Úprava zmluvnej dokumentácie medzi spoločnosťou LYNX a klientom

Dôvody pre zmenu klientskej zmluvy

LYNX je investičná spoločnosť, ktorá prijíma a odovzdáva objednávky od svojich klientov spoločnosti Interactive Brokers (UK) Limited (IB), čo je kvalifikované ako investičná služba. Ďalej LYNX tiež sprostredkúva úvery na nákup cenných papierov, ako aj požičiavanie cenných papierov v spoločnosti IB (či už prostredníctvom programu Stock Yield Enhancement Program spoločnosti IB LLC¹ alebo nie).

V dôsledku očakávaného brexitu bude vykonávanie príkazov, poskytovanie úverov a požičiavanie cenných papierov1 spoločnosťou IB vykonávané prostredníctvom jednej z ich kancelárií v EÚ: Interactive Luxembourg SAR (IBLUX), Interactive Brokers Ireland Ltd (IBIE) alebo Interactive Brokers Hungary Kft (IBHUN). To znamená, že investičné účty všetkých spoločných klientov spoločností LYNX a IB s bydliskom v EÚ budú migrované do jednej z vyššie uvedených EÚ pobočiek. Vo vašom prípade bude účet migrovaný do IBIE. Po kliknutí na tento odkaz sa vám zobrazí stránka pre udelenie digitálneho súhlasu s obsahom klientskej zmluvy IBIE.

Z dôvodu migrácie jedného alebo viacerých vašich účtov do IBIE je LYNX nútený prispôsobiť svoje zmluvné podmienky tomuto kroku, ako je vysvetlené nižšie.

Nahradenie existujúcej zmluvy novou klientskou zmluvou s LYNX

V rámci potrebných krokov pre otvorenie investičného účtu LYNX ste súhlasil(a) s aktuálnou zmluvou aj zmluvnými podmienkami LYNX². Tieto podmienky zahŕňajú práva a povinnosti medzi vami a spoločnosťou LYNX vo vzťahu k poskytovaným službám LYNX.

S ohľadom na vývoj brexitu je LYNX nútený revidovať svoju klientskú zmluvu. Táto príležitosť nám dala priestor k úprave našich zmluvných podmienok a na ich zjednotenie nielen s novo vzniknutou situáciou, v ktorej budeme spolupracovať s IBIE, ale aj zákonmi a predpismi platnými pre LYNX. Úpravy zmluvy, ktoré sme vykonali, sú tiež určené na to, aby sme vás lepšie informovali o vzťahu medzi LYNX a IB vrátane rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, ako aj využívanie úverov a požičiavanie cenných papierov. Tiež sme vykonali úpravy v súvislosti so stále sa meniacimi zákonmi a predpismi, ktoré sa vzťahujú na LYNX. V samotnom závere bolo upravené celkové usporiadanie zmluvy.

Vaša existujúca zmluva bude v celom rozsahu nahradená novo upravenou zmluvou. Ako jedna zo zmluvných strán tejto zmluvy máte právo s ňou súhlasiť alebo ju odmietnuť. Viac informácií o súhlase so zmluvou nájdete nižšie.

Proces migrácie vášho účtu sme využili na informovanie vás o nových podmienkach zmluvy. Týmto môžete udeliť súhlas s novou klientskou dokumentáciou s IBIE a tiež s novou klientskou dokumentáciou s LYNX v jednom kroku. Dúfame, že sme pre vás tieto potrebné kroky usporiadali čo najefektívnejšie a v budúcnosti vás budeme musieť kontaktovať čo najmenej.

Súhlas s upravenou zmluvou s klientom LYNX

Existujúca klientská zmluva LYNX bude ukončená a nahradená v celom rozsahu zmenenou novou klientskou zmluvou.

Digitálnym podpísaním zmluvy súhlasíte s nasledujúcim:

  • Potvrdzujem, že som si prečítal(a) obsah upravenej klientskej zmluvy LYNX vrátane všetkých príloh a súhlasím, že v celom rozsahu nahradí moju existujúcu klientsku zmluvu s LYNX;
  • Prehlasujem, že som si prečítal(a) a pochopil(a) informácie o rizikách obsiahnutých v upravenej zmluve, ktoré sú tiež uvedené na webe LYNX;
  • Potvrdzujem, že som si prečítal(a) zásady vykonávania pokynov LYNX, rozumiem im a súhlasím s nimi.

Ak nesúhlasíte s upravenou klientskou zmluvou LYNX

Ak si neželáte nové zmeny vo vašej klientskej zmluve prijať a chcete tak ukončiť váš klientsky vzťah so spoločnosťou LYNX, môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu compliance@lynxbroker.sk. Váš účet môžete zrušiť bez ďalších poplatkov.

Viac informácií

Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali všetky zmeny v klientskej zmluve LYNX. Ak vám obchodné podmienky a/alebo ktorékoľvek informácie poskytované nami nie sú dostatočné jasné, žiadame vás, aby ste nás kontaktovali.

¹S výnimkou Stock Yield Enhancement Program spoločnosti IB LLC.
²To zahŕňa všetkých klientov klasifikovaných ako retailových zákazníkov v súlade so zásadami klasifikácie klientov LYNX. Táto politika je založená na smernici MiFID II.