portfólia, upravenú o poplatky a výdavky fondu a vyjadrenú na základe jednotkovej hodnoty. Cena podielového fondu by mala zodpovedať čistej hodnote aktív (NAV).

Väčšina podielových fondov je podľa zákona povinná oceňovať svoje akcie každý pracovný deň. Táto cena – hodnota na akciu majetku v podielovom fonde mínus jeho pasíva – sa nazýva NAV alebo čistá hodnota majetku. Podielové fondy musia predať a vyplatiť svoje akcie v NAV, ktorá sa vypočíta po tom, čo investor zadá objednávku na odkúpenie alebo vyplatenie.

Otvorené a uzavreté fondy

Otvorený fond je nepretržite k dispozícii na upisovanie a spätný nákup. Investori môžu pohodlne kupovať a predávať podielové listy, ako sú akcie s čistou hodnotou aktív (NAV) na jednotku, ktorá sa každý deň vykazuje. Vo všeobecnosti sú otvorené fondy relatívne likvidné.

Počet akcií vo fonde nie je stanovený. Viac akcií sa vytvára alebo odkúpi (odkúpi) v reakcii na dopyt investorov. Otvorená štruktúra je jedným z dôvodov, prečo investičné fondy sledujú NAV.

Tak ako každý podielový fond, aj uzavretý fond obsahuje investičného manažéra, ktorý prijíma investičné rozhodnutia a sleduje správu peňazí. Počet akcií v uzavretom podielovom fonde je v porovnaní s otvoreným podielovým fondom. Uzavretý fond sa zvyčajne zameriava na určité sektory, geografické trhy alebo priemyselné odvetvia.

Kótovanie na burze

Podielové fondy môžu byť na burze kótované ako nekótované. S vlastným imaním môže investor získať relatívne cenovú informáciu v reálnom čase (alebo takmer v reálnom čase) kontrolou finančných webových stránok alebo kontrolou v obchodnej platforme makléra. Cena, za ktorú investor nakúpi alebo odkúpi akcie, bude závisieť od NAV fondu, ktorú fond nemusí počítať až o mnoho hodín po zadaní pokynu.

Nakupujete a predávate prostredníctvom LYNX v konkrétnych obchodných hodinách (vo všeobecnosti medzi 13:00 a 16:00). Podielové fondy musia investorom poslať platbu za akcie do siedmich dní, ale veľa fondov poskytuje platbu skôr. Na rozdiel od investovania do akcií sa nevzdávate množstva jednotiek / akcií, ktoré chcete kúpiť, ale sumy prostriedkov, ktoré chcete investovať.

Náklady

Aktívne fondy spravidla účtujú vyššie poplatky ako pasívne fondy. Cieľom aktívneho fondu je prekonať benchmark, pretože manažéri investícií trávia veľa času analýzami trhu a investičnými modelmi. Základné pozície v portfóliu sa navyše častejšie menia, čo so sebou prináša vyššie transakčné náklady. Všetky tieto náklady sa väčšinou účtujú priamo do výnosov fondu. Náklady na podielové fondy obsahujú tieto aspekty:

 • „Front-end load“: typ poplatku sa vzťahuje na náklady pri prvotnom nákupe podielového fondu
 • Pomer nákladov „Expense ratio“ : tento termín súvisí s nákladmi na prevádzku podielového fondu. Zahŕňa to poplatky za správu alebo prevádzkové náklady.
 • Poplatky za spätné odkúpenie: tento druh poplatkov sa uvádza pri predaji investície do podielového fondu.

Upozorňujeme, že poplatky a výdavky sa v jednotlivých fondoch líšia. Informácie o nákladoch, ktoré sa vzťahujú na fond, sú k dispozícii v informačných dokumentoch.

Štruktúra podielových fondov

Podielové fondy vytvárajú profesionálni investori, ktorí sú ochotní založiť vlastný fond a spĺňať regulačné požiadavky. Správcovia podielových fondov musia byť registrovanými investičnými poradcami. Podielový fond obsahuje dôveru v úspech investorov vo fonde. Investičný manažér investuje v mene investorov podľa svojej investičnej stratégie. Po investovaní sú cenné papiere uložené správcom.

Podielové fondy sú typom združených fondov. Manažér fondu tu zhromažďuje všetky jednotlivé investície a potom tieto peniaze investuje do iných aktív. Majetok, do ktorého podielový fond investuje, bude v súlade s uvedeným cieľom daného fondu. Týmito cieľmi by mohlo byť sledovanie indexu, ako je S&P 500, segment alebo odvetvie celkového trhu, alebo zacielenie na konkrétny dôchodkový rok.

Akcie, dlhopisy a iné finančné nástroje držané ako investície podielového fondu sa budú obchodovať po celý deň. Hodnota fondu vychádza z podkladových finančných nástrojov a počíta sa na konci obchodného dňa. Táto cena sa nazýva Čistá hodnota aktív (NAV).

Nastavenie ceny pomocou NAV

Hodnota podielového fondu je založená na podkladových investíciách. V konkrétny deň v deň účtovné firmy pripočítavajú hodnotu podkladových pozícií podielového fondu na základe záverečnej ceny akciového trhu a iných búrz. Všetky dlhy alebo záväzky podielového fondu, ako sú zásoby, ktoré sa predávajú krátke, sa odpočítavajú na výpočet čistej hodnoty aktív alebo NAV, sa často nazývajú. Na konci dňa burza aktualizuje ceny podielového fondu tak, aby odrážali novú NAV.

Vykonávanie pokynov pre podielové fondy

Investori môžu posielať príkazy na nákup alebo predaj akcií v konkrétnom časovom období počas dňa. Akcie sa prideľujú neskôr na základe ceny vyplývajúcej z NAV. Výšku akcií, ktoré investor dostane, ovplyvňujú aj potenciálne náklady na investovanie do podielového fondu.

Investori poznajú NAV iba predchádzajúci deň. Všetky pokyny na nákup a predaj v podielovom fonde sa agregujú a potom sa zúčtujú v konkrétnom bode dňa. Napríklad, ak investor zadá objednávku vo výške 10 000 USD do podielového fondu o 14:32 hod., Presný počet akcií alebo podielových listov, ktoré si klient zakúpil, nie je jasný do vyrovnania.

Hodnota podielových fondov

Hodnota podielových fondov je čiastočne určená sumou investovanou do fondu, ako aj nákladmi na jeho správu a nesplatenými akciami. NAV však neposkytuje metriku výkonnosti fondu. Pretože podielové fondy rozdeľujú vlastníkom podielových fondov takmer všetky svoje príjmy a realizované kapitálové zisky, NAV podielového fondu je pomerne dôležitá pri meraní výkonnosti fondu. Namiesto toho sa podielový fond najlepšie posudzuje podľa jeho celkového výnosu, ktorý zahŕňa výkonnosť podkladových cenných papierov a všetky vyplatené dividendy.

Riziká podielových fondov

Podielové fondy nie sú vhodné pre všetkých investorov. Vzhľadom na riziká spojené s obchodovaním s podielovými fondmi by ste ich mali používať iba v prípade, že ste si istí, že týmto rizikám rozumiete. Predtým, ako investujete, mali by ste starostlivo zhodnotiť svoje skúsenosti, investičné ciele, finančné zdroje a všetky ďalšie relevantné aspekty.

Tržné riziko

Portfólio podielových fondov obsahuje mnoho podkladových cenných papierov, ktoré vás chránia pred konkrétnym rizikom, že výkonnosť jednotlivých cenných papierov bude nízka. Stále ste však vystavení trhovému riziku. Napríklad, ak klesne široký európsky trh s akciami, hodnota fondu bude sledovať aj fond, ktorý sleduje európsky index. Toto sa nazýva tržné riziko.

Potenciálna neistota cien

Podielový fond je na rozdiel od akcií, ktoré nie sú nepretržite obchodovateľné počas bežných obchodných hodín. Väčšinou však majú časový rozsah denných objednávok. Objednávky sa prijímajú po denných výpočtoch NAV. To znamená, že cena, za ktorú investor nakupuje alebo odkúpi akcie, bude závisieť od fondu, jeho NAV, ktorý fond nemusí počítať až o mnoho hodín po zadaní pokynu. To znamená, že investori musia riešiť cenovú neistotu.

Riziko likvidity

Platí to iba pre uzavreté fondy a predstavuje riziko, že vaše podielové fondy nebudete môcť predať za primeranú cenu. Môže byť nedostatok objednávok na nákup alebo cena môže byť príliš nízka. Likvidita sa môže v rôznych podielových fondoch líšiť. S niektorými sa obchoduje aktívne. Iní majú relatívne nízky obrat, čo môže sťažiť nákup a predaj za primeranú cenu.

Menové riziko

Podielové fondy, ako sú medzinárodné fondy a niektoré komoditné fondy, vás vystavujú menovému riziku. V prípade medzinárodných fondov tvoria podkladové portfólio akcie kótované na zahraničných trhoch. Tieto akcie sa oceňujú v mene zahraničného trhu. Predtým, ako bude možné s finančnými prostriedkami obchodovať na európskej burze, musí byť hodnota cudzej meny prevedená na euro. Zvýšenie hodnoty eura voči mene krajiny, ktorej ste vystavení, môže viesť k poklesu hodnoty vášho fondu.

Úverové riziko

Ako investor dlhopisového fondu ste závislí od spoľahlivosti emitenta podkladových dlhopisov. Nesplnenie povinnosti emitenta v prípade bankrotu spoločností má negatívny vplyv na NAV fondu.

Zvýšenie maržových požiadaviek

V záujme ochrany seba a svojich zákazníkov môže Interactive Brokers UK kedykoľvek zvýšiť požiadavky na maržu pre zákazníkov na existujúcich i nových pozíciách v otvorených fondoch. Toto rozhodnutie môže byť spôsobené prudkým nárastom volatility podkladového efektu, keď trhová kapitalizácia podkladového efektu klesla pod určitú hranicu alebo z nejakého iného dôvodu. Upozorňujeme, že po úprave marží už účet nemusí spĺňať požiadavky na maržu. Pokiaľ ide o tento problém, maklér pristúpi k likvidácii pozícií za účelom odstránenia tejto nedostatočnosti.

Likvidačné riziko

Ak celkový kolaterál vo vašom portfóliu klesne pod požiadavky na maržu, Interactive Brokers UK má právo uzavrieť určité pozície bez predchádzajúceho upozornenia, a to bez ohľadu na to, či sú tieto pozície ziskové alebo stratové. Pokiaľ po likvidácii na vašom účte stále existuje deficit marže a máte ďalšie pozície ako kolaterál, Interactive Brokers UK uzavrie ďalšie pozície, aby odstránil deficit marže. Majte, prosím, na pamäti, že likvidácia vždy prebieha za v daný moment prevládajúcu najlepšiu ponuku alebo ponukovú cenu a že na konečnú transakčnú cenu nemáte žiadny vplyv. Likvidácia môže byť vykonaná so stratou a môže byť vykonaná v pre vás nepriaznivom čase.

Použitie podielových fondov

Investori obchodujú s podielovými fondmi z rôznych dôvodov. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

Diverzifikácia

Investori môžu využívať investičné fondy na dlhodobé vybudovanie diverzifikovaného investičného portfólia. Môžu tiež použiť jeden alebo viac fondov na získanie dlhodobej alebo dočasnej expozície voči určitému odvetviu alebo triede aktív. Rozloženie peňazí na rôzne akcie (alebo iné triedy aktív) môže znížiť vaše celkové riziko, pretože v prípade, že jedna alebo dve spoločnosti majú slabú výkonnosť, znižuje to vplyv na vaše portfólio.

Kľúčové investície

Investori môžu využívať vzájomné fondy, ak chcú sledovať alebo prevyšovať široký akciový trh ako celok. Ak chcú investori prekonať akciový trh, existuje portfóliová štruktúra určená na minimalizáciu nákladov, daňovej povinnosti a volatility. Stratégia má dva prvky:

 1. pasívne riadené hlavné portfólio, ktoré vytvára výnosy v súlade s trhom, a
 2. jedna alebo viac aktívne riadených investícií, o ktorých si investor myslí, že prekonajú trh (satelity).

Investor sa zameriava na aktívne riadené investície na zvýšenie celkových výnosov využitím príležitostí, ale pri vytváraní trhových výnosov sa spolieha na jadro. Dôležitým faktorom pri tomto prístupe je to, že dosiahnete svoje základné výnosy za nízku cenu. Uvedomte si však, že podielové fondy prichádzajú s nákladmi, ktoré sa spravidla zvyšujú, keď je fond aktívnejší. Podielové fondy zvyčajne slúžia ako hlavná investícia.

Alokácia aktív

Alokácia aktív je spôsob, akým rozdeľujete svoje prostriedky medzi triedy aktív, napríklad:

 • domáce akcie
 • medzinárodné akcie
 • väzby
 • komodity
 • mien.

Vaše rozdelenie aktív má významný vplyv na vaše investičné výnosy. Čas od času budete možno chcieť upraviť alokáciu svojich aktív. Podielové fondy vám umožňujú ľahko prispôsobiť svoju váhu akciovému trhu alebo jeho sektoru v jednej transakcii, nákupom podielových fondov na zvýšenie svojej expozície, predajom na jeho zníženie.

Profil investora pre podielové fondy

Aby sa zistilo, pre koho sú podielové fondy vhodným finančným nástrojom, je dôležité zistiť, či tento nástroj zodpovedá vašim vedomostiam, skúsenostiam, investičnému cieľu a investičnému horizontu. Ak uvažujete o investovaní do podielových fondov, okrem iného môžete určiť, či sú podielové fondy v súlade s vaším profilom investora.

Komplexnosť

Vzhľadom na vlastnosti podielových fondov sa pri obchodovaní na regulovanej burze alebo na rovnocennom rozvinutom trhu považuje za nekomplexný finančný nástroj. Existuje široká škála podielových fondov, ktoré majú rôzne charakteristiky, ako sú uvedené v tejto brožúre.

Vyhnite sa nepríjemným prekvapeniam a uistite sa, že viete o vlastnostiach produktu a do ktorého typu podielového fondu, ktorý investujete, pretože investičná stratégia a cieľ môžu poskytnúť prehľad o tom, že fond je vzhľadom na svoju štruktúru a následné riziko považovaný za špekulatívnejší (napríklad alternatívne fondy). Tiež neevidované fondy sa vzhľadom na svoju štruktúru považujú za zložitejšie. Keďže odvetvie podielových fondov funguje na veľmi transparentnom základe, ďalšie informácie týkajúce sa základných investícií a stratégie možno nájsť v prospekte každého fondu.

Typ investora         

Uvedené podielové fondy sú vzhľadom na svoju povahu najvhodnejšie pre stredne veľkých investorov. Podielové fondy môžu obchodovať drobní aj profesionálni investori.

Nekótované fondy sú vhodné iba pre profesionálnych investorov.

Znalosti a skúsenosti

Pred investovaním do podielových fondov je dôležité vziať do úvahy požadované kritériá znalostí a skúseností.

LYNX vyžaduje, aby investor mal históriu obchodovania s podielovými fondmi najmenej jeden rok a mal dostatočné znalosti o mechanike a rizikách podielových fondov.

Finančná situácia a informovanosť o rizikách

Investori by si mali byť vedomí skutočnosti, že investovaním do podielových fondov by mohlo dôjsť k strate až 100% pôvodnej investície.

Pokiaľ ide o riziko, malo by sa rozlišovať medzi priamejšími forwardovými fondmi ako akciové, dlhopisy a zmiešané fondy a alternatívnymi investičnými fondmi. V prípade kúpy podielového fondu sa potenciálna strata maximalizuje na počiatočnú investíciu, ktorou je zaplatená cena. V prípade nákupu alternatívnych fondov by rizikový profil mohol byť špekulatívny, pretože je spojené s vyšším rizikom.

Viac informácií o riziku na podielový fond sa nachádza v prospekte každého fondu.

Investičný cieľ

Obchodovanie s podielovými fondmi môže slúžiť určitým investičným cieľom, ako je tvorba príjmu a rast kapitálu.

Tvorba príjmu

Nakúpené podielové fondy môžu generovať dodatočné príjmy. U akciových fondov, fond dostáva dividendy z držaných akcií, ktoré proporcionálne prerozdeľuje. U dlhopisových fondov je príjem tvorený prijatým kupónom. Distribúcia sa uskutočňuje štvrťročne alebo polročne v závislosti od podielového fondu.

Kapitálový rast

Ľudia investujú do podielových fondov, pretože ponúkajú možnosť, že ich cena (NAV) vzrastie. Investori môžu mať v úmysle držať podielový fond iba na relatívne krátke obdobie, alebo môžu mať dlhodobejší výhľad, ale v oboch prípadoch dúfajú, že dosiahnu zisk.

Fond môže kúpiť býčí investor. Potenciálny zisk je nekonečný a možná strata sa maximalizuje na zaplatenú cenu.

Investičný horizont

Pre obchodovanie s podielovými fondmi neexistuje osobitný investičný horizont. Obchodovanie podielových fondov vyhovuje krátkodobo  (menej ako 3 roky), strednodobo (3 až 10 rokov) a dlhodobo (viac ako 10 rokov).

Zhrnutie

V tejto brožúre bolo doteraz hovorené o hlavných charakteristikách obchodovania s otvorenými investičnými fondmi. Otvorené investičné fondy umožňujú obchodovať so skupinou alebo kombináciou tried aktív. V jednom obchode môžete napríklad dosiahnuť diverzifikované expozície rôznym triedam aktív, investičnú stratégiu a regiónu.

Výhody otvorených investičných fondov
 • Potenciálne výnosy vo forme rastu príjmu a kapitálu
 • Ľahko diverzifikovatelné
 • Obchodovanie za čistú hodnotu aktív
 • Existuje veľa rôznych druhov podielových fondov. Fondy môžete klasifikovať na základe triedy aktív, investičných stratégií, regiónov atď.
Nevýhody otvorených investičných fondov
 • Riziká súvisiace s podkladovými cennými papiermi zabezpečujú, že hodnota týchto cenných papierov klesne. Podielové fondy môžu obsahovať veľa nákladov.
 • Potenciálna cenová neistota, keďže NAV sa vypočítava denne.
 • Vysoké a rôzne náklady spojené so vzájomnými fondmi.

Podielové fondy môžete používať rôznymi spôsobmi, napríklad:

 • dosiahnuť okamžitú diverzifikáciu
 • ako súčasť základného plus satelitného prístupu
 • ako súčasť investičnej stratégie zameranej na investície
 • upraviť alokáciu vášho portfólia
Slovníček pojmov

Alokácia aktív

Alokácia aktív je investičná stratégia, ktorej cieľom je vyvážiť riziká a odmeny tak, že sa aktíva portfólia rozdelia podľa cieľov jednotlivca, tolerancie rizika a investičného horizontu.

Uzavretý fond

Spravovaná investícia v prípade obmedzenia počtu podielových listov vo fonde, v ktorom sa bude vydávať.

„Core plus satellite“

Core plus satellite je prístup riadenia investícií, ktorý umožňuje manažérom pridávať nástroje s väčším rizikom a väčšou potencionálnou návratnosťou k základnému portfóliu nástrojov.

Úverové riziko / riziko zlyhania

Šanca, že spoločnosti alebo jednotlivci nebudú schopní vykonať požadované platby zo svojich dlhov

Menové riziko

Riziko, že mena dlhopisu klesá, a teda hodnota kupónového úroku a výška istiny dlhopisu.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je stratégia riadenia rizika, ktorá kombinuje širokú škálu investícií v rámci portfólia. Dôvodom tejto techniky je to, že portfólio vyrobené z rôznych druhov aktív prinesie v priemere vyššie dlhodobé výnosy a zníži riziko akejkoľvek jednotlivej držby alebo cenného papiera.

Dividenda

Dividenda je rozdelenie odmeny z časti výnosov spoločnosti a vyplatí sa triede jej akcionárov.

Správca fondu

Manažér fondu je zodpovedný za implementáciu investičnej stratégie fondu a riadenie jeho aktivít v oblasti obchodovania s portfóliom. Fond môže spravovať jedna osoba, dvaja ľudia ako spoluriadiaci alebo tím troch alebo viacerých ľudí.

Index

Index je ukazovateľom alebo mierou niečoho a vo financiách sa zvyčajne vzťahuje na štatistické opatrenie zmeny na trhu s cennými papiermi.

Inflačné riziko

Odkazuje na vplyv inflácie na cenu dlhopisu.

Úrokové riziko

Vplyv úrokovej sadzby na cenu dlhopisu. Ak úroková sadzba stúpa, cena dlhopisu stúpa. Pohyby úrokovej sadzby a ceny dlhopisu sú vždy inverzné.

Emitent

Emitent je právnická osoba, ktorá emituje, registruje a predáva cenné papiere na financovanie svojich operácií. Emitentmi môžu byť korporácie, investičné fondy alebo domáce alebo zahraničné vlády.

Likvidita

Likvidita predstavuje mieru, do akej je možné aktívum alebo cenný papier na trhu rýchlo kúpiť alebo predať za cenu, ktorá odráža jeho skutočnú hodnotu. Inými slovami: ľahkosť prevodu na hotovosť.

Riziko likvidity

Riziko, že investor dlhopisu nemôže nájsť kupujúceho, keď chce predať, sa nazýva riziko likvidity.

Spravované investície

Profesionálne spravované portfólio aktív.

Manažérsky poplatok

Poplatok zaplatený podielovým fondom jeho investičnému poradcovi alebo pridruženým spoločnostiam za správu portfólia fondu. Môže zahŕňať aj niektoré administratívne výdavky.

Tržné riziko

Riziko všeobecného poklesu trhu.

Podielový fond

Združuje peniaze od mnohých investorov a investuje ich do portfólia cenných papierov.

Čistá hodnota aktív (NAV)

Hodnota aktív spoločnosti mínus dlhy alebo záväzky podielového fondu vydelené počtom vydaných akcií.

„No – load“  fond

Fond, ktorý neúčtuje žiadny druh zaťaženia predaja. Môže však účtovať ďalšie poplatky, ktoré nie sú nákladmi na predaj, a tiež účtovať prevádzkové náklady.

Otvorený fond

Spravovaná investícia, ak nie je obmedzený počet podielových listov vo fonde, ktorý sa bude vydávať. Podielové fondy sú otvorené fondy.

Prevádzkové náklady

Priebežné náklady na správu fondu vrátane poplatkov za správu a ďalších výdavkov. Prevádzkové náklady sa platia z majetku fondu pred rozdelením výnosov investorom, čím sa znižuje výnosnosť fondu.

Primárny trh

Primárny trh vydáva nové cenné papiere na burze spoločnostiam, vládam a iným skupinám s cieľom získať financovanie prostredníctvom cenných papierov na báze dlhu alebo akcií.

Predajný poplatok (náklad)

Poplatok zaplatený za nákup akcií v podielovom fonde, platený buď pri nákupe akcií (front-end load) alebo pri predaji akcií (back-end load).

Sekundárny trh

Sekundárnym trhom je miesto, kde investori kupujú a predávajú cenné papiere, ktoré už vlastnia.

Volatilita

Miera očakávaného výkyvu ceny konkrétnych cenných papierov.