Najčastejšie otázky a odpovede

Je možná fyzická dodávka futures kontraktov?

Pre futures kontrakty vysporiadané fyzickou dodávkou podkladového aktíva nie je táto dodávka povolená. Pre nietktoré menové futures toto pravidlo neplatí (viz tabuľka nižšie).

Aby sa predišlo dodávke z expirujúceho futures kontraktu, klient musí „rolovať “ (zavrieť pozíciu s aktuálnou expiráciou a otvoriť pozíciu so vzdialenejšou expiráciou) alebo uzavrieť danú pozíciu pred Termínom likvidácie, ako ukazuje nasledujúca tabuľka.

 

Je zodpovednosťou klienta sledovať Termíny likvidácie. Ak klient na svojom účte nezavrie pozíciu na futures kontrakte s fyzickou dodávkou pred Termínom likvidácie, môže byť táto pozícia zatvorená systémom bez predchádzajúceho upozornenia. Likvidácia pozície nebude mať dopad na aktívne pokyny a je na klientovi, aby si zabezpečil úpravu týchto aktívnych pokynov k likvidovaným futures kontraktom podľa skutočného stavu účtu.

Presné termíny likvidácie vybraných futures kontraktov nájdete v tabuľke tu.