Disclaimer

Prezentované informácie (napr. články), ktoré uvádzame na našich webových stránkach sú vydané výhradne pre verejnosť a nepredstavujú tak investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania poskytnuté spoločnosťou LYNX zákazníkom, tj. investorom a potencionálnym investorom, alebo splnomocneným zástupcom investorov či potencionálnych investorov (ďalej len ” investori “). Odmena prezentujúceho nie je priamo alebo nepriamo viazaná na jeho názory či nápady. Cieľovým trhom je investor retailový, privátny a korporátny. Upozorňujeme investorov, že pred rozhodnutím investovať do investičných produktov by mali venovať zvýšenú pozornosť rizikám, ktoré sú s nimi spojené. LYNX pri koncipovaní a aktualizácii svojich webových stránok vynakladá maximálne úsilie, starostlivosť a vychádza z dôveryhodných zdrojov (napr. z informácií zo skupiny LYNX B.V.), napriek tomu však nemôže zaručiť presnosť, úplnosť a včasnosť poskytnutých informácií.

Ak využívate nami poskytnuté informácie bez ich overenia alebo ako investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania, robíte tak z vlastného uváženia, na vlastné náklady a riziko. Ak konkrétny investičný produkt a riziká s ním spojené nepoznáte, neinvestujte do neho. Vyššie uvedené má iba informatívny charakter a nie je možné odvodiť žiadne právne nároky.

Investovanie zahŕňa riziko. Celková strata môže prevýšiť vklad.

ODR nariadenie

Európska komisia ponúka možnosť mimosúdneho riešenia sporov medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi na online platforme (ODR: online riešenie sporov). Na túto platformu sa dostanete prostredníctvom tohto odkazu. V Holandském kráľovstve KiFID alternatívnym riešením sporov v oblasti finančných služieb. KiFID je zaregistrovaný na platforme ODR. LYNX je registrovaná u KiFID pod registračným číslom 400.001120. Na Slovensku sa máte možnosť v rámci ochrany spotrebitela obrátit na Národnú banku Slovenska (kontakt a odkaz tu).