Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach sú zostavené spoločnosťou Lynx B.V., organizační složka so sídlom Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1, ďalej zvaná „LYNX“.

Použite webovej stránky

Informácie na týchto webových stránkach boli spoločnosťou LYNX zostavené s náležitou starostlivosťou. Aj napriek tomu nie je možné zaručiť presnosť a úplnosť informácií prevzatých od ďalších strán. Spoločnosť poskytuje prostredníctvom tohoto portálu len informácie o (finančných) produktoch a službách, ktoré spoločnosť ponúka. Zmeny nie je možné urobiť bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie na týchto stránkach nie sú zo strany spoločnosti LYNX ponukou alebo pozvánkou pre návštevníka tejto webovej stránky, aby nejakým spôsobom obchodoval s cennými papiermi alebo používal služby spoločnosti LYNX (v oblasti cenných papierov).

Aj keď sa spoločnosť LYNX maximálne snaží obsah týchto stránok predkladať aktualizovaný a ako je len možné úplný, nemôže zaručiť presnosť, platnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií zverejnených na týchto stránkach, či tam, kam stránka umožňuje prístup.

Informácie tretích osôb, produktov a služieb

Pokiaľ LYNX zobrazuje hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán, potom toto nie je zo strany spoločnosti LYNX odporúčaním výrobkov alebo služieb, ponúkaných prostredníctvom týchto webových stránok. Používanie podobných odkazov je plne na vlastné riziko. LYNX neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, použitie, či dostupnosť takýchto internetových stránok. Pravdivosť, presnosť, primeranosť, spoľahlivosť a úplnosť akéhokoľvek obsahu zmienených webových stránok neboli spoločnosťou LYNX overené.

Práva duševného vlastníctva

Nie je dovolené informácie z týchto webových stránok kopírovať, sťahovať alebo akýmkoľvek spôsobom zverejňovať, distribuovať alebo reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu LYNX alebo súhlasu oprávnenej osoby. Informácie na týchto webových stránkach môžete vytlačiť a/alebo stiahnuť iba pre vlastnú potrebu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LYNX nie je dovolené poskytovať odkaz na webové stránky spoločnosti LYNX.

Rozhodné právo

K týmto webovým stránkam a vylúčeniu zodpovednosti sa vzťahuje holandská legislatíva. Všetky spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s týmto prehlásením budú predložené príslušnému súdu v Holandsku. Pokiaľ sú v cudzojazyčnej verzii tohto vylúčenia zodpovednosti rozdiely vo výklade, potom je rozhodujúca holandská verzia. Vzhľadom k ochrane a spracovaniu osobných údajov Vás odkazujeme na naše prehlásenie o ochrane osobných údajov ktoré nájdete v sekcii Ochrana osobních údajů & Cookies.